Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 26
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Transport Miejski i Regionalny
2008 nr 9 24-30
PL Unijna polityka w zakresie internalizacji kosztów zewnętrznych. Klasyfikacja kosztów transportu. Szacowanie kosztów zewnętrznych transportu. Propozycja rozwiązań w zakresie internalizacji kosztów zewnętrznych.
EN The European Union policy towards internalization of external costs. Classification of costs in transport. Evaluation of transport external costs. Proposal of solutions in the field of internalization of external costs.
2
100%
Logistyka
2014 nr 4 3197--3206
PL Artykuł przedstawia wyniki badań dostępności publicznego transportu zbiorowego na przykładzie Krakowa. Analiza dostępności została przeprowadzona za pomocą ośmiu wskaźników dostępności, które zostały określone dla całego miasta oraz dla poszczególnych jego rejonów. W artykule przedstawiono również s[...]
EN The paper introduces initial results of the Cracow case study taking into account evaluation of public transport accessibility. Accessibility analysis was carried out using eight accessibility indicators identified for the all city area and for each of its regions. The article also demonstrates the [...]
3
100%
Logistyka
2014 nr 4 3207--3214
PL Celem artykułu było przedstawienie koncepcji dostępności transportowej jako idei opisującej związek pomiędzy dwoma komponentami miasta – systemem transportowym oraz zagospodarowania przestrzennego. Koncepcja ta została wykorzystana w analizach dostępności transportu zbiorowego w Krakowie. W artykule[...]
EN The main goal of the article is to present concept of accessibility as an idea showing the relationship between two urban areas components – transport system and land-use. Concept of accessibility has been used in analysis on public transport accessibility in Krakow. In this article the results of t[...]
4
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Jednym z najważniejszych elementów restrukturyzacji oferty przewozowej jest wprowadzenie nowego taboru kolejowego. Nowy, bardziej komfortowy i o lepszych parametrach technicznych tabor jest podstawą do budowy skutecznej oferty marketingowej, zwłaszcza w przewozach międzyregionalnych.
5
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL W nowoczesnym społeczeństwie i gospodarce usługi transportowe odgrywają kluczową rolę. Rozwój społeczny, gospodarczy, zmiany w procesie produkcji i dystrybu.cji stale przyczyniają się do zwiększenia znaczenia usług transportowych. Największą zaś popularnością zaczęły cieszyć się te gałęzie transport[...]
6
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Ze względu na wagę zagadnienia badania wypadków i zdarzeń w transporcie, Biała Księga Komisji "Europejska polityka transportowa do 2010: czas na decyzje" [1] zwróciła uwagę na potrzebę podjęcia działań związanych z właściwym prowadzeniem badań wypadków w transporcie oraz potrzebę niezbędnego w tym z[...]
7
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Ze względu na wagę zagadnienia badania wypadków i zdarzeń w transporcie, w Białej Księdze Komisji "Europejska polityka transportowa do 2010: czas na decyzje" [1] zwrócono uwagę na potrzebę podjęcia działań związanych z właściwym prowadzeniem badań wypadków w transporcie oraz potrzebę niezbędnego w t[...]
8
63%
Transport Miejski i Regionalny
2010 nr 7/8 26--31, 35
PL System istniejących wydzielonych pasów autobusowych . w Krakowie. Analiza wyników badań określających wielkość wykorzystania wydzielonych pasów autobusowych przez poszczególne grupy pojazdów, a w szczególności udział w ruchu pojazdów nieuprawnionych.
EN The system of existing bus lanes in Krakow. The analysis of results of traffic investigation on evaluation volume of groups of vehicles using bus lanes, including unauthorized ones.
9
63%
Transport Miejski i Regionalny
2011 nr 12 6-11
PL Wskaźniki dostępności infrastruktury liniowej i punktowej transportu zbiorowego. Próba oceny badanych miast (Ostrów Wielkopolski, Gniezno, Tarnów, Piotrków Trybunalski, Lublin, Szczecin, Łódź, Kraków) pod kątem dostępności systemów transportu zbiorowego.
EN Indexes of accessibility of line and point public transport infrastructure. Attempt of estimation of analysed cities (Ostrów Wielkopolski, Gniezno, Tarnów, Piotrków Trybunalski, Lublin, Szczecin, Łódź, Krakow) as far as accessibility of public transport systems is concerned.
10
63%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2011 nr 4 38-41
11
63%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL Referat zawiera analizę wyników badań ocen skrajnych, które zostały przeprowadzone wiosną 2006 roku wśród pasażerów komunikacji miejskiej w Łodzi. Informacje uzyskane na podstawie analizy ocen skrajnych stanowią uzupełnienie wyników badań preferencji i oczekiwań pasażerów.
