Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 25
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
PL W artykule przedstawiono problematykę związaną z asocjacją obiektów radarowych i AIS w ramach procesu integracji tych dwóch systemów. Przeprowadzono teoretyczną analizę zagadnienia. Opisano wymagania IMO i z ich uwzględnieniem zaproponowano trzy kryteria asocjacji, które zastosowane sekwencyjnie w a[...]
EN The article presents issues connected with association of radar and AIS targets in the process of integration of this two systems. Theoretical analysis of the problem has been carried out. IMO requirements has been depicted and included in three association criteria proposed, which sequentially impl[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
EN Radar target tracking on a sea-going ship is a basic source of information about movement of other vessels, influencing directly safety of navigation. The research on improving of tracking methods has led to a new concept of multiple model neural filtration, which is a combination of multiple model [...]
3
100%
Roczniki Geomatyki
PL W artykule przedstawiono mobilny zestaw radarowy, który może być wykorzystany do monitoringu śródlądowych dróg wodnych. Jest on zbudowany z wykorzystaniem radaru na falę ciągłą, dzięki czemu nie stanowi istotnego zagrożenia dla środowiska. Parametry zastosowanego rozwiązania pozwalają na uzyskanie b[...]
EN Traffic monitoring systems for ships or more complex Vessel Traffic Systems - TTS, which are in fact specialised geographic information systems, are widely used in the areas difficult for navigation. In case of inland waterways, they are a part of the concept of harmonized River Information Services[...]
4
100%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Artykuł przedstawia wyniki badań mających na celu weryfikację wielomodelowego neuronowego filtra śledzącego z wykorzystaniem danych rzeczywistych. Filtr jest wynikiem badań prowadzonych w ramach projektu badawczego pt. Rozwinięcie metod radarowego śledzenia jednostek pływających z zastosowaniem wiel[...]
EN The paper presents the research focused on verification of multiple model neural filter in real environment. The filter is a result of the works in the research project and is implemented as a software application. The application is then connected to real radar making the off-line verification poss[...]
5
100%
Logistyka
PL Harmonizacja usług w systemach RIS jest jednym z kluczowych celów ich wprowadzenia. Centrum RIS, jeżeli istnieje, jest miejscem, w którym następuje integracja usług. W wielu przypadkach jest nie tylko integratorem, ale także dostawcą większości usług. W artykule przedstawiono Demonstrator Centrum RI[...]
EN Harmonization of services in RIS is one of the main golas of RIS implementation. RIS Centre is the place where these services are being integrated. In many cases RIS Centre is not only integrator, but also operator of the services. The article presents RIS Centre Demonstartor. The main task of the D[...]
6
100%
Roczniki Geomatyki
2012 T. 10, z. 7 33--43
PL Geoinformatyczny system ochrony portu morskiego ma na celu zabezpieczenie działań operacyjnych poprzez monitorowanie parametrów życiowych pracowników ochrony, przebywających zarówno na jednostkach pływających, jak również chroniących port od strony lądu oraz wizualizację tych danych w oparciu o prec[...]
EN The main goal of the system under consideration is to improve port security operations by monitoring security guards, both ashore and on boats and visualising these data on precise two-dimensional and three-dimensional charts. Test implementation of the system will take place in general cargo port o[...]
7
100%
TransNav : International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation
2011 Vol. 5, no. 3 329--334
EN The quality of radar target tracking has a great impact on navigational safety at sea. There are many tracking filters used in maritime radars. Large group of them are multiple model filters in which differ-ent filter parameters are used for different states (models) of vessel movement. One of possi[...]
8
63%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2012 Vol. 23 147--158
PL Artykuł przedstawia zagadnienia związane z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych do transformacji współrzędnych z układu lokalnego Szczecina do układu „2000”. W kolejnych częściach ujęto syntetyczny opis układu lokalnego miasta Szczecin, podstawy teorii sztucznych sieci neuronowych, a następni[...]
EN The paper presents selected issues about using of artificial neural networks for coordinates transformation form local coordinate system of city of Szczecin to system "2000". The description of local system of Szczecin itself and the basics of artificial neural networks are given in the first parts [...]
9
63%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
EN The paper presents a software implementation of multiple model neural filter for radar target tracking. Such a filter may be proposed as an interesting alternative for numerical filters. The main purpose of software implementation is to provide a tool for complex research of the filter possibilities[...]
10
63%
Annual of Navigation
2013 No. 20 59--70
PL Artykuł przedstawia koncepcję funkcjonalną interfejsu dla jednego z użytkowników geoinformatycznego systemu bezpieczeństwa w porcie. Celem systemu jest wspomaganie bezpieczeństwa w porcie przez dostarczenie wybranych grup informacji i pokazywanie ich na tle dokładnych map. Cały system zakłada równoc[...]
