Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 35
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Rynek Energii
2011 Nr 5 111-117
PL Znaczący postęp w zakresie technologii oczyszczania ścieków komunalnych oraz zainwestowanie w ochronę wód powierzchniowych powoduje, że niezwykle szybko rośnie ilość osadów wytwarzanych przy oczyszczaniu ścieków komunalnych. Obecnie w znacznej mierze zasilają one istniejące wysypiska. Mając na uwadz[...]
EN The significant technological progress in municipal sewage-treatment plant and surface water protection cause the increasing of sewage sludge. The sewage sludge are recently stored on the waste dump. Taking into account the obligations of Poland under Treaty of Accession concerning waste management [...]
2
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2006 Nr 4s 90-91
EN The paper analyses the possibly usage of energy from burning municipal sewage sludge in energy balance of Poland. The use of sewage sludge in grate furnaces as fuel substitute requires their previous agglomeration. For this reason the laboratory research of compaction process have been undertaken at[...]
3
100%
Problemy Maszyn Roboczych
2001 Z. 17 135-143
PL W artykule przedstawiono rezultaty rozważań teoretycznych, popartych wynikami badań poznawczych, dotyczących problematyki wstępnego zagęszczania materiału drobnoziarnistego w zasilaczu ślimakowym. Zwrócono w nim uwagę na niektóre zagadnienia związane z szacowaniem wielkości przepływu zagęszczanego o[...]
EN The theoretical analyse of the process of thickening of fine-grained material in a roll press screw feed system with vertical working element is presented. The results of some research of this subassembly are presented also.
4
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budowa i Eksploatacja Maszyn
2002 Z. 9 235-242
PL W artykule przedstawiono rezultaty rozważań teoretycznych i praktycznych dotyczących modelowania obciążeń elementu roboczego zasilacza ślimakowego, którego oś jest zgodna z kierunkiem działania sił grawitacji, współpracującego z prasą walcową. Umożliwia on m. in. ocenę wpływu parametrów kinematyczny[...]
EN In the present paper theoretical and practical results are presented of research concernig modeling of loads of working element of a roll press vertical screw feeder. The model described makes it possible to evaluate the influence of both the kinematic and the design parameters of the compaction sys[...]
5
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budowa i Eksploatacja Maszyn
2001 Z. 8 249-258
PL W artykule przedstawiono rezultaty rozważań teoretycznych, dotyczących zagęszczania drobnoziarnistych materiałów odpadowych w urządzeniach (podzespołach) wyposażonych w element roboczy w kształcie ślimaka, którego oś jest zgodna z kierunkiem działania sił grawitacji. Szczególną uwagę poświęcono proc[...]
EN The theoretical analyse of the process of thickening of fine-grained material in a roll press screw feed system and single-screw extruder is presented. The results of some research aimed at identification of this subassembly are presented also.
6
100%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
2005 Vol. 39 nr 4 138-145
PL W artykule przedstawiono wyniki badań brykietowania i kompaktowania osadów ściekowych w laboratoryjnej prasie walcowej LPW 450, prowadzonych pod kątem możliwości wykorzystania tego odpadu jako substytutu nawozu lub paliwa. W tym celu określono zapotrzebowanie energii cieplnej dla potrzeb odwodnienia[...]
EN Results from the experiments of sewage sludge briquetting and compacting in a LWP 450 laboratory roll press from the viewpoint of sludge utilization as fertilizer or fuel substitute have been presented. For that purpose the heat energy demand for sludge dewatering processes was determined. Attention[...]
7
100%
Mechanika / Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica
2000 T. 19, z. 4 439-448
PL W artykule przedstawiono rezultaty rozważań teoretycznych dotyczących wstępnego zagęszczania materiału drobnoziarnistego w zasilaczu ślimakowym. Szczególną uwagę zwrócono na procedurę postępowania w przypadku doboru geometrycznych cech konstrukcyjnych elementu roboczego omawianego podzespołu. Model [...]
EN The theoretical analysis of the process of thickening of fine-grained material in a roll press screw feed system is presented. The results of this analysis are shown.
8
100%
Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2011 T. 15, z. 2 247-254
PL W artykule przedstawiono model obciążeń elementu roboczego zasilacza ślimakowego, którego oś jest zgodna z kierunkiem działania sił grawitacji, współpracującego z prasą walcową. Zastosowanie modelu pozwala na ocenę wpływu parametrów kinematycznych oraz konstrukcyjnych układu zagęszczania na jakościo[...]
