Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 18
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Ecological Chemistry and Engineering. S
PL Dwie główne metody analizy danych środowiskowych (analiza skupień (CA) i analiza składowych głównych (PCA)) zastosowano do statystycznej oceny jakości wód transgranicznej rzeki Tundja. W badaniach wykorzystano dane otrzymane z monitoringu długookresowego. Próbki pobrano w 26 miejscach i scharakteryz[...]
EN The aim of this paper is to present a brief review of the determination methods of reaction kinetics in gas-liquid systems with a special emphasis on CO2 absorption in aqueous alkanolamine solutions. Both homogenous and heterogeneous experimental techniques are described with the corresponding theor[...]
2
100%
Przemysł Chemiczny
2008 T. 87, nr 2 174-178
3
100%
Proceedings of ECOpole
2009 Vol. 3, No. 1 153--157
PL Zaprezentowano wyniki badań szybkości absorpcji i desorpcji CO2 z przesyconych roztworów węglanu propylenu. Badania prowadzono w okresowym reaktorze zbiornikowym z mieszadłem w zakresie temperatury (293,15÷323,15) K. Pomiar składał się z etapu absorpcji gazu, a następnie desorpcji wywołanej przez ob[...]
EN The rates of CO2 desorption from supersaturated propylene carbonate solutions were investigated at temperature range (293.15÷323.15) K using laboratory reaction calorimeter. Measurements were based on a batch isothermal absorption in the agitated vessel and subsequent desorption, which was initializ[...]
4
100%
Polish Journal of Chemical Technology
2007 Vol. 9, nr 2 106-109
EN The mass transfer rates during CO2 absorption and desorption from N-methyl-2-pyrrolidone solutions were measured at 293.15 K in a baffled agitated reactor with a flat gas-liquid interface. Based on the measured values of pressure changes, the desorption rate was determined and compared to the absorp[...]
5
63%
Ecological Chemistry and Engineering. S
PL Metody absorpcyjne usuwania CO2 z wielu mieszanin gazowych mają szerokie zastosowanie przemysłowe. W niniejszej pracy wykonano pomiary szybkości absorpcji CO2 w wodnych roztworach metylodietanoloaminy w reaktorze zbiornikowym z mieszadłem z płaską powierzchnią kontaktu. Pomiary wykonano w zakresie t[...]
EN The CO2 absorption rate in aqueous methyldiethanolamine solutions was measured using a stirred cell with a flat gas-liquid interface. The measurements were performed in the temperature range of (293.15 to 333.15) K and amine concentration range of (10 to 20) mass %. Measurements were based on a batc[...]
6
63%
Environment Protection Engineering
PL Wykonano badania szybkości absorpcji i desorpcji CO2 w rozpuszczalniku DMEPEG 250 (eter dimetylowy polietylenoglikolu), który jest stosowany komercyjnie w technologii Selexol do usuwania CO2 z gazów odlotowych. Badania prowadzono w reaktorze zbiornikowym z mieszadłem, w zakresie temperatur 293.15-32[...]
EN The mass transfer rates during CO2 absorption and desorption from DMEPEG solutions were measured at a temperature ranging from 293.15 to 323.15 K in a baffled agitated reactor with a flat gas-liquid interface operating in a batchwise manner. Based on the measured values of pressure changes, the deso[...]
7
63%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2004 T. 25, z. 3/2 1107-1113
PL Omówiono technikę analogii z N2Ojako metodę określenia rozpuszczalności gazu w cieczy w proce-sie absorpcji z reakcją chemiczną. Wykonano pomiary absorpcji N2O i CO2 w wodnych i etanolowych roztworach metylodietanofoaminy w temperaturze 293 K. Otrzymane wyniki umożliwiły weryfikację zakresu stosowal[...]
EN N2O analogy technique was described as the method for estimation of gas solubility in solutions when it re-B. The measurements of N2O and CO2 absorption in aqueous and ethanol solutions of methyldiethanolamine 'ere performed at 293 K. The obtained results allowed verifying the applicability rangę of[...]
8
63%
Ecological Chemistry and Engineering. S
2017 Vol. 24, nr 2 239--248
EN The CO2 absorption process using aqueous amine solutions has been the most promising technique used for the removal of CO2 from gas streams in energy sector. In recent years, many researchers tested solutions which are composed of several compounds: a slow reacting tertiary amine- and a fast amine a[...]
9
51%
Chemical and Process Engineering
EN The kinetics of the reaction between CO2 and methyldiethanolamine in aqueous solutions have been studied using the stopped-flow technique at 288, 293, 298 and 303 K. The amine concentration ranged from 250 to 875 molźm-3. The overall reaction rate constant was found to increase with amine concentrat[...]
10
51%
Ecological Chemistry and Engineering. S
PL W pracy przedstawiono wyniki badań kinetycznych reakcji CO2 w wodnych roztworach dietanoloaminy. Badania przeprowadzono z zastosowaniem techniki zatrzymanego przepływu w temperaturze 293, 298, 303 i 313 K, w zakresie stężeń aminy od 167 do 500 molźm–3. Stwierdzono wzrost wartości stałej szybkości re[...]
