Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 102
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektryka
2000 z. 113 97-120
PL Informacje pochodzące z rejestratorów zakłóceń od wielu dziesięcioleci stanowią ważne źródło informacji o zdarzeniach występujących w systemie elektroenergetycznym. Analizy zapisów pochodzących z tych urządzeń niejednokrotnie doprowadziły do wyeliminowania i naprawy poważnych błędów lub uszkodzeń au[...]
EN Information derived from fault recorders has for many decades, been an important source of data about malfunctions in power systems. The anałysis of faults printouts in many cases lead to the elimination of error and an improvement power system automatic behavior. Changes in power system automatics [...]
2
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektryka
2000 z. 113 121-133
PL Obserwowany w ostatnich latach szybki rozwój i masowe wdrażanie mikroprocesorowych urządzeń automatyki zabezpieczeniowej oraz ich nowe cechy (takie jak możliwość wymiany informacji lub funkcja rejestracji zakłóceń) powodują, że w coraz większym stopniu w środowisku energetyków odczuwalna jest potrze[...]
EN The fast development and massive introduction of microprocessor based units in power systems and their new features such as the possibility of information exchange or other additi-onal functions, has resulted in the need for access to such devices. This paper describes and explains the problem of re[...]
3
100%
Automatyka Elektroenergetyczna
1999 Nr 4(25) 9-15
PL Obserwowany w ostatnich latach szybki rozwój i masowe wdrażanie mikroprocesorowych urządzeń automatyki zabezpieczeniowej oraz nowe i ch cechy - takie jak mozliwość wymiany informacji lub funkcja rejestracji zakłóceń - powodują,że w coraz większym stopniu w [...]
4
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektryka
2000 z. 113 75-95
PL Szybkie zmiany w automatyce elektroenergetycznej obserwowane od końca lat osiemdziesiątych zaowocowały rozbudową układów sterowania systemem elektroenergetycznym. Zwiększone możliwości urządzeń sterujących spowodowały postawienie nowych wymagań systemom rejestracji zakłóceń oraz systemom transmisji [...]
EN The fast change in power system automation observed form the end of the 1980's, in the developing of control devices. The increased capability of these devices has resulted in the appearance of new requirements for recording systems and telecommunication systems used for data transmission. To the mi[...]
5
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektryka
2000 z. 113 33-50
PL W ostatnich latach obserwowany jest szybki rozwój i masowe wdrażanie mikroprocesorowych urządzeń automatyki zabezpieczeniowej. Odnośnie do większości z oferowanych na rynku urządzeń tego typu, nie ma dużych doświadczeń eksploatacyjnych. Z tego powodu oraz ze względu na bezpieczeństwo pracy systemu e[...]
EN The fast development and massive implementation of microprocessor-based units in power systems, has resulted in the need for the enhanced testing of such devices in depth. This paper describes and explains both the construction principle of microprocessor based test sets used for protection testing [...]
6
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektryka
2000 z. 113 51-73
PL W artykule omówiono konstrukcję oraz zasadę działania mikroprocesorowych urządzeń zabezpieczeniowych. Na tej podstawie przedstawiono założenia, testów urządzeń zabezpieczeniowych wykonywanych w Instytucie Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej na zlecenie PSE S.A. oraz producentów. W artykule o[...]
EN The fast development and the massive implementation of microprocessor based power system protection has, resulted in the need for enhanced testing of such devices, in depth. This paper describes and explains both, the construction principles of microprocessor based protection devices and the presump[...]
7
100%
Prace Naukowe Instytutu Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Referat opisuje zagadnienia związane z rejestracją zakłóceń w sieciach najwyższych napięć. Poruszono w nim problem synchronicznego próbkowania przebiegów analogowych. Pokazano wpływ opóźnienia wynikającego z próbkowania na wyniki przykładowych obliczeń impedancji oraz podano niektóre korzyści wynika[...]
