Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 65
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2001 T. 22, z. 3A 125--135
PL Przedstawiono rozwój teorii absorpcji jako klasycznego procesu inżynierii chemicznej. Omówiono szczególne elementy tej teorii - wieloskładnikowy transport masy oraz konwekcję komórkową. Scharakteryzowano rolę dwutlenku węgla w generowaniu efektu cieplarnianego oraz metody ograniczania emisji CO2. Po[...]
EN Development is described of the theory of absorption as a classic chemical engineering process. Two particular elements of this theory are discussed, namely, multicomponent mass transport and cellular convection. The role of carbon dioxide in generating the greenhouse effect is outlined, along with [...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2005 z. 87 169-180
PL Cywilizacyjna działalność człowieka doprowadziła do znaczących zmian klimatycznych spowodowanych wzrostem stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze. Dominujący udział w tym wzroście ma dwutlenek węgla. Artykuł przedstawia zagadnienia związane z ograniczaniem emisji CO2. Określono główne źródła dwut[...]
EN Today, human activity is significantly altering the climate by an increase in the concentration of greenhouse gases in the atmosphere. The largest contributor amongst the gases inducing an enhanced greenhouse effect is carbon dioxide. The presentation provides a comprehensive picture of the issues a[...]
3
63%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk
2014 nr 18 65--71
PL Dokonano przeglądu literatury dotyczącej procesu separacji gazów przy zastosowaniu membran z cieczy polijonowych. Omówiono wpływ struktury polimeru (m.in. stopnia usieciowania) na dyfuzyjność oraz rozpuszczalność CO2, N2, CH4. Wyjaśniono także pojęcie sieciowania cieczy polijonowych.
EN Review of literature data concerning poly(ionic liquid) membranes for gas separation is presented. The influence of polymer structure (e.g. cross-linking) on diffusivity and solubility of CO2, N2, CH4 is discussed. Performance of cross-linking in poly(ionic liquid)s is described.
4
63%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
PL Zastosowano sieć neuronową do symulacji procesu wzbogacania mieszanin azotowo-metanowych w metan metodą adsorpcji zmiennociśnieniowej (PSA). Sieć uczono, opierając się na własnych danych doświadczalnych, uzyskanych w labolatoryjnej dwukolumnowej instalacji PSA. Ocenę działania sieci prowadzono, posł[...]
EN A neural network to the simulation of the process of enriching methane-nitrogen mixtures in methane via pressure swing adsorption was applied. The network was trained using experimental data obtained in a two-bed laboratory PSA installation, and then tested based on data other than those belonging t[...]
5
63%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2002 T. 23, z. 3 397-413
PL Przedstawiono wyniki symulacji reaktora rewersyjnego do katalitycznego spalania metanu zawartego w powietrzu wentylacyjnym kopalń węgla kamiennego z dwoma wariantami odbioru ciepła reakcji. Celem symulacji było znalezienie takiego sposobu chłodzenia gazów reakcyjnych, który umożliwiałby utylizację j[...]
EN There are presented the results of simulations concerning reverse-flow reactors for the catalytic combustion of methane present in mine ventilation air, with two modes of the recovery of the heat of reaction. The objective of the simulations was to find such a method for cooling the reaction gases t[...]
6
63%
Przemysł Chemiczny
2012 T. 91, nr 7 1442-1444
7
63%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2001 T. 22, z. 3E 1291--1296
PL Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych i symulacji procesu adsorpcji zmiennociśnieniowej w dwukolumnowej instalacji laboratoryjnej wypełnionej węglowym sitem molekularnym. Przeanalizowano wpływ stężenia metanu w gazie zasilającym, ciśnienia adsorpcji oraz długości cyklu na średnie stężenie met[...]
EN Experimental data and simulation results are presented on the separation of methane-nitrogen mixtures in a two-bed laboratory PSA installation packed with a carbon molecular sieve adsorbent. The effect is analysed of methane concentration in the feed gas, pressure adsorption and cycle length on the [...]
8
51%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk
2007 nr 9 43-53
PL W pracy wyznaczono doświadczalnie idealny i rzeczywisty współczynnik separacji CO2/N2 dla membran kompozytowych, których warstwę aktywną stanowi) polidimetylosiloksan (PDMS) o grubości 7-10 (im. a warstwę nośną - polieteroimid (PEI) lub polifluorek winylidenu (PVDF). Obliczono współczynniki permeacj[...]
