Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 41
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Polityka Energetyczna
PL W artykule przedstawiona została struktura dostaw i zużycia gazu ziemnego w kraju w ostatnich latach. Scharakteryzowano krajowe zasoby gazu ziemnego oraz podjęte działania mające na celu udokumentowanie nowych złóż. Ponadto przedstawiono porównanie krajowych zasobów gazu ziemnego z zasobami wybranyc[...]
EN The article depicts the structure of supplies and consumption of natural gas in Poland during last years. It contains the characteristic of Polish gas reserves, forecasts of its increasing and undertaken activities aimed at seeking for new deposits. Moreover, the article presents the comparison of [...]
2
100%
Nafta-Gaz
2013 R. 69, nr 1 66--77
PL W artykule przedstawiono strukturę dostaw ropy naftowej do Polski oraz strukturę krajowego bilansu energetycznego w okresie od 1999 do 2011 roku. Zaprezentowano również wielkość krajowych złóż ropy naftowej oraz ich znaczenie dla bezpieczeństwa dostaw. Artykuł charakteryzuje także mechanizmy reagowa[...]
EN This article presents the structure of supplies of petroleum to Poland and structure of the national energy balance in the period between 1999 and 2011. Also presented is the size of domestic deposits of petroleum and their importance for the security of supplies. The article also describes the cris[...]
3
100%
Polityka Energetyczna
2013 T. 16, z. 2 33--52
PL W artykule przedstawiono prognozę Międzynarodowej Agencji Energii w zakresie wzrostu zużycia gazu ziemnego w okresie do 2035 roku. Gaz ziemny jest jedynym paliwem kopalnym, na który popyt światowy rośnie w każdym z przyjętych scenariuszy. MAE przewiduje, że wzrost zużycia będzie wynosił od 3,3 bln m[...]
EN The article presents the forecast of the International Energy Agency as to the increase in the natural gas consumption in the period up to 2035. Natural gas is the only fossil fuel for which the global demand rises in each of the scenarios. IEA predicts that the consumption growth will be between 3.[...]
4
100%
Analit
2018 Nr 5 32
PL Dzieła sztuki są istotną częścią naszej kultury. Posiadają zazwyczaj wysoką wartość materialną, jak również sentymentalną i historyczną. Z tego powodu często stają się pokusą dla złodziei i innych oszustów, pragnących się wzbogacić wykorzystując pracę innych osób. W celu zatuszowania kradzieży mogą [...]
5
63%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
2013 T. 29, z. 4 77--94
PL W latach 2001–2012 międzynarodowy obrót gazem ziemnym zwiększył się o 86,4%, przy czym zauważalny jest stopniowy wzrost znaczenia technologii LNG. W 2005 r. udział przypadający na LNG w całkowitym obrocie stanowił 26%, a w 2012 r. – 32%. Światowe zużycie gazu ziemnego w 2012 r. w porównaniu do roku [...]
EN From 2001–2012, international trade in natural gas increased by 86.4%, with LNG technology visibly growing in importance. In 2005, the share of LNG in the total turnover accounted for 26%, while in 2012 for 32%. In 2012, global natural gas consumption, compared to the previous year, increased by 2%,[...]
6
63%
Polityka Energetyczna
2018 T. 21, z. 3 69--80
PL W ostatnich kilu latach miały miejsce zmiany w strukturze użycia energii pierwotnej w Unii Europejskiej, zanotowano także jej zmniejszenie. Zgodnie z prognozami przedstawianymi przez Międzynarodową Agencję Energii w perspektywie do 2040 roku, europejski rynek energetyczny będzie podlegał dalszym zmi[...]
EN In recent years, changes have been made in the structure of primary energy use in the European Union In addition, a reduction in the use of primary energy has also been observed. According to the forecasts of the International Energy Agency, the European energy market will be subject to further chan[...]
