Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 20
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2014 z. 61, nr 3/II 203--208
PL Pogarszająca się sytuacja energetyczna dzisiejszego świata skłania rządy wielu krajów do działań, związanych z poszukiwaniem alternatywnych rozwiązań w tym sektorze. Nowe, bardziej przyjazne środowisku technologie otrzymywania „czystej” energii mają szansę stać się w przyszłości poważną alternatywą [...]
EN The world energy situation force the governments of many countries to find alternative solutions in this sector. New, more environmentally friendly technologies of producing energy have a big potential to become alternative technique for producing energy from coal, petroleum or gas. Very promising s[...]
2
100%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2016 z. 63, nr 4 193--200
PL W artykule przedstawiono metodę rozpylania magnetronowego w zastosowaniu do nanoszenia cienkich warstw krystalicznych absorbera CIGS stosowanych w cienkowarstwowych ogniwach słonecznych. Metoda rozpylania magnetronowego jest efektywną metodą produkcji cienkich warstw CIGS. Proces nanoszenia warstw [...]
EN This paper presents the sputtering magnetron system technology used to thin crystalline absorber deposition as a basic structure of CIGS solar cells. Magnetron sputtering is an effective method of thin CIGS layers production. Deposition process can be divided into two steps: first one is the precurs[...]
3
63%
Materials Science Poland
2006 Vol. 24, No. 4 1051--1056
EN Magnetic resonance imaging (MRI) is a very popular, non-invasive medical diagnostic technique providing images of the human body. The method, commonly used in clinics and hospitals all over the world, is based on the magnetic properties of hydrogen atom and its interactions with magnetic field. MR i[...]
4
63%
Rocznik Ochrona Środowiska
2013 Tom 15, cz. 1 436--447
PL W artykule przedstawione zostały rezultaty symulacji lateralnego wzrostu epitaksjalnego (ELO – Epitaxial Lateral Overgrowth) przeprowadzonych dla krzemowych podłoży wzrostowych o różnych współczynnikach wypełnienia maski (mask-to-window ratio): 70%, 50%, 30% oraz 10%. Zastosowano przy tym następując[...]
5
63%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2017 z. 64, nr 4/II 495--500
PL Odnawialne źródła energii, to szansa nie tylko do poprawy efektywności energetycznej indywidualnych odbiorców, ale również do poprawy budżetu jednostek samorzą- dowych. Jednostki samorządowe mają obowiązek zapewnienia świadczenia usług mieszkańcom, w postaci finansowania zadań oświatowych, zadań z z[...]
EN Renewable energy sources is an opportunity not only to improve the energy efficiency of individual customers, but also to improve the budget of local communities. Local communities have an obligation to ensure the provision of services for citizens, in the form of financing of educational tasks, tas[...]
6
63%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2017 z. 64, nr 1 173--180
PL Cienkowarstwowe ogniwa fotowoltaiczne wykonane na bazie struktury CIGS (mieszaniny pierwiastków miedzi, indu, galu oraz selenu) należą do II generacji ogniw fotowoltaicznych. Wykazują one efektywność na poziomie zbliżonym do ogniw I generacji, lecz ze względu na niższe zużycie materiału, coraz częśc[...]
EN Thin-film photovoltaic cells created based on the structure of CIGS (a mixture of the elements copper, indium, gallium and selenium) belong to the second generation of photovoltaic cells. They show the effectiveness of a level similar to the cells of the first generation, but due to lower material c[...]
7
51%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W pracy przedstawiono metodę optymalizacji parametrów technologicznych procesu wzrostu krzemowych warstw lateralnych otrzymywanych metodą epitaksji z fazy ciekłej, stosowanych do wytwarzania ogniw słonecznych. W celu przeprowadzenia takiej optymalizacji wykorzystano aparat symulacji transportu masy [...]
EN This paper presents technological parameters optimization of the epitaxial lateral overgrowth process for photovoltaic applications. Computer simulations were used to investigation mass transport in direction of the interface.
8
51%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W pracy przedstawiono rezultaty badań krzemowych ogniw słonecznych, wytwarzanych za pomocą, epitaksji z fazy ciekłej LPE (Liquid Phase Epitaxy). Epitaksja z fazy ciekłej pozwala w ekonomiczny sposób uzyskiwać cienkie monokrystaliczne warstwy, które mają również zastosowania w fotowoltaice. W prowadz[...]
EN This work contains research of silicon thin film solar cells obtained from a lateral overgrowth liquid phase epitaxy (LPE). Liquid phase epitaxy is an economic method that enables to produce thin, monocrysallic films for photovoltaic applications. Presented research are based on some modification of[...]
9
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL W pracy zaprezentowano technologię wytwarzania cienkich warstw krzemowych do zastosowań fotowoltaicznych. Proces oparty jest o technologię epitaksji z fazy ciekłej. Analiza rezultatów przedstawiająca gęstość prądu zwarcia w zależności od parametrów epitaksji z fazy ciekłej pozwala na znalezienie opt[...]
EN This work present a technology of producing thin film silicon layers for photovoltaic applications which is based on a liquid phase epitaxy. Analysis of the results obtained in the experiment enables to establish a short circuit current density dependence on the liquid phase epitaxy parameters. This[...]
10
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Przedstawione zostały rezultaty komputerowego modelowania wzrostu cienkich warstw epitaksjalnych otrzymywanych z roztworu. Obliczenia szybkości wzrostu interfejsu warstwy prowadzone były w oparciu o strumienie dyfuzyjne składnika Si rozpuszczonego w roztworze binarnym Si-Sn. Cienkie warstwy epitaksj[...]