8
100%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Zastosowano różne techniki woltamperometryczne w celu pełnego zrozumienia procesu osadzania selenu metodą elektrochemiczną na elektrodzie złotej. Wykorzystano w tym celu cykliczną woltamperometrię, a także chronoamperometrię połączona z katodową i anodową woltamperometrią inwersyjną. Wykazano, że pr[...]
EN The different voltammetry techniques were applied to understand the process of selenium deposition from sulfate solution on gold polycrystalline electrode. By applying the cycling voltammetry with different scan limits as well as the chronoamper-ometry combined with the cathodic and anodic linear st[...]
9
100%
Archives of Metallurgy and Materials
2015 Vol. 60, iss. 3A 1629--1632
PL Przeprowadzono badania dotyczące procesu podpotencjałowego osadzania kadmu na polikrystalicznej elektrodzie miedzianej w roztworach siarczanowych. Zjawiska podpotencjałowego oraz nadpotencjałowego osadzania były badane z wykorzystaniem klasycznych metod elektrochemicznych: cyklicznej woltamperometri[...]
EN In this study the process of deposition of cadmium on polycrystalline copper electrode in sulfate solution was investigated. The process of underpotential and bulk deposition was analyzed by classical electrochemical method: cyclic voltammetry(CV), anodic stripping voltammetry(ASV) and electrochemic[...]
10
100%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Przedstawione w niniejszej pracy wyniki badań opisują mechanizm elektrochemicznego osadzania selenu z roztworów siarczanowych na różnych podłożach. W celu dokładnej analizy zachodzących procesów elektrodowych w badaniach zastosowano technikę cyklicznej woltamperometrii połączoną z elektrochemiczną m[...]
EN The mechanism of selenium electrodeposition from sulfuric acid solution on different substrates was studied with the electrochemical techniques. The cyclic voltammetry was combined with the quartz crystal microbalance technique to analyze selenium deposition process. The electrochemical reduction of[...]
11
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 988--992, CD
PL W ostatnich latach nastąpił gwałtowny rozwój technologiczny zarówno prze samym procesie konstrukcyjnym jak i wyposażeniu bezzałogowych statków powietrznych (BSP). W artykule omówiono model matematyczne opisujący zjawiska fizyczne charakteryzujące dynamikę stabilizatora będącego na wyposażeniu BSP, d[...]
EN In recent years there has been rapid technological development both in the construction process and in the installation of unmanned aircraft vehicles (UAV). This article discusses the mathematical model describing the physical phenomena characterizing the dynamics of the stabilizer being equipped wi[...]
12
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 993--999, CD
PL W artykule omówiony funkcjonowanie i zasadę działania serwonapędów wykorzystywanych w bezzałogowych statkach powietrznych. W pierwszej części przedawniono ich zastosowanie oraz krótko omówiono zasadę działania. W drugiej części zaprezentowano model matematyczny opisujący procesy fizyczne zachodzę w [...]
EN This article discusses the operation and operation of servo drives used in unmanned aerial vehicles. In the first part, their use was shortened and the principle of operation was briefly discussed. The second part presents a mathematical model describing physical processes occurring during their wor[...]
13
100%
Automatyka Elektroenergetyczna
2009 Nr 3 (64) 27-32
PL W artykule zawarto odpowiedzi na krytyczne uwagi i komentarze opublikowane w Automatyce Elektroenergetycznej nr 3/2008 przez Panów Adama Babsia, Jacka Świniarskiego oraz Marcina Tarasiuka z Instytutu Energetyki, Oddział Gdańsk, zgłoszone do artykułu pt. "Wyniki przykładowych testów współdziałania ur[...]
EN The paper presents answers to the notices and comments published in Automatyka Elektroenergetyczna nr 3/2008 by Mr. Adam Babś, Jacek Świniarski and Marcin Tarasiuk from Institute of Power System in Gdansk, to the paper entitled "Testing of interoperability of IEC6850 compatible schemes" presented by[...]