EN The theoretical analyse of the process of thickening of fine-grained material in a roll press screw feed system with vertical working element is presented. The model described makes it possible to evaluate the influence of both the kinematics and the design parameters of the agglomeration system upo[...]
9
63%
Górnictwo i Geologia
PL W artykule przedstawiono historię Bochni oraz pierwszej w Polsce kopalni powstałej na terenie tego, najstarszego w województwie małopolskim, miasta. Zwrócono uwagę na korelację pomiędzy rozwojem górnictwa a rozkwitem rzemiosła na obszarze bocheńszczyzny. Opisano wpływ kopalni soli na rozwój regionu [...]
EN Paper presents history of city Bochnia and the first in Poland salt mine located in the area of this one of the oldest city in Małopolaska. Paper pays attention to correlation between deyelopment of mining and handicraft prosperity in bocheńszczyzna area. Influence of salt mine on development of Boc[...]
10
63%
Problemy Eksploatacji
2004 nr 4 185-192
PL W artykule przedstawiono wyniki badań brykietowania i kompaktowania osadów ściekowych w laboratoryjnej prasie walcowej LPW 450, prowadzonych pod kątem ich późniejszej utylizacji jako substytutu nawozu lub paliwa. Szczególną uwagę podczas badań zwrócono na określenie zapotrzebowania energii cieplnej [...]
EN The results of briquetting and compacting of sludge in laboratory roll press LPW 450 investigation were presented in the article. The research were made with a view to do fertilizer or fuel. Particular consideration were made for the determination of demand for heat energy within dehydration process[...]
11
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budowa i Eksploatacja Maszyn
2002 Z. 9 243-252
PL W artykule scharakteryzowano krótko złożoność problemu doboru konfiguracji układu zagęszczana prasy walcowej. Zwrócono uwagę na czynniki i elementy mające wpływ na ten dobór. Przedstawiono niektóre wyniki badań identyfikacyjnych dwóch typów zasilaczy, które stanowią zasadniczy element rozważanego za[...]
EN Some problems in selection of configuration of compaction arrangement for roll presses are presented. Two feeders for roll press, the new one called tapered- channel feeder and screw feeder, are shown. Some results of the identification researches and mathematical formulas are given.
12
63%
Przemysł Chemiczny
2015 T. 94, nr 9 1521-1523
PL Stwierdzono możliwość podwyższenia gęstości energetycznej i poprawy efektów spalania węgla brunatnego z biomasą jako paliwa kompozytowego. Przedstawiono wyniki badań brykietowania paliwa w matrycy zamkniętej oraz w prasie walcowej. Stosowano węgiel z KWB „Pole Szczerców” oraz słomę owsa zmieszaną z [...]
EN Lignite was briquetted with oat straw and cellulose fibers (20-50% by mass) in a cylindrical mold and in a roll press to det. the pressure-d. relationships. The briquettes were studied for compression and impact strengths and for water resistance. Effects of the biomass-to-lignite ratio and applied [...]
13
63%
Przemysł Chemiczny
2015 T. 94, nr 9 1524-1526
PL Przedstawiono wyniki doświadczalnych badań brykietowania komunalnych osadów ściekowych z wapnem palonym (jako sorbentem) i drobnoziarnistym węglem kamiennym. Dodawanie drobnoziarnistego węgla kamiennego do osadów miało na celu zwiększenie gęstości energetycznej paliwa powstałego w procesie scalania.[...]
EN Sewage sludge was utilized as a fuel by addn. of CaO as a drying agent and mixing with fine-grained coal for increasing the energy d. The products contained 50% or 67% of coal and 5% or 3.5% of CaO with respect to the dry mass and were briquetted in a lab. roll press. Their comprehensive strength an[...]
14
63%
Chemik
PL W artykule przedstawiono wyniki badań brykietowania soli kamiennej wydobywanej w Zakładach Górniczych "Polkowice-Sieroszowice". Eksperyment przeprowadzono w Katedrze Systemów Wytwarzania Akademii Górniczo-Hutniczej, w laboratoryjnej prasie walcowej LPW 450 zasilanej grawitacyjnie. Celem badań było u[...]
