Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 123
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2010 Nr 4 33-36
PL Badania na modelowych roztworach preparowanych na wodzie wodociągowej. Za pomocą odpowiednich reagentów różnicowano odczyn pH tych roztworów. Koagulację prowadzono sposobem konwencjonalnym z zastosowaniem koagulantu tradycyjnego jakim jest chlorek żelaza(III) oraz koagulantów wstępnie zhydrolizowa[...]
EN Research on model solutions prepared with water from water supply system. Use of different reagents to obtain different pH values for the solutions. Coagulation conducted in a traditional way using iron chloride and initially hydrolyzed coagulants of PIX type. Comparison of tested coagulants' effect[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
EN The paper presents a study related to modernization of water treatment station for the Tarnobrzeg town. The underground water used by the water intake there contains some organic matter, mainly humus compounds in complex combinations with compounds of iron and manganese. Potassium permanganate, lime[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Do usuwania fenolu zastosowano silnie zasadową żywicę anionowymienną Amberlite lRA900 CI. Przeprowadzono testy technologiczne w warunkach nieprzepływowych, określono wpływ czasu kontaktu i dawki jonitu na proces wymiany fenolu. Badania prowadzone w warunkach przepływowych realizowano w trzech kolejn[...]
EN Phenol was removed using Amberlite lRA900 Cl ion-exchange resin, which is a strong alkali. In process tests carried out in non-flow conditions, the effect of contact time and ionite dose on phenol exchange was determined. The tests in through-flow conditions were realized in there consecutive cycles[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Przedstawiono możliwości zastosowania procesu koagulacji do usuwania wybranych zanieczyszczeń organicznych z roztworów wodnych, takich jak: substancje humusowe, detergenty, pestycydy, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne oraz zanieczyszczenia ropopochodne. Oceniono również skuteczność procesu [...]
EN The paper presents possibility of use the coagulation process in removal of chosen organic pollutions such as: humic substances, detergents, pesticides, polycyclic aromatic hydrocarbons and oil contaminants from aqueous solutions. Estimate also the effectiveness of the coagulation process used in wa[...]
5
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Przedstawiono możliwości zastosowania procesu sorpcji do usuwania wybranych zanieczyszczeń organicznych z roztworów wodnych, takich jak: substancje humusowe, detergenty, pestycydy, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne oraz zanieczyszczenia ropopochodne. Oceniono również skuteczność procesu sor[...]
EN Presents possibility of use the sorption process in removal of chosen organic pollutions such as: humic substances, detergents, pesticides, polycyclic aromatic hydrocarbons and oil contaminants from aqueous solutions. Estimate also the effectiveness of the sorption process used in water treatment an[...]
6
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
EN The paper presents the research concerning the potential for using powdery clinoptylolites for the sorption of water coloring compounds. The methylene blue solution with concentration 20 mg/dm3 was used as indicative pollutant. In order to remove the adsorbent with sorbed adsorbate, a coagulation pr[...]
7
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2008 Nr 7-8 38-42
EN Adsorption capacities of clinoptylolite. Examining adsorption kinetics. Adsorption isotherms with reference to colour and oxygen consumption. Best results obtained by introducing KMnO4 oxidizer into water directed to the deposit, which caused partial out-fractioning of humus substances.
8
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Przedstawiono czynniki wpływające na mechanizm procesu utleniania chemicznego zanieczyszczeń zawartych w wodzie. Scharakteryzowano podstawowe reagenty stosowane jako utleniacze. Oceniono efektywność utleniania chemicznego w wybranych wodociągach oraz omówiono utlenianie wybranych związków organiczny[...]
EN The paper presents factors affecting the mechanism of the process of chemical oxidation of impurities contained in water. Basic reagents applied as oxidizers are characterized. Effectiveness of chemical oxidation in selected water-supply systems was assessed and oxidation of selected organic compoun[...]
9
100%
Przegląd Komunalny
2007 nr 6 84-84
PL Wkład Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie (MPWiK) w działania na rzecz środowiska naturalnego w 2006 r. był nieoceniony. Dzięki realizacji projektu pn. "Oczyszczalnia ścieków Płaszów II w Krakowie" zyskało nie tylko miasto, ale również cały kraj.
10
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2007 Nr 10 31-33
EN Characteristics of filtrating materials used in the research. Changes in colour, turbidity, oxygen consumption, ferrum and manganium compounds in the filtrate after applying clinoptylolite and MZ-10 mass. Oxidizing capacities of the used materials. Comparison of used cathalytic masses.
11
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2003 z. 35 [204] 107-113
PL Krzemionkę usuwano z wody, stosując następujący układ technologiczny: kationit silnie kwaśny + anionit słabo zasadowy + anionit silnie zasadowy. Efektywność zastosowanych procesów była bardzo duża; krzemionkę usuwano do ilości śladowych. Zdolność wymienna kationitu silnie kwaśnego wyniosła 4,5 mval/[...]
