Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 86
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria i Budownictwo
2013 R. 69, nr 11 593--597
PL Przedstawiono stale konstrukcyjne objęte nowymi normami europejskimi w zakresie ich stosowania w stalowych obiektach mostowych. Omówiono zakres nowelizacji normy PN-EN 1993-2:2010 oraz przedstawiono podstawowe parametry mechaniczne i spawalnicze stali europejskich. Podano wymagania konstrukcyjno-tec[...]
EN Structural steels described by the new European standards in terms of their usage in steel bridges are presented. Amendments to the standard PN-EN 1993-2:2010 are discussed and the basic mechanical and welding parameters of European steel are presented. Structural and technological requirements for [...]
2
100%
Inżynieria i Budownictwo
2013 R. 69, nr 5 240--243
PL Przeanalizowano wyniki pomiarów naciągu wstępnego w dwupoziomowych linach odciągowych czterech kominów stalowych podczas ich rektyfikacji. W jednym przypadku był to komin sztywno zamocowany w fundamencie, natomiast w trzech – przegubowo na cokołach murowanych oraz żelbetowych. Omówiono dwie metody o[...]
EN The measurements results of the initial tension in the duplex guy ropes for four steel chimneys during their rectification were analyzed. In one case the chimney was rigidly fixed in the foundation, while the other three ones were hinged on a masonry and concrete pedestal. Two methods for determinin[...]
3
100%
Inżynieria i Budownictwo
2011 R. 67, nr 11 582-585
PL Wymagania związane z projektowaniem węzłów spawanych podaje norma PN-EN 1993-1-8. Nie zamieszczono tam jednak pełnych zaleceń związanych z wykonawstwem tych połączeń. Częściowo lukę tę ma wypełnić niniejszy artykuł.
EN The requirements for welded joints designing are presented in the standard PN-EN-1993-1-8. The standard, however, does not give complete recommendation on how execution of the joints will be carried out. This article is to fill partly the gap.
4
100%
Inżynieria i Budownictwo
2012 R. 68, nr 3 150-152
PL Przedstawiono badania nieograniczonej wytrzymałości zmęczeniowej dwóch grup próbek ze stali S235 o zróżnicowanym starzeniu. Grupę pierwszą stanowiły próbki starzone samorzutnie przez 35 lat, a grupę drugą próbki dodatkowo starzone sztucznie. Dla tych próbek określono kategorie zmęczeniowe wg ČSN 731[...]
EN Studies of endurance limit for two groups of specimens made of steel grade S235 with different aging are presented in this paper. The first group was formed by the specimens which had been naturally aged for 35 years while the other one – by specimens subjected to additional artificial aging. Fatigu[...]
5
100%
Inżynieria i Budownictwo
2008 R. 64, nr 11 604-606
PL Przedstawiono wyniki pomiarów pionowości jedenastu wież telekomunikacyjnych, które byty przedmiotem inspekcji okresowych. Przeanalizowano błędność wzoru do wyznaczania przemieszczenia wieży trójściennej wg "Instrukcji ER-01. Eksploatacja wież i masztów".
EN The results of verticality measurements of the eleven telecommunication towers subjected to periodic inspections are presented in this paper. Incorrectness of the formula from the publication "Instruction ER-01: Operational use of towers and masts" to evaluate the trihedral tower displacement is als[...]
6
100%
Inżynieria i Budownictwo
2009 R. 65, nr 5 286-288
PL Opisano nieograniczoną wytrzymałość zmęczeniową dwóch grup próbek stalowych o różnym starzeniu. Grupę pierwszą tworzą próbki stali starzonej samorzutnie przez 35 lat, drugą zaś próbki poddane dodatkowemu przyspieszonemu starzeniu zgodnie z normą PN-80/H-04310. Przedstawiono wyniki badań materiałowyc[...]
EN This paper defines unrestricted fatigue strength for two groups of steel samples with different ageing. The first group includes the samples of steel aged spontaneously by the period of 35 years, whereas the second group includes the samples that were additionally aged in the accelerated way in acco[...]
