Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 65
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONES
EN The main purpose of navigation is a safe and efficient leading of the ship between various points. This proces s should be safely and efficiently. The process of safe movement of the ship in the area is called safe navigation. These areas are called as limited waters. The manoeuvring of ships on eac[...]
2
100%
Journal of KONES
EN The berthing of ship to the quay is the last stage of navigation process in marine shipping. During the ships berthing the impact in berth can occur and in result the appearing of energy in ship - fender device - berth system. The exceeding of admissible value of this energy leads to damage of one o[...]
3
100%
Journal of KONES
EN In port engineering in the vicinity of quays, the action of the ship's propulsion is a prime eroding element. This may cause scouring of the bottom of port water area and erosion so great that it could lead to ąuay damage by change of its stability. Thus, the speed of ship's water jet is important c[...]
4
100%
Journal of KONBiN
2006 No. 2 103--110
EN The safety of a ship manoeuvring within a port area mainly depends on its under keel clearance. In many cases there is a need to accommodate ships larger than those the port has been designed for. This can be achieved by modernizing some components of port water areas or by changing operating condit[...]
5
100%
Annual of Navigation
1999 No. 1 67-75
EN The paper presents the method of estimation of safety navigation. The proper criteria, measures and rate will need the estimation of safety navigation. These are very often expressed by risk. Four different definitions are used. The mostly used definition is a combination of accident probability wit[...]
6
100%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
2004 nr 2 (74) 113-122
PL Zapas wody pod stępką statku manewrującego na akwenie portowym powinien zapewnić bezpieczny ruch statku. Skutkami uderzenia statku w dno akwenu może być uszkodzenie kadłuba statku. Konieczne jest opracowanie naukowej metody określania minimalnego zapasu wody pod stępką przy zachowaniu odpowiedniego [...]
EN The under-keel clearance of a ship manoeuvring in a port water area should provide for safe ship movement. The results of undesired ship impact into the channel ground can damage the ship hull. There is a need to prepare a scientific method of specifying the minimum under-keel clearance such that th[...]
7
100%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL Oddziaływanie strumieni zaśrubowych od śrub manewrujących statków w pobliżu portowych budowli hydrotechnicznych jest ważnym, czynnikiem erozji dna. Może to spowodować rozmycie dna i erozję tak dużą, ze może prowadzić to do uszkodzenia budowli poprzez naruszenie jej stateczności. Szczególna uwaga mus[...]
EN The action of ships screw water jet in the vicinity of the berths is an important of eroding ent. It may caused the scour of bottom and erosion so great which could lead to damage of =- .. Special account must be taken of the ship's screw action and its effect on the port bottom ere ships berth and [...]
8
100%
Journal of KONBiN
PL Zapas wody pod stępką statku (ZWPS) powinien zapewnić bezpieczny ruch statku po akwenach portowych. W niekorzystnych warunkach może wystąpić uderzenie statku w dno akwenu. Uderzenie statku w grunt może spowodować uszkodzenie kadłuba, choć w wielu przypadkach to nie występuje. Zależy to od relacji po[...]
EN The under-keel clearance (UKC) of a ship in the port water area should be such that a ship moves safely. In some specific conditions it happen the ship impact the sea bottom. The undesired strike against the ground can damage the ship hull, but in many cases it has not happened. It depends on relati[...]
9
100%
Journal of KONBiN
PL Podstawowym celem nawigacji jest prowadzenie statku zgodnie z postanowionym celem, który ma być zrealizowany. Akweny portowe są szczególnymi, gdzie ryzyko wypadku (awarii nawigacyjnej) jest wysokie. Bezpieczeństwo statku manewrującego po akwenach portowych zależy głównie od zapasu wody pod stępką st[...]
EN The main goal of navigation is to handle the ship in accordance with the basic aim, which should be executed. The port water areas are one of especially, where risk of navigation accident is high. The safety of manoeuvring ship on port water area depends mainly on under-keel clearance (UKC). The pap[...]
10
100%
Journal of KONBiN
PL Proces nawigacji powinien być bezpieczny i efektywny. Nawigacja na wodach śródlądowych jest trudna, ze względu na relację pomiędzy wymiarami statku i akwenu. Określenie bezpieczeństwa ruchu statku może być określone ryzykiem, jako kombinacja prawdopodobieństwa wypadku i jego skutków. Całkowite ryzyk[...]
EN The process of navigation should be safely and efficiently. Navigation in inland waters is hard by the relation between the ship size and water area. The determination of safety of ship's movement can be identified as a combination of probability of accident and losses. The overall risk of navigatio[...]
11
100%
Journal of KONBiN
PL Manewr cumowania statku do nabrzeża jest ostatnim etapem procesu nawigacji. Manewr idealny polega na całkowitym wytraceniu prędkości statku w momencie kontaktu z nabrzeżem. Lecz należy się liczyć z tym, że może zdarzyć się wypadek jako niepożądane uderzenie statku w nabrzeże. Może to wystąpić, gdy z[...]
