Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 29
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Bezpieczeństwo Przemysłowe
2009 T. 3 9-17
PL W artykule przedstawiono niektóre problemy i wyzwania dotyczące edukacji w zakresie inżynierii bezpieczeństwa. Charakteryzuje się wybrane programy kształcenia na kierunku "Inżynieria bezpieczeństwa", "Inżynieria bezpieczeństwa pracy" i studiów międzykierunkowych w zakresie technologii i systemów bez[...]
EN In the article some problems and challenges concerning education in safety engineering are presented. Selected curriculums of "Safety engineering". "Safety engineering at work" and inter-studies concerning the safety technologies and systems are characterized. Introducing a system of competence mana[...]
2
100%
Journal of Polish Safety and Reliability Association
2009 Vol. 2 251--264
EN In this paper selected aspects of human factors are discussed that should be taken into account during the design of safety-related functions for a complex hazardous installation and its protections. In such installations the layer of protection analysis (LOPA) methodology is often used for simplifi[...]
3
100%
Journal of Polish Safety and Reliability Association
EN Cognitive engineering is considered nowadays as interesting multidisciplinary domain that focuses on improving the relations between humans and the systems that are supervised and operated. The industrial automation and control systems (IACS) in hazardous plants are increasingly computerized and per[...]
4
100%
Journal of Polish Safety and Reliability Association
EN The aim of this article is to identify and discuss some problems that have been encountered in designing and operating the functional safety solutions of higher safety integrity levels (SIL 3 and SIL 4) in the light of analyses outlined in a new version of the international standard IEC 61508:2010. [...]
5
100%
Studia i Materiały / Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna w Warszawie
2017 Nr 2(14) 47--55
PL W referacie przedstawiono algorytm bazujący na dystrybuancie empirycznej do wykrywania obecności sygnałów OFDM w kanałach radiowych. Przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z prezentowanym algorytmem, wyniki badań symulacyjnych dla sygnałów OFDM oraz porównanie z detektorem bazującym na funkcj[...]
EN In the paper an algorithm based on empirical pdf for OFDM signals sensing is proposed. Basic aspects connected with proposed algorithm as well as results of simulations are presented and compared with detector based on cyclic autocorrelation function.
6
63%
Zeszyty Naukowe AON
2010 nr 3(80) 206-213
EN The article presents the assessment of applying the wireless network WiMAX for the needs of military tactical systems. Firstly, the most important parameters and mechanisms are defined in IEEE 802.16 standard referring to the equipment physical layer specification and the media access protocol opera[...]
7
63%
Bezpieczeństwo Przemysłowe
2008 T. 2 95-100
PL Niniejszy artykuł opisuje system awaryjnego odstawienia instalacji, będący rozwiązaniem technicznym realizującym wyłączenie procesu technologicznego i bezpieczne jego izolowanie w celu zredukowania prawdopodobieństwa zdarzeń awaryjnych. Podstawowym celem systemu ESD jest ochrona personelu i środowis[...]
EN This article describes an Emergeny Shutdown (ESD) system, which is a technical solution to cease the technological process and isolate it safety to reduce the likelihood of unwanted events. The basic aim of the ESD system is to protect the personnel and environment. The functional safety analysis of[...]
8
63%
Bezpieczeństwo Przemysłowe
2009 T. 3 27-33
PL Niniejszy artykuł opisuje wybrane zagadnienia związane z czynnikami ludzkimi uwzględnianymi w procesie projektowania warstw zabezpieczeniowych w obiektach podwyższonego ryzyka. W oparciu o własne propozycje oraz zasady zaproponowane w poradniku EEMUA 191 zarysowano sposób projektowania oraz użytkowa[...]
EN In this article some aspects related to human factors considered during the layer of protection designing process of hazardous plants are described. Based on own analysis and EEMUA Alarm Systems user.s guide some aspects that contribute to designing and managing of alarm systems with consideration o[...]
9
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
2007 R. 53, nr 4 135-138
PL W niniejszym artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane z projektowaniem i użytkowaniem programowalnych systemów sterowania i zabezpieczeń. Są one wdrażane coraz częściej jako systemy elektryczne/ elektroniczne i programowalne elektroniczne (E/E/PE) zgodnie z koncepcją bezpieczeństwa funkcj[...]
EN In this paper the selected issues associated with the design and operation of the programmable control and protection systems are presented. They are more and more often implemented as electrical/electronic and programmable electronic systems (E/E/PE) according to a functional safety concept, descri[...]
10
63%
Journal of Polish Safety and Reliability Association
EN This article addresses selected methodological aspects of a process based management system based on analysis of hazards and threats and risk evaluation for an oil port infrastructure in context of insurance. The oil port terminal is regarded as important system of the critical infrastructure that r[...]
11
51%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2013 nr 4 119--122
PL Przedstawiono analizę, której celem było zaplanowanie właściwego rozmieszczenia anten na pojeździe opancerzonym, wyposażonym w radiostacje VHF, UHF, radary rozpoznania pola walki i zintegrowane sieci sensorów. Obiektem, rozważań byt wielosensorowy system rozpoznania i dozorowania (WSRiD) Zbudowano g[...]
EN In the paper the analysis of compatibility of radio equipment mounted on an armored vehicle was presented. The aim of these analysis was to find out the proper spatial arrangement of antennas to avoid or to minimize possible interferences. The complexity of the issue relays on the fact, that the veh[...]
