Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 26
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 7 218-220
PL Podstawę systemu KNX/EIB stanowią moduły, które można adresować i programować. Każdy z nich jest wyposażony w mikroprocesor oraz pamięć. Wejścia i wyjścia binarne znajdują szerokie zastosowanie w instalacjach elektrycznych inteligentnych budynków. Urządzenia te są odpowiednikami przekaźników stosowa[...]
EN KNX/EIB system is based upon addressable and programmable network modules. Each module is provided with a microprocessor and memory. The selection of aforesaid functions and their programming depends on the user of an installation. The binary inputs and outputs are widely used in the electric system[...]
2
100%
Napędy i Sterowanie
PL Niniejszy artykuł dotyczy zagadnienia interakcji między człowiekiem a inteligentnym budynkiem. Dzisiejsze domy nie posiadają już tylko tradycyjnej instalacji elektrycznej, ale systemy zarządzania urządzeniami, zdalnie i samodzielnie, bez ingerencji człowieka. Budynek inteligentny to nie tylko system[...]
EN This article concerns problem of interaction between humans and intelligent building. Today’s houses are no longer just the traditional wiring, but the device management systems, remotely and independently without human intervention. The building is not only an intelligent automation systems based o[...]
3
100%
Rynek Energii
2011 nr 3 109-115
PL Nowoczesne systemy sterowania, które często określone są, jako automatyka, zaczęły pojawiać się w ofercie producentów osprzętu elektroenergetycznego w ostatnim 20-leciu ubiegłego wieku. Ciągły wzrost wymagań dotyczących komfortu, bezpieczeństwa, oszczędności energii we współczesnych budynkach mieszk[...]
EN The first modern control systems frequently defined as the automatic control engineering appeared in the range of products offered by the electric power equipment manufacturers in last decades of 20th century. Continuously increasing requirements associated with the comfort, safety and energy saving[...]
4
100%
Logistyka
PL Energia elektryczna i cieplna są głównymi zasobami każdego obiektu. Zarządzanie energią jest niezwykle ważnym zagadnieniem w eksploatacji budynków. Ze względu na ich rosnące koszty eksploatacji inwestorzy i użytkownicy coraz bardziej zwracają uwagę na energooszczędne systemy automatyki. KNX jest sys[...]
EN Electricity and heat are the main resources of each object. Energy management is an extremely important issue in service buildings. Due to their rising operating costs, investors and users increasingly pay attention to energy-efficient automation systems. KNX is an open system in which it is possibl[...]
5
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 4 293-295
PL W artykule przedstawiono wykorzystanie instalacji elektrycznej KNX/EIB do optymalizacji zużycia energii w budynkach. Opisano również zagadnienia związane z programowaniem komponentów tej instalacji za pomocą najnowszej wersji oprogramowania narzędziowego ETS4. Zaprezentowano ponadto podstawy projekt[...]
EN This article presents the use of KNX/EIB system for the optimization of energy consumption in the buildings and the description of the issues associated with their programming by means of the last version of ETS4 utility. The design basis for the laboratory stand enabling KNX/EIB system energy-savin[...]
6
100%
Logistyka
2014 nr 3 2367--2376
PL W każdym budynku w trakcie eksploatacji ważne jest oszczędne zarządzanie zasobami. Głównymi zasobami są energia elektryczna i cieplna. W celu uzyskania pożądanych efektów użytecznym elementem systemów budynkowych są rozwiązania korzystające z wizualizacji. Wykorzystanie wizualizacji do obsługi insta[...]
EN W każdym budynku w trakcie eksploatacji ważne jest oszczędne zarządzanie zasobami. Głównymi zasobami są energia elektryczna i cieplna. W celu uzyskania pożądanych efektów użytecznym elementem systemów budynkowych są rozwiązania korzystające z wizualizacji. Wykorzystanie wizualizacji do obsługi insta[...]
