Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 27
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum
PL Od kilkunastu lat toczy się w Polsce żywa dyskusja na temat infrastruktury drogowej i kolejowej. Podejmowane są w tej sprawie kolejne kroki prawne, które mają skutkować przyśpieszeniem i uproszczeniem procedur związanych z budową dróg. Niniejszy artykuł przedstawia problematykę prawną nabywania grun[...]
EN For many years, there has been an ongoing debate in Poland on road and rail infrastructure. Legislation was passed aimed at accelerating and simplifying the procedures required to construct new roads. This article takes a look at the problematic legal issues involved in acquiring land for the purpos[...]
2
100%
Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum
PL Tereny objęte eksploatacją górniczą wymagają specyficznego traktowania w budowlanym procesie inwestycyjnym. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dane i opracowania geodezyjno-kartograficzne stanowią integralny i ważny zbiór danych wykorzystywany do celów projektowych. Muszą one spełniać określone wym[...]
EN The areas of mining require specific treatment in the building investment process. In accordance with the applicable provisions, the data and geodetic/cartographic studies are an integral and important source of data used for designing purposes. They must meet certain requirements, primarily in term[...]
3
100%
Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum
PL SIP obejmuje proces pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania danych dotyczących obiektów o charakterze przestrzennym. SIP w wersji najprostszej, jak i w wersji najbardziej rozbudowanej umożliwia sprawne zarządzanie przestrzenią, wspomaga procesy decyzyjne i podnosi efektywność działania. Biorąc p[...]
EN SIS includes the process of acquiring, processing and sharing data regarding spatial objects. SIS in its simplest version, as well as its most advanced one, enables efficient management of space, supports decision-making processes and increases efficiency. Given the wide range of SIS applications, w[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
EN At Silesian Polytechnic's Construction Faculty a subject of economy of ground is conducted. According to studies plan it is conducted in form of lectures and integrated project. This article contains a description of lectures' programme in VIII semesters. The economy of ground is shown as actions co[...]
5
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Budownictwo
2003 Z. 43 403-410
PL "Zintegrowany projekt budowlany" to nowatorska forma prowadzenia zajęć dydaktycznych na studiach inżynierskich o specjalności budowlano - architektonicznej. Ten rodzaj studiów realizowany jest na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej w Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku. Zagadnienia z zak[...]
EN Integrated building project is an innovative form of teaching at The Constructor-Architect speciality. This kind of studies is executed at Silesian Polytechnic's Construction Faculty in CKI in Rybnik. The issues in the field of geodesy and economy of ground are conducted in II, III, IV and VII semes[...]
6
63%
Journal of KONES
2017 Vol. 24, No. 4 349--354
EN The article presents vibration test of three different types of gyroplane main rotors. The test was carried out on a specially prepared test bench using a Red Led Tacho Sensor measuring system. Tests were conducted for the project „Research and development works on innovative construction of aircraf[...]
7
63%
Journal of KONES
2017 Vol. 24, No. 3 325--330
EN The article presents advantages and disadvantages of two blade teetering rotors with constructional dihedral angle greater than 0o . Several structural design solutions of rotor hub connector are shown in this work. However, the main attention is focused on innovative hub connector design and manufa[...]
8
63%
Journal of KONES
2016 Vol. 23, No. 4 487--494
EN The article presents the course of the composite rotor blades tests. Object of study was designed in Institute of Aviation, new airfoil for gyroplane rotors and technology of manufacturing carbon rotor blades were made. When the test program was developed, we focused for special test to check not on[...]
9
63%
Prace Instytutu Lotnictwa
2015 Nr 4 (241) 73--86
PL W artykule przedstawiono proces przygotowawczy certyfikacji, metodologie i przebieg badań weryfikujących podstawowe założenia konstrukcji lotniczej na przykładzie innowacyjnej głowicy wiatrakowca. Przeprowadzono badania czterołopatowej głowicy wiatrakowca weryfikujące wytrzymałość statyczną przy obc[...]
EN This paper describe the preparatory process of certification, methodology and tests which verify the assumptions of aeronautical construction based on innovative gyroplane rotor hub. Presented legal aspects of admission to the flight tests and the Type Certification (TC) taking into account legislat[...]
10
63%
Wiadomości Górnicze
PL Przedstawiając w artykule sposoby regulacji podporności wstępnej, Autorzy wyróżnili trzy metody - hydrauliczną, elektroniczną i jej dwustopniową odmianę stosowaną w obudowach o najwyższych podpornościach roboczych. Dokonano także krytycznej analizy przydatności hydraulicznych układów doładowania wtó[...]
EN Presenting the manner of initial support adjustment in the article the authors distinguished three methods - hydraulic, electronic and its two-stage alternative applied in powered supports of highest working support capabilities. A critical analysis was performer of the suitability of hydraulic syst[...]
11
63%
Wiadomości Górnicze
PL W artykule opisano zasadę budowy elektrohydraulicznego sterowania zmechanizowaną obudową ścianową oraz wyniki uzyskane w trakcie eksploatacji tego sterowania w kopalni "Murcki". Sterowanie elektrohydrauliczne obudową zmechanizowaną składa się ze sterownika elektronicznego, bloku rozdzielaczy elektro[...]
EN The article presents the principles of construction of the electro-hydraulic powered longwall support.s controlling and the results obtained during exploitation of this controller at "Murcki" mine. Controlling of the electro-hydraulic powered support consists of electronic controller, block of elect[...]
