Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 42
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Matematyka - Fizyka / Politechnika Śląska
2000 z. 86 3-104
PL Datowanie luminescencyjne jest wykorzystywane w geologii od połowy lat 1960 i, zwłaszcza w ostatnim okresie, dzięki rozwojowi nowych metod i wprowadzeniu automatycznej aparatury można mówić o prawdziwym zalewie wyników datowania różnych osadów. Również w Polsce, gdzie działają cztery laboratoria wyk[...]
EN Luminescence dating has been applied in geology for about 35 years and, especially in a recent period, due to development of new methods and with an advent of automatic measurement equipment we may see a real flood of new dating results obtained for different sediments. Also in Poland, where four la[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2016 z. 93 41--50
PL W artykule scharakteryzowano strategię zrównoważonego rozwoju oraz wymagania w zakresie zintegrowanego raportowania. Zaakcentowano zaangażowanie spółek górniczych w przejrzyste informowanie interesariuszy o kwestiach ekonomicznych, środowiskowych i społecznych na przykładzie publikowanych zintegrowa[...]
EN The article characterised the strategy of the sustainable development and requirements in terms of the integrated reporting. The involvement of mining companies was emphasised into the transparent informing of stakeholders on the economic, environmental and social issues on the example of the publis[...]
3
100%
Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski
PL Obrazy, które spotykamy w mediach, zazwyczaj przestawiają laborantów podczas pracy z pipetą, która jest ich nieodłącznym elementem. Chcąc przedstawić aktualne rozwiązania pipet tłokowych automatycznych i elektronicznych, należałoby krótko przybliżyć historię ich powstania.
4
100%
Management Systems in Production Engineering
2017 nr 1 (25) 55--59
PL Tendencje społeczeństwa do nieustannego wzrostu gospodarczego w połączeniu ze zmianami demograficznymi doprowadziły dziś do istotnych problemów ekologicznych w skali globalnej, do których należą między innymi: wzrost wykorzystania nieodnawialnych zasobów naturalnych, wzrost emisji gazów cieplarniany[...]
EN The trends of the society for the continuous growth, combined with the demographic changes, today have led to the important ecological problems on a global scale, which include, among others: the increased use of non-renewable natural resources, an increase of the greenhouse gas emissions, contamina[...]
5
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2005 z. 32 107-117
PL Autorka w referacie wskazuje możliwości modyfikacji działań marketingowych w zmiennych warunkach funkcjonowania przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzględnieniem sposobu podejścia do klienta. Omawiając fazy ewolucji przedsiębiorstw oraz udoskonaloną koncepcję marketingu-mix autorka zwraca uwagę na elem[...]
EN The author in her paper describes possibilities of marketing actions modification within changable enterprise activity particulary taking into attention the attitude towards client. Discussing phases of the enterprise evolution the author points out the elements which create product value in relatio[...]
6
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2017 z. 108 35--44
PL Artykuł dotyczy problematyki pomiaru poziomu zrównoważonego rozwoju w krajach członkowskich UE. Przedstawiono pozycję Polski na tle średniej UE oraz wybranych krajów członkowskich, na podstawie wiodących wskaźników. W artykule zaprezentowano dwa obszary tematyczne zrównoważonego rozwoju, tj. rozwój [...]
EN This article deals with the issue of measuring the level of sustainability in EU Member States. The position of Poland in relation to the average and other EU member states on the basis of the leading indicators is presented. The article presents two thematic areas of sustainable development, i.e. s[...]
7
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2017 z. 111 97--109
PL Artykuł dotyczy strategii UE na rzecz ochrony klimatu w ramach ograniczania emisji gazów cieplarnianych. Omówiono podstawowe założenia pakietu klimatycznego wraz z narzędziami dotyczącymi redukcji emisji, takimi jak: system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS), wspólne wdrożenie (JI) i mechanizm [...]
EN The article applies to the EU strategy for the climate protection in terms of reducing greenhouse gas emissions. The key assumptions of the climate package were discussed, along with the tools on the emission reduction, such as: European Union Greenhouse Gas Emission Trading System (EU ETS), Joint I[...]
8
100%
Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji
2018 Vol. 7, iss. 1 218--230
PL W artykule zaprezentowano problematykę przyjętego pakietu klimatycznego w Unii Europejskiej i związanymi z nim zobowiązaniami w zakresie redukcji emisji CO2. Omówiono podstawowe założenia pakietu klimatycznego wraz z narzędziem dotyczącym redukcji emisji takim jak: system handlu uprawnieniami do emi[...]
EN The article presents the issues of the climate package adopted in the EU and related to obligations to reduction the emission of CO2. The key assumptions of the climate package were discussed, along with the tool on the emission reduction, such as: European Union Green-house Gas Emission Trading Sys[...]
9
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2018 z. 118 87--97
PL Artykuł dotyczy problematyki pomiaru postępów krajów w dziedzinie osiągania zrównoważonego rozwoju. Aby mierzyć postęp niezbędne jest uniwersalne i kompleksowe narzędzie pomiarowe. W artykule zaprezentowano, zatem trudności w zbudowaniu i doborze jednego wskaźnika obejmującego kwestie zarówno ekonom[...]
EN The article deals with the problem of measuring the progress of countries in achieving sustainable development. To measure progress, a universal and comprehensive measuring tool is necessary. The article presents, therefore, difficulties in building and selecting one indicator, which would include i[...]
