Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 21
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria i Budownictwo
2013 R. 69, nr 4 175--181
PL Różnica sztywności kolumny i gruntu determinuje rozwiązanie wzmocnienia podłoża i związane z tym ryzyko. Wprowadzono podział metod wzmacniania gruntu na trzy kategorie, o zwiększającym się stopniu ryzyka. Metody niskiego ryzyka (kategoria A) są w dużym stopniu odporne na zmiany parametrów gruntowych[...]
EN The difference in stiffness of the inserted material and the soil determines the design and the risks involved. Three categories with increasing risk are proposed. Methods ascribed to category A are very robust and ductile, and present only a small risk with regard to a possible variation of soil an[...]
2
100%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2012 nr 4 525-532
PL Podstawy teoretyczne procesu iniekcji strumieniowej, oparte na bilansie energii, analizie strat i uwzględnieniu wytrzymałości gruntu. Formuły półempiryczne, pozwalające na oszacowanie zasięgu działania strumienia. Opis zastosowania iniekcji strumieniowej na przykładzie kompleksowej modernizacji dwor[...]
EN Background theoretical analysis of the basic injection process, taking into account energy balance, energy loss and soil resistance. Semi-empirical formulas enabling estimation of the eroded length. The use of jet grouting for underpinning works during complex modernisation of the main railway stati[...]
3
100%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2003 nr 6 385-398
PL Aktualny stan rozwoju różnych metod mieszania gruntu, łącznie z charakterystyką używanych maszyn i stosowanego wykonawstwa oraz podsumowaniem doświadczeń. Główne obszary zastosowania oraz podejście projektowe. Aplikacje związane z posadowieniem obiektów drogowych i budowlanych oraz uszczelnianiem gr[...]
EN Current state in the development of various methods of soil mixing. The characteristics of the equipment used, execution practice applied and experience gained. Main areas of application and design work flow. Some examples related to road construction, foundation engineering and cut-off walls. Chose[...]
4
100%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2016 Nr 4 22--26
PL Wywiad z prof. dr. hab. inż. Michałem Topolnickim, starszym doradcą technicznym dywizji EMEA Keller Holding GmbH.
EN Interview with Professor Dr. Eng. Michał Topolnicki, senior technical adviser of EMEA division of Keller Holding GmbH.
5
100%
Przegląd Budowlany
PL Rozszerzenie BIM o moduł GeoBIM pozwala uwzględnić wpływ podłoża gruntowego oraz robót geotechnicznych na realizację inwestycji budowlanych. W ramach GeoBIM uzyskuje się również możliwość śledzenia i kontroli robót geotechnicznych, a także podejmowania wyprzedzających działań naprawczych. Przedstawi[...]
EN Expansion of BIM by the GeoBIM model makes it possible to take into account the influence of soil subbase as well as geotechnical works for realization of a construction project. Moreover, GeoBIM provides the possibility to follow and control geotechnical works and undertake predictive repair action[...]
6
100%
Inżynieria i Budownictwo
PL Przedstawiono uaktualnione wytyczne stosowania i projektowania wgłębnego mieszania gruntu na mokro, oparte na polskich doświadczeniach. Szczególną uwagę zwrócono na właściwości i zasady projektowania cementogruntu, które mają podstawowe znaczenie. Wykonawcze aspekty mieszania gruntu uwzględniono tyl[...]
EN Presented are updated recommendations of wet deep soil mixing implementation and design, with reference to Polish practice. Particular attention has been paid to the properties and principles of design of stabilised soil. Aspects related to the execution of soil mixing are only taken into account in[...]
7
100%
Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics
EN The proposed Municipal Solid Waste Settlement (MSWS) model is based on a superposition of load and time dependent settlements, as corroborated by experimental evidence obtained from field and laboratory investigations. Load dependent settlements, triggered each time a new waste layer is placed on th[...]
8
63%
Inżynieria i Budownictwo
PL Przedstawiono zabezpieczenie stateczności i szczelności głębokich wykopów na trasie tunelu wykonywanego w otwartym wykopie, łącznie z komorą startową i odbiorczą dla maszyny TBM. Wdrożono technologię głębienia wykopu „na sucho”, po technicznym odcięciu dopływu wody gruntowej przez ściany i dno. Uszc[...]
EN Presented is the solution adopted for realisation of deep excavation pits build along the tunnel in open cut, including starting and receiving chambers for the TBM. The excavation control comprised diaphragm walls and bottom sealing, enabling tunnel construction in „dry” conditions after providing e[...]
9
63%
Magazyn Autostrady
2011 Nr 12 48-51
PL Projektowanie nowych autostrad często wiąże się z koniecznością prowadzenia drogi przez obszary, na których wcześniej nie realizowano żadnych inwestycji ze względu na trudne lub bardzo trudne warunki gruntowe. taka sytuacja wystąpila również przy budowie autostrady A2 na odcinku od Strykowa do Konot[...]
EN Design of new highways often involves the need for road going through areas where no investments were carried out due to difficult or very difficult ground conditions. Such situation also occurred in case of A2 motorway from Stryków to Konotopa. This paper presents solutions to problems related to f[...]
10
63%
Inżynieria i Budownictwo
2014 R. 70, nr 2 71--77
PL Przedstawiono aspekty projektowe oraz kolejność wykonania dwóch głębokich wykopów komory startowej i wyjściowej maszyny TBM, zabezpieczonych za pomocą ścian szczelinowych, poziomych ekranów uszczelniających oraz rozpór stalowych i żelbetowych. Ekran z zakotwieniem wykonano z zachodzących na siebie k[...]
EN Design aspects and the execution sequence of two deep excavations shafts for a large TBM machine, controlled by diaphragm walls, bottom plugs and steel/ concrete struts. The bottom sealing plugs were constructed using overlapping soilcrete columns and reinforced anchoring soilcrete piles, executed f[...]