12
51%
Rynek Energii
2013 Nr 1 112--120
PL Przedstawiono różne metody wyznaczania ustalonego i nieustalonego rozkładu temperatury oraz sprawności żeber płytowych. Przyjmując stały współczynnik wnikania ciepła, żebra płytowe mogą być podzielone na prostokątne lub sześciokątne żebra umowne. Najpierw omówione zostały przybliżone metody wyznacza[...]
EN Various methods for steady-state and transient analysis of temperature distribution and efficiency of continuous-plate fins are presented. For a constant heat transfer coefficient over the fin surface, the plate fin can be divided into imaginary rectangular or hexangular fins. At first approximate m[...]
13
51%
Wiadomości Górnicze
2013 R. 64, nr 5 275--282
PL W artykule przedstawiono system elektrohydraulicznego sterowania sekcjami obudowy zmechanizowanej DOH-matic, zaprojektowany i produkowany przez firmy „Elsta” Sp. z o.o. oraz Centrum Hydrauliki DOH Sp. z o.o., stanowiący jeden z kluczowych elementów zautomatyzowanego kompleksu ścianowego. Przedstawio[...]
EN This paper presents a DOH-matic system for electrohydraulic controlling of powered support` sections, designed and manufactured by the company „Elsta" Ltd Co. and Hydraulics Centre DOH Ltd Co., which is one of the key elements of an automated longwall system. The hardware and software capabilities o[...]
14
51%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
2013 R. 51, nr 8 30--38 [tekst pol.], 104--113 [tekst ang.], 177--185 [tekst ros.]
PL W niniejszym artykule autorzy przedstawią przekrój działalności firmy TELVIS Sp. z o.o., która już od 25 lat kojarzona jest jako producent iskrobezpiecznych rozwiązań z zakresu łączności górniczej i przemysłowej. Opisano poszczególne produkty, skupiając się na ich najważniejszych cechach, korzyściac[...]
EN The paper outlines scope of business activities mainstreamed for TELVIS Co., Ltd., the company that for 25 years has been perceived as a manufacturer of intrinsically safe solutions for mining and industrial telecommunication. Attention is focused on individual products with more detailed descriptio[...]
15
51%
Technologia i Automatyzacja Montażu
2016 nr 1 48--52
PL W artykule opisano przebieg badań doświadczalnych, mających na celu określenie technologii klejenia dla stopów aluminium. Proces opracowania technologii oparto na badaniach anodowanego stopu aluminium 6005 T6. Z wybranego stopu aluminium wykonuje się elementy wirnika nośnego wiatrakowca tj. łopaty o[...]
EN This article describes the testing process to determine bonding technology for aluminum alloys, this process was developed based on anodized 6005 T6 aluminum alloy research. The components of gyro rotor ie. the blades and blades pockets are made of that aluminum alloy. In the introduction of this pa[...]
16
51%
Technologia i Automatyzacja Montażu
2016 nr 1 34--38
PL W publikacji przedstawiono zagadnienie wzmocnienia nasady łopaty wirnika nośnego wiatrakowca przez wklejenie kieszeni łopaty. Technologia klejenia jaką zastosowano została opracowana dla stopu aluminium 6005 T6, z którego wykonane zostały łączone elementy. W celu opracowania optymalnych parametrów k[...]
EN The paper presents the issue of strengthening the gyroplane rotor blade base by bonding the blade socket to it. Adhesive technology for aluminum alloy 6005 T6 has been developed. In order to develop optimal bonding parameters, a number of tests has been conducted, which resulted with selecting the b[...]
17
51%
Logistyka
2014 nr 6 9570--9576
PL W niniejszej opracowaniu przedstawiono możliwość wykorzystania specjalizowanego oprogramowania do symulacji pola elektromagnetycznego jakim jest środowisko ANSYS Maxwell. Środowisko to umożliwia analizy 2D oraz 3D pól elektromagnetycznych i elektromechanicznych. Przedstawiony w pracy problem dotyczy[...]
EN This paper presents the possibility to use specialized software to simulate the electromagnetic field which is ANSYS Maxwell environment. The software allows the electromagnetic and electromechanical field analysis 2D and 3D.Presentedworkconcerns the support in the test bench design. The Maxwell env[...]
18
51%
Journal of KONES
2017 Vol. 24, No. 2 293--300
EN The article presents the potential use of magnesium alloys in the aerospace industry. In this project the static strength analysis of magnesium alloy AZ31 of the control – system lever of the ILX-27 unmanned helicopter was carried out. Control-system levers are located between the swash plate and an[...]
19
51%
Mining – Informatics, Automation and Electrical Engineering
2017 R. 55, nr 3 57--66 [tekst ang.], 67--76 [tekst pol.]
PL W artykule przedstawiono aktualny poziom cyfryzacji polskiego górnictwa na przykładzie kopalń miedzi i węgla kamiennego. Przedstawiono propozycję digitalizacji procesów biznesowych w obszarze produkcji górniczej. Zdefiniowano sześć komponentów opisujących specyfikę funkcjonowania procesów zachodzący[...]
EN This paper presents the current level of digitization of the Polish mining industry on examples of copper and hard coal mines. A proposal to digitize the individual business processes in mining production was presented. Six basic components were defined: mineral deposit management, SOP (Sales and Op[...]
20
51%
Journal of KONES
2018 Vol. 25, No. 2 409--414
EN This article presents the influence of rotor blade airfoil shape on main rotor performances. In this case, we analysed the influence of anti-erosion tape, which is applied to the leading edge of the blade to protect the blades from environmental conditions. In Gyro-Tech Innovation an Aviation Compan[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last