Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 37
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
2010 R. 56, nr 12 1520-1522
PL Jednym z problemów w cyfrowym przetwarzaniu obrazów jest detekcja krawędzi, która redukuje ilość danych i filtruje część informacji, zachowując ważne własności struktur znajdujących się na obrazie. Do tego celu wykorzystuje się wiele metod. Jedną z nich, bardzo często wykorzystywana jest metoda opar[...]
EN This paper presents differential approximation of the two-dimensional Laplace filter. The proposed algorithm is based on 9- point square lattice. The used transformation Z reduced this problem to 2-D digital filter optimisation. The optimisation is based on the criterion of maximal compatibility of [...]
2
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 3b 282--284
PL W artykule przedstawiono, wpływ odpowiedniego przygotowania danych wejściowych, w cyfrowym przetwarzaniu obrazów, na wyniki końcowe miary jakości obrazu tzw. kryterium Q (Universal Quality Index).W celu wyeliminowania braku synchronizacji między obrazem wejścia i wyjścia, zaproponowano algorytm dopa[...]
EN The aim of the article is presenting what kind of influence an appropriate preparation of entry data in digital image processing has got upon the final results. The authors have presented it on the basis of lack of synchronization between entry data and its influence on the quality criterion Univers[...]
3
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2012 No. 71 233--237
PL W artykule autorzy przedstawili problem strat materiałów włókienniczych, wynikający z niewłaściwego rozmieszczenia poszczególnych elementów kompozycji w procesie cięcia. W tym celu zaproponowano, algorytm bazujący na analizie współczynnika korelacji, co umożliwia zmniejszenie strat materiału, występ[...]
EN In the article, the authors have presented the problem of losses of textile materials resulting from their incorrect placement during the trimming process. An algorithm based on the analysis of the correlation coefficient, making it possible to decrease the losses of material occurring during the tr[...]
4
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2011 No. 66 39--44
EN This paper presents a method of estimating noise levels based on exponential smoothing and the assumption that only noise is suppressed in the filtration process. Knowledge of the noise reduction coefficient allows one to determine the value of the parameter being estimated.
5
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2011 No. 66 129--136
EN In this article, the authors have presented the problem of inexact matching of input data in the learning process of a neural network generating a FIR filter in the form of a 5x5 mask. The obtained filter has the task of improving the quality of digital images acquired from acquisition devices, the [...]
6
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2010 No. 63 89-94
EN The authors presented in the study human voice recognition algorithm, which functioning is based on analysis of spectrograms with MSE (mean square error) quality measure utilization, which is employed for digital images comparing. The algorithm of human voice recognition proposed in the article was [...]
7
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2010 No. 63 17-23
EN The paper presents two-dimensional non-linear weighted average filter, for which weights were selected using fuzzy logic. The proposed algorithm was tested using test images in 256 shades of grey, jammed using white noise characterised by normal distribution. The mean square error (MSE) measure was [...]
8
100%
Computer Applications in Electrical Engineering
2014 Vol. 12 316--323
EN Information about the level of signal interference, allows you to select the appropriate method pre-processing information. Assuming that the disturbance is a process additive, a normal distribution can do this using the smoothing filters, and in particular the median filter. This paper presents a m[...]
9
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2014 No. 80 205--210
PL W pracy przedstawiono metodę estymacji poziomu zakłócenia wykorzystującą filtrację medianową oraz znajomość współczynnika redukcji szumu. Zakłada się, że w procesie wygładzania tłumiony jest tylko szum, bez zmiany sygnału użytecznego. Poziom tłumienia szumu dla filtracji medianowej, znany jest a pri[...]
EN This paper presents a method of estimating the level of disturbance, based on median filtration and the assumption that the smoothing process applies to noise, exclusively. The knowledge of a noise reduction coefficient enables the determining of an estimated quantity.
10
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2014 No. 80 211--215
PL W artykule przedstawiono dydaktyczną prezentację modulacji AM, z wykorzystaniem popularnego programu Mathcad.
EN This paper presents teaching the presentation of AM modulation, using the popular program Mathcad.
11
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2014 No. 80 217--222
PL W artykule przedstawiono metodę identyfikacji odcisków palców uzyskanych w procesie cyfrowego przetwarzania za pomocą urządzenia akwizycji obrazu opierającego swoją budowę na matrycy CCD (Charge Coupled Device). Algorytm identyfikujący odciski palców opiera swoje działanie na porównaniu docisków za [...]
EN Authors used a popular digital image quality assessment measure for fingerprint identification - Peak Mean Square Error (PMSE). Analysing the measure described by equation (1), it can be seen that the quantity of its indicators depends on the image content. It is very important because, due to this,[...]
12
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2018 No. 95 35--44
PL W artykule autorzy przedstawili nowatorskie podejście do tematu radia RDS (eng. Radio Data System). W zaproponowanym rozwiązaniu, mikrokontroler komunikuje się z układem radioodbiornika za pomocą magistrali I2C, sprawdzając poszczególne adresy pamięci, pod którymi kryją się aktualne dane z radiowego[...]