EN The ideal and real CO2/N3 separation coefficients are determined experimentally for composite membranes consisting of polyetherimide (PEI) and polyvinylidene fluoride (PVDF) as a support and polydimethylsiloxane (PDMS). of 7 - lO μm thick, as an active layer. Permeability coefficients are caiculated[...]
9
51%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk
2015 nr 19 21--35
PL Przedstawiono wstępne wyniki badań procesu mineralnej karbonatyzacji prowadzonej w roztworze wodnym z wykorzystaniem popiołów fluidalnych ze spalania węgla brunatnego. Roztwór po rozpuszczeniu odpadu o pH=13 zawierał 0,0535 mol•l-1 Ca+2. Badania przeprowadzono dla mieszaniny gazów zawierających 13% [...]
EN The preliminary studies of indirect aqueous carbonation process using fly ash from lignite fluidized bed combustion are presented. Leachate after the dissolution of waste of pH=13 contained 0.0535 mol•l-1 of Ca+2. The experimental research were conducted for a mixture of nitrogen and carbon dioxide,[...]
10
51%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk
2014 nr 18 39--49
PL Przedstawiono wyniki doświadczalnych badań równowagi adsorpcji mieszanin zawierających ditlenek węgla, azot i tlen na zeolitowych sitach molekularnych 13X Grace, które są stosowane w adsorpcyjnych procesach wydzielania CO2 ze strumieni spalin. Wyniki tych badań porównano z wynikami obliczeń przy zas[...]
EN Experimental results are presented which concern the adsorption equilibria of gaseous mixtures containing carbon dioxide, nitrogen and oxygen over zeolite molecular sieves 13X Grace which may be used in the separation of CO2 from flue gases. Experimental results are compared with the results of calc[...]
11
51%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk
2014 nr 18 17--25
PL Zasadniczym celem pracy było doświadczalne określenie wpływu obecności pary wodnej na proces wydzielania ditlenku węgla ze spalin. Przeprowadzone badania pozwoliły na wyznaczenie danych niezbędnych do obliczeń procesu permeacji oraz jednoznacznie potwierdziły, że nie można pomijać wpływu obecności p[...]
EN The main aim of the study was to experimentally determine the impact of water vapor in the process of carbon dioxide separation from flue gases. The conducted research allowed us to determine the data required for the calculation of the process of permeation and unambiguously confirmed that the impa[...]
12
51%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk
2016 nr 20 7--17
PL Celem tej pracy jest zwrócenie uwagi na konieczność uwzględniania bardzo dużego wzrostu ciepła właściwego zaadsorbowanego ditlenku węgla w pobliżu temperatury krytycznej przy modelowaniu procesów wydzielania CO2 ze spalin metodą adsorpcji zmiennociśnieniowej. Wykazano, że przyjmowana w obliczeniach [...]
EN The present study aims at demonstrating how important it is to include the substantial increase in CO2 heat capacity around the critical temperature in the modelling of relevant PSA separations. It is shown that this parameter may considerably alter simulation results, especially in the cases when t[...]
13
51%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk
2004 nr 4 5-14
PL Przedstawiono wstępne wyniki badań dotyczących homogenicznego spalania metanu występującego w małych stężeniach w mieszaninie z powietrzem. Wyznaczono profile temperatury gazu oraz stężenia metanu i dwutlenku węgla w reaktorze przy różnych stężeniach CH4 w powietrzu i różnych natężeniach przepływu p[...]
EN Preliminary results are presented of the studies on the homogenous combustion of lean methane-air mixtures. Gas temperature profiles are determined, together with methane and CO2 concentrations along the reactor for the various initial CH4 levels and feed flow rates. It is found that the combustion [...]
14
51%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk
2009 nr 13 5-14
PL Przedstawiono analizę krzywych gęstości populacji kryształów soli podwójnej 2Na2SO3×3Na2SO4 otrzymanych w badaniach doświadczalnych w krystalizatorze MSMPR. Zbadano użyteczność wybranych modeli szybkości wzrostu kryształów zależnej od rozmiarów do opisu otrzymywanych w pomiarach[...]