7
63%
Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
2018 nr 102 51--64
PL Energia z różnych źródeł ma zasadnicze znaczenie dla gospodarki każdego kraju. Mając na uwadze ograniczone zasoby nieodnawialnych źródeł energii oraz fakt, że ich produkcja z nowych złóż staje się mniej opłacalna, zwraca się uwagę na alternatywne źródła energii, szczególnie te, które są łatwo dostęp[...]
EN Energy from different sources is fundamental to the economy of each country. Bearing in mind the limited reserves of non-renewable energy sources and the fact that their production from new deposits is becoming less economically viable, attention is paid to alternative energy sources, particularly t[...]
8
51%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2009 Nr 7-8 2-8
EN Changes in natural gas supply structure in recent years. Early 2009 Russian - Ukrainian gas crisis and its influence on selected gas market in the European Union. Supply diversification.
9
51%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2009 Nr 10 6-10
EN Selected conditions of natural gas sector in Poland. Structure of natural gas supply to Poland. Prognosis for natural gas consumption in Poland in the year 2030 perspective. Projects concerning diversification in natural gas supply.
10
51%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2013 Nr 1 2--6
PL W artykule przedstawiono strukturę popytu i podaży na gaz ziemny w ostatnich latach w Polsce i krajach UE. Analizując strukturę dostaw do UE zwrócono uwagę na rosnący udział w ostatnich latach importu gazu skroplonego. W artykule porównano jak w latach 2010-2011 kryzys gospodarczy wpłynął na zapotrz[...]
EN The paper describes the structure of natural gas demand and supply in Poland and EU countries. When analysing the EU supply profile, particular attention has been given to a growing share of LNG imports in recent years. A comparison has been made to show how in 2010-2011 the economic crisis has affe[...]
11
51%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
2010 nr 173 9--18
PL Z analizy struktury zużycia gazu ziemnego w kraju wynika, że jednym z głównych odbiorców tego paliwa są gospodarstwa domowe. Roczne zużycie gazu przez odbiorców domowych wynosi około 26-28% krajowego zużycia, co stanowi około 3,9 mld m3. Należy jednak zaznaczyć, że dostęp do sieci gazowej w kraju po[...]
EN The analysis of natural gas consumption in Poland brings a conclusion that the major receivers of fuel gas are households. Their annual natural gas consumption is between 26 and 28 per cents of the national consumption, what is about 3,9 mld m3. However, it should be emphasized that only 52 per cent[...]
12
51%
Nafta-Gaz
2011 R. 67, nr 9 609-618
PL Artykuł porusza zagadnienia związane z zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego. Scharakteryzowano pojęcie "bezpieczeństwa energetycznego", ukazano jego złożoność oraz przedstawiono odpowiedzialność zainteresowanych stron za zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego. W artykule przedstawiono struk[...]
EN The article concerns the matters connected with assuring the power security. There were characterized the definition of power security, its complexity and responsibility of parties for providing it. The article depicts the structure of national power balance with a special regard towards natural gas[...]
13
51%
Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie
2012 nr 11 3-9
PL W artykule zaprezentowano wielkości i kierunki dostaw gazu ziemnego do Polski w minionych 8 latach. Mając na uwadze znaczenie PMG dla krajowego systemu gazowego przedstawiono obecny stan infrastruktury magazynowej w kraju oraz podejmowane przez Ministra Gospodarki, jak i przedsiębiorstwa energetyczn[...]
EN In the article the quantities and directions of natural gas supply to Poland in the last 8 years are presented. Taking into account the role of PMG in the national gas system, a current condition of national warehouse infrastructure is presented as well as the actions taken by the Minister of Econom[...]
14
51%
Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie
2012 nr 10 3-10
PL W artykule omówiono typy PMG i ich znaczenie dla systemów gazowniczych. Przedstawiono magazyny obecnie funkcjonujące w świecie, podając ich pojemności magazynowe oraz maksymalne moce odbioru gazu. Przeanalizowano zależności pomiędzy lokalizacjami PMG, kierunkami dostaw gazu oraz wielkością jego zuży[...]