EN The article presents results of briquetting rock-salt mined in "Polkowice-Sieroszowice" mine. The experiment was run in a laboratory of Department of Manufacturing Systems AGH University of Science and Technology. We used gravity fed roll press LPW 450 to obtain briquet that can be used in either co[...]
15
63%
Chemik
PL Zagęszczanie, a następnie scalanie materiałów drobnoziarnistych stanowi w wielu przypadkach pierwszy krok do ich zagospodarowania w odpowiednich technologiach lub do ich utylizacji. Zastosowanie określonej metody aglomeracji wymaga zazwyczaj dokonania oceny podatności materiału na taki proces. Na oc[...]
EN In many cases, compression and compaction of fine-grained materials constitutes the first step for their utilisation in appropriate technologies or their utilisation process. However, in order to use an appropriate agglomeration technology it is required to assess susceptibility of these materials t[...]
16
63%
Rynek Energii
2014 Nr 5 121--128
PL Dyrektywa 2001/77/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie wspierania produkcji energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych i będący jej konsekwencją załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów w sprawie Polityki energetycznej Polski do 2030 roku z dnia[...]
EN Directive 2001/77/EC of the European Parliament and of the Council of 27 September 2001 on the promotion of electricity produced from renewable energy sources and an annex to the Resolution of the Council of Ministers no. 202/2009 on the Polish energy policy until 2030 of 10 November 2009 indicate a[...]
17
63%
Przemysł Chemiczny
2017 T. 96, nr 8 1691--1694
PL Badano brykietowanie odpadowego grafitu z dodatkiem 2,5% odpadowego pyłu wapiennego oraz 8% melasy w laboratoryjnej prasie walcowej wyposażonej w niesymetryczny układ zagęszczania oraz podajnik ślimakowy. W celu określenia jednostkowego zapotrzebowania na energię podczas procesu brykietowania, w cza[...]
EN Residual graphite was briquetted together with residual limestone dust (2.5%) and molasses (8%) in a lab. roll press equipped with asymmetrical layout system and screw feeder. Torques on the roll shaft and on screw shaft were detd. to gauge unitary energy demand. Drop and compressive strengths of th[...]
18
63%
Przemysł Chemiczny
2016 T. 95, nr 8 1482--1484
PL Określono podatność na zagęszczanie oraz scalanie w zamkniętej matrycy oraz w prasie walcowej mieszanki węgla brunatnego z KWB Bełchatów „Pole Szczerców” i biomasy (słoma owsa zmieszana z włóknami celulozy). Wyznaczono indeks podatności na zagęszczanie, podatność na zagęszczanie oraz podatność na sc[...]
EN Index of compressibility, susceptibility to compressibility as well as compactibility were detd. for lignite biomass mixts. (Belchatow mine) contg. 30% by mass of biomass and for lignite (moisture content 18.6–27.9%) and compared. The decrease in moisture content resulted in decreasing the compressi[...]
19
63%
Przemysł Chemiczny
2018 T. 97, nr 9 1477-1479
PL Przedstawiono wyniki badania procesu scalania rozdrobnionego węgla brunatnego i biomasy w cylindrycznej matrycy zamkniętej w celu uzyskania trwałego i wytrzymałego stałego paliwa kompozytowego. Brykietowano mieszankę węgla brunatnego i biomasy w proporcji 70/30 przy czterech poziomach jej wilgotnośc[...]
EN Lignite was briquetted with oat straw and cellulose fibers (30% by mass) in a cylindrical die at moisture content 18.6-27.9% to det. the pressure-d. relationships, d., elongation of briquettes, as well as axial and specific crushing strength and shatter index of briquettes. The mech. strength of the[...]
20
63%
Przemysł Chemiczny
2018 T. 97, nr 9 1486--1488
PL Przedstawiono doświadczalne wyniki brykietowania pylistego węgla brunatnego, węgla drzewnego, węgla kamiennego koksowego oraz paliw kompozytowych w zasilanej grawitacyjnie prasie walcowej z niesymetrycznym układem zagęszczania. W czasie badań określono jednostkowe zapotrzebowanie na energię w proces[...]
EN Lignite dust, coking coal, lignite, oat straw and spruce saw dust were briquetted in a gravity fed roll press with asymmetrical layout system optionally after addn. of binding agents. The unitary energy demand for the briquetting as well as drop strength and compressive strength of the briquettes we[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last