EN This work presents results of calculation of the concentration profiles of Si in the Si-Sn rich solution. Influence of the stream of silicon on concentration gradients near the interface and growth rate in normal and lateral direction has been presented. Aspect ration of the grown layer has been ca[...]
11
51%
TASK Quarterly : scientific bulletin of Academic Computer Centre in Gdansk
EN This paper presents a numerical simulation of epitaxial lateral overgrowth of silicon layers from the liquid phase of an Sn solvent. A two-dimensional diffusion equation has been solved and the concentration profiles of Si in a Si-Sn rich solution during the growth have been constructed. The epilaye[...]
12
51%
Opto - Electronics Review
2018 Vol. 26, No. 3 247--251
EN Al doped ZnO has been explored as a viable alternative to indium thin oxide, which is usually used as transparent electrodes’ coverage but is expensive. Homogenous and durable ZnO:Al layers on glass have been obtained in radio frequency magnetron sputtering system by adjusting optimized deposition p[...]
13
51%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2016 z. 63, nr 4 443--450
PL Charakterystyka prądowo-napięciowa to podstawowa forma prezentacji parametrów elektrycznych ogniwa fotowoltaicznego. Wykres krzywej I-V modułu PV zmienia się w ciągu dnia w zależności od natężenia promieniowania słonecznego oraz temperatury modułu. Artykuł przedstawia pomiary krzywych I-V w warunk[...]
EN Current and voltage characteristics is the basic form of presentation of the electrical parameters of the photovoltaic cell. Chart I-V curve of the module varies throughout the day depends on the intensity of solar radiation and temperature of module. The article presents measurements of I-V curves[...]
14
51%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2014 z. 61, nr 3/II 317--328
PL W artykule poruszono tematykę związaną z zastosowaniem autonomicznego systemu fotowoltaicznego „off-grid” na Lubelszczyźnie. W Polsce istnieją dobre warunki do wykorzystania energii słonecznej. Lubelszczyzna charakteryzuje się występowaniem niezwykle korzystnych warunków do wytwarzania energii elekt[...]
EN The paper discusses issues related to the use of autonomous system off-grid in the Lublin province. In Poland there are good conditions for the use of solar energy by changing the type and properties of systems using the energy. Lubelszczyzna has good conditions for the generation of electricity usi[...]
15
45%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL W artykule przedstawiono analizę badań termowizyjnych do detekcji kanałów bocznikujących w cienkowarstwowych ogniwach fotowoltaicznych. Analizowane ogniwa słoneczne zostały wytworzone na bazie cienkich, monokrystalicznych warstw krzemowych. Warstwa krzemu została nanoszona na podłoże przy zastosowan[...]
EN Solar cells were fabricated on the base of thin silicon monocrystalline layers obtained in liquid phase epitaxy process (LPE). Modification of LPE was introduced – growing substrate was covered with SiO2 and growing windows was opened in dielectric cover. Specificity of growth on that kind of substr[...]
16
39%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL W artykule przedstawiono rezultaty badań dotyczących kinetyki wzrostu warstw epitaksjalnych otrzymywanych techniką ELO (Epitaxial Lateral Overgrowth – lateralny wzrost warstw epitaksjalnej). Omówiona została metoda przeprowadzenia eksperymentu. Zbadano wpływ parametrów technologicznych procesu tj. s[...]
EN Epitaxial Lateral Overgrowth (ELO) may be promising technique in photovoltaics application due to possibility of producing high quality Si epitaxial layers on silicon substrates. The advantage of this method is that density of the dislocations in new layer is less than in the substrate. The main goa[...]
17
39%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2008 z. 47 [252] 297-308
PL Przedstawiono wyniki czteroletniej analizy funkcjonowania systemu solarnego Instytutu Fizyki Politechniki Lubelskiej. System, składający się z 20 płaskich kolektorów słonecznych oraz 20 modułów fotowoltaicznych został zainstalowany na dachu auli Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki Politechniki L[...]
EN This work presents the results of solar system analysis of Institute of Physics of Lublin University of Technology. The system consisted of 20 photocollectors and 20 solar modules was installed in 2004 on the roof of auditorium of the Faculty of Management and Base of Technology. The analyzed system[...]
18
39%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2008 z. 47 [252] 309-320
PL Praca poświęcona jest analizie wytwarzania cienkowarstwowych krzemowych warstw lateralnych dla zastosowań fotowoltaicznych. Zjawisko konwersji energii słonecznej odbywa się zazwyczaj w niewielkiej przypowierzchniowej części półprzewodnikowych struktur krystalicznych. Zatem dla celów użytecznych wyko[...]
EN This work presents an analysis of crystallization of the epitaxial lateral layers (ELO) for photovoltaic applications. Usually, main part of photovoltaic conversion is realized near surface of crystalline structures of semiconductors, therefore it needs only a little part of material. Because of ver[...]
19
33%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2006 z. 40 [229] 371-376
PL W pracy przedstawiono wyniki dwuletniej analizy funkcjonowania systemu solarnego Instytutu Fizyki Politechniki Lubelskiej. System ten wykorzystuje równocześnie dwa rodzaje konwersji - fototermiczną i fotowoltaiczną. Do analizy wykorzystano autorski system monitoringu.
EN This work presents two years analysis of functioning of solar system in Institute of Physics of Lublin University of Technology. This system uses two types of solar energy conversion - phototermal and photovoltaic. The original system of monitoring was used.
20
26%
Materials Science Poland
2006 Vol. 24, No. 4 1127--1132
EN Recently, solar energy conversion has become a very actual item, especially when the world faces problems of petroleum supply and there has been a growing demand for using renewable energy sources. In this situation an important question araises how to use solar energy optimally. The quantum efficie[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last