Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Mechanik
2015 R. 88, nr 12 905--909
PL Analiza opracowań (w większości po angielsku) na temat ferrocieczy (FF) potwierdza zainteresowanie międzynarodowego środowiska naukowców tymi wyjątkowymi substancjami, zmieniającymi własności fizyczne na skutek oddziaływania zewnętrznego pola magnetycznego. W artykule przedstawiono typowe zastosowan[...]
EN A review of studies (most of them in English) on the ferrofluids (FF) suggest close interest of the overseas scientists in these outstanding materials changing their physical properties when exposed to an external magnetic field. The article presents examples of use of the ferrofluids in modern tech[...]
2
100%
Mechanik
2016 R. 89, nr 7 581--585
PL Rozważono ciecze magnetoreologiczne (MR) i przykłady ich zastosowania w przemyśle motoryzacyjnym. Przedstawiono właściwości i typowe tryby pracy. Zwrócono uwagę na zdolność dostosowywania się cieczy MR do zmiennego charakteru obciążenia, jakie najczęściej występuje w warunkach rzeczywistych. Licznie[...]
EN Consideration is given to magnetorheological fluids (MRF) with some practical examples of their applications in the automotive industry cited. Characteristics and typical work modes of the liquids are presented, as well as their adaptability to the load nature changes as most commonly met in actual [...]
3
100%
Journal of KONES
EN Controllable fluids (smart liquids) are the substances that change their properties under the influence of external physical fields. Changes of these liquids properties take place in a controlled manner and they are fully reversible. The ability to changing nature of work is a very important aspect [...]
4
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 507--510
PL W artykule przedstawiono charakterystykę zintegrowanych zespołów łopatek i dysków stosowanych jako elementy konstrukcyjne lotniczych silników turboodrzutowych. Zwrócono uwagę na typowe własności tych zespołów, które w sposób bezpośredni determinują wydajność pracy kompletnych jednostek napędowych. P[...]
EN This article presents characteristics of blades and discs integrated units used as construction components of turbojet engines. An attention was drawn to the typical properties of these units that in a direct way determine complete engine performance. The mentioned production processes define the cu[...]
5
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 511--515
PL W artykule przedstawiono charakterystykę zintegrowanych zespołów łopatek i dysków stosowanych jako elementy konstrukcyjne lotniczych silników turboodrzutowych. Zwrócono uwagę na typowe własności tych zespołów, które w sposób bezpośredni determinują wydajność pracy kompletnych jednostek napędowych. [...]
EN This article presents characteristics of blades and discs integrated units used as construction components of turbojet engines. An attention was drawn to the typical properties of these units that in a direct way determine complete engine performance. The mentioned production processes define the cu[...]
6
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 535--538, CD
PL W artykule podjęta została problematyka zwiększenia niezawodności pracy pojazdów i maszyn roboczych napędzanych przez wielocylindrowe silniki spalinowe. Jako metodę podwyższenia niezawodności wskazano możliwość ograniczenia bądź też wyeliminowania dynamicznych przyczyn powstawania uszkodzeń wałów ko[...]
EN The reliability increasing of the vehicles and machines powered by multi-cylinder combustion engines has been considered in this article. Possibility of reducing or eliminating the dynamic causes of engine crankshaft damages has been indicated as the method for reliability development. The passive t[...]
7
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 543--546, CD
PL Opracowanie traktuje o zjawisku tarcia, jego klasyfikacji oraz wpływie na stabilizację pracy wirujących zespołów mechanicznych. Rozważono przypadek wałów korbowych wielocylindrowych silników spalinowych, które na skutek absorbowanych obciążeń wykazują skłonność do drgań skrętnych. Brak tłumienia drg[...]
EN This paper is devoted to a friction phenomenon, its classification and influence on work stabilization of the rotating mechanical modules. There has been considered a case of multi-cylinder engines crankshafts that are prone to torsional vibrations due to the absorbed loads. The lack of vibrations d[...]
8
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 539--542, CD
PL Opracowanie traktuje o zjawisku tarcia, jego klasyfikacji oraz wpływie na stabilizację pracy wirujących zespołów mechanicznych. Rozważono przypadek wałów korbowych wielocylindrowych silników spalinowych, które na skutek absorbowanych obciążeń wykazują skłonność do drgań skrętnych. Brak tłumienia drg[...]
EN This paper is devoted to a friction phenomenon, its classification and influence on work stabilization of the rotating mechanical modules. There has been considered a case of multi-cylinder engines crankshafts that are prone to torsional vibrations due to the absorbed loads. The lack of vibrations d[...]
9
100%
Mechanik
2015 R. 88, nr 11 845--849
PL Przedstawiono charakterystykę cieczy sterowalnych ze szczególnym uwzględnieniem cieczy ferromagnetycznych, które ze względu na swój nanotechnologiczny charakter mają spory potencjał rozwojowy w ramach inżynierii mechanicznej.
EN Properties of magnetically controllable fluids are addressed with particular attention paid to ferrofluids, which seem to promise remarkable progress in mechanical engineering due to their nanotechnological profile.
10
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
PL W artykule przedstawiono procedurę modelowania oraz analizę strukturalną i modalną elementu zawieszenia motoroweru. Do zamodelowania komponentu użyto programu Siemens NX 8.5, natomiast analizy numeryczne przeprowadzone zostały w systemie ANSYS Workbench z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych [...]
EN Modelling procedure as well as structural and modal analyses of high-performance motorbike suspension element are presented in this article. Siemens NX 8.5 system has been used while preparing CAD model of components. The numerical analyses have been performed based on Finite Element Method (FEM) in[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last