Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 12
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czasopismo Techniczne. Chemia
PL Wytypowano metodę DFT pozwalającą na uzyskanie zadawalającego przybliżenia parametrów geometrycznych oraz potencjałów jonizacji i powinowactwa elektronowego nitroetenu. Wyprowadzono równania korelacyjne umożliwiające oszacowanie wartości IP i EA [Beta]-podstawionych nitroetenów w oparciu o obliczone[...]
EN The DFT method was found to be the best for satisfactory approximation of geometrical parameters and the ionization potentials and electron affinity of nitroethene. A correlation equations were derived for estimation of the IP and EA values of [Beta]-substituted nitroethenes on the basis of FMO ener[...]
2
100%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W pracy przedstawiono model matematyczny do wyznaczania sił elektrodynamicznych, działających na uzwojenia transformatorów zasilających układ przekształtnikowy. Przeprowadzono analizę w czasie i przestrzeni sił elektrodynamicznych wymuszających drgania mechaniczne uzwojeń transformatorów.
EN The aim of this article is to analyze electrodynamic forces and stress field of a transformer, which supplies a converter system. Three-dimensional model of the transformer was created to investigate the resultant electrodynamic forces in time and space in chosen operating edition, analyze the frequ[...]
3
100%
Czasopismo Techniczne. Chemia
PL Stosując algorytmy kwantowochemiczne, zbadano przejścia elektronowe dla 1,1-dinitroetylenu i 1-karbometoksy-1-nitroetylenu w zakresie podstawowego UV. Optymalizację geometrii przeprowadzono za pomocą hamiltonianu AM1, zaś obliczenia przejść elektronowych za pomocą metody ZINDO.
EN Using quantumchemical algorithms the electron transition for 1,1-dinitroethene and 1-carbome-thoxy-1-nitroethene in the UV range were studied. AM1 Hamiltonian was used to the geometry optimization, while the electron transitions were calculated by means of ZINDO method.
4
100%
Wodociągi - Kanalizacja
2017 nr 3 22--25
5
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2004 R. 80, nr 12 1216-1219
PL W pracy przedstawiono model matematyczny do wyznaczania sił elektrodynamicznych, działających na uzwojenia transformatorów zasilających układ przekształtnikowy. Przeprowadzono analizę w czasie i przestrzeni sił elektrodynamicznych wymuszających drgania mechaniczne uzwojeń transformatorów.
EN The mathematical model of a transformer converter is introduced in the paper. The model was used to simulate three dimensional, time-varying electrodynamic forces in transformer windings. Electrodynamic forces cause destructive, mechanical vibrations in the transformer winding.
6
80%
Czasopismo Techniczne. Chemia
PL Przeprowadzono termodynamiczną analizę reakcji [2+3] cykloaddycji 1-R-1-nitroetenów do Z-C,N-difenylonitronu. Określono wpływ podstawnika w cząsteczce nitroalkenu, temperatury oraz polarności rozpuszczalnika na równowagę termodynamiczną w obrębie poszczególnych ścieżek reakcji.
EN The thermodynamic analysis of [2+3] cycloaddition of 1-R-1-nitroethenes to Z-C,N-diphenylonitrone were carried out. The influences of the substituent in the nitroalkenes, temperature and solvent polarity on thermodynamic equilibrium within the individual reaction pathways were qualified.
7
80%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL Celem pracy było określenie wpływu rozmrażania na wybrane właściwości fizyczne tkanki mięsnej szynki i ligawy w czasie zamrażalniczego przechowywania. Przeanalizowano wpływ parametrów rozmrażania tradycyjnego i zamrażalniczego przechowywania na wyróżniki fizycznej jakości dwóch rodzajów tkanki mięsn[...]
EN The aim of this study was to determine the impact of thawing on some physical properties of meat muscle tissue of ham and silverside (beef) during frozen storage. The influence of traditional parameters of thawing and frozen storage on the physical quality of distinguishing the two types of meat tis[...]
8
80%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL Na podstawie danych obliczeń kwantowochemicznych przeprowadzono analizę pierwotnych efektów orbitalnych oraz coulombowskich w reakcjach [2+3] cykloaddycji diarylonitronów z nitroetenem. Ustalono, że efekty te generalnie sprzyjają powstawaniu odpowiednich 4-nitroizoksazolidyn.
EN Using quantum-chemical calculations we have carried out an analysis of frontier molecular orbital interactions in the [2+3] cycloaddition reactions of nitroethene with diarylnitrones. In all cases the primary orbital effects and coulombic interactions favored the corresponding 4-nitroisoxazolidines.
9
80%
Czasopismo Techniczne. Chemia
PL Zbadano termodynamikę cykloaddycji nitroetylenu do Z-C-fenylo-N-arylonitronów. Ustalono, że czynniki termodynamiczne sprzyjają powstawaniu [2+3] cykloadduktów w niskich temperaturach i mało polarnym środowisku.
EN The thermodynamics of nitroethene cycloaddition to Z-C-phenyl-N-arylnitrones have been studied. It has been found, that the thermodynamics parameters preffere the formation of [2+3] cycloadducts at low temperature and low polar solvents.
10
80%
Chemik
PL W artykule usystematyzowano stan wiedzy na temat metod syntezy 1-R-1-nitroetenów. Syntezy te można podzielić na trzy grupy związane z: utworzeniem wiązania podwójnego w nitrozwiązkach nasyconych, wprowadzeniem grupy nitrowej do związku zawierającego podwójne wiązanie pomiędzy atomami węgla oraz mody[...]
EN In the presented work was systemized state of knowledge about the synthesis method of 1-R-1-nitroethenes. These syntheses can be divided into three groups: creation of double bond in the saturated nitro compounds, introduction of nitro group into compounds including double bond between carbon atoms [...]
11
80%
Czasopismo Techniczne. Chemia
PL W artykule przeprowadzono krytyczną analizę danych literaturowych dotyczących regioi stereoselektywności reakcji [2+3] cykloaddycji z udziałem α-podstawionych nitroetenów.
EN The paper is a critical review of available literature data about regio- and stereoselectivity of [2+3] cycloaddition reactions of α-substituted nitroethenes.
12
61%
Czasopismo Techniczne. Chemia
PL W artykule przeprowadzono krytyczną analizę danych literaturowych dotyczących syntezy nitronów.
EN The paper is a critical review of available literature data that are connected with synthesis of nitrones.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last