Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 72
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Ceramika Budowlana
2012 nr 1 25-27
PL Opowieść o najstarszym zabytku ceglanym w Polsce - zespole poklasztornym Cystersów w Kołbaczu, w skład którego, oprócz kościoła, wchodziły m.in.: Dom Opata, Dom Konwersów, stodoła. Budową, a w tym wyrobem cegieł zajmowali się bracia zakonni, którzy pojawili się w Kołbaczu w XII wieku. Przyjechali z [...]
EN The story of the oldest trick monument in Poland - a group of the monastery Cistercian Kołbacz, composed, in addition to the church, included among others: Abbot House, House Conversi, barn. Construction, and in this article dealt with bricks monks, who appeared in Kołbacz in the twelfth century. Th[...]
2
100%
Ceramika Budowlana
2012 nr 3 19-21
PL Zabytkowe wieże ciśnień, w przeważającej mierze wybudowane z cegieł, są restaurowane. Otrzymują też nowe przeznaczenie. w artykule zaprezentowano wieże ciśnień w Lublinie, która służy pasjonatom wspinaczki górskiej. Wieża ciśnień we Wrocławiu mieści obecnie restaurację i hotel. Podobnym celom służą [...]
EN The historic water towers, for the most part built of bricks, are restored. Receive a new destiny. The article presents a water tower in Lublin, who is climbing enthusiasts. Wrocław water tower is now a restaurant and hotel. Serve similar purposes and objects in Giżycko and Białowieża. In Olsztyn an[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
PL W artykule przedstawiono wybrane wyniki dotyczące badań wpływu parametrów wtrysku sekwencyjnego ciekłego LPG na przebieg średniego ciśnienia w cylindrze silnika, w fazie procesu spalania. Do parametrów wtrysku paliwa, które mają bardzo istotny wpływ na tworzenie mieszanki, jej rozkład w cylindrze or[...]
EN The article presents selected research results of the influence of liquid LPG sequential injection parameters on the average pressure in the cylinder, during the combustion process. For the parameters of fuel injection systems, that have a very significant effect on mixture formation, mixture distri[...]
4
100%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Zastosowanie łączności w paśmie podczerwieni w zastosowaniu dla lokalnej łączności bezprzewodowej z komputerem zwiększa trwałość urządzeń. Takie rozwiązanie podnosi również poziom szczelności (IP).
EN The use of communications in the infrared range in the application for the local wireless increases the durability of computer equipment. This solution also raises the level of leakage (IP).
5
100%
Inżynieria i Budownictwo
1998 R. 54, nr 4 176-182
PL Opisano podstawowe problemy związane z budową mostów, wiaduktów, kładek dla pieszych i innych obiektów inżynierskich, a także podano krótką historię przedsiębiorstwa.
EN A short history of the enterprize in construction of bridges, viaducts, footbridges and other bridge enginnering objects has been presented.
6
100%
Ceramika Budowlana
2012 nr 2 24-25
PL O tym, jak powstał projekt budynku, który w 2008 roku otrzymał nagrodę Ministra Infrastruktury w dziedzinie Architektury i Budownictwa. Zespół architektów z KoniorStudio opracował projekt Centrum Nauki i Edukacji Muzycznej w Katowicach. Stosunkowo prosta bryła budynku sąsiaduje z neogotyckim, ceglan[...]
EN Abort how the Project of building, which n 2008 received the Minister of Infrastructure in the field of Architecture and Construction. The team of architects developed the design of KoniorStudio Center for Science and Education of Music in Katowice. The relatively simple shape of the building adjace[...]
7
88%
Ceramika Budowlana
2015 nr 1-2 45--46
8
63%
Archives of Mining Sciences
PL W trakcie stosowania analitycznych metod prognozowania często problemem staje się wytypowanie warstw skalnych, z deformowaniem których należy wiązać zmiany stanu zagrożenia wstrząsami i tąpaniami. W artykule zasygnalizowano możliwość zwiększenia dokładności analitycznych prognoz kształtowania się po[...]
EN Selection of rock layers, which deformation is linked to changes of tremors and rock burst hazard status, becomes a common problem during the application of analytical prediction methods. The article presents a possibility of more precise analytical prediction of potential tremor hazard formation du[...]
9
63%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Artykuł przedstawia opracowany w Instytucie Tele- i Radiotechnicznym niskomocowy tyrystorowy układ bocznikujący prądową cewkę wybijakową stosowaną w wyłącznikach średnich napięć, zastępujący stosowane układy elektromechaniczne.
EN The article presents low power control circuit for driving shunt opening release of the circuit breakers designed in Tele and Radio Institute replacing electromechanical solutions used at present.
10
63%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2006 z. 274 13-27
PL Przedyskutowano wybrane aspekty szacowania wielkości drgań powierzchni wywołanych wstrząsami, indukowanymi eksploatacją górniczą, prowadzoną w kopalniach GZW. Omówiono problemy związane z określeniem energii najsilniejszych rejestrowanych zjawisk oraz prognozą wielkości i lokalizacji potencjalnych w[...]
EN Chosen aspects of assessment of size of ground motion caused tremors induced by mining works in coal mines in GZW have been discussed. Problems related with estimation of energy of recorded strong tremors and forecast of size and localization of potential tremors which can be induced by planning wor[...]
11
63%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
PL Pokazano możliwość wykorzystania wyników obliczeń metodą analityczną do szacowania zmian poziomu zagrożenia sejsmicznego na wybiegach wyrobisk wybierkowych. Omówiono zaproponowany przez autorów wskaźnik charakteryzujący zmiany energii sprężystej we wstrząsogennych warstwach skalnych zachodzące wskut[...]
