Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 91
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie omówiono warunki i zależności wpływające na jakość wykonywania posadzek przemysłowych. Szczególną uwagę zwrócono na właściwe zastosowanie odpowiednich materiałów posadzkowych będących w ofercie handlowej ADDIMENT Polska sp. z o.o. w zależności od charakteru i przeznaczenia pomieszczeń.
EN In the report the conditions and dependence which have an effect on quality of carry out industrial floors were talked. The most important thing is the application of property floor's materials which are in the offer of ADDIMENT Polska depending on the character and destination of an accomodation.
2
100%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL Artykuł dotyczy problemu hałasu i drgań oddziałujących na pasażerów tramwajów typu 105 Na i NGT6 eksploatowanych przez MPK S.A. w Krakowie. W artykule przedstawiono opracowaną metodykę badań oraz wybrane wyniki badań i analiz hałasu, a także drgań mechanicznych oddziałujących na organizm człowieka w[...]
EN This paper presents the problem of noise, vibration, affecting the passengers on the trams type 105 Na and NGT6 operated by MPK SA in Krakow. This article presents a methodology developed, selected research findings and an analysis of noise and general mechanical vibration affecting the whole human [...]
3
100%
Materiały Budowlane
2011 nr 8 52-53
4
100%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2007 z. 1/64 155-164
PL W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań dotyczących wpływu rodzaju materiału wstawki hamulcowej pojazdu szynowego na poziom emisji hałasu w procesie hamowania. Wykazano, że wstawki kompozytowe charakteryzują się niższymi poziomami przyspieszeń drgań w stosunku do klasycznych wstawek żeliwnych[...]
EN In this article selected findings concerning influence of break insert material of rail vehicle on noise emission level in braking process have been shown. It has been pointed out that composite inserts are characterized by lower vibration acceleration in relation to classic cast iron inserts and l[...]
5
100%
Materiały Budowlane
2007 nr 5 28-28
6
100%
Problemy Eksploatacji
2002 nr 1 365-374
PL Praca zawiera wybrane aspekty projektowania nietypowego urządzenia transportu bliskiego, jakim jest przenośnik rurowy z rurą obrotową. Tego typu urządzenie transportowe w niektórych ogniwach technologicznych jest rozwiązaniem optymalnym, gdyż umożliwia transportowanie materiału w odizolowaniu od oto[...]
EN This paper contains selected aspects of designing of untypical short transportation device that is a tubular conveyor with a rotary pipe. This type of device is the most farounable one in some links of technology because it makes possible the transportation of material in complete isolation from the[...]
7
100%
Agricultural Engineering
2015 Vol. 19, No. 1 141--150
PL Celem pracy była ocena wpływu wilgotności biomasy poddawanej peletowaniau oraz średnicy otworów prasujących matrycy peleciarki na jednostkowe zużycie energii i jakość peletów. Badanym surowcem była biomasa ślazowca pensylwańskiego (Sida hermaphrodita R.). Proces peletowania przeprowadzono na pelecia[...]
EN The objective of the paper was to evaluate the impact of biomass subjected to pelleting and diameter of pressing openings of a matrix of a pelleting machine on unit consumption of energy and quality of pellets. Virginia mallow biomass (Sida hermaphrodita R.) was investigated. The pelleting process w[...]
8
100%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
2005 R. 102, z. 3-M 319--327
PL W niniejszym artykule omówiono wybrane wyniki analizy prędkości propagacji i tłumienia fali akustycznej w materiałach stosowanych na wstawki hamulcowe w pojazdach szynowych. W badaniach zastosowano cyfrowy defektoskop ultradźwiękowy typu UMT-12.
EN This paper includes selected results of sound speed and acoustic wave suppression analysis in materials used in brake pads in railway vehicles. In tests UMT-12 digital ultrasonic defectoscope has been used.
9
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Narastające zjawisko kongestii transportowej w aglomeracjach miejskich, spowodowane nadmiernym obciążeniem sieci transportowej pojazdami komunikacji indywidualnej, może sprzyjać rozwojowi komunikacji szynowej. Stanowi ona bardzo dobre rozwiązanie do realizacji procesów przewozowych dużych potoków pa[...]
10
100%
Przegląd Spawalnictwa
11
100%
Przegląd Komunikacyjny
PL Międzynarodowe ramy prawne bezpieczeństwa ruchu lotniczego w Konwencji chicagowskiej. Zadania ICAO w tej dziedzinie. Cele i funkcje Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA). "Porozumienia cypryjskie". "Czarna lista" przewoźników lotniczych. Współpraca różnych organizacji międzynarodowyc[...]
EN The International legal framing of the air traffic safety in the Chicago Convention. The ICAO tasks in this field. The Targets and functions of the European Aerial Safety Agency (EASA). The "Cypras Agreements". "Black list" of carriers by air. Collaboration of different international organizations i[...]
