Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 23
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2000 z. 12 101-106
PL Komputerowe modelowanie stanów odkształcenia i odkształcenia w ściankach arterii pokazano na przykładzie aorty, zamodelowanej jako walec składający się z jednej lub dwóch jednorodnych, współosiowych warstw o stałej grubości i wykazujących niewielkie zaburzenie pod wpływem obciążenia fizjologicznego.[...]
EN Computational modelling of stress and strain states in artery walls is realized on an example of aorta, modelled as a cylindric body, consisting of one or two homogeneous coaxial layers with constant thickness, and showing finite distortions under physiologic load. The material of each layer is mode[...]
2
100%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL Rotacyjne formowanie (odlewanie) polimerów, stosowane od początku lat pięćdziesiątych, nie było szeroko stosowane, z braku odpowiedniego surowca. Dopiero w ostatnich dwudziestu latach, gdy ukazały się na rynku polimery o dobrych, do tego celu, właściwościach przetwórczych i użytkowych, świat zaakcep[...]
EN Rotational moulding (casting) of polymers, applied since beginning of the fiftieth, was not widely used due to lack of suitable materials. Really in last twenty years, with the appearance of polymers of suitable processing and practical properties on the market, this method was accepted, as it is re[...]
3
100%
Prace Naukowe Instytutu Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
EN The growth in synthetic material use results in bringing problems connected with production of wastes, both the technology process wastes and after-use wastes. At present, the main problem is how to manage the material wastes and products as well as their possible recycling and secondary application[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2001 Z. 73 491-499
PL Właściwości polimerów znacznie różnią się od cech innych, klasycznych materiałów; szczególnie istotne są ich odrębne mechanizmy pękania-tzw.peknięcia srebrzyste, którym często towarzyszą zjawiska relaksacyjne. Rózne są odporności cieplne, chemiczne, elektryczne. Budowa stryukturalna i jej wpływ na w[...]
EN The properties of polymers substantially differ from properties of other materials. Especially, different cracking mechanism should be emphassied. Research on polymer cracking is relatively complicated due to hugh varierty of types, inds and chemicaland physical modifications of polymers. The paper [...]
5
100%
Prace Naukowe Katedry Budowy Maszyn. Seria Konferencje / Politechnika Śląska
1999 nr 1 9-17
PL W każdym etapie wykorzystywania odpadów technologicznych i poużytkowych tworzyw sztucznych występują zjawiska strukturalne, które albo ułatwiają, lub utrudniają poszczególne operacje, prowadzące do wtórnego zastosowania polimerów. Zagadnienia te są najczęściej bardzo złożone, ponieważ istnieje znacz[...]
6
100%
Prace Naukowe Instytutu Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Żywice epoksydowe znajdują w elektroizolacji szerokie zastosowanie, choć trudno mówić o stosowaniu kompozycji epoksydowych jako izolacji napowietrznej. W wyniku oddziaływania na materiały konstrukcyjne różnorodnych składników takiego środowiska pracy, następują zjawiska destrukcyjne, które są. nieod[...]
EN UV radiation affects a thin top layer of insulation material. As a consequence the successive layers underneath may be exposed, the structure of which may appear susceptible to aging factors, e.g., water, which can penetrate into the material to a greater extent. The article contains a description[...]
7
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Artykuł prezentuje wyniki badań przeprowadzonych na różnych typach izolatorów sieci trolejowej zainstalowanych w pozycji poziomej i pionowej, czystych i pokrytych ścierniwem żużla pomiedziowego oraz czyściwem piaskowym. Wnioski wynikające z badań umożliwiły określenie poziomu narażeń środowiskowych [...]
EN The paper presents results of a research conducted on various types of insulators from trolley power network mounted horizontally and vertically, clean and contamined with shredded copper abradant and sand abstergent. The conclusions drawn from the research allowed to determine the level of environm[...]
8
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 7 160-162
PL Opisano technologię wytwarzania mrozoodpornych kompozytów epoksydowych modyfikowanych płynnymi plastyfikatorami. W części doświadczalnej przedstawiono badania eksperymentalne starzenia wytworzonych kompozytów epoksydowych w temperaturze -25?C i omówiono wpływ niskiej temperatury na podstawowe właści[...]
EN The production technology of frost resistant epoxy composites modified with liquid plasticizers has been presented. The experimental part shows ageing tests of epoxy composites in the temperature –25oC and its influence on basic parameters of plastic samples. The preliminary applicability of tested [...]
9
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 4 305-307
PL Żywice epoksydowe utwardzane w temperaturze pokojowej są nadal często stosowane w elektroizolacji mimo ich istotnych wad, do których należą: niska wytrzymałość mechaniczna wyrobów niezawierających napełniaczy, silnie egzotermiczny proces utwardzania, co utrudnia wykonanie większej ilości materiału n[...]
EN Epoxy resins hardened in room temperature are still often used in electrical insulation, regardless significant disadvantages such as: low mechanical strength of products without fillers, highly exothermic hardening process which makes difficult to prepare amounts of material larger than 200 g, high[...]
10
63%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono technologię wytwarzania nowych kompozycji epoksydowych o zwiększonej odporności na destrukcję w obecności tlenu oraz typowe utwardzacze stosowane w technologii kompozytów polimerowych.
