Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 14
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Rudy i Metale Nieżelazne Recykling
2015 R. 60, nr 12 729--733
PL Współczesne technologie przetwórstwa metali nieżelaznych, a w szczególności aluminium i jego stopów w coraz większym stopniu opierają się na technologiach zintegrowanych łączących większą ilość operacji w jednej linii technologicznej. Jednym z coraz częściej stosowanych procesów produkcyjnych wyrobó[...]
EN Modern metal processing technologies of non-ferrous metals, particularly aluminum and its alloys are increasingly based on integrated technologies, which combine more operations in one technological line. Twin roll casting process (TRC) is one of the most frequently used technologies in flat cold-ro[...]
2
100%
Archives of Metallurgy and Materials
2016 Vol. 61, iss. 2B 1101--1108
EN Twin Roll Casting technology belongs to modern, integrated method of processing aluminum and its alloys. This method includes preparation of liquid metal and its continuous casting between the rotating cylindrical crystallizers, optional homogenizing treatment, cold rolling and optional interoperati[...]
3
86%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL Celem pracy było zbadanie wpływu temperatury wyżarzania oraz odkształcenia, realizowanego w procesie ciągnienia, na właściwości mechaniczne oraz odkształcalność walcówki ZnAl15 otrzymanej w linii ciągłego odlewania i walcowania metodą Continuus-Properzi. Na podstawie uzyskanych wyników badań i ich a[...]
EN The aim of this study was investigate of heat treatment and strain realized in wire drawing process on the mechanical properties and deformability limit of ZnAl15 wire rod obtained in continuously casting and rolling by Properzi method. Based on the results of research and analysis it has been shown[...]
4
86%
Rudy i Metale Nieżelazne Recykling
PL Współczesny przemysł elektroenergetyczny oczekuje nowych dedykowanych stopów na osnowie aluminium, posiadających ponadstandardowe właściwości eksploatacyjne, a w tym podwyższoną odporność na działanie długotrwałej siły obciążającej przewód elektroenergetyczny. Długoczasowa eksploatacja przewodów wyk[...]
EN Contemporary electricity industry expects new alloy on aluminum matrix with above-standard operating properties, including increased resistance to long-term loading force of a conductor. Long term operation of conductor shows a significant influence of external factors on constantly progres¬sive rhe[...]
5
86%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL Rozwój przemysłu metali lekkich wymusza prowadzenie prac nad doskonaleniem technik przetwórstwa aluminium i jego stopów. Jednym z podstawowych procesów dedykowanych do wytwarzania drutów, prętów i rur aluminiowych jest proces ciągnienia. W praktyce przemysłowej do procesu ciągnienia stopów aluminium[...]
EN The development of light metal industry forces carrying out work on the improvement of techniques for the processing of aluminum and its alloys. One of the basic processes dedicated to the production of wires, rods and tubes of aluminum is cold drawing process. In commercial practice, for cold drawi[...]
6
86%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL Najnowszym przykładem rozwiązań z obszaru CHP – kogeneracji ciepła i energii elektrycznej są hybrydowe kompaktowe kolektory słoneczne. Kolektory takie zamieniają docierającą do powierzchni ziemi energię promieniowania słonecznego częściowo na energię elektryczną w panelu fotowoltaicznym, a powstając[...]
EN The newest solutions from the field of CHP - combined heat and power systems are hybrid compact solar panels. These panels partly convert the solar radiation that reaches the Earth’s surface into electrical energy in photovoltaic panels. Simultaneously generated, the waste heat is used to heat up th[...]
7
86%
Archives of Metallurgy and Materials
2017 Vol. 62, iss. 4 2237--2245
EN Modern manufacturing methods of non-ferrous metals, especially aluminum and its alloys, are more and more often based on integrated technologies combining multiple operations in a single process. One of the most popular methods for producing flat components by cold working is twin roll casting techn[...]
8
86%
Archives of Metallurgy and Materials
2017 Vol. 62, iss. 4 2287--2294
EN The most recent and promising trends in development of renewable sources of energy are Combined Heat and Power (CHP) systems. The newest solutions from this field are hybrid compact solar panels. The correct operation of both systems, i.e. the photovoltaic panel and the heat exchanger requires an ef[...]