EN The paper presents a functional concept of an interface for one of the users in Geoinformatic System for Port Security. The system goal is to support port security by providing a selected groups of information and displaying them on precise charts. The complex system assumes simultaneous employing o[...]
11
63%
Polish Maritime Research
2016 nr 3 3--12
EN The paper undertakes the subject of spatial data pre-processing for marine mobile information systems. Short review of maritime information systems is given and the focus is laid on mobile systems. The need of spatial data generalization is underlined and the concept of technology for such generaliz[...]
12
63%
Roczniki Geomatyki
PL W powszechnie stosowanych statkowych systemach nawigacyjnych prezentujących informację przestrzenną, kluczową rolę pełnią dane wektorowe. Profesjonalne systemy typu ECDIS (Electronic Chart Display and Information System), czy też jego śródlądowy odpowiednik InlandECDIS wykorzystują do prezentacji da[...]
EN It is the vector data that plays a key role in the commonly used ship navigation systems that present spatial information. Professional ECDIS (Electronic Chart Display And Information System), or its equivalent InlandECDIS systems, use electronic navigational charts and ENC/InlandENC standards for p[...]
13
63%
International Journal of Electronics and Telecommunications
EN This paper presents an algorithm of multisensor decentralized data fusion for radar tracking of maritime targets. The fusion is performed in the space of Kalman Filter and is done by finding weighted average of single state estimates provided be each of the sensors. The sensors use numerical or neur[...]
14
63%
Logistyka
PL Artykuł przedstawia w kompleksowy sposób technologię realizacji usługi komunikatów dla kapitanów w systemach usług informacji rzecznej RIS, począwszy od ram prawnych, a zakończywszy na demonstracyjnym wdrożeniu. W kolejnych podrozdziałach pokazano miejsce serwisów komunikatów dla kapitanów (NtS) w k[...]
EN The paper presents key aspects of technology for providing notices to skippers in River Information Services systems, starting from legal background to demo implementation. In the following chapters several aspects of NtS are presented: its role in RIS concept, the assumptions of this service and br[...]
15
63%
TransNav : International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation
2009 Vol. 3, no. 4 385--390
EN The article treats of problems bound with the tracking of surface water targets in RIS systems. A concept of RIS has been briefly presented, indicating the need for locating in them the tracking and tracing of ships. The most popular sensors used for the purpose have been characterised, the most imp[...]
16
63%
TransNav : International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation
EN The radar with the function of automatic target tracking is the navigator’s basic aid in estimating a collision situation with regard to his own vessel. The quality of radar tracking process affects the reliability of data provided to the navigator for situation assessment, including the vessel’s sa[...]
17
51%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2012 Vol. 23 397--406
PL Ochrona portów stanowi jedno z istotniejszych zadań wpływających na poziom bezpieczeństwa usług portowych, a także infrastruktury i pracowników portu. Oparcie kompleksowego systemu wspomagającego działania ochrony na danych przestrzennych pozwala na wykorzystanie funkcji i analiz niedostępnych dla t[...]
EN Port security is one of the most important tasks that affect the safety level of port services, port infrastructure and its staff. Basing the comprehensive system of supportive measures for the port security on spatial data allows using features and analysis not available in traditional monitoring s[...]
18
51%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
2017 nr 49 (121) 84—92
EN Mobile devices are increasingly popular among recreational water users and for navigational purposes. Making full use of the possibilities they offer requires a navigational system to be designed and built for mobile devices which make use of mobile cartography. A dynamically adaptive mobile present[...]
19
51%
Roczniki Geomatyki
PL W artykule przedstawiono zagadnienia związane z projektowaniem prezentacji kartograficznej w mobilnym systemie nawigacji śródlądowej. Jednym z kluczowych aspektów projektowanego systemu jest model mobilnej prezentacji kartograficznej. Jako punkt wyjścia przyjęto metodologię znaną z literatury defini[...]
EN The paper presents issues related to designing cartographic presentation in a mobile navigational system for inland waters. One of the key aspects of the designed system is a model of mobile cartographic presentation. The assumed base for deliberations was a methodology known from literature (Gotlib[...]
20
51%
Roczniki Geomatyki
PL System Mobilnej nawigacji śródlądowej MOBINAV powstał w ramach projektu badawczego finansowanego przez NCBiR w programie LIDER IV. W swoich założeniach jest on produktem dedykowanym turystycznym użytkownikom śródlądowych dróg wodnych, w którym wykorzystano nowoczesne metody przetwarzania i prezentac[...]
EN The mobile inland navigation system – MOBINAV – was created within the research project financed by the National Centre for Research and Development under the LIDER IV programme. The system, according to its assumptions, is a product designed for recreational users of inland shipping waters, in whic[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last