Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 78
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Polish Journal of Chemistry
2003 Vol. 77 / nr 11 1561-1577
EN New crystal of glycine with lithium nitrate [(NN3 +CH2COO-)LiNO3; GLiN] was discovered. It belongs to the space group P1 of the triclinic system. Its structure is different from that of the glycine-NaNO3 crystal (GNaN). The Li2O6 units can be distinguished in the GLiN crystal. They have a shape of t[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2000 z. 245 27-34
PL Przeprowadzono rozdział drobnych drucików miedzianych od tworzywa sztucznego izolacji z rozdrobnionych kawałków kabla o maksymalnym wymiarze 4 mm. Rozdziału dokonano na przenośniku wibracyjnym z napędem mimośrodowym.
EN The separation of small copper wires from plastic insulation after crumbling of waste energetic cables has been done. The separation was performed with the vibrating conveyer with eccentric drive.
3
100%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
1998 z. 238 45-55
PL W laboratorium Katedry Maszyn Górniczych i Urządzeń Utylizacji Odpadów, wykorzystując przesiewacz wibracyjny o drganiach kołowych, przeprowadzono szereg prób rozdziału drabnych drucików miedzianych i materiału izolacji. W przesiewaczu pokład sitowy zastąpiono płaszczyzną roboczą wyłożoną gumą, płytą[...]
EN In the laboratory of the Department of Mining Machines and Devices for Utilisation of Wastes, a circular vibration screen was used to conduct a series of tests to separate fine copper wire from insulating material. In this screen the mesh deck was replaced by a working bed, lined with rubber, wooden[...]
4
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2016 R. 92, nr 12 194--197
PL Artykuł przedstawia układ sterowania pojedynczej osi aktywnego zawieszenia pojazdu z zastosowaniem obserwatora zakłóceń (DO). Obserwator przeciwdziała zakłóceniom poprzez kompensację w torze głównym obliczaną na podstawie sygnału sterującego i sprzężenia stanu z nominalnym modelem obiektu. Zapropono[...]
EN The paper deals with application of the disturbance-observer (DO) based control to a quarter car active suspension system with uncertain parameters.The DO counteracts disturbances by feedforward compensation computed on the basis of the control input, the state feedback and the nominal system model.[...]
5
100%
Przegląd Górniczy
PL W artykule zaprezentowano podejście Zintegrowanej Polityki Produktowej do zagadnień zrównoważonego rozwoju, w tym przydatność narzędzia, jakim jest ocena cyklu życia do wprowadzania w życie nowego spojrzenia na wpływ produktów lub procesów na środowisko, a mianowicie spojrzenia z perspektywy całego [...]
EN Approach of the Integrated Produkt Policy to the problem sof the balanced development including usefullness of the instrument - life cycle assessment - for putting into effect a New view on the influence of products and processes on the environment namely view from the perspective of the whole life [...]
6
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2013 z. 100 5--18
PL W artykule zastosowano metodę DEA do określenia efektywności portów morskich. Metoda DEA jest wielowymiarowym narzędziem badania efektywności umożliwiającym porównanie wielu efektów z wieloma nakładami. W obliczonych modelach DEA, jako efekty uwzględniono: liczbę statków wpływających do portów, wiel[...]
EN In this paper DEA models was used to determine the relative efficiency of seaports. The basic concept of DEA efficiency is the ratio of total outputs to total inputs. The output of seaports was measured by two indicators: ship call and throughput load/unload, while the inputs was measured by the ind[...]
7
100%
Logistyka
PL W artykule zastosowano metodę DEA do określenia efektywności portów morskich. Metoda DEA jest wielowymiarowym narzędziem badania efektywności umożliwiającym porównanie wielu efektów z wieloma nakładami. W obliczonych modelach DEA jako efekty uwzględniono: liczbę statków wpływających do portów, wielk[...]
EN In this paper DEA models was used to determine the relative efficiency of seaports. The basic concept of DEA efficiency is the ratio of total outputs to total inputs. The output of seaports was measured by two indicators: ship call and throughput load/unload, while the inputs was measured by the ind[...]
8
100%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono wybrane rozwiązania w zakresie transportu w polskich przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno-spożywczego. Poziom organizacji transportu przedstawiono w zależności od skali działania badanych przedsiębiorstw. Wyniki badań wskazują, że najbardziej zaawansowane rozwiązania w zakr[...]
EN The paper presents some organizational solutions in transport in Polish agribusiness companies. The level of transport organizations were evaluated depending on the size of firms. The analysis shows that the most advanced solutions in transport have large enterprises, which include mostly to the exi[...]
9
100%
Logistyka
2016 nr 5 14--19
PL Ślad węglowy organizacji określa emisję gazów cieplarnianych związaną z działalnością organizacji i jest to jeden ze wskaźników stosowanych w kontekście wpływu przedsiębiorstw na środowisko. Celem artykułu jest identyfikacja logistycznych aspektów ujmowanych w ramach obliczania śladu węglowego organ[...]
EN The Corporate Carbon Footprint determines the greenhouse gas emissions generated by an organization and it is one of the most widely used indicators related to the environmental impact evaluation. The aim of this paper is to identify the logistic aspects of the corporate carbon footprint calculation[...]
10
100%
Logistyka
PL W artykule zaprezentowano proces wdrożenia koncepcji Balanced Score-card (BSC) w Kole Naukowym Lo gistyki w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Scharakteryzowano po szczególne fazy wdrożenia BSC obejmujące: audyt strategiczny, opracowanie koncepcji biznesowej BSC oraz integrację stra[...]