EN Kinetics of crystal growth rate of double salt 2Na2SO3×3Na2SO4 in an MSMPR crystallizer is analyzed using selected size-dependent crystal growth rate models. The measurements of kinetics of crystallization were made in a laboratory scale evaporative installation, containing an 0,2 dm3[...]
15
51%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk
2009 nr 13 15-27
PL Przedstawiono wyniki symulacji numerycznych procesu rozdziału mieszaniny CO2/H2 dla dwu róż nych schematów przepływu gazu w module membranowym: z idealnym wymieszaniem faz po obu stronach membrany oraz z przepływem tłokowym po stronie zasilania i swobodnym odpływem permeatu. Stwierdzo[...]
EN A proper choice of a model of the membrane separation process is determined by a construction of a membrane module and resulting hydrodynamic phenomena in the module. The model which assumes ideally mixed gas phases on the feed and permeate sides (described in Section 3) may be used to de[...]
16
51%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk
2008 nr 11 87-103
PL Termiczne (homogeniczne) spalanie w fazie gazowej niskostężonych mieszanin metan - powietrze występuje zarówno w termicznych jak i katalitycznych reaktorach z rewersją przepływu. Dla modelowania i projektowania takich reaktorów niezbędny jest wiarygodny i w miarę prosty model kinetyki takiego spalan[...]
EN Homogeneous combustion of lean methane-air mixtures occurs in both thermal and catalytic reverse-flow reactors. Detailed descriptions of the kinetic of homogeneous combustion are available in the literature, their practical usefulness is however, doubtful. A simple model is proposed which direct!;1 [...]
17
51%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk
2013 nr 17 5--15
PL Przedstawiono wyniki badań równowagi adsorpcji pary wodnej na zeolitowych sitach molekularnych 13X (Molsiv i Grace), które mogą być stosowane w adsorpcyjnych procesach wydzielania CO2 ze strumieni spalin. Stwierdzono, że para wodna jest najsilniej adsorbującym się gazem, spośród głównych składników [...]
EN Experimental results are presented of the adsorption equilibria of water vapour over zeolite molecular sieves 13X (Molsiv and Grace) which may be used in the separation of CO2 from flue gas streams. It is found that water vapour is the strongest adsorbing species among the main components of the flu[...]
18
51%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk
2011 nr 15 61-72
PL Przedstawiono wyniki badań rozpuszczalności talku w roztworach wybranych związków organicznych. Badania prowadzono w reaktorze o pojemności 1 dm3, dla zmiennych wartości stężenia rozpuszczalnika (1-3, M), temperatury (30-90 st.C) oraz prędkości obrotowej mieszadła (300-1100 1/min). Oznaczano stężeni[...]
EN Results are presented of experimental investigations on dissolution of talc in selected organic compounds. The measurements were done in a 1 dm3 reactor, for different values of solvent concentration (1-3. M), temperature (30-90 st.C) and stirrer speed (300-1100 1/min). The concentration of Mg+2 and[...]
19
51%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk
2011 nr 15 5-13
PL Przedstawiono wyniki badań równowagi adsorpcji tlenu na zeolitowych sitach molekularnych 13X, które mogą być stosowane w adsorpcyjnych procesach wydzielania CO2 ze strumieni spalin. Stwierdzono, że tlen jest najsłabiej adsorbującym się gazem, spośród głównych składników spalin suchych. Stwierdzono t[...]
EN Experimental results are presented on the adsorption equilibria of oxygen over zeolite molecular sieves 13X which may be used in the separation of CO2 from flue gas streams. It is found that oxygen is the weakest adsorbing species among the main components of a dry flue gas. It is also concluded tha[...]
20
51%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk
2005 nr 5 41-47
PL W pracy doświadczalnie wyznaczono idealny współczynnik separacji O2/N2 dla membrany kompozytowej, której warstwę nośną stanowił polieteroimid, a warstwę aktywną - polidimetylosiloksan o grubości 7 - 10 žm. Na podstawie danych literaturowych oraz otrzymanych wyników zaproponowano równanie określające[...]
EN The ideal O2/N2 separation coefficient is determined experimentally for a composite membrane consisting of polyetherimide as a support layer and polydimethylsiloxane (7 - 10 žm) as an active layer. Based on literature data and the results obtained an equation is proposed that quantifies the effect o[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last