Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 43
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Rozprawy Naukowe / Politechnika Łódzka
2002 Z. 303 5-114
PL Podstawą ilościowej analizy metabolizmu drobnoustrojów jest formułowanie stechiometrii indywidualnych reakcji, a następnie szlaków metabolicznych, które stanowią punkt wyjścia dla przeprowadzenia bilansów masy i energii. Umożliwia to opracowywanie metod ekonomicznego planowania i kierowania procesem[...]
EN A quantitative analysis of the metabolism of microorganisms is based on formulation of the stoichiometry of individual reactions, and next metabolic pathways which constitute a basis for mass and energy balances. This enables a development of the methods of economic planning and management of produc[...]
2
100%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2004 T. 25, z. 3/4 1963-1971
PL W ciągu ostatniego dziesięciolecia obszary bioinformatyki i genomiki zidentyfikowały .śruby. i .nakrętki. maszyny, która tworzy żywą komórkę. Równolegle rozwijany jest nowy kierunek badań, którego celem jest zrozumienie systemów biologicznych, związanych z modelowaniem, symulacją i wizualizacją dyna[...]
EN Over the last decade, the areas of bioinformatics and genomics have identified the nuts and bolts of the machinery that make up a living cell. In parallel with such data-driven research, a new approach which aims at understanding of life mechanisms by modeling, simulating and visualization of the dy[...]
3
100%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2001 T. 22, z. 2 269-290
PL Omówiono stechometrię bioprocesów i wyjaśniono zależności między współczynnikami stechiometrycznymi a doświadczalnymi współczynnikami wydajności. Przedstawiono również ogólne zależności wynikające z bilansu masy i energii, opisujące złożone procesy wzrostu drobnoustrojów i tworzenia produktów na pod[...]
EN The stoichiometry of bioprocesses and the relations between the stoichiometric and experimental yield coefficients are described. General relations resulting from mass and energy balances which describe complex processes of microbial growth and product formation illustrated by a simple metabolic mod[...]
4
63%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Chemiczna i Procesowa / Politechnika Łódzka
1999 Z. 26 29-34
PL W pracy przedstawiono wyniki badań procesu zdrożdżowania modelowego ścieku przemysłu mleczarskiego przez Kluyveromyces fragilis. Oceną prawidłowości przebiegu prowadzonego procesu oparto na pomiarach ilości wykorzystanego organicznego substratu, tlenu, ilości wytworzonej biomasy oraz ilości -wytworz[...]
EN Results of investigation of model dairy waste utilization by Kluyveromyces fragilis are presented. Correctness of the process run was estimated on the basis of measurements of the amount of organic substrate, oxygen, the amount of biomass, carbon dioxide and energy used in the process. Basing of a s[...]
5
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2012 Nr 4 128-130
PL W niniejszej pracy dokonano analizy morfologii zmieszanych odpadów komunalnych dla miasta Łodzi, koncentrując się na frakcji organicznej. Zestawione i porównane zostały dane statystyczne z lat 1995, 2004 oraz 2008/2009. W składzie badanych odpadów najwięcej jest odpadów roślinnych - ok. 29%, następn[...]
EN The morphology analysis of municipal wastes in the city of Łódź, focusing on the organic fraction, is presented in the paper. The statistics data from 1995, 2004, and 2008/09 are listed and compared. In the composition of analysed material the majority consisted of: plant material (29%), pap (17.7%)[...]
6
51%
Chemical and Process Engineering
2012 Vol. 33, nr 4 697--701
EN The world in 21st century is facing the problem of growing energy consumption while the supply of fossil fuels is being reduced. This resulted in the development of research into the use of renewable energy sources and development of new technologies for energy production. In Polish conditions the d[...]
7
51%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2010 Nr 3 113-114
PL W pracy przedstawiono wyniki badań symulacji aerobowego i anaerobo-wego składowiska odpadów w lizymetrach załadowanych modelowym składem odpadów. Zaproponowano model kinetyczny, opisujący przebieg procesu degradacji materii organicznej w składowisku aerobowym za pomocą układu pięciu równań różniczko[...]
EN Investigation results of aerobic and anaerobic landfill simulation in lysime-ters loaded with the model waste composition are presented in the paper. A kinetic model describing the process of organic matter degradation using a set of five differential equations was developed. A simulation for batch [...]
8
51%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2010 Nr 3 121-122
PL W przeprowadzonych seriach badawczych procesu biologicznego suszenia mieszaniny organicznej frakcji stałych odpadów komunalnych oraz osadów ściekowych uzyskano 50% usunięcie wilgoci zawartej w masie odpadów. Autotermiczne biosuszenie materii organicznej o wysokiej początkowej zawartości wilgoci (pow[...]
EN In the performed experiments dealing with the organic fraction biological drying of municipal solid wastes and sewage sludge, 50% removal of moisture content in waste was obtained. Autothermal biodrying of organic matter of high initial moisture content (more than 800 g-kg "') enabled one to obtain [...]
9
51%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2010 Nr 4 32-33
PL Biomasa pochodząca z plantacji roślin energetycznych może być przeznaczona do produkcji energii elektrycznej lub cieplnej, a także do wytwarzania paliwa ciekłego lub gazowego [1]. Celem niniejszej pracy było określenie podatności na rozkład beztlenowy oraz produktywności biogazu z kiszonek roślin en[...]
EN Biogas production is a key technology for sustainable use of agrarian bio-mass as renewable energy source. Biogas can be produced from a wide range of energy crops, animal manures and organic wastes [1]. The aim of this research was to determine methane potential of energy crops such as: rye (Secale[...]