10
63%
Wiadomości Górnicze
2012 R. 63, nr 3 145--151
PL W artykule przedstawiono dystrybucję jako jeden z głównych elementów procesu marketingowego w przedsiębiorstwie górniczym, który ma krytyczne znaczenie w realizacji strategii zorientowanej na klienta. Zaprezentowano istotę zarządzania procesowego, w szczególności związanego z klientami, jako metodę [...]
EN The article presents distribution as one of the main elements of the marketing process in a mining company, which is of critical importance in the implementation of customer-oriented strategy. It presents the essence of a management process, in particular the management associated with the clients, [...]
11
63%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2006 z. 273 305-314
PL W artykule przedstawiono wyniki badań marketingowych, prezentujące opinię klientów przedsiębiorstw górniczych na temat organizacji sprzedaży węgla.
EN In the paper it has been presented result of marketing research shows client of mining firms opinion about sale's organization in these firms.
12
63%
Geochronometria
2008 Vol. 31 65-75
EN The paper describes the application of the 210Pb method for creating a comprehensive model of sedimentation in the retention reservoir Kozłowa Góra during the 60 years of its use. The model takes into account the temporal and spatial change in the sedimentation conditions. Because of the specific co[...]
13
63%
Geochronometria
2007 Vol. 26 35-38
EN The fallout radioisotope 137Cs is widely used to study rates and patterns of soil redistribution. This method requires the knowledge about the initial fallout of cesium in the study area. This paper describes the method of establishing the initial fallout of cesium for a study area which is contamin[...]
14
63%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W artykule omówiono nowoczesne metody prognozowania, które służą ograniczeniu ryzyka związanego z niepewnością i niepełną wiedzą o przyszłości. Zasymulowano proces sprzedaży węgla kamiennego, dla którego zbudowano dwie prognozy. Pierwsza z nich obejmuje model statystyczny, natomiast druga wykorzystu[...]
EN In the paper the classic and up-to-date methods of forecasting have been presented. They are used to cut down the risk that is connected with uncertainity and incomplete knowledge about the future. Process of sale of coal has been simulated with two forecasts: statistic model and artificial neuron n[...]
15
63%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie przedstawiono system organizacji sprzedaży węgla w segmencie odbiorców detalicznych na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa górniczego. Zaprezentowano procedury doboru i klasyfikacji autoryzowanych sprzedawców prowadzących handel węglem na terenie kraju. Przedstawiono przykłady kryteri[...]
EN The paper presentes system of products distribution in coal industry with a detail segment of customer. Authors analyse advantages of selective distribution solutions. Authors present procedure of selection the authorized sellers and methods of rating them by the coal mining company.
16
63%
Geochronometria
2008 Vol. 32 21-27
EN Soil erosion is a serious problem especially on arable land in the loess areas of southern Poland. Reliable data of soil erosion are important to propose a proper method of soil conservation. Measurements of 137Cs inventory allow obtaining both long-term mean value of soil erosion and spatial patter[...]
17
63%
Wiadomości Górnicze
2014 R. 65, nr 2 113--118
PL W artykule przedstawiono problematykę szacowania kosztu kapitału własnego i obcego jako etapu określania wartości spółki górniczej. Koszt kapitału własnego obliczono metodą wyceny aktywów kapitałowych (CAPM), natomiast koszt kapitału obcego w oparciu o stopę WIBOR 3M. Pozwoliło to na wyznaczenie śre[...]
EN The article presents the problem of estimating the cost of own and foreign capital as a step of determining the value of the mining company. The cost of own capital is calculated using the capital asset pricing method (CAPM), while the cost of foreign capital based on WIBOR 3M rating. This allowed f[...]
18
63%
Archives of Mining Sciences
2016 Vol. 61, no. 1 109--123
PL Obserwowana od ponad dwudziestu lat globalizacja rynków oraz rosnąca konkurencja sprawia, że zarządzanie wartością przedsiębiorstwa zyskuje na coraz większej popularności, choć sama koncepcja VBM (value-based management) jest dużo starsza, bowiem sięga końca XIX w. Istotny wzrost zainteresowania zar[...]
EN The company’s strategy that focuses on the growth of the company represented by the economic value added (EVA) requires the identification of factors affecting the size of the EVA. For this purpose, in the paper the formula for EVA was transformed in such a way as to reveal the determinants affectin[...]
19
63%
Przegląd Górniczy
2014 T. 70, nr 4 45--51
PL W artykule omówiono koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) i potrzebę jej wdrażania w przedsiębiorstwach górniczych. Przedstawiono wpływ czynników pozafinansowych, społecznych i środowiskowych na decyzje inwestorów oraz wartość spółek w różnych horyzontach czasowych. Widząc potrzebę i [...]
EN This paper presents the concept of corporate social responsibility (CSR) and the need for its implementation in mining enterprises. The influence of social and environmental factors on the decisions of investors and the value of companies in different time horizons has been presented. Taking the nee[...]
20
63%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2005 z. 270 359-368
PL W artykule przedstawiono badania marketingowe z wykorzystaniem metody reprezentacyjnej. Autor przedstawia procedury badawcze i przykłady praktyczne.
EN In the paper there is presented marketing research using representative method. Autor shows research procedures and practical examples.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last