EN This article discusses the types of underground gas storage facilities and their importance for gas systems. It presents the storage facilities currently used in the world, with the indication of their storage capacity and maximum gas collection capacity. Relations between the locations of undergrou[...]
15
51%
Nafta-Gaz
2011 R. 67, nr 2 125-134
PL Z analizy struktury zużycia gazu ziemnego w kraju wynika, że jednym z głównych odbiorców tego paliwa są gospodarstwa domowe. Roczne zużycie gazu przez odbiorców domowych wynosi około 3,9 mld m[^3] , co stanowi 28% zużycia krajowego. Należy jednak zaznaczyć, że dostęp do sieci gazowej w kraju posiada[...]
EN The analysis of the structure of domestic natural gas consumption indicates that one of the main customers of this fuel are households. Annual gas consumption by household consumers is around 3.9 billion cubic meters (28% of domestic consumption). Important fact is that only 52% of the polish popula[...]
16
51%
Nafta-Gaz
2010 R. 66, nr 5 325-332
PL W artykule zostały przeanalizowane działania państwa podejmowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego krótkookresowego i sezonowego. Decydujący wpływ na te aspekty bezpieczeństwa w sektorze gazowym odgrywa infrastruktura, a szczególnie podziemne magazyny gazu. Przedstawiono rodzaje podzi[...]
EN The article analyses actions which were undertaken by the government to provide the energy security in short-term and seasonal perspective. Deciding influence on mentioned above aspects of security in gas sector exerts the infrastructure, especially underground gas storage. The article depicts types[...]
17
51%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
PL Poprzez odpowiednią politykę gospodarczą i kształtowanie mechanizmów rynkowych zapewniamy sobie bezpieczeństwo energetyczne. Niemniej jednak należy pamiętać, że w tej kwestii ważną rolę odgrywa również gruntowna wiedza o zapotrzebowaniu na energię i o jej dostawach. Dostarczanie szczegółowych i wiar[...]
EN The energy security is provided through the appropriate economic policy and development of market mechanisms. Nevertheless, in this case very important rule also play deep knowledge of the demand for energy and its supply. Detailed and reliable data, from production to consumption, requires to provi[...]
18
51%
Rynek Energii
2014 Nr 3 3--13
PL Głównym celem artykułu było ukazanie zmian, które miały miejsce na krajowym rynku gazu ziemnego, ze szczególnym uwzględnieniem tych zmian w zakresie liberalizacji rynku i jego wpływu na bezpieczeństwo energetyczne Polski. Analizę rozpoczęto od przybliżenia istotnych dla budowy konkurencyjnego rynku [...]
EN The paper mainly aims at presenting the changes that occurred in the domestic natural gas market, and focuses in particular on these changes with regard to market liberalisation and its impact on the energy security of Poland. The analysis starts with an insight into EU and Poland's regulations rele[...]
19
51%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
PL Sukces w zakresie zagospodarowania niekonwencjonalnych złóż gazu ziemnego, a szczególnie gazu z formacji łupkowych – tzw. rewolucja łupkowa – jest najbardziej widoczny w Ameryce Północnej. Sukces ten był możliwy dzięki zaangażowaniu firm, jednostek naukowych, a także wsparciu ze strony rządu ameryka[...]
EN Success in developing unconventional natural gas deposits, and in particular shale gas deposits, the so-called shale gas revolution, is most apparent in North America. This success was made possible because of the involvement of companies, scientific bodies, as well as because of the support of Amer[...]
20
51%
AGH Drilling, Oil, Gas
2016 Vol. 33, no. 2 515--529
EN The increasing production of electricity from renewable energy sources has been accompanied by growing interest in technologies allowing the storage of energy. One of the means allowing its storage is the Power-to-Gas technology thanks to which the excess power may be converted into another energy c[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last