Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 29
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Materiałowa
PL Warstwy tlenkowe wytwarzane metodą elektrochemiczną na aluminium poprawiają jego własności antykorozyjne. Własności tych warstw, ich szczelność, równomierność oraz zwartość decydują o ich ochronnym działaniu. Celem pracy było zbadanie czy i jak skład chemiczny stopu poddanego procesowi anodowego utl[...]
EN The oxide layer created on aluminium by means of the electrochemical method improves its anticorrosive properties. Properties of this layer, its density, uniformity and compactness are vital for its protective function. The purpose of this study is to investigate if and how the chemical composition [...]
2
63%
Inżynieria Materiałowa
2010 Vol. 31, nr 4 1186-1189
PL Stop protetyczny na osnowie kobaltu o nazwie handlowej Wironit jest materiałem konstrukcyjnym stosowanym na protezy stałe, ruchome i szkieletowe. W celu podniesienia jego odporności korozyjnej podjęto próby poprawy własności ochronnych powierzchni stopu. W pracy przedstawiono wyniki badań korozyjnyc[...]
EN Prosthetic alloy on the cobalt matrix, known by a trade name Witronit, is a typical material applied for fixed, removable and frame dentures. In order to increase its corrosion resistance, attempts were made at improving the protective properties of the alloy surface. The results of corrosion tests [...]
3
63%
Inżynieria Materiałowa
2006 Vol. 27, nr 5 1192-1196
PL Na wybranych stopach Al wytworzono, drogą utleniania anodowego, warstwy tlenkowe. Celem pracy było zbadanie jak skład chemiczny stopu, poddanego takiej obróbce galwanicznej, wpływa na budowę warstw tlenkowych oraz ich odporność korozyjną. Stwierdzono zależność między jakością, a więc i odpornością k[...]
EN The oxide layers were formed on choosen aluminium alloys by means of the electrochemical method (anodic oxidation). The purpose of these examinations was to state how the chemical composition of an alloy influenced on the structure of oxide layer. The results shown the close dependence between the q[...]
4
63%
Inżynieria Materiałowa
2004 R. XXV, nr 3 728-732
PL Stopy z grupy NiCr oraz CoCr, szeroko stosowane w protetyce stomatologicznej, podlegają procesom korozyjnym w środowisku ludzkiego organizmu. W celu uniknięcia alergicznych odczynów, które mogą wystąpić na skutek korozji tych stopów, stosuje się różne zabiegi modyfikacji ich powierzchni. Artykuł pr[...]
EN Chemical properties of human body's environment cause corrosive processes of Ni-Cr and Co-Cr base alloys widely used in prosthetic dentistry. To avoid allergic reactions, which may occur as a result of alloys' corrosion, some modifications of alloys surface are employed. This paper presents the resu[...]
5
51%
Inżynieria Materiałowa
2010 Vol. 31, nr 4 1196-1198
PL W pracy przedstawiono zachowanie się stopu z grupy Co-Cr-Mo poddanego rożnym wariantom procesu pasywacji. Badano własności elektrochemiczne stopu po pasywacji za pomocą technik polaryzacji potencjodydynamicznej. Określono parametry charakteryzujące odporność na korozję elektrochemiczną, takie jak op[...]
EN In this work, the behavior of a Co-Cr-Mo-type alloy treated by chemical passivation processes was investigated. More specifically, the electrochemical properties of the alloy were studied in detail. The potentiodynamic polarization technique in 0.5 M Cl solution was used to determine the corrosion [...]
6
51%
Inżynieria Materiałowa
2010 Vol. 31, nr 4 1199-1202
PL Własności chemiczne środowiska ludzkiego ciała są odpowiedzialne za procesy korozji elektrochemicznej zachodzące w nieszlachetnych stopach z grupy Co-Cr stosowanych w protetyce stomatologicznej. Stąd też stosuje się różnorakie metody modyfikacji powierzchni tych stopów w celu uniknięcia niekorzystny[...]
EN Chemical properties of human body's environment cause corrosive processes of Co-Cr base alloys widely used in prosthetic dentistry. Thus different methods of modifications of alloys surface are employed. This paper presents the results of investigations of characteristic of magnetron sputtered PVD S[...]