9
72%
Rudy i Metale Nieżelazne Recykling
2015 R. 60, nr 12 754--761
PL Obecnie na świecie prowadzone są szeroko zakrojone prace badawcze nad różnego rodzaju procesami ciągłego odlewania, które będąc w fazie rozkwitu cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony producentów półwyrobów z metali nieżelaznych. Jakość produktu uzyskanego w technologii odlewania ciągłego defin[...]
EN Nowadays, scientists from around the world are conducting an extensive research on various types of continuous casting processes, which are in the flowering stage and great interest from manufacturers of semi-finished non-ferrous metals. The quality of products obtained in the continuous casting pro[...]
10
72%
Rudy i Metale Nieżelazne Recykling
2015 R. 60, nr 12 779--784
PL Własności mechaniczne wyrobów ze stopów aluminium zależą zarówno od gatunku stopu aluminium, co jest związane bezpośrednio z obecnością dodatków stopowych w strukturze metalu bazowego, jak i stanu materiału. Innym czynnikiem wpływającym na te własności oraz podatność materiału do przetwarzania metod[...]
EN Mechanical properties of products made from aluminum alloys depends both on the grade of aluminum alloy (which it is directly connected with the presence of alloy additions in the aluminum structure) and also on the temper of the material. Fineness of metal structure is another factor which has an i[...]
11
72%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL Współczesny nieustający rozwój systemów elektroenergetycznych prowadzi do poszukiwań nowych rozwiązań technologicznych w celu udoskonalenia danego materiału przewodzącego pod względem wzrostu wytrzymałości mechanicznej, odporności cieplnej, reologicznej i zmęczeniowej, zmniejszenia masy jednostkowej[...]
EN Current extensive development of electroenergetic systems leads to researches on improvement of mechanical thermal, rheological and fatigue properties and also weight reduction, preserving the best possible electrical conductivity properties at the same time. One of the possible applications of alum[...]
12
72%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL Ze względu na wysoką cenę miedzi, jako materiału powszechnie stosowanego w przemyśle elektrycznym trwają poszukiwania alternatywnych rozwiązań materiałowych dla szeregu zastosowań w elektrotechnice. W ostatnich czasach z uwagi na własności elektryczne oraz niską masę, aluminium i jego stopy są coraz[...]
EN In view of the high price of copper, material commonly used in electrical industry, there has been some research done to find an alternative material solutions dedicated to electrotechnical industry. Recently, due to relatively high electrical properties and low weight, aluminum and aluminum alloys [...]
13
72%
Rudy i Metale Nieżelazne Recykling
2016 R. 61, nr 11 484--489
PL Wzrost zapotrzebowania na przesyłanq energią wskutek ciągłego postępu technologicznego, wymusza konieczność poszukiwania nowych mate¬riałów oraz innowacyjnych rozwiązań geometrycznych osprzętu sieci trakcyjnej, pozwalających na zmniejszenie strat przesyłanej energii. W związku z tym, w ramach projek[...]
EN Growth in demand for electricity distribution due to continuous technological progress makes it necessary to bok for a new materials and innovative solutions of overhead tram equipment allowing to reduce the transmitted energy loss. Therefore within the national INNOTECH III project realized at the [...]
14
58%
Rudy i Metale Nieżelazne Recykling
2015 R. 60, nr 12 723--728
PL Produkty finalne ze stopów aluminium w gat. EN-AW 6060 oraz EN-AW 6082 są obecnie wytwarzane metodą konwencjonalną, jako prasówka (wyroby wyciskane), generującą wysokie koszty produkcyjne. Zastosowanie technologii odlewania ciągłego umożliwia obniżenie cen wyrobów w stosunku do ceny wyrobów aktualni[...]
EN Products made of aluminum in grade EN-AW 606 and EN-AW 6082 are currently produced with conventional method of extrusion process, which generates high manufacturing costs. Using the continuous casting technology make possible to decrease the price of products relative to the price of products made i[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last