EN The paper presents manufacturing technology of new epoxy composition with increased immunity to oxygen and typical curing agents used in polymeric composites technology.
11
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Przedstawiono wyniki badań kilku kompozytów epoksydowych utwardzanych w temperaturze pokojowej. Zbadano wpływ głównych składników (żywica, napełniacze) na właściwości elektryczne epoksydowych materiałów elektroizolacyjnych.
EN The paper presents results of research on several epoxy composites hardener in the room temperature. The influence of main components (resin, fillers) on electric properties of epoxy electroinsulating materials has been tested.
12
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją
2010 Nr 12 49-54
PL W artykule przestawiono podstawowe wiadomości na temat polimerów ciekłokrystalicznych, podstawowych struktur, podział oraz możliwości wykorzystania w różnych gałęziach przemy-Zaprezentowano szeroki zakres zastosowań omawianych materiałów polimerowych.
EN This paper presents the basic information about the liquid crystalline polymers, its classification, different application possibilities and typical structures. The application possibility in a wide range of industrial branches is also presented.
13
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W ramach niniejszej pracy opanowano i opisano technologię wytwarzania nowych kompozycji epoksydowych zawierających w swym składzie związki metaloorganiczne podwyższające odporność na destrukcję w obecności tlenu oraz działające przeciwpleśniowo. Materiał badawczy w postaci płaskich próbek poddano dz[...]
EN The paper discusses plastics used in electronics and telecommunications, paying particular attention to epoxide materials and compounds, their composition and preparation. It presents issues concerning polymer aging caused by various environmental factors. As part hereof, a technology of production [...]
14
63%
Zeszyty Naukowe. Chemia i Technologia Chemiczna / Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
2006 z. 11 17-21
PL Celem badań przedstawionych w artykule była weryfikacja właściwości technicz-nych kompozytów otrzymanych poprzez wprowadzenie glinokrzemianu i dysper-gowanie go do poziomu nanometrycznego. W pracy omówiono część wyników badań, związanych z modyfikacją polipropylenu za pomocą gotowych glinokrze-mianó[...]
EN The main task of our experimental work was to verify the properties of technical composite materials, produced by an introduction of aluminosilicates and its dispersion to the nano-level. A part of results of experimental modification of polypropylene by use of aluminosilicates was also presented in[...]
15
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2014 R. 90, nr 3 219--222
PL Celem niniejszej pracy było sprawdzenie jaki wpływ na właściwości elektryczne kompozytu ma zastąpienie części wypełniacza gruboziarnistego (mikrosfery glinokrzemianowe średnicy 200 μm) mączką kwarcową o wielkości ziaren 2 μm. Stwierdzono, iż wypełniacz kwarcowy o małej wielkości ziaren równej 2 μm w[...]
EN The aim of presented research is to determine the influence of replacing coarse-grained filler (microspheres with diameter 200 μm) with quartz powder 2 μm on electric properties of composite material. It was found that fine-grained quartz filler 2 μm influences dielectric strength reduction less tha[...]
16
63%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN Several constitutive models have been proposed for description of mechanical behaviour of soft tissues containing collagen fibres. The model with aligned fibres is modified in this paper to take the dispersion of fibre orientations into account through angular integration and it is compared with the[...]
17
63%
Wiadomości Elektrotechniczne
2014 R. 82, nr 8 26--27
PL Przedstawiono wyniki analizy stanu pracy łączników zainstalowanych w sieci średniego napięcia na wybranych liniach elektroenergetycznych.
EN The paper presents results of analysis of operating conditions of switches installed in MV network on selected eleetrie power lines.
18
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W niniejszej pracy wykazano możliwość zamiany żywicy epoksydowej nowoczesną żywicą poliuretanową utwardzaną w temperaturze pokojowej. Zbadano właściwości materiałów elektroizolacyjnych wykonanych z powyższej żywicy z dodatkiem wypełniaczy mineralnych. Stwierdzono, iż mączka kwarcowa, bezwodny tlenek[...]
EN The paper shows the possibility of replacing epoxy resin with modern polyurethane resin hardened at the room temperature. There were tested properties of electroinsulating materials based on mentioned resin with addiction of mineral fillers. It was found that quartz powder filler, anhydrous alumina [...]
19
63%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono wyniki badań dotyczących możliwości wykorzystania kompozytów w przemyśle elektrotechnicznym.
EN The paper presents results of research concerning the usability of composites in the electrotechnical industry.
20
51%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 1a 131--133
PL Tworzywa polimerowe są najbardziej rozpowszechnionymi materiałami stosowanymi na wyroby elektrotechniczne. Wzrastające wymagania w zakresie ochrony środowiska jak i późniejszy obowiązek utylizacji wyrobów stwarzają konieczność doboru materiałów z uwzględnieniem ich recyklingu. Od dłuższego czasu zar[...]
EN Polymeric materials are the basic materials used in electrotechnical products. Increasing demands on the environment and the existing EU directive on recycling of electrotechnical products make it necessary to their rational utilization. Therefore more and more problematic materials from disposal ar[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last