7
100%
Inżynieria i Budownictwo
2007 R. 63, nr 5 244-246
PL Przedstawiono wyniki pomiarów wartości naciągów wstępnych w linach odciągów dziewięciu masztów telekomunikacyjnych, które były przedmiotem inspekcji okresowych. Regulację sił w odciągach prowadzono podczas pionowania konstrukcji trzonów.
EN The results of pulling inductory of dragging cables of the nine telecommunication masts, which have been the subject of inspection periods, have been presented. The regulation of forces in dragging away have been continued during up righting the shank structures.
8
100%
Inżynieria i Budownictwo
2007 R. 63, nr 5 260-262
PL Przeanalizowano wytrzymałość zmęczeniową normatywną, zgodną z wymaganiami Eurokodu 3, czterech rodzajów spoin czołowych badanych laboratoryjnie. Kategorię zmęczeniową karbu wyznaczono wg zaleceń normy ESN 731401.
9
100%
Inżynieria i Budownictwo
PL Wskutek niekontrolowanej jazdy dwóch suwnic półbramowych o rozpiętości osiowej podpór 71,47 m nastąpiło ścięcie kozłów odbojowych na jednym z torów i skoszenie konstrukcji suwnic. Przedstawiono zakres uszkodzenia i sposoby naprawy.
EN Attack of a very strong wind caused uncontrolled travelling of two single-leg gantries (span 71,47 m) and having involved cutting-off bumping blocks on one rail and deformation of both gantries.
10
100%
Inżynieria i Budownictwo
2000 R. 56, nr 10 560-563
PL Przedstawiono wyniki rentgenograficznych badań 28 stalowych mostów kolejowych o konstrukcji blachownicowej, w których stwierdzono pęknięcia spoin. Określono stopień koncentracji naprężeń spowodowanych wykrytymi wadami spawalniczymi i podano wytrzymałość zmęczeniową spoin uzyskaną w badaniach laborat[...]
EN Results of ronthenographic investigation of 28 steel plate girder railway bridges on which stress cracking in joints has been observed are presented. The degree of stress concentration caused by detected welding defects and also fatigue strength of joints obtained in laboratory tests are determined.
11
100%
Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej. Instytut Inżynierii Lądowej
PL Wymagania dotyczące terminów i zakresu badań diagnostycznych wież i masztów telekomunikacyjnych podaje: "Instrukcja ER - 01. Eksploatacja wież i masztów". W artykule na przykładzie trzech wież radiowo-telewizyjnych i czterech masztów radiowych przedstawiono wyniki pomiarów geometrii tych konstrukcji[...]
EN The requirements concerning the periods and the scope of diagnostic testing of the radio-television towers and masts are given by the "BR-01 Instructions - Operation of Towers and Masts". The paper presents - on the basis of three radio-television towers and four radio masts - the results of the geo[...]
12
100%
Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej. Instytut Inżynierii Lądowej
PL Projektując konstrukcję, projektant kieruje się zazwyczaj tylko wymaganiami wytrzymałości, sztywności i stateczności, pomijając zagadnienia związane z odpowiednim doborem kształtów konstrukcji i jej elementów. Dopiero badania konstrukcji in situ pozwalają oszacować efektywność przyjętych rozwiązań. [...]
EN When designing a structure, the designer is usually governed only by the strength, stiffness and stability, passing over the issue concerning adequate selection of the structure shape and its elements. It is the in-situ structure testing that allows for estimation of the efficiency of the adopted so[...]
13
100%
Inżynieria i Budownictwo
2000 R. 56, nr 10 571-574
PL Przedstawiono zakres i wyniki badań zmęczeniowych na ścinanie śrub pasowanych M16x1,5x70-5.8 wg PN-91/M-82342. Zastosowano jednostronne cykliczne rozciąganie na pięciu poziomach naprężeń ścinających trzpienie 15 śrub pasowanych w dwuciętych próbkach.
