Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 18
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy
2010 nr 2 109-121
PL W artykule omówiono zagadnienie, dotyczące możliwości wykorzystania rozwiązań logistycznych w innowacyjnym zarządzaniu przedsiębiorstwem. Główną uwagę skupiono na pokazaniu możliwości logistyki w budowaniu przewagi konkurencyjnej. Podjęto również próbę określenia relacji między strategią konkurencyj[...]
EN The article presents the issues concerning possible use logistic solutions in the innovative management the enterprise. The main attention was given to show the possibility of logistics in building competitive advantage. Efforts have also been an attempt to determine the relationship between competi[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2011 z. 56 253-275
PL Obecnie obserwuje się dynamiczny rozwój przedsiębiorstw branży TSL świadczących szeroki zakres usług logistycznych. Z tego względu dużą rolę odgrywa identyfikacja i analiza czynników kształtujących przewagę konkurencyjną. W artykule omówiono siły kształtujące konkurencję, potencjał strategiczny oraz[...]
EN Dynamic development is observed presently sector enterprises TSL. Therefore, identification plays big role and analysis of factor forming competitive advantage. It discuss power in article forming competition, strategic potential and competitive advantage with reference to sector TSL. It present pre[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2010 z. 53 283-297
PL W artykule skupiono się na problemie wykorzystania koncepcji logistycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Przedstawiono możliwości logistyki w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Rozważania teoretyczne poparto studium przypadku, który opisuje wdrożenie koncepcji "lean flow" w przed[...]
EN The problem of utilization of logistic conception In the management the enterprise were described in the paper. The possibilities of the logistics were also introduced the obtainment competitive adventage of the enterprise. Theoretical considerations were supported the study of case describing the i[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2007 z. 41 319-328
PL W artykule omówiono zagadnienia koordynacji procesów ukierunkowanych na przepływy. Przedmiotem badań był system metalogistyczny. Rozważania teoretyczne poparto przykładem koordynacji procesów w przedsiębiorstwie produkcyjnym.
EN In the article it was presented coordination problems turned to flows. The subject of researches was about metalogistics system. It was presented production flows processes management in enterprise.
5
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2006 z. 34 321-330
PL W artykule zwrócono uwagę na możliwość wykorzystania podejścia systemowego w logistyce zaopatrzenia przedsiębiorstw. Ujęcie systemowe przedstawiono w czterech aspektach: terminologicznym, opisowym, wyjaśniającym, konstrukcyjnym.
EN The article contains the possibility of making use the system approach in supply logistics companies. Four aspects present the system approach: terminology, descriptive, explanatory, and structural.
6
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2003 z. 15 195-201
PL W artykule rozważa się wpływ logistyki na wyniki finansowe przedsiębiorstwa. Dla trzech przedsiębiorstw produkcyjnych obliczono następujące wskaźniki: ROI, rentowność i produktywność. Wyniki badań wskazują na potrzebę wdrożenia dalszych rozwiązań logistycznych w celu poprawy efektywności przedsiębio[...]
EN The article considers the influence of logistics over business finances. The following indicators: ROI, cost-effectiveness and productivity were counted for the three production businesses. The results of researches indicate the necessity of logistic solutions realization which influence the improve[...]
7
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2004 z. 21 153-164
PL W artykule przedstawiono ocenę funkcjonowania systemów logistycznych przedsiębiorstw produkcyjnych. Część praktyczna zawiera wyniki badań ankietowych dotyczących wdrożenia rozwiązań logistycznych w wybranych przedsiębiorstwach. Końcowe wyniki sformułowano oddzielnie dla przedsiębiorstw, w których is[...]
EN In the article the evaluation of operation of logistical system in industrial enterprises was presented. The practical part contents the results of survey reasearching related to implementation of logistical systems in selected industrial enterprises. The final conclusions were formulated separably [...]