EN The paper presents practical issues of BSC implementation based on the case of KNL Warsaw Life Science. Fir stly the implementation of BSC is analyzed step-by-step. Methodology, organization and all phases of the project are described. This description is illustrated by graphs and documents generate[...]
11
100%
Logistyka
2011 nr 3 17-22
PL W artykule przedstawiono wybrane rozwiązania organizacyjno-techniczne w zakresie logistyki w polskich przedsiębiorstwach agrobiznesu. Poziom organizacji wybranych obszarów logistyki oceniono w zależności od wielkości przedsiębiorstw agrobiznesu. Badanie firmy sklasyfikowano jako mikro (do 9 pracowni[...]
EN The paper presents some technical and organizational solutions In logistics In Polish agribusiness enterprises. The level of logistics organizations in selected areas were analyzed depending on the size of agribusiness firms. The companies were classified as micro (up to 9 employees), small (10-49 [...]
12
100%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono wybrane rozwiązania organizacyjno-techniczne w zakresie magazynowania i transportu w polskich przedsiębiorstwach przetwórstwa mleka. Poziom organizacji wybranych obszarów logistyki oceniono w zależności od wielkości przedsiębiorstw mleczarskich. Badane obiekty sklasyfikowano[...]
EN The paper presents some technical and organizational solutions in logistics in Polish dairy enterprises. The level of logistics organizations in selected areas were evaluated depending on the size of firms. The companies were classified as micro&small (up to 49 employees), medium (50-249 employees) [...]
13
100%
Logistyka
2014 nr 6 14010--14020, CD 6
PL W artykule przedstawiono ilościowe metody oceny wpływu rozwiązań ekoprojektowych z zakresu ekologistyki na środowisko. Opisano metodę oceny cyklu życia, odnosząc się do aspektów istotnych z punktu widzenia oceny procesów logistycznych, a także metody MIPS oraz OPM. Przedstawione metody mogą być pomo[...]
EN The article presents quantitative methods of environmental impact assessment of eco-design solutions in the field of green logistics. There is described method of life cycle assessment and aspects relevant to logistic processes assessment, as well MIPS and OPM methods. The methods can be used in eco[...]
14
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL Artykuł omawia możliwości komputerowej wizualizacji procesów do wspomagania projektowania algorytmów sterowania. Wirtualne graficzne modele obiektów sterowania z elementami animacji zostały stworzone za pomocą standardowych środowisk programowania (LabVIEW, InTouch). Modele działają na komputerze PC[...]
EN The paper deals with an idea of visualization and simulation of processes for computer-aided design of control algorithms. Virtual graphical models of controlled processes with animation effects were created using standard programming environments (LabVIEW, InTouch). They run on a PC computer equipp[...]
15
63%
Mechanik
2011 R. 84, nr 2 143-143
PL Przedstawiono możliwości wykorzystania programów CAx do opracowania projektu wirtualnego stanowiska badawczego, dzięki któremu możliwe będzie optymalizowanie konstrukcji modelu fizycznego urządzenia, a także wykonanie analizy statycznej przekładni bezstopniowej ciernej oraz poszczególnych elementów [...]
EN This article presents the possibility of using the programs CAx to prepare a draft virtual position research, through which it will be possible optimize design physical device model. And also perform static analysis gear continuously variable friction and individual elements cooperating so as to pro[...]
16
63%
Recykling
2006 nr 3 20-22
PL Prowadzone likwidacje obiektów budowlanych są źródłem surowca do produkcji kruszyw betonowych i betonowo-ceglanych. Konstrukcja urządzeń do produkcji kruszyw typu "recykling" oparta jest całkowicie na urządzeniach przeróbczych produkowanych dla kopalń surowców skalnych.
17
63%
Recykling
2006 nr 2 22-23
PL Rozwój gospodarczy kraju, wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz względy ekonomiczne wymuszają na przemyśle poszukiwanie sposobu zagospodarowania odpadów budowlanych. Badania składu odpadów prowadzono w dużych aglomeracjach miejskich wykazały, że rocznie wytwarzanych jest 3,5 mln ton odp[...]
18
63%
Transport Przemysłowy
2005 nr 3 (21) 70-75
19
63%
Mechanik
PL W artykule opisano wyniki badań eksperymentalnych oraz możliwości zastosowania jednowarstwowych dysków ściernych Trizact™ z systemem mocowania Roloc Scotch Brite, do wygładzania stali 304 (0H18N9). Do badań wykorzystano narzędzia o różnej gradacji aglomeratu ściernego tj. A6, A16, A30, A45, A65, A10[...]
EN The article describes the results of experimental studies and the possibility of applying a single layer of abrasive discs Trizact ™, Roloc fastening system Scotch-Brite, smoothing steel 304 (0H18N9). The study used the tools of varying gradation of abrasive agglomerate, ie. The A6, A16, A30, A45, A[...]
20
63%
Mechanik
2016 R. 89, nr 8-9 1082--1083
PL Przedstawiono koncepcję strategii obróbki kształtującej i wygładzającej powierzchni o zmiennej krzywiźnie. Celem autorów było zminimalizowanie łącznego czasu obróbki z uwzględnieniem nierówności powierzchni po frezowaniu frezem kulistym i jej wygładzaniu krążkiem ściernym z agregatami Trizact™.
EN The article presents the concept of the strategy of shaping and sanding process of the free form surfaces. The main aim is the minimization of the sum of machining time with the consideration of surface roughness after ballend milling process and sanding process with abrasive discs with Trizact™ gra[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last