14
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2009 R. 85, nr 4 142-149
PL Artykuł przedstawia testy zabezpieczeń odcinkowych linii WN/NN wykorzystujących do przesyłu danych sieci SDH. Testy zostały przeprowadzone we współpracy Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej oraz firmy PSE Operator S.A. W artykule przedstawiono metodykę wykonanych testów oraz omówion[...]
EN The paper presents the testing methods, laboratory stand and devices used in tests of protection devices exchanging data through SDH network devices. The paper has arisen as a result of Institute of Power Engineering and PSE Operator cooperation. In this cooperation many tests were made. The range o[...]
15
63%
Automatyka Elektroenergetyczna
2010 Nr 1 (66) 24-27
PL Wychodząc z założenia, że transformator jest jednym z najdroższych elementów sieci elektroenergetycznych, duże znaczenie dla jego eksploatacji posiada kontrola jego pracy. Jej przykładem jest opisany w artykule system monitoringu autotransformatora zainstalowany w stacji 220 kV Poręba. Oprócz samego[...]
EN This paper describes the monitoring system of autotransformer installed in the Poręba station. Apart from the monitoring system carried out on microprocessor controllers ADAM 5000, a process of adapting the transformer for the system of data acquisition was also described.
16
63%
Automatyka Elektroenergetyczna
2008 Nr 2 (59) 16-24
PL W artykule opisano stanowisko laboratoryjne, wykorzystane urządzenia oraz wyniki uzyskane podczas badań przesyłania danych z zabezpieczeń bezpośrednio przez urządzenia SDH. Opracowanie na pracy badawczej realizowanej przez Instytut Elektroenergetyki PW na rzecz PSE Operator S.A. W ramach pracy wykon[...]
EN The paper presents laboratory stand, testing methods, and devices used in tests of protection devices exchanging data directly through SDH network devices. The paper arise on the base of tests performed by Institute of Power Engineering behalf PSE Operator. The range of tests cover the protection fu[...]
17
63%
Automatyka Elektroenergetyczna
2008 Nr 1 (58) 24-31
PL Treść artykułu dotyczy opisu metod badawczych, stanowiska laboratoryjnego i urządzeń zastosowanych w testach przesyłania danych z zabezpieczeń przez urządzenia PDH – Plesiochronous Digital Hierarchy (Plezjochroniczna Hierarchia Systemów Cyfrowych). Opracowanie powstało w wyniku współpracy Instytutu [...]
EN The paper presents the testing me­thods, laboratory stand and devices used in tests of protection devices exchanging data through PDH network devices. The paper arise as result of Institute of Power Engineering and PSE Operator cooperation. In this cooperation many tests have been made. The range of[...]
18
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Artykuł przedstawia testy zabezpieczeń odcinkowych linii WN/NN wykorzystujących do przesyłu danych sieci PDH (Plezjochroniczna Hierarchia Cyfrowa). Testy zostały przeprowadzone we współpracy Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej oraz firmy PSE Operator S.A. W artykule przedstawiono m[...]
EN The paper presents the testing methods, laboratory stand and devices used in tests of protection devices exchanging data through PDH (Plesiochronous Digital Hierarchy) network devices. The paper has arisen as a result of Institute of Power Engineering and PSE Operator cooperation. In this cooperatio[...]
19
63%
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne
2003 nr 1 49-57
PL Niniejszy artykuł przedstawia analizę potrzeb różnych grup osób niepełnosprawnych oraz możliwe rozwiązania implementacyjne w zakresie interfejsu użytkownika ułatwiające posługiwanie się systemami informacyjnymi na przykładzie systemu GDASKON.
EN Article analyses necessities of different groups of disabled people in field of user interface. Possible implementation solutions that can overcome certain obstacles in accessing information systems are also discussed with special emphasis on the GDASKON system.
20
63%
Automatyka Elektroenergetyczna
PL Dziedzina zabezpieczeń elektroenergetycznych jest od lat przedmiotem współpracy krajowych uczelni technicznych z energetyką zawodową. Jej przykładem mogą być efekty wspólnego działania Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej I PSE SA w za[...]
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last