7
51%
Inżynieria Materiałowa
2013 Vol. 34, nr 6 885--889
PL Każde tworzywo metaliczne przeznaczone do użycia w protetyce i mające kontakt ze środowiskiem jamy ustnej i płynami fizjologicznymi wymaga dokładnego określenia własności fizycznych, chemicznych i biologicznych, aby wyeliminować potencjalne ryzyko toksycznych czy alergicznych reakcji. Najbardziej po[...]
EN Each material which is intended to be used in prosthetic dentistry and to have contact with oral cavity or body fluids requires a precise determination of physical, chemical and biological properties in order to exclude any possible toxic and allergic reactions. The most desired materials in the pro[...]
8
51%
Inżynieria Materiałowa
2013 Vol. 34, nr 6 814--818
PL Celem pracy było określenie wpływu utleniania elektrochemicznego na odporność kobaltowo-chromowego stopu dentystycznego na korozję elektrochemiczną. Obecność chromu w tym stopie zapewnia samopasywację, pozwalając stosować go w środowisku jamy ustnej. Warstwa pasywna musi zapewnić odporność na działa[...]
EN The main goal of these investigations was to obtain the improvement in protection against the electrochemical corrosion of Co-Cr-base dental alloy in oral cavity environment. Passive surface films are those thin films which spontaneously form to maintain corrosion resistance. The occurrence of passi[...]
9
51%
Inżynieria Materiałowa
2013 Vol. 34, nr 6 819--823
PL Zachowanie tworzyw metalicznych stosowanych jako biomateriały zależy od wielu czynników, takich jak skład chemiczny, mikrostruktura, stabilność warstw tlenkowych na powierzchni, zastosowane technologie i parametry wytwarzania. Na podstawie wcześniejszych badań korozyjnych stwierdzono, iż gotowe elem[...]
EN Corrosion behaviour of metals and non-precious alloys used as biomaterials depends on many factors, like chemical composition, microstructure, parameters and technologies of manufacturing, stability of passive layers on their surfaces. As was stated in previous corrosion tests the elements obtained [...]
10
51%
Inżynieria Materiałowa
2013 Vol. 34, nr 6 824--827
PL Celem pracy było zbadanie odporności korozyjnej stopu kobaltowo-chromowego z dodatkiem molibdenu (nazwa handlowa Wironit ) po zastosowaniu różnych metod modyfikacji powierzchni w celu uniknięcia niekorzystnych dla organizmu ludzkiego zjawisk będących efektem degradacji korozyjnej. Zastosowano metody[...]
EN The most common metals and alloys used in dentistry may be exposed to a process of corrosion in vivo that make them cytotoxic. The biocompatibility of dental alloys is primarily related to their corrosion behaviour. Firstly, the goal of this study was to clarify the effect of different methods of Wi[...]
11
51%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: Presented researches aimed at evaluating the structure and corrosion properties of CoCr-base elements fabricated by means of soft material milling with later sinterization in a protective atmosphere in comparison to casted alloy. Design/methodology/approach: CoCr-base samples were fabricat[...]
12
51%
Inżynieria Materiałowa
2013 Vol. 34, nr 5 430--433
PL Na właściwości kompozytów dentystycznych oprócz struktury chemicznej i właściwości matrycy polimerowej, zawartości fotoinicjatorów oraz wypełniaczy istotnie wpływa sposób prowadzenia polimeryzacji. Dysponując materiałem o składzie ustalonym obligatoryjnie, jego właściwości można projektować, prowadz[...]
EN The properties of dental composites are dependant on both: the chemical structure and properties of the polymer matrix and the content of fillers and photoinitiators and the mode of the polymerization as well. The material that composition is obligatory set its properties can be designed by changing [...]
13
51%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN Purpose: Corrosion resistance of titanium used in metal-ceramic restorations in manufacturing is based on the presence of oxide layer on the metal surface. The procedures used during combining metallic material with porcelain may affect the changes in oxide layers structure, and thus anticorrosive p[...]
14
51%
Inżynieria Materiałowa
PL Stopy metali stosowane w protetyce stomatologicznej mają często niewystarczającą odporność korozyjną, a ponadto mogą powodować u niektórych pacjentów alergię, której źródłem są produkty korozji oraz jony metali wchodzących w skład stopów. W celu zwiększenia ich odporności na korozję w środowisku jam[...]
