Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 44
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Surowce i Maszyny Budowlane
2013 nr 1 24-31
PL W latach 70. górnictwo, hutnictwo, cementownie zdominowały tutejszy krajobraz Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, przekształcając środowisko. Jednak dzięki restrukturyzacji przemysłu, rekultywacjom, działaniom modernizacyjnym i prośrodowiskowym, zmierzającym do racjonalnego wykorzystania zasobów, Wyży[...]
2
100%
Surowce i Maszyny Budowlane
2011 nr 2 38-42
3
100%
Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
2011 nr 80 37-65
PL W pracy przedstawiono charakterystykę zbiorników wodnych, powstałych w wyrobiskach po eksploatacji kruszyw i piasku oraz utworów węglanowych. Zbiorniki te zlokalizowane są w obrębie powiatu krakowskiego i chrzanowskiego. Różnią się między sobą rozmiarami, głębokością, czasem powstania, a także chara[...]
EN The paper presents the characteristics of water, arose in the excavation of aggregates, sand and limeston after the exploitation. These reservoirs are located in the region of Krakow and Chrzanow. They are differ in size, depth, existence time, and nature of the environment. Some of them are located[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
2010 nr 77 5-21
PL W pracy przedstawiono charakterystykę środowiska województwa małopolskiego wraz z jego specyfiką, skupiając uwagę na znajdujących się na jego obszarze poeksploatacyjnych zbiornikach wodnych. Stanowią one bowiem nieodłączny element środowiska wodnego, którego jakość ma znaczący wpływ na zachowanie ró[...]
EN The paper presents a description of the environment of Małopolska district and its specificity, focusing on water reservoirs in this area. They represent an integral part of the aquatic environment, which quality has a significant impact on the balance in aquatic systems and associated ecosystems, n[...]
5
100%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
2006 T. 22, z. 1s 105-121
PL W artykule przedstawiono uwarunkowania środowiskowe eksploatacji kopalin skalnych ze złóż Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Zwrócono uwagę na specyfikę występowania złóż i wynikające z niej bariery sozologiczne wydobycia występujących w nich kopalin skalnych. Spróbowano także, na podstawie analizy w[...]
EN Due to anthropopression there is a decreasing amount of areas protected from its influence and increasing amount of wasteland areas, which have lost their values as a result of reduced quality of particular elements of the environment. Industry of hard-rock extraction is among the 'perpetrators' of [...]
6
100%
Surowce i Maszyny Budowlane
2011 nr 3 56-60
7
100%
Przegląd Górniczy
2012 T. 68, nr 3 59--65
PL Rewitalizacja terenów poprzemysłowych, w tym pogórniczych, jest problemem nie tylko w Polsce. Poprzednia epoka przemysłowa oparta na gospodarce centralnie sterowanej pozostawiła w wyniku restrukturyzacji wiele opuszczonych zakładów przemysłowych, w tym po przemyśle wydobywczym. Zajmują one znaczne p[...]
EN Brownfield redevelopment, including post-mining areas, is a problem not only in Poland. The previous industrial era based on centrally controlled economy has left, as a result of restructuring, many abandoned industrial enterprises, including those after the mining industry. They occupy considerable[...]
8
100%
Surowce i Maszyny Budowlane
2011 nr 1 62-67
PL Waloryzacja kopalin skalnych może być narzędziem pomocniczym, ułatwiającym ustalenie ich priorytetowych walorów. Trzeba jednak pamiętać, że kopaliny są pozyskiwane różnymi metodami górniczymi, a ich właściwości zależą od budowy geologicznej. Artykuł podejmuje próbę waloryzacji kopalin uwzględniając [...]
9
100%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Natura 2000 to europejska sieć obszarów chronionych, której celem jest zachowanie bioróżnorodności poprzez ochronę ekosystemów. Obszary te pomimo iż stanowią znaczną wartość przyrodniczą, nie obligują do zaprzestania prowadzonej na ich terenie działalności gospodarczej. W artykule przeprowadzono ana[...]
EN Natura 2000 is a network of protected areas, and its main goal is conservation of biodiversity by protection of existing ecosystems. The economic activity is possible in these areas, even though they have significant value for the nature. The paper presents the analysis of 25 different raw materials[...]
10
100%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Kamieniołomy zwięzłych kopalin skalnych stanowią antropogeniczne odsłonięcia geologiczne. Pozwalają śledzić litologię, efekty tektoniki, erozji oraz innych procesów geologicznych kształtujących współczesną rzeźbę terenu. Pełnią więc rolę naturalnych laboratoriów, w których można prowadzić badania zm[...]
EN Quarries of hard-rock deposits are a kind of anthropogenic geological exposure. They allow to observe lithology, effects of tectonics, erosion and other geological processes forming contemporary sculpture of the earth ś surface. Therefore they serve as natural laboratories, where researches aiming t[...]