EN In the article authors presented an innovate approach to the issue radio RDS (Radio Data System). In the proposed solution, the microcontroller communicates with the radio system via the I2C bus, checking individual memory addresses under which current data from the radio data system is hidden. Sele[...]
13
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2014 No. 77 101--106
PL Przedstawiono prezentację zjawiska Gibbsa w teorii sygnałów. Obliczenia numeryczne wykonano w programie Mathcad.
EN Presented presentation of the Gibbs phenomenon in signal theory. Numerical calculations were done in Mathcad.
14
100%
Logistyka
PL W artykule autorzy przedstawili możliwość wykorzystania sieci neuronowej jednowarstwowej typu INSTAR do poprawy jakości obrazów cyfrowych uzyskanych z różnych urządzeń, których budowa oparta jest na matrycy CCD. Jako kryterium porównawcze została zastosowana miara jakości MSE.
EN The authors put forward the possibility of using a single-layer neural network to improve the quality instar digital images obtained from various devices whose construction is based on the CCD. As a comparator was used measure of the quality of the MSE.
15
100%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono komputerowy system ewidencjonowania towarów oznaczonych przy pomocy kodu EAN-13. Działanie systemu opiera się na analizie spektralnej głosu ludzkiego. Dzięki temu system ten może być alternatywą dla tradycyjnych systemów opartych na odczytywaniu kodu przy pomocy skanerów dio[...]
EN The computer system for registration of goods denoted by means of the EAN-13 code is featured in the paper. Operation of the system is based on the spectral analysis of the human voice. Thereby, the system can be an alternative to traditional systems based on scanning a code by means of diode or las[...]
16
100%
Logistyka
2009 nr 6 CD-CD
PL W pracy przedstawiono stosowane kryteria oceny jakości przetwarzanych obrazów cyfrowych, w tym uniwersalną miarę jakości Q. Stwierdzono podatność tych współczynników na przesunięcie pikseli, co może zafałszować wartość miary. W celu eliminacji wpływu przesunięcia na wartość wskaźników zaproponowano [...]
EN The paper presents the criteria to assess the quality of processed digital images, including a universal measure of quality Q. Identified susceptibility of these factors on the spatial shift of pixels, which can distort the value of measurement. In order to eliminate the impact of shifting the value[...]
17
100%
Logistyka
PL W artykule autor przedstawił problem wynikający z niedokładnego dopasowania danych wejściowych w procesach uczenia sieci neuronowej pracującej w trybie z nauczycielem. Sieć neuronowa ma za zadanie wygenerować filtr o skończonej odpowiedzi impulsowej mający za zadanie poprawiać jakość obrazów cyfrowy[...]
EN In this paper the author presented a problem due to inaccurate input data matching in learning of neural network operating in the mode with the teacher. The neural network is designed to generate a filter with finite impulse response which is charged with improving the quality of digital images acqu[...]
18
100%
Logistyka
PL W pracy zaproponowano zmodyfikowany algorytm wygładzania wykładniczego, który minimalizuje wariancję zakłócenia przy jednoczesnym zachowaniu struktury pierwotnego sygnału. Oceny przydatności proponowanej metody dokonano wygładzając sygnał okresowy z trendem, zakłócony szumem o różnych rozkładach.
EN In this paper a new algorithm of smoothing of digital signals is presented. Proposed algorithm is based on exponential smoothing and the moving average filter. For a given number of samples corrupted by additive noise, a new sequence of samples is calculated due to minimize the variation of noise. A[...]
19
81%
Przegląd Elektrotechniczny
2014 R. 90, nr 3 239--242
PL W artykule autorzy przedstawili metodę dopasowania cyfrowych obrazów pozyskanych za pomocą aparatu cyfrowego. Metoda dopasowania opiera swoją zasadę działania na analizie porównawczej dwóch obrazów za pomocą popularnej miary jakości oceny obrazów cyfrowych jaką jest błąd średniokwadratowy. Zastosowa[...]
EN In this paper the authors present a method of matching digital images recorded with a digital camera. The functioning principle of the proposed method is based on the comparison analysis of two images using a popular measure of digital image quality assessment, i.e. mean square error. The applied al[...]
20
81%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2015 No. 84 71--76
PL W pracy przedstawiono zagadnienie wygładzania sygnałów przy pomocy cyfrowych filtrów o skończonej odpowiedzi impulsowej. Zaproponowano różne warianty współczynników filtru o 5-ciu elementach, których wartości dobierano w oparciu o żądany kształt charakterystyki amplitudowej. Praca może być wykorzyst[...]
EN The paper presents the problem of smoothing signals with digital filters with finite impulse response. Proposed variants of filter coefficients a 5-five elements, the values of which were selected based on the desired shape of the amplitude. The work can be used in the classroom with the subject for[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last