7
100%
Napędy i Sterowanie
PL W ostatnich latach ogromny postęp zanotowały technologie stosowane w rezydencjach i budynkach handlowych. Niniejszy artykuł omawia polski wkład w rozwój inteligentnych systemów budynkowych. Opisano w nim ponadto zastosowanie inteligentnych systemów budynkowych polskiej produkcji w naukowo-badawczym [...]
EN In recent years, has made significant progress in residential and commercial buildings. This article discusses the Polish contribution to the development of intelligent building systems. It also describes the use of intelligent building systems of Polish production in research laboratory Energy Effi[...]
8
100%
Napędy i Sterowanie
2014 R. 16, nr 6 92--95
PL We współczesnych obiektach służby zdrowia występuje aparatura medyczna, która wymaga niezawodnego zasilania. Nie mniej istotne jest zapewnienie energooszczędności i funkcjonalności instalacji tam występujących. Artykuł dotyczy zastosowania inteligentnego systemu HDL-Bus Pro w Przychodni Lekarza Rodz[...]
EN Today, modern automation systems spread into new areas of human activity. These include the health service. Under the current structure of health care at the lowest level is the general practitioner and the general practitioner practices. An important aspect of their operation is to ensure the safet[...]
9
100%
Napędy i Sterowanie
2014 R. 16, nr 12 98--103
PL Niniejszy artykuł dotyczy zagadnienia komunikacji między człowiekiem a inteligentnym budynkiem. Użytkownicy systemów automatyki budynkowej coraz częściej zwracają uwagę na możliwość ich połączenia w ramach BMS (Building Management System) oraz z dużą liczbą urządzeń znajdujących się w otoczeniu budy[...]
EN This article concerns the problem of interaction between humans and intelligent building. Today’s houses are no longer just the traditional wiring, but the remote device management systems, independently and without human intervention. The building is not only intelligent automation systems based on[...]
10
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 273-280
PL Corocznie szeroka oferta wakacyjna zawiera również propozycje dla ludzi pragnących bliższego kontaktu z naturą. Próbą spełnienia ich wymagań są coraz liczniej powstające gospodarstwa agroturystyczne. Agroturystyka jest formą wypoczynku występującą na obszarach wiejskich o charakterze rolniczym. Opie[...]
EN Each year a wide range of holiday also contains proposals for people wishing to closer contact with nature. An attempt to meet their needs are becoming more and more farms emerging. Cottagesvacation rentals is a form of relaxation which occurs in rural areas agricultural in nature. It is based on th[...]
11
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2016 R. 92, nr 3 69--72
PL Zjawisko oddziaływania pola elektrycznego na cząstki pyłu zaobserwowano pod koniec XVIII wieku. Jednak pierwsze udane próby budowy elektrofiltrów przeprowadzono dopiero na początku XX wieku. Obecnie filtry elektryczne, zwane elektrofiltrami, to urządzenia elektrostatyczne. Ten typ filtrów jest stoso[...]
EN The phenomena of the impact of electric field on the dust particles were observed in the late 19th century. However, the first successful attempts to build electrostatic precipitators were carried as late as at the beginning of the 20th century. Currently, electric filters, called electrostatic filt[...]
12
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2016 R. 92, nr 6 114--118
PL W artykule omówiono zagadnienia związane ze zrównoważoną gospodarką energetyczną w Unii Europejskiej. Opisano perspektywy rozwoju energetyki prosumenckiej, która jest nierozłącznie związana z budownictwem autonomicznym. Dom autonomiczny jest koncepcją budynku, który jest niezależny od dostawców medi[...]
EN The article discusses the issues related to sustainable energy economy in the European Union. Prosumer energy prospects, connected inseparably with autonomous building construction have been described. The house is an autonomous concept of the building, which is independent of the utility providers.[...]
13
100%
Logistyka
2015 nr 3 1815--1822, CD 1
PL Artykuł dotyczy aspektów projektowania instalacji elektrycznej w nowoczesnym magazynie. W artykule przedstawiono zagadnienia związane z przechowywaniem materiałów łatwopalnych. Opisano także specyfikę projektowania instalacji w środowisku wybuchowym projektu. Została omówiona zasada działania system[...]