12
100%
Tribologia
2009 nr 6 155-163
PL W artykule przedstawiono metodykę badań laboratoryjnych i eksploatacyjnych surowego oleju rzepakowego użytego do smarowania silnika benzynowego. Zaprezentowano wybrane wyniki badań, m.in. analizę widmową hałasu emitowanego przez silnik smarowany olejem rzepakowym oraz mineralnym w aspekcie rodzaju p[...]
EN In the paper, both laboratory and operational investigation methodologies of natural rapeseed oil used for petrol engine lubrication – were presented. Selected test results, included the spectroanalysis of the noise emitted by the engine lubricated with rapeseed and mineral oil related to the aspect[...]
13
100%
Logistyka
PL W artykule zaprezentowano szacowane wartości kosztów zewnętrznych emisji hałasu generowanego przez transport szynowy w Unii Europejskiej. Przedstawiono wybrane wyniki badań dotyczących wpływu materiału wstawki hamulcowej pojazdu szynowego na poziom emisji hałasu w procesie hamowania. Wykazano, że ws[...]
EN In the paper the estimated values of external costs of noise emission generated by railway transport in the European Union were presented. Selected findings concerning influence of break insert material of rail-vehicle on noise emission level in braking process were shown. It has been pointed out th[...]
14
100%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono metodykę badań laboratoryjnych i eksploatacyjnych surowego oleju rzepakowego użytego do smarowania silnika benzynowego. Zaprezentowano wybrane wyniki badań, m.in. analizę widmową hałasu emitowanego przez silnik smarowany olejem rzepakowym oraz mineralnym w aspekcie rodzaju p[...]
EN In the paper both, laboratory and operational investigation methodologies of natural rapeseed oil used for petrol engine lubrication were presented. Selected test results, among the others the spectroanalysis of the noise emitted by the engine lubricated with rapeseed and mineral oil in the aspect o[...]
15
100%
Logistyka
PL emitowanych przez pojazd uprzywilejowany w odniesieniu do poziomu tła akustycznego generowanego przez system audio w samochodzie. Badania przeprowadzono dla powszechnie stosowanego w obecnie eksploatowanych ambulansach urządzenia rozgłoszeniowo alarmowego typu ZURA PS-100R. Na podstawie analizy widm[...]
EN In the paper the selected audibility investigation results of danger signals emitted by emergency vehicle with reference to the level of acoustic background generated by the car audio-system were presented. The investigations were carried out for the ZURA PS -100R alarm device, universally applied i[...]
16
88%
Materiały Budowlane
2000 nr 9 40-41
17
63%
Inżynieria Rolnicza
2009 R. 13, nr 8 281-288
PL W pracy przedstawiono wyniki badań godzinowego i jednostkowego zużycia paliwa w funkcji mocy efektywnej, silnika 2CA90 zasilanego estrami metylowymi i etylowymi oleju rzepakowego i porównawczo olejem napędowym. Badania przeprowadzono na stanowisku dynamometrycznym hamowni silnikowej przy prędkościac[...]
EN The paper presents results of the research on hour and unit fuel consumption in function of effective power for 2CA90 engine powered by methyl and ethyl esters of rape oil, and comparatively by diesel fuel. The tests were performed at dynamometric station in engine test house at engine speed values [...]
18
63%
Problemy Eksploatacji
2009 nr 2 139-148
PL Praca porusza zagadnienia związane z badaniami trwałości obręczy kół w tramwajach eksploatowanych w Krakowie. W artykule przedstawiono metodykę oraz wybrane wyniki badań i analiz wykonanych na bazie pomiarów prowadzonych od momentu wprowadzenia do eksploatacji nowoczesnych, niskopodłogowych tramwajó[...]
EN In the paper, problems dealing with the durability investigation of wheel tyres of trams operated in Cracow, Poland were brought up. A methodology and selected results of investigations and analyses carried out on the basis of tram wheel measurements were presented. The tram wheel measurements had b[...]
19
63%
Eksploatacja i Niezawodność
2008 nr 2 17-24
PL W pracy przedstawiono analizę wpływu mieszanin paliwowych zawierających estry etylowe oleju rzepakowego (FAEE) na parametry pracy silnika o ZS. Badania przeprowadzono na silniku typu 2CA90 zainstalowanym na stanowisku dynamometrycznym. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że zastosowanie[...]
EN Analysis of influence of fuel blends containing rape oil esters (FAEE) on diesel engine work parameters were presented in this paper. Research was conducted on engine type 2CA90 installed on dynamometric stand. Relying on undertaken research it was noted that utilization of fuel blends containing 1-[...]
20
63%
Eksploatacja i Niezawodność
2003 nr 3 6-11
PL W artykule przedstawiono wyniki badań toksyczności spalin silnika S-4002 zasilanego mieszakami oleju napędowego i estru metylowego oleju rzepakowego. Celem pracy byfo określenie składu mieszanek pod względem toksyczności spalin.
EN The paper presents results of research on the toxicity of fumes from an S-4002 engine driven by mixtures of engine oil and methyl ester of rape oil. It has aimed at the determination of mixture contents in view of the fumes toxicity.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last