EN Silicon dioxide is removed from water using the following technological configuration: strongly acidic cation exchanger + weakly basie anion exchanger + strongly basie anion exchanger. The effectiveness of the employed process was very high; silicon dioxide was redu-ced to trace amounts. The exchang[...]
12
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2003 z. 35 [204] 97-105
PL W pracy przedstawiono kilka metod usuwania związków azotu i fosforu z roztworów wodnych. Wykazano, że skuteczną metodą usuwania jonów amonowych jest wymiana jonowa na klinoptylolicie. Natomiast wymiana jonowa na anionicie azotanoselektywnym okazała się efektywna w usuwaniu jonów azotanowych. Zastoso[...]
EN The paper presents a few methods of nitric and phosphate compounds from water solution. It turned out that ion exchange on the clinoptilolites has been effective regarding removal of ammonium ions, however ion exchange on the nitrate selective Purolite A 520 E has been effective regarding removal of[...]
13
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2006 Nr 4 15-17
EN Laboratory research on the use of processed natural Crystal-Right 100 zeolite. Bed cut-through curves for iron, manganese, ammonium nitrogene and their hardness. Changes in basicity and pH reaction during the bed's working. Defining optimal speed for filtration. Regeneration of a used-up bed with br[...]
14
100%
Prace Naukowe Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wrocławskiej. Monografie
PL Zaproponowano uogólnioną hipotezę procesu zmeczenia z energią wewnetrzną jako wielkością kryterialną. Hipotezę skonstruowano wykorzystujac bilans energii dla układu termodynamicznie otwartego próbka-otoczenie. Wyspecyfikowano warunki falsyfikowalnosci hipotezy. Zinterpretowano nieograniczoną wytrzym[...]
EN A generalized fatigue process hypothesis with cold work energy as criterial quantity has been proposed. The hypothesis was constructed making use of energy balance for thermodynamically open system specimen-environment. The falsification conditions of hypothesis were specified. The infinite fatigue [...]
15
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2001 Nr 12 436-438
EN Adsorption and ion-exchangeable characteristics of clinoptylolites. 'Kinetics of sorption process. Influence of pH factor on sorption process. Defining adsorption isotherms. Filtration through clinoptylolitic deposit.
16
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Eksploatowanie urządzeń elektrycznych stwarza specyficzne, nie spotykane przy użytkowaniu innego rodzaju urządzeń, zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego. Są one związane z patofizjologicznym oddziaływaniem prądu elektrycznego na organizm ludzki. Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym zależy od[...]
17
100%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
2015 Nr 2 51--56
PL W artykule przedstawiono rolę i główne zadania Policji w sytuacji kryzysowej w aspekcie zdarzeń kryzysowych wynikających z przepisów resortowych oraz z Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. Opisano w jakich sytuacjach kryzysowych Policja wiedzie rolę wiodącą, a w jakich wspomag[...]
EN In the article the role and main tasks of the Police in crisis situations were presented with reference to crisis events stemming from departmental regulations and the Act of 26th April, 2007 on crisis management. The situations in which the Police has the leading role were described along with thos[...]
18
100%
Inżynieria i Ochrona Środowiska
2005 T. 8, nr 1 99-115
PL Scharakteryzowano substancje powierzchniowo czynne występujące w wodach naturalnych. Dokonano ich podziału na naturalne (mydła) i sztuczne, jonowe (anionowe, kationowe i amfoteryczne) i niejonowe, miękkie (łatwo rozkładanie) i twarde (trudno biodegradowalne). Przedstawiono źródła tych zanieczyszczeń[...]
EN The paper presents the characteristics of surfactant substances occurring in natural waters. They are grouped into natural (soaps) and artificial. ionic (anionic, cationic and amphoteric) and non-ionic, soft (easily decomposable) and hard (slowly biodegradable) substances. Sources of those impuritie[...]
19
100%
Ekologia i Technika
2005 R. 13, nr 3 107-116
PL W artykule dokonano charakterystyki wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) oraz przedstawiono źródła tych zanieczyszczeń w wodach naturalnych. Są nimi ścieki bytowo-gospodarcze i przemysłowe oraz wysypiska odpadów komunalnych. Przeanalizowano zawartość WWA w wybranych wodach powierzch[...]
EN The paper presents the characteristics of polycyclic aromatic hydrocarbons occurring in natural waters. Sources of those impurities in natural waters, i.e. household and industrial wastewaters as well as municipal landfills and damps, are presented. Contents of polycyclic aromatic hydrocarbons in se[...]
20
100%
Ekologia i Technika
EN The paper presents the characteristics of phenols occurring in natural waters. Sources of those impurities in natural waters, i.e. household and industrial wastewaters as well as municipal landfills and damps, are presented. Contents of phenols in selected waters. Acceptable concentrations of phenol[...]
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last