EN The pseudo-first-order rate constants (kOV) for the reactions between CO2 and diethanolamine have been studied using the stopped-flow technique in an aqueous solution at 293, 298, 303 and 313 K. The amine concentrations ranged from 167 to 500 molźm–3. The overall reaction rate constant was found to [...]
11
51%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy przedstawiono możliwości zastosowań kalorymetrów reakcyjnych CPA (Chemical Process Analyzer-ChemiSens) oraz RCI (Mettler Toledo AG) w badaniach technologii i bezpieczeństwa procesów chemicznych. Omówiono wyniki uzyskane w przykładowych badaniach procesu absorpcji dwutlenku węgla w wodnych ro[...]
EN The reaction calorimetry was presented as a powerful tool for research in the area of process development and process safety. The use of this technique was discussed with reference to specific examples. In the case of CO2 absorption into aqueous solutions of MDEA, the values of molar heat of absorpt[...]
12
51%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2004 T. 25, z. 3/2 1095-1100
PL Wykorzystano kalorymetr reakcyjny CPA do badań szybkości absorpcji CO2 w układach dwufazowych benzen/woda oraz n-dodekan/woda. Pomiary prowadzono w warunkach izobarycznych w tempera-turze 293 K i przy szybkości obrotowej mieszadła w zakresie 200-600 min[-1]. Zastosowana technika pomiarowa pozwoliła [...]
EN A reaction calorimeter CPA was used to study the CO2 absorption ratę into n-dodecane/water and benzene/water systems. The experiments were carried out at a constant pressure at the temperaturę of 293 K. The stirring speed varied from 200 to 600 min[-1]. The employed technique allows determining the [...]
13
51%
Polish Journal of Chemical Technology
EN In this paper results of investigations of N2O absorption in water MDEA solutions were discussed. The solubility of gas was determined in amine solutions at a total pressure of 0.3 MPa in the temperature range 293 - 333 K. Values of mass transfer coefficients of N2O in water MDEA solutions were dete[...]
14
51%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
2004 Vol. 11, nr 11 1181-1191
PL Przedmiotem badań prezentowanych w pracy była desorpcja dwutlenku (ditlenku) węgla z przesyconych roztworów wodnych, wywołana przez obniżenie ciśnienia ogólnego nad cieczą. Celem badań było określenie warunków, w których desorpcja ma całkowicie dyfuzyjną naturę i w przybliżeniu może być traktowana j[...]
EN An experirnental method based on physical absorption technique and reaction calorimetry for determinig the rate of CO2 desorption from supersaturated water was proposed. Based on the measured values, the desorption rate was determined and compared to the absorption rate in the same regime.
15
51%
Przemysł Chemiczny
2017 T. 96, nr 3 672--674
PL Przedstawiono wyniki badań metanizacji CO₂ przy użyciu nanokatalizatorów wytworzonych na kantalowych nośnikach strukturalnych za pomocą metody chemicznej depozycji z par związków metaloorganicznych wspomaganej plazmą (PEMOCVD). Wykazano wysoką aktywność katalityczną wytworzonych nanowarstw w reakcji[...]
EN New Co and Ru nanocatalysts for methanation of CO₂ were prepd. by plasma-enhanced metal-org. CVD on metallic structural supports. The Co₃O₄ or RuO₂-contg. thin films of the nanocatalysts were used for conversion of CO₂ with H₂ (mole ratio 1:4) to MeH in a gradientless flow reactor at 150-500°C and a[...]
16
51%
Proceedings of ECOpole
2009 Vol. 3, No. 1 221--227
PL Przedstawiono kalorymetryczne badania hydrożelu chitozanowego dotyczące mechanizmu sorpcji Cu(II), Ag(I) i Ca(II). Wyznaczono ciepła reakcji sorpcji tych jonów. Proces ten prowadzono dla maksymalnego stężenia danego jonu. Z pomiarów efektu cieplnego wynika, iż dla jonów Cu(II) i Ag(I) proces sorpcji[...]
EN In the present research, studies were performed to determine the character of adsorption of Ca(II), Cu(II), Ag(I) ions in chitosan. The studies were carried out for chitosan hydrogel. The character of sorption was determined on the basis of calorimetric studies. The heat of reaction was measured dur[...]
17
45%
Chemical and Process Engineering
EN Amine absorption processes are widely used in the industry to purify refinery gases, process gases or natural gas. Recently, amine absorption has also been considered for CO2 removal from flue gases. It has a number of advantages, but there is one major disadvantage - high energy consumption. This c[...]
18
39%
Przemysł Chemiczny
2014 T. 93, nr 12 2237-2240
PL Przedstawiono wyniki pomiarów ciepła absorpcji ditlenku węgla w szerokiej gamie sorbentów aminowych. Począwszy od klasycznych prostych dwuskładnikowych roztworów, takich jak 30-proc. monoetanoloamina, aż po wieloskładnikowe układy zawierające różnego typu aminy i ciecze organiczne. Uzyskane dane pok[...]
EN C02 was absorbed in aq. solns. of aliph. or heterocyclic amines at 30-70°C to det. the absorption heat. The heat increased with absorption temp, and carbonization degree. The addn. of propylene carbonate resulted in decreasing the absorption heat.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last