11
100%
Surowce i Maszyny Budowlane
2008 nr 6 42-45
12
100%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W Polsce tworzona jest i zatwierdzana prawna ochrona obszarow Europejskiej Ekologicznej Sieci Natura2000. Istnieją już Ustawy i rozporządzenia właściwych Ministerstw dotyczące m.in. prowadzenia działalności gospodarczej w obrębie obszarow sieci Natura2000, a także ograniczeń wynikających z ich statu[...]
EN In Poland, legal protection of the areas belonging to the European Ecological Natura 2000 Network is created and approved. The article presents the legal foundations of their creation as well as the procedures that allow to run an economic activity within the range of the network without environment[...]
13
100%
Geologia / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2000 T. 26, z. 1 109-131
PL Eksploatacja zwięzłych surowców skalnych wywołuje przekształcenia środowiska przyrodniczego, najwyraźniej zaznaczające się w krajobrazie i wywołujące ujemne wrażenia szczególnie w początkowej fazie eksploatacji. Zachodnie Karpaty fliszowe należą do obszarów o szczególnych walorach przyrodniczo-krajo[...]
EN Opencast excavation of hard-rock deposits causes deterioration of the landscape. These negative transformations are most apparent in areas of natural beauty and during the early stages of quarrying. The Western Flysch Carpathians are the region of very valuable nature and landscape features. Neverth[...]
14
100%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2003 nr 5 33-34
PL Eksploatacja surowców skalnych wywołuje przekształcenia środowiska przyrodniczego wokół złóż, zaznaczając się najwcześniej i najwyraźniej w krajobrazie. Wywołuje to początkowo negatywne wrażenie, gdyż powstaje element obcy w danym krajobrazie. Jest nim wyrobisko wraz z otaczającym go zapleczem techn[...]
EN Opencast excavation of hard-rocks deposits causes deterioration of the landscape. These negative transformations are most apparent in the areas of natural beauty and at the stages of quarring. Excavating activity creates many environmental problems. Some of these can be solved or eliminated by prop[...]
15
100%
Surowce i Maszyny Budowlane
2015 nr 6 52-57
PL Przeciętny Polak słuchając radia, oglądając TV, czy korzystając z internetu, bombardowany jest informacjami o destrukcyjnym działaniu górnictwa. W momencie, gdy w jego otoczeniu ma powstać zakład górniczy, jest temu przeciwny. Nie próbuje słuchać argumentów innych niż te znane mu ze środków masowego[...]
16
100%
Górnictwo Odkrywkowe
PL W artykule zaproponowano kryteria, pozwalające wskazać skalą ograniczeń potencjalnej eksploatacji złóż kopalin, ze względu na ochronę, środowiska. Opracowania kryteriów podjęto się w związku z realizacją dużego projektu pt. „Strategie i scenariusze technologiczne zagospodarowania złóż surowców skaln[...]
EN In the article author proposed criteria which enable the indication of the scale ofrestrictions on mineral resources potential excavation m view of environmental protection. These criteria were developed as part of big project "Strategies and technological scenarios for management of rock resources [...]
17
100%
Kruszywa : produkcja - transport - zastosowanie
2016 Nr 3 72--79
PL Nasilająca się antropopresja na środowisko powoduje zmniejszanie jego zasobów i obniżanie walorów życia mieszkańców. W niektórych regionach Polski sprawcą jest odkrywkowa, wielowiekowa działalność przemysłu wydobywczego kopalin skalnych. Pozostawia ona ślady w krajobrazie w postaci wyrobisk, czasowo[...]
EN The growing human impact on the environment causes the decrease in natural resources and reduction in the quality of life of the population. In some regions of Poland the reason for this situation is centuries-old opencast operation of rock minerals mining sector. It leaves traces in the landscape i[...]
18
100%
Kruszywa : produkcja - transport - zastosowanie
2016 Nr 1 65--70
PL Artykuł prezentuje możliwości zastosowania kruszyw naturalnych oraz przede wszystkim kruszyw alternatywnych w drogownictwie. Przedstawia zapotrzebowanie na kruszywa niezbędne do modernizacji i budowy nowoczesnej sieci dróg w Polsce, rodzaje odpadów przemysłowych wykorzystanych w drogownictwie oraz d[...]
19
100%
Przegląd Geologiczny
2015 Vol. 63, nr 8 464--469
EN The open-pit excavation of minerals results mainly in landscape transformation. In consequence, a new anthropogenic landscape form occursarises, and its dimensions are increasing with the progress of excavation – at certain point, the resulting terrain changes become irreversible. The quarry, left a[...]
20
100%
Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
2016 nr 92 141--161
PL Oszczędne gospodarowanie zasobami jest jednym z rozwiązań problemów środowiskowych, a także wyzwań gospodarczych Europy. Wymaga to jednak rezygnacji z gospodarki linearnej bazującej na modelu „produkcja – zużycie – wyrzucenie” i zastąpieniu jej gospodarką o obiegu zamkniętym, w którym odpady są bazą[...]
EN Effective resource management is one of the solutions to environmental issues and to economic challenges of Europe. However, it requires abandoning a linear economy that is based on the “take-make-waste” approach and replacing it with a “closed-loop economy” in which waste becomes a base for differe[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last