8
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2005 z. 27 257-264
PL W artykule przedstawiono wyniki badań integracji działań w sferze logistyki zaopatrzenia przedsiębiorstw produkcyjnych. Przedmiotem badań były współpraca z dostawcami i sposób komunikacji z dostawcami. Końcowe wnioski sformułowano oddzielnie dla przedsiębiorstw, w których istnieje dział logistyki i [...]
EN The article contains results of activities integration researches in supply sphere of production companies. The subjects of researches were partnership with suppliers and way of communication with them. The final conclusions were defined in a separate way, both for, companies with and without logist[...]
9
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2012 z. 60 305-320
PL W artykule przedstawiono istotę zarządzania realizacją zamówień w odniesieniu do przedsiębiorstwa produkcyjnego. Przebieg realizacji zamówień rozpatrzono z punktu widzenia klienta i producenta. Przedstawione podejście do zarządzania realizacją zamówień zostało zweryfikowane na przykładzie przedsiębi[...]
EN The issue of the management was introduced in the paper the order processing in the reference to the productive enterprise. The course of the realization of the orders was considered from the point of customer and manufacturer sight. The introduced approach to the mging the order processing was veri[...]
10
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2013 z. 63 365--373
PL W artykule przedstawiono koncepcj logistyczn zarzdzania materiaami. Rozwaania dotyczyy problemu integracji sfery zaopatrzenia ze sfer produkcji. Przedstawione podejcie do zarzdzania materiaami zostao zweryfikowane na przykadzie przedsibiorstw produkcyjnych. Artyku zakoczono wnioskami.
EN The article presents a concept of the materials mamagement. Considerations related to the problem of integration of the sphere of supply with the sphere of the production. The introduced approach to the was verified on the example of productive enterprises. The paper ends with conclusions.
11
100%
Logistyka
1999 nr 3 14-15
PL W artykule przedstawiono metodę badania organizacji procesów logistycznych w przedsiębiorstwie. Skupiono się na przepływie materiałów, produktów oraz informacji. Szczególną uwagę zwrócono na dobór zestawu metod do badań. Opracowano algorytm postępowania dla usprawnienia procesów logistycznych.
12
100%
Total Logistic Management
2008 no. 1 145-151
PL W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące logistycznej obsługi klienta. Szczególną uwagę zwrócono na jakość obsługi. Założono, że ten zakres tematyczny zawiera trzy podstawowe obszary decyzyjne: interakcję usługodawca logistyczny - klient, system obsługi logistycznej i zakres usług logistycznyc[...]
EN The paper presents the issue of customer logistics. Particular attention is given to the quality of customer service. It was assumed that this subject range includes three fundamental decision areas: logistic service provider - customer, logistic services system and the range of logistic services. T[...]
13
100%
Logistyka
2007 nr 1 CD-CD
PL W artykule przedstawiono ujęcie systemowe przepływów materiałów i informacji w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Wyodrębniono cztery następujące podsystemy: wytwarzania, zasileń, obsługi technicznej oraz planowania i sterowania. Dla grupy przedsiębiorstw produkcyjnych podjęto próbę oceny funkcjonow[...]
14
63%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
1998 z. 3 47-63
PL Artykuł składa się z dwóch części. W pierwszej przedstawiono informacje związane z logistyką magazynową, podkreślając jej znaczenie w logistycznym aspekcie działalności przedsiębiorstwa, określono podstawowe zależności związane z przechowaniem zapasów. Część pierwsza zawiera również krótką charakter[...]
EN The paper consists of two parts. The first one contains a piece of information connected with storage logistics as an important part of logistical activity within every enterprise. The second part of the paper contains a practical example which is based on the rules of suggested method and solves th[...]
15
63%
Logistyka
16
51%
Logistyka
2006 nr 6 24-25
17
51%
Logistyka
2000 nr 5 33-34
PL W literaturze wymienionych jest wiele różnorodnych składowych systemu dystrybucji towarów - stąd bierze się duża liczba kryteriów pozwalających ocenić sprawność kanałów dystrybucji. Niektórzy autorzy uważają, że właściwszy jest termin "skuteczność systemu dystrybucji". Według R. W. Griffina, skutecz[...]
18
51%
Logistyka
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last