EN CoCr- base and NiCr-base metal alloys, widely used in the denta prosthetics, despite insufficient corrosion resistance may cause allergy in cas, of some patients. The source of this allergy are mainly products of corrosion a well as the ions of metals that. In order to improve their properties, they[...]
15
51%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN Purpose: The purpose of the study was to evaluate corrosion resistance of Wirobond C® alloy after chemical passivation treatment. Methods: The alloy surface undergone chemical passivation treatment in four different media. Corrosion studies were carried out by means of electrochemical methods in sal[...]
16
51%
Inżynieria Materiałowa
PL Celem pracy była modyfikacja uniwersalnego materiału nanohybrydowego z wykorzystaniem monomerów dimetakrylanowych o zróżnicowanej budowie chemicznej i różnym ciężarze cząsteczkowym oraz ocena wpływu przeprowadzonej modyfikacji na naprężenia skurczowe generowane podczas naświetlania kompozytu.
EN The use of dimethacrylate resin composite in dentistry involves the potential of shrinkage and then stress contraction. This leads in consequence to defects and even secondary caries. The aim of this study was to modify the commercial resin-based composite using selected monomers and to assess the i[...]
17
51%
Inżynieria Materiałowa
2010 Vol. 31, nr 4 1190-1195
PL Biomateriały metaliczne ze względu na wytrzymałość mechaniczną znajdują szerokie zastosowanie do wyrobu większości protez dentystycznych. Tradycyjne wykonawstwo metalowych elementów protez oparte na technologii odlewania metodą traconego wosku niesie ze sobą niekorzystne zmiany odlewu m.in.: zmianę [...]
EN Traditional manufacturing of metal elements in prosthetic dentistry based on lost-wax technology leads to disadvantageous changes in cast (i.e.: changes in chemical composition of an alloy, presence of defects in cast etc.) which causes decrease of mechanical parameters and corrosion resistance of c[...]
18
51%
Inżynieria Materiałowa
PL Celem pracy było porównanie mikrostruktury i odporności korozyjnej odlewów rotacyjnych ze stopu Heraenium NA fabrycznie nowego i z dodatkiem części już raz przetopionego materiału oraz tego stopu odlewanego metodą próżniową i określenie czy dodatek materiału przetopionego oraz czy sposób odlewania z[...]
EN The aim of the presented paper was to compare the microstructure and corrosion behaviour of centrifugal cast made of brand-new HERAENIUM-NA alloy with the cast prepared with addition of recasted material and with HERAENIUM-NA alloy obtained by die-casting ( vacuum pressure casting) method and to che[...]
19
45%
Inżynieria Materiałowa
2010 Vol. 31, nr 4 1074-1076
PL Warunkiem połączenia pełnoceramicznych uzupełnień protetycznych, wykonanych z ceramiki krzemionkowej, z materiałem kompozytowym jest rozwinięcie powierzchni ceramiki i jej silanizacja. Metodami standardowo polecanymi do rozwinięcia powierzchni ceramiki są: piaskowanie korundem, trawienie 9,5% kwasem[...]
EN Increasing the ceramic surface area and its silanisation is critical for achieving successful bonding between all-ceramic restorations and composite resin. Standard procedures include sandblasting, etching with 9.5% hydrofluoric acid (HF) or combination of these methods. However, there is an ongoing[...]
20
45%
Inżynieria Materiałowa
2013 Vol. 34, nr 6 828--832
PL Nieszlachetne stopy dentystyczne na bazie kobaltu są stosowane powszechnie w protetyce stomatologicznej. Stopy te mogą ulegać w warunkach użytkowania procesom korozyjnym, co osłabia ich strukturę i wpływa negatywnie na otaczające tkanki. Szeroko są stosowane więc sposoby podnoszenia odporności koroz[...]
EN Non-precious cobalt based alloys have been widely used in prosthetic dentistry for years. These alloys may be exposed to a corrosion process in vivo which makes them cytotoxic. Thus deposition of thin films as protective coatings is often employed as a method of improving alloys’ corrosion resistanc[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last