10
51%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2010 Nr 4 50-51
PL W pracy zbadano kinetykę rozkładu rośliny Miscanthus giganteus na drodze hydrolizy kwaśnej w podwyższonej temperaturze. Model matematyczny wyznaczony w badaniach pozwala przewidzieć stężenie ksylozy dla różnych warunków prowadzenia reakcji. Jego zastosowanie w skali przemysłowej obniża koszty proces[...]
EN In this work the kinetics of Miscanthus giganteus decomposition during acid hydrolysis in higher temperature was studied. A mathematical model that was developed enabled us to predict a xylose concentration for different processing conditions. The use of this model in industrial scale leads to the c[...]
11
51%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2012 Nr 4 141-142
PL Celem niniejszej pracy było zbadanie wpływu warunków atmosferycznych oraz stopnia nawożenia azotem na plonowanie kukurydzy i sorgo oraz określenie ich podatności na rozkład beztlenowy i przydatność do produkcji biogazu. Stwierdzono, że plony kukurydzy i sorgo są w dużym stopniu uzależnione od warunk[...]
EN The purpose of this study was to investigate the effect of weather conditions and the degree of nitrogen fertilization on yield of maize and sorghum and to determine their susceptibility to anaerobic digestion and the biogas production yield. It was found that yields of maize and sorghum are largely[...]
12
51%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2012 Nr 4 115-116
PL W pracy przedstawiono badania dotyczące procesu biologicznego suszenia mieszaniny stałych odpadów przemysłu papierniczego oraz organicznej frakcji stałych odpadów komunalnych. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że biologiczne suszenie materii organicznej o wilgotności dochodzącej do 60[...]
EN In this paper the biological drying process of the mixture of paper industry waste and organic fraction of municipal solid waste was investigated. As a result of autothermal drying processes moisture content decreased by 70% at the initial moisture content of organic waste of about 600 g·kg
13
51%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2012 Nr 4 182-183
PL W pracy przedstawiono badania dotyczące symulacji doświadczalnej składowiska aerobowego przy różnych wariantach napowietrzania oraz składowiska anaerobowego. Dodatkowo po zakończeniu napowietrzania lizymetrów aerobowych monitorowano skład odcieków i powstającego gazu. Z przeprowadzonych badań wynika[...]
EN Investigations on experimental simulations of an aerobic landfill at different variants of aeration and anaerobic landfill are presented in the paper. Additionally, the composition of leachate and formed gas was monitored after finishing the aeration of aerobic lysimeters. It follows from the invest[...]
14
51%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2013 Nr 6 577--578
PL Celem pracy było przeprowadzenie symulacji doświadczalnych aerobowego składowiska w lizymetrach, w których odpady napowietrzano przez różny okres czasu. Ustabilizowanie odpadów określano za pomocą zmian wskaźników: ilorazu oddechowego i aktywności oddechowej. Na podstawie przeprowadzonych analiz wsk[...]
EN The aim of this study was to carry out an experimental aerobic landfill simulation in lysimeters in which wastes were aerated for different time periods. Waste stabilization was determined on basis of changes in the respiratory quotient (RQ) and respiration index (AT4). Based on the analyses of wast[...]
15
51%
Environment Protection Engineering
EN The simulation of the in situ aerobic stabilization of waste was carried out in laboratory scale Iysimeters for a short period of time. In leachates, BOD5, COD, VFA, N-NH4, TKN and pH were assayed and in outlet gas the concentrations of methane, oxygen and carbon dioxide were determined. Whilst aera[...]
16
51%
Environment Protection Engineering
EN In order to take advantage of heat released during composting, the autothermal drying process requires the maintenance of adequate air flow combined with temperature. The aim of this paper was to construct a drying tunnel enabling the automatic control and regulation of the basic process parameters [...]
17
51%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2010 Nr 1 109-110
PL Niniejsza praca ma na celu przedstawienie prostego modelu kinetycznego umożliwiającego opis utleniania metanu w biofiltrach. Badania doświadczalne przeprowadzono w biofiltrach pracujących w reżimie przeciwprądo-wym i współprądowym. Ustalono, że wyniki otrzymane w reżimie przeciw-prądowym najlepiej o[...]
EN The paper shows the kinetic model proposed for methane oxidation in biofilters. The investigations were conducted in both counter- and concurrent modes. In the countercurrent mode the experimental results were best fitted with the first-order reaction kinetics towards methane and zero-order kinetics[...]
18
51%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 3 67-68
PL Rośliny energetyczne z rodzaju Miscanthus charakteryzują się szybkim przyrostem biomasy. Wstępna hydroliza materiału lignocelulozo-wego z zastosowaniem rozcieńczonego kwasu powoduje częściowy rozkład celulozy i hemicelulozy do cukrów prostych. Celem tej pracy była wstępna ocena wpływu stężenia dodaw[...]
EN Miscanthus is an energy crop characterized by rapid growth and high biomass yield. Dilute acid pretreatment of lignocellulosic material results in solubilization of hemicellulose and cellulose into sugar monomers. The goal of this study was to initially evaluate the effect of different concentration[...]
19
51%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 3 57-58
PL W pracy przedstawiono badania mające na celu optymalizację składu surowców do wysokowydajnej produkcji wysokometanowego biogazu. Badania prowadzono w bioreaktorze z mieszaniem o pojemności 25 dm3 metodą quasi-ciągłą. Uzyskano większą szybkość produkcji biogazu w przypadku współ-fermentacj[...]
EN The paper presents results of optimization of substrate composition for methane-rich biogas production. The experiments were performed in a 25 dm3 bioreactor operated mesophically in quasi-continuous mode. It has been stated that the gas production rate in a case of sugar beet pulp was hi[...]
20
51%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 3 115-116
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last