11
63%
Materiały Budowlane
2005 nr 2 26-29
12
63%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2016 nr 2 26--29
PL Najgłębsze wykopy ramp dojazdowych tunelu zabezpieczono za pomocą ścian szczelinowych i poziomych ekranów Soilcrete (jet-grouting), które umożliwiły odcięcie napływu wody przez ściany i dno. Łącznie wykonano ponad 3300 mikropali. Maksymalna głębokość wiercenia wynosiła 37 m, a długość czynna od 10 d[...]
EN The deepest excavations of the tunnel’s access ramps were protected with diaphragm walls and Soilcrete (jet grouting) screens which prevented water ingress through walls and bottom. Al in all, more than 3300 micropiles were made. The maximum drilling depth was 37 m, and active length ranged from 10 [...]
13
63%
Inżynieria i Budownictwo
2017 R. 73, nr 3 119--123
PL Przedstawiono kompleksowe zabezpieczenie wykopu budowlanego realizowanego w złożonych warunkach gruntowo-wodnych w obrębie zabudowy historycznej Starego Miasta. Do wykonania tymczasowej obudowy zastosowano mieszanie gruntu na mokro (DSM) z wykorzystaniem zbrojonych i niezbrojonych kolumn. Dno wykopu[...]
EN Presented the execution of complex excavation pit protection in complicated soil-water conditions and located in the Old Town of historical significance. The adopted solution comprised the use of wet Deep Soil Mixing technology to create temporary protection wall, combined of reinforced and unreinfo[...]
14
63%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2005 nr 3 194-201
PL Podstawy modelowania wzajemnego oddziaływania falowania, przepuszczalnego progu podwodnego i piaszczystego dna z wykorzystaniem numerycznego kanału falowego CADMAS-SURF, rozbudowanego o równania przepływu Darcy z rozszerzeniem Brinkmanna-Frochheimera (DARCY-SURF). Zastosowanie modelu skończonej obję[...]
EN The principles of numerical modeling. Volume of fluid method (VFM). Data exchange between VFM and FEM (finite element method) moduli. Brief description of laboratory tests. Possibilities of the application of comprehensive optimization analyses of sea constructions founded on permeable bed and subje[...]
15
63%
Materiały Budowlane
2003 nr 10 61-62
16
51%
Inżynieria i Budownictwo
2012 R. 68, nr 4 183-187
PL Przedstawiono zabezpieczenie ścian i uszczelnienie dna dużego wykopu budowlanego, realizowanego na terenie starego miasta. Rozwiązanie polegało na zastosowaniu technologii DSM do wykonania tymczasowej obudowy, z wykorzystaniem zbrojonych i niezbrojonych kolumn. Poziomy ekran uszczelniający wykonano [...]
EN Presented is a combined system of excavation control, applied on a construction site located in old town area. The adopted solution comprised the use of wet Deep Soil Mixing technology to create temporary protection wall, combined of reinforced and unreinforced columns. The horizontal sealing screen[...]
17
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2006 Z. 28, t. 2 457-465
PL Fundament budynku obejmuje żelbetową płytę opartą na układzie trzech zespołów ścian szczelinowych oraz na gruncie. Ze względu na konieczność współpracy z gruntem pod płytą, zaprojektowano i wykonano zagęszczenie podłoża za pomocą wibratorów wgłębnych systemu Kellera. Przedstawiono przebieg robót ora[...]
EN The foundation of the Sea Towers consists of reinforced concrete slab, which is supported on three diaphragm walls units and on the subsoil. Since full interaction on the subsoil was essential for the design, soil compaction by means of Keller's deep vibrators has been designed and executed. The con[...]
18
51%
Inżynieria i Budownictwo
2015 R. 71, nr 6 298--303
PL Na bezpieczeństwo głębokich wykopów fundamentowych wpływ ma zarówno projektowanie, jak i wykonawstwo robót. W praktyce największe znaczenie ma ograniczenie przemieszczeń obudowy wykopu i gruntu za ścianą, które zależą od sztywności całego systemu, warunków gruntowo-wodnych oraz technologii i sposobu[...]
EN Safety of large excavation pits depends on design and executional aspects. In practice, it is most important to limit displacements of excavation walls and of the supported ground, which depend on the rigidity of the system adopted, soil and ground water conditions, and applied technology and method[...]
19
51%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2015 Nr 5 42--47
PL Na bezpieczeństwo głębokich wykopów fundamentowych wpływ ma zarówno projektowanie, jak i wykonawstwo robót. W praktyce największe znaczenie ma ograniczenie przemieszczeń obudowy wykopu i gruntu za ścianą, które zależą od sztywności całego systemu, warunków gruntowo-wodnych oraz technologii i sposobu[...]
EN Safety of large and deep excavations for foundations is affected both by design and execution of work. In practice, the most important thing is to reduce movement of excavation enclosure and land-mass behind the wall, which depends on stiffness of the whole system, ground and water conditions, and t[...]
20
45%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2003 nr 3-4 223-226
PL Przedstawiono jeden z pierwszych przykładów zastosowania W Europie nowoczesnej technologii wgłębnego mieszania gruntu na mokro (wet Deep Mixing Metod) w celu posadowienia budynku basenu na uwarstwionym podłożu zawierającym grunt organiczny. Techologia "wet DMM", wprowadzona w Polsce przez firmę Kell[...]
EN Presented is one of the first applications in Europe of a modern ground improvement technology, called wet Deep Mixing Method, for foundation of a swimming pool building on stratified subsoil containing organic layer. The DMM technology was introduced in Poland by the Keller Company. In this method [...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last