12
51%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2013 nr 1 25-27
PL Przedstawiono ideę bezprzewodowych sieci kognitywnych (inteligentnych). Omówiono przykład kompatybilnego systemu złożonego z sieci podstawowej (licencjonowanej) i dodatkowej (drugorzędnej). Podano podstawowe równania i przykładowe wyniki symulacji koegzystencji obu sieci.
EN The idea and motivation of the cognitive wireless networks has been presented. An example of two networks, one primary (licensed) and one secondary has been considered in detail. The main equations and some results of simulation are provided as an illustration of the process of compatibility.
13
51%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2011 nr 1 23-26
PL Dokonano oceny możliwości zastosowania wybranych rozwiązań sieci bezprzewodowych na potrzeby systemów wojskowych. Przedstawiono ogólny kierunek rozwoju komercyjnych sieci bezprzewodowych obserwowany w ciągu ostatnich lat. Następnie nakreślono podstawowe założenia, jakie powinien spełniać taktyczny s[...]
EN This article describes two solutions of wireless networks based on IEEE 802.11 and IEEE 802.16 standards, both dedicated to military systems. The main aim was to access the efficiency of these systems from point of view of tactical needs. Practical tests were performed to assess maximum communicatio[...]
14
51%
Journal of KONBiN
2008 No. 3 (6) 25-40
PL W niniejszym artykule przedstawiono najważniejsze zagadnienia związane z weryfikacją poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa SIL rozproszonych systemów sterowania i zabezpieczeń z uwzględnieniem aspektów ochrony informacji. Przedstawiono ilościową metodę weryfikacji poziomu SIL z wykorzystaniem wska[...]
EN The article addresses some important issues of the functional safety analysis, namely the safety integrity level (SIL) verification of distributed control and protection systems with regard to security aspects. A quantitative method for SIL (IEC 61508) verification, based on so called differential f[...]
15
51%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2006 nr 12 363-365
PL Opisano najbardziej popularne standardy sieci WLAN, przeprowadzono dyskusję wymagań taktycznych, a następnie zaprezentowano implementację wybranego komercyjnego standardu WLAN jako alternatywę dla przewodowej sieci LAN stanowiska dowodzenia.
EN This paper deals with the possibility of using of commercial WLAN standards in the military Communications systems as an alternative solution for wired Local Area Network at the command post. The candidate standards, such as IEEE 802.11, 802.11 b, 802.11 a and 802.11 g were briefly described. Tacti[...]
16
51%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2015 nr 10 1575--1578
PL Podano podstawy teorii oraz proste przykłady symulacji detekcji sygnału OFDM pod względem wyszukiwania wolnych kanałów dla radia kognitywne¬go, np. w pasmach TV. Metoda wykorzystuje cykliczną funkcję autokorelacji (CAF), która zdradza obecność tzw. prefiksu, służącego do neutralizacji efektów wielod[...]
EN The theoretic background and the simple simulations have been done for sensing the OFDM Free Channels for Cognitive Radio. The method is based on the cyclic autocorrelation function (CAF). It detects the prefix of the OFDM signal, which is its inherent feature used for cancellation the multi-rays ef[...]
17
51%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2017 nr 6 392--395, CD
PL W referacie omówiono hybrydowy sensing widma oraz przedstawiono detektor hybrydowy (HD) zwiększający wydajność sensingu. Zaproponowany HD wykorzystuje zalety detekcji energii (ED) oraz metody CAV (ang. Covariance Absolut Value). Scharakteryzowano model systemu dla którego przeprowadzone zostały bada[...]
EN The paper discusses the hybrid sensing and presents hybrid detector (HD) which improves the sensing performance. The proposed HD takes advantage of the energy detection (ED) and CAV (Covariance Absolute Value) methods. In the paper was described the system model and was presented the simulation resu[...]
18
51%
TTS Technika Transportu Szynowego
2012 R. 19, nr 9 285--290, CD
PL W referacie poddano eksperymentom symulacyjnym dwa modele MIMO Almaoutiego. Model funkcjonujący w warunkach quasi-statycznych zaników Rayleigha oraz w warunkach zaników szybkich Nakagami’ego. Dokonano oszacowania jaki jest rzeczywisty zysk zastosowania MIMO względem systemu jednokanałowego SISO. W m[...]
EN Two models of the Alamouti multiple input – multiple output (MIMO) system have been formed: the analytical and simulation one. The first model is simple and it reflects the quasi-static Rayleigh fading phenomena, while the second one is advanced and it expresses the fast fading effects. The results [...]
19
51%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2016 nr 8-9 1102--1107, CD
PL W referacie omówiono hybrydowy sensing widma ze szczególnym uwzględnieniem detektora cech cyklostacjonarnych sygnału. Zdefiniowano funkcję autokorelacji cyklicznej CAF (ang. Cyclic Autocorrelation Function) należącą do klasy tzw. ślepych detektorów SCD (ang. single-cycle detector). Dano równania i w[...]
EN The paper discusses the hybrid spectrum sensing with particular focus on the cyclostationary detector. Defined Cyclic Autocorrelation Function (CAF) belongs to the class of blind SCD (single-cycle) detectors. In the paper are given the equations and results of analysis and simulations for the OFDM ([...]
20
51%
Journal of Telecommunications and Information Technology
2018 nr 1 51--57
EN The paper presents a novel hybrid spectrum sensing method used in cognitive radio and presents a hybrid detector (HD) which improves the sensing performance. The proposed HD takes advantage of the energy detection (ED) principle and a method based on Covariance Absolute Value (CAV), as well as on Cy[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last