Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 36
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Górniczy
2011 T. 67, nr 7-8 160--165
PL Brak jest wystandaryzowanych parametrów stosowanych w metodach wyceny złóż kopalin, stąd w referacie dokonano ich przeglądu podając charakterystyczne cechy i zastosowanie. Jest to o tyle istotne, iż metody te mogą być również podstawą do wyceny wartości całego przedsięwzięcia górniczego. Ponadto zgo[...]
EN There is a lack of standardised parameters used in mineral deposit valuation methods, therefore in the article their review has been performed giving characteristic features and application. This is essential because these methods can be also the basis for the valuation of the value of the entire mi[...]
2
100%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
PL W referacie zaproponowano rozdzielenie pojęcia wartości zasobów kopaliny w złożu i wartości złoża. Proponuje się zatem, aby wartość zasobów kopaliny obliczać jako rynkową wartość dodaną. Wartość złoża natomiast określono jako rynkową wartość dodaną, powiększoną o już poniesione wydatki inwestycyjne.[...]
EN It was proposed to separate the concepts of reserves (in situ) value and deposit value, where: - value of the reserves (in situ) is calculated based on sum of discounted net profit during the time of exploitation, i. e. market value added, - value of deposit is calculated according to market value a[...]
3
63%
Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
2010 nr 79 147-157
PL W referacie przedstawiono rozwój idei społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce. Omówiono rolę CSR w strategii zarządzania przedsiębiorstw, w tym