EN The analysis of extreme assessment research results executed in spring 2006 among passengers of urban transport in Lodz has been given in the paper. Some information of extreme assessment composes the results of passengers' preferences and expectations investigations.
12
63%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL W artykule omówiono zawartość oraz konsekwencje wprowadzenia pakietu pięciu propozycji legislacyjnych przygotowanych przez Komisję Europejską, których celem jest ograniczenie uciążliwości oddziaływania transportu na środowisko. Jedna z propozycji skierowana do sektora kolejowego dotyczy ograniczenia[...]
EN The range and the consequences of improvement the package of five legislation proposals prepared by European Commission have been described in the paper. The aim of the regulations is to limit the burdensomeness of transport influence on environment. One of the proposals refers to the railway sector[...]
13
63%
Logistyka
2014 nr 6 2750--2758
PL Zwiększająca się intensywnie liczba użytkowników Internetu, szczególnie w obszarach zurbanizowanych, zachęca do wykorzystania potencjału tego instrumentu również w zakresie badań zachowań transportowych. W związku z tym, w artykule podjęto próbę oceny możliwości wykorzystania technik internetowych w[...]
EN The intensively increasing number of Internet users, particularly in urban areas, encourage to exploit the possibilities of this instrument also in travel behavior research. Therefore, this article attempts to assess the possibility of using Web technologies in conducting this type of research. Addi[...]
14
63%
Logistyka
2015 nr 4 1453--1462, CD2
PL W artykule przedstawiono zagadnienie osób z ograniczoną mobilnością. W pierwszej części omówiono istniejące definicje takich osób wraz z ich objaśnieniem. Druga część artykułu to prezentacja analizy porównawczej usług dedykowanych wsparciu osób z ograniczoną mobilnością, które istnieją w różnych reg[...]
EN This article deals with problem of people with restricted mobility. The first part is definition of such persons and its explanation. The second part of presented research is a comparative analysis of special service in different German cities supported people with limited mobility – assistance serv[...]
15
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Traktat lizboński wszedł w życie 1 grudnia 2009 r. Tym samym zakończyły się kilkuletnie dyskusje na temat spraw instytucjonalnych w Unii Europejskiej. Traktat lizboński zmienia dwa najważniejsze traktaty UE: Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. Ten ostatni zostan[...]
16
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W okresie wzmożonych wysiłków Wspólnoty Europejskiej zmierzających w kierunku liberalizacji rynku energii i transportu oraz stworzenia jednolitego, wewnętrznego rynku, Komisja Europejska w coraz większym stopniu wykorzystuje przyznane jej kompetencje do prowadzenia działań regulacyjnych. Sprawy tran[...]
17
63%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Ochrona środowiska ma zasadnicze znaczenie dla jakości życia społeczeństwa. Do priorytetów Unii Europejskiej w tej dziedzinie zaliczają się między innymi przeciwdziałanie zmianom klimatu, ochrona różnorodności biologicznej, ograniczenia wpływu zanieczyszczenia na zdrowie oraz lepsze wykorzystanie za[...]
18
63%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Traktat lizboński wszedł w życie 1 grudnia 2009 r. Tym samym zakończyły się kilkuletnie dyskusje na temat spraw instytucjonalnych w Unii Europejskiej. Traktat lizboński zmienia dwa najważniejsze traktaty UE: Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. Ten ostatni zostan[...]
19
63%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Transport odgrywa kluczową rolę w gospodarce. We współczesnych gospodarkach jest źródłem około 10% PKB. Generuje on jednak także koszty zewnętrzne, związane między innymi z wypadkami, a przede wszystkim z negatywnym oddziaływaniem na środowisko. Zwiększenie zapotrzebowania na transport prawdopodobni[...]
20
63%
Transport Miejski i Regionalny
2014 nr 12 4--11
PL Strefa podmiejska dużych miast jest coraz atrakcyjniejszym obszarem inwestowania i zamieszkania dla mieszkańców miasta. Równocześnie mieszkańcy strefy podmiejskiej korzystają z zasobów miasta w postaci miejsc pracy, nauki, edukacji oraz załatwiania spraw administracyjnych, związanych z ochroną zdrow[...]
EN The suburban zone around large cities becomes increasingly attractive area to live and invest for city inhabitants. At the same time, residents of the suburb area use city resources like jobs science and education institutions, administration services as well as health protection or shopping. The ti[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last