EN The berthing of ship to the quay is last stage of navigation advance. An ideal manoeuvre would be consisted in a total loss of speed at the moment the ship makes contact with the quay. The accident can happened as results of unwanted ship's strike to the quay. In results, the damage of ship's hull o[...]
12
100%
Journal of KONBiN
2008 No. 5 (8) 53-60
PL Bezpieczeństwo statku manewrującego po akwenach portowych zależy głównie od zapasu wody pod stępką statku (ZWSP). ZWSP zależy głównie od zmian poziomu lustra wody, osiadania statku w ruchu, przechyłów statku oraz oddziaływania fal. Rezultat oddziaływania tych czynników może by określany na bieżąco p[...]
EN The safety of navigation of a ship manoeuvring within port waters mainly depends on its under keel clearance (UKC). Mainly UKC depends on water level change, squatting of moving ship and heeling and wave response. The effect of these components will be determined currently than such UKC is called as[...]
13
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2007 z. 62 121-128
PL Podczas manewru dobijania statku do nabrzeża może nastąpić uderzenie statku w budowle hydrotechniczna i w rezultacie wydzielenie energii w systemie statek - uderzenie odbojowe - nabrzeże. Przekroczenie dopuszczalnej wartości energii prowadzi do uszkodzenia jednego z tych elementów i w rezultacie do [...]
EN During the ships berthing the impact in berth can occur and in result the appearing of energy in ship - fender device - berth system. The exceeding of admissible value of this energy leads to damage of one of these elements and in effect causes the accident. During ships manoeuvring the part of shi[...]
14
100%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
2007 Vol. 7, no 3 105-114
PL Głównym celem nawigacji jest bezpieczne prowadzenie statku do portu przeznaczenia. Ograniczeniem realizacji tego celu jest głębokość akwenu. Ruch statku po takim akwenie jest związany z problemami płytkowodzia, które mogą być przyczyną uderzenia statku w dno akwenu. Konsekwencją takiego zdarzenia mo[...]
EN The main goal of navigation is to lead the ship amount of port of destination. The main limitation of ship handling is the depth ofport water area. The ship's movement on such area is connected with problems like shallow waters in which it is possible to impact on sea bed. The consequence of such ev[...]
15
100%
Logistyka
2008 nr 2 CD-CD
PL Żegluga morsko-rzeczna polega na zawijaniu statków morskich do portów leżących w głębi lądu nawet kilkaset kilometrów od morza. Mogą to być różne typy jednostek (towarowe, pasażerskie, rekreacyjne). Na wodach polskich żegluga morsko - rzeczna jest możliwa przede wszystkim na rzece Odrze (jej dolnym [...]
16
100%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2000 nr 1 37-40
PL Kryteria oceny i miary bezpieczeństwa nawigacji na akwenach ograniczonych. Prawdopodobieństwo awarii nawigacyjnej na torze wodnym. Przykład obliczeniowy z interpretacją wyników.
EN Criteria of assesment of degree of navigation safety on limited water area. Probability of average on the fairway. Computation example with interpretation of results.
17
100%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
2006 nr 8 (80) 17-27
PL W trakcie manewru dobijania statku do nabrzeża może nastąpić uderzenie i w rezultacie wydzielenie energii w systemie statek - urządzenie odbojowe - nabrzeże. Przekroczenie dopuszczalnej wartości energii prowadzi do uszkodzenia jednego z tych elementów i w rezultacie do wypadku. Podczas manewru [...]
EN During the manoeuvre of the ship's berthing at the quay an impact may occur and the resulting emission of energy in the system vessel - fender device - quay. Exceeding the permissible energy value causes damage to one of these elements and results in an accident. During the manoeuvre part of the ves[...]
18
100%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie
2003 nr 70 85-94
PL Morskie budowle hydrotechniczne są obiektami wznoszonymi na obszarach wodnych dostępnych dla żeglugi morskiej. Stąd w trakcie realizacji przez statek procesu nawigacji, występuje możliwość zderzenia z tymi konstrukcjami. Konsekwencje takiego wypadku mogą być katastrofalne, prowadzące do zniszczenia [...]
EN Marine structures are objects situated in water area that are used by marine shipping. Thus, ships may collide with these structures during navigation. The consequences of such an accident may be disastrous and cause the structure to collapse, especially in the case of an oil platform or a road brid[...]
19
100%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie
2000 nr 59 17-27
PL Przeprowadzono analizę definicji ryzyka do oceny bezpieczeństwa nawigacji. Najczęściej stosowaną definicją ryzyka jest kombinacja prawdopodobieństwa ryzyka i jej skutków. Przedstawiono różne metody ich określania.
EN The paper presents an analysis of risk aiming at determining navigational safety. Definitions of risk often combine the notions of accident probability and its consequence. Different methods are used to determine these quantities.
20
100%
Reports on Geodesy
2002 z. 2/62 63-70
EN The principal aim of navigation is to conduct a ship safely and effectively to her destination. Ship's movement in an area is mainly restricted by the area dimensions (length, width and depth). These restrictions make it necessary to choose an appropriate ship movement trajectory. In some cases a na[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last