EN This article applies to the design aspects of electrical system in a modern warehouse. The paper presents issues related to the storage of flammable materials. It also describes the specificity of installation design in explosive environments. The principle of operation as well as the possibilities [...]
14
100%
Logistyka
2014 nr 6 4527-4534
PL Wyludnianie wsi w Polsce, szczególnie w tzw. ścianie wschodniej nasiliło się w czasie transformacji. Upadły PGR-y, a małe gospodarstwa przestały dawać utrzymanie. Zgodnie z programami Unii Europejskiej na lata 2014-2020 jednym z priorytetowych działań jest rewitalizacja. Dotyczy ona działań, których[...]
EN Depopulation of rural areas in Poland, especially in the so-called eastern wall intensified during the transition. Fallen state-owned farms and small farms stopped doing maintenance. In accordance with the programs of the European Union for the period 2014-2020 one of the priority actions is revital[...]
15
63%
Inżynieria Rolnicza
PL Celem artykułu było przedstawienie możliwości zastosowania systemów magistralnych, np. KNX/EIB, do kontroli mikroklimatu w pomieszczeniach chowu zwierząt. W celu utrzymania właściwych parametrów opisujących mikroklimat w pomieszczeniach gospodarczych (temperatury, czy też natężenia oświetlenia) niez[...]
EN The goal of this paper was to present possibilities of using bus systems, e.g. KNX/EIB, for controlling microclimate in livestock rooms. In order to maintain proper parameters describing microclimate in livestock rooms (temperature, light intensity), microclimate control is essential for those rooms[...]
16
63%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2010 No. 61 147-155
EN KNX EIB belongs to the best known automatic building management systems worldwide. The integration of systems is the essential issue considered in the modem buildings. HVAC systems constitute an important element of a modem building with fully automated control. The basic elements of EIB TP system a[...]
17
63%
Logistyka
PL Inteligentne instalacje elektryczne zajmują coraz ważniejsze miejsce we współczesnym budownictwie. Naturalnym dążeniem człowieka jest pragnienie zapewnienia sobie komfortu. Wśród elementów wchodzących w skład instalacji elektrycznych w budynku są również urządzenia wykorzystywane do zdalnego urucham[...]
EN The paper describes the two of the most popular, intelligent, electrical systems, their communication protocol, the ways of addressing. It contains main information about types of gateways and information about technical solutions. The technical solutions should be comfortable and secure for his use[...]
18
63%
Napędy i Sterowanie
PL Instalacja elektryczna jest integralną częścią każdego budynku. W nowoczesnym budynku stanowi ona zbiór elementów automatyki połączonych i skonfigurowanych przez projektanta, integratora systemu w celu spełnienia oczekiwań użytkowników. W tradycyjnym wykonaniu poszczególne instalacje są wykonywane o[...]
EN The electric installation is the integrated part of every building. In the modern buildings, electric installation became the collection of automatics elements connected and configurated by designer, system integrators to satisfy clients requirements. The article discusses the components of KNXIEIB [...]
19
63%
Logistyka
2014 nr 3 2377--2383
PL Koncepcja budynku inteligentnego narodziła się pod koniec lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia i do dnia dzisiejszego jest rozwijana. Wprowadzenie automatyzacji w wieloaspektowy sektor budownictwa wymusiło szybki rozwój techniki informatycznej. Konieczność zwiększenia komfortu pracy, życia oraz b[...]
EN Intelligent building concept was born in the late eighties of the last century and to this day is being developed. The introduction of automation in a multi-faceted construction sector has forced the rapid development of information technology. The need to increase the comfort of life and safety whi[...]
20
63%
Journal of Ecological Engineering
2016 Vol. 17, nr 5 107--113
EN Currently, cloud computing models are provided with increasing a number of new functionalities. The paper describes a laboratory model of intelligent KNX system which makes it possible to test the practical use of cloud computing in components programming for this system. The cloud computing element[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last