EN Results of fitted bolts dia 16 mm shear fatigue tests are presented. The oneside cyclic tension at seven levels of shear forces for mandrels of 15 fitted bolts in double cutting samples have been applied.
14
100%
Inżynieria i Budownictwo
2000 R. 56, nr 8 420-422
PL Przedstawiono wartości dopuszczalnych odchyłek torów jezdnych suwnic pomostowych zgodnie z wymaganiami nowej normy PN-B-06200:1997 i porównano je z odchyłkami wg normy PN-77/B-062000 i PN-91/M-45457. Omówiono również styki szyn i ich wpływ na miejscowe naprężenia w środniku pod siłą skupioną od koła[...]
EN Permissible deviations of bridge crane rails in accordance with te polish standard PN-B-06200:1997 are presented and compared with deviations acc. to previous standards: PN-77/B-06200 and PN-91/M-45457. The rail joints are their influence on local stresses in the rail we under concentrated force of [...]
15
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Budownictwo Lądowe
2006 nr 58 183-190
EN The process of ageing is explained by means of classical theory of release or newer theory of dislocation locking. The issue of effect of steel ageing on its fatigue strength is not explained precisely. This lecture defines unrestricted fatigue strength for two groups of steel samples with different[...]
16
100%
Inżynieria i Budownictwo
2002 R. 58, nr 11 637-640
PL Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych wytrzymałości zmęczeniowej spoin czołowych poprzecznych. Zastosowano jednostronne cykliczne rozciąganie przy współczynniku amplitudy cyklu R = 0,1. Wartość średniej nieograniczonej wytrzymałości zmęczeniowej, określonej z równania prostej regresji przy N = [...]
EN Laboratory test results concerning fatigue strength of transverse butt joints having R1÷R4 class of effectiveness are presented. Unilateral cyclic tension with cycle amplitude coefficient R = 0,1 have been applied. Value of unlimited free fatigue strength obtained from equation of linear regression [...]
17
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Budownictwo
1998 Z. 36 411-416
EN All geometrical deviations of crane tracks are the cause of additional load. In this paper is presented and discussed a comparison of the overhead crane track permissible deviations given in the following Polish Standards: - a new standard PN-/B-06200 [...]
18
100%
Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej. Katedra Teorii Konstrukcji
PL Problem jakości, a w konsekwencji trwałości spawanych złączy doczołowych w mostach stalowych ma podstawowe znaczenie w mostownictwie. Praca dotyczy wytrzymałości zmęczeniowej spawanych złączy doczołowych zawierających wady spawalnicze i mających rozwiązania konstrukcyjne stwierdzone w dźwigarach głó[...]
EN The problems of quality and in consequence the service life of steel bridges' welded butt joints have a fundamental importance in bridge engineering. The related work deals with fatigue strength of welded butt joints exhibiting welding defects, whose structural solutions are as found in the main gir[...]
19
100%
Ochrona przed Korozją
1998 nr 8 225-227
PL Efektywność ochrony antykorozyjnej konstrukcji metalowych zależy w poważnym stopniu od prawidłowego projektowania ich kształtu. Dotyczy to w szczególności konstrukcji narażonych na wpływy środowiska o zwiększonej agresywności korozyjnej. Ochrona przed korozją tych konstrukcji powinna być szczególnie[...]
EN Effectiveness of protection against corrosion of steel structures depends to great extend on proper designing of theirs shape. It cocnerns particularly structures exposed to environment of increased corrosivity. Protection against corrosion of such a structures should be extremly accurately regarded[...]
20
100%
Inżynieria i Budownictwo
2001 R. 57, nr 5 294-298
PL Przedstawiono wyniki badań statycznych i zmęczeniowych na ścinanie trzpieni opawanych wykonanych z przeciętych śrub M16 klasy 5.8. Wyniki badań porównano z analogiczną nośnością na ścinanie śrub pasowanych.
EN Results of static and fatigue shear investigation of trough welding mandrels made from bolts M16 cl. 5.8., with cutted off heads are presented and compared with analogous shear bearing of fitted bolts.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last