EN The possibility was demonstrated of results' use of calculations conducted with analytical method, for assessing changes of seismic hazard level in coal faces' life. The coefficient proposed by authors was discussed, characterizing the changes of elastic energy in shocks-generating rock layers, occu[...]
12
63%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2008 z. 286 79-88
PL Pokazano możliwość wykorzystania wyników obliczeń metodą analityczną do szacowania zmian poziomu zagrożenia sejsmicznego na wybiegach projektowanych wyrobisk wybierkowych. Omówiono zaproponowany przez autorów wskaźnik charakteryzujący zmiany energii sprężystej we wstrząsogennych warstwach skalnych z[...]
EN Possibility of use the results of analytical predictions to assessment of seismic hazard changes in the heading gangway of planned longwalls was presented. Suggested index characterizing changes of elastic energy of strong rockmass layers effected by the completed mining and the ongoing one has been[...]
13
63%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL W artykule omówiono możliwość wykorzystania wyników analitycznych symulacji stanów naprężeniowo-deformacyjnych i energetycznych górotworu do szacowania poziomu zagrożenia tąpaniami robót górniczych. Stwierdzane relacje pomiędzy obliczanymi zmianami naprężeniowo-energetycznymi w górotworze a sejsmicz[...]
EN A possibility of making use of analytical results of simulations of stress-deformation and energy states of strata for assessment of a rock bump hazard to the mining operations has been discussed in the paper. The relations being found between the calculated stressenergy changes in the strata and a [...]
14
63%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2007 z. 278 27-39
PL Omówiono wybrane aspekty szacowania wielkości drgań powierzchni wywoływanych wstrząsami indukowanymi eksploatacją górniczą. Przedyskutowano problemy związane z odtwarzaniem pól przyspieszeń drgań gruntu w oparciu o punktowe rejestracje prowadzone w zagrożonych sejsmicznie rejonach. Przedstawiono pró[...]
EN The chosen aspects of quantities estimating of the surface vibration evoked by tremors induced by mining exploitation have been treated. The problems connected with the reconstruction of acceleration fields of the ground vibration have been discussed, basing on a pointwise registration, carried on t[...]
15
63%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2002 z. 254 193-204
PL W artykule przedstawiono sposób wykorzystania wyników analitycznej prognozy rozkładu naprężeń do oceny potencjalnego stanu zagrożenia tąpaniami projektowanych robót górniczych. Ogólnie scharakteryzowano analityczną metodę prognozowania stosowaną przez autorów do oceny naprężeniowych warunków prowadz[...]
EN The paper presents the way to use the results of analytical predictions involving the distribution of stresses for estimation the potential state of rockbursts hazard of planned mining works. The analitycal method to predict the distribution of stresses in the areas of mining works were presented. B[...]
16
63%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2002 z. 253 75-87
PL W artykule przedstawiono wyniki prac mających na celu określenie wpływu parametrów prowadzonych robót górniczych na zmiany analitycznie obliczanej właściwej energii sprężystej w deformowanych warstwach skalnych. Podano wyniki przeprowadzonych obliczeń testowych dla różnych sytuacji górniczych. Na pr[...]
EN The paper presents exemplary results of works aiming to determine the influence of parameters of mining works on analytically calculate values of specific elastic energy in deformated rock layers. The results of numerical simulations for different mining situations were presented. Basing on the plan[...]
17
63%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
1999 z. 239 7-17
PL W artykule przedstawiono wyniki badań zależności korelacyjnych pomiędzy deformacjami górotworu a maksymalnymi energiami rejestrowanych zjawisk sejsmicznych. Wyniki przeprowadzonych obliczeń wykazały, dla analizowanych rejonów eksploatacji, istnienie zależności pomiędzy wielkością zdeformowania wytrz[...]
EN The paper presents investigation results concerning the correlative dependence of rockmass deformations on recorded maximum energy of tremors. As a result of the calculations for the selected coal mine areas. It has been ascertained that there is a dependency between deformations of rigid rock layer[...]
18
63%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2001 z. 250 37-51
PL W artykule wskazano na możliwość wykorzystania zależności korelacyjnych pomiędzy obliczanym analitycznie deformacjami górotworu a maksymalnymi energiami rejestrowanych zjawisk sejsmicznych do prognozowania energii najsilniejszych wstrząsów indukowanych eksploatacją górniczą. Dla przykładowego rejonu[...]
EN The paper presents possibility use the correlative dependence of analytically calculated rockmass deformations on recorded maximum energy of tremors for prediction energy for tremors induced by mining. Results of analytically calculations carried out for a definite mining region have been presented.[...]
19
63%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
1999 z. 244 5-16
PL W artykule przedstawiono sposób prognozowania poziomu zagrożenia sejsmicznego w oparciu o obliczane wartości wskaźników deformacji powodowanych prowadzonymi robotami górniczymi. Na przykładzie wybranego rejonu eksploatacji zaprezentowano wyniki obliczeń prognostycznych. Prognozy te zostały skonfront[...]
EN The paper presents the prediction method of seismic hazard on the calculated rockmass deformation factors effected by mining region have been presented. The predictions were compared with the recorded seismic factors.
20
63%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2003 z. 258 21-32
PL W artykule zaproponowano rozszerzenie obowiązującej metody rozeznania górniczego, polegające na uwzględnieniu w klasyfikacji stanów potencjalnego zagrożenia tąpaniami wyrobisk wyników analitycznych prognoz naprężeniowych warunków wybierania oraz deformacji wytrzymałych warstw skalnych. Na konkretnym[...]
EN In the paper it is suggested developing the currently binding method of mining reconnaissance which consists in allowing for the results of analytical stress predictions pertaining to mining conditions and the strain of the hard rock layers in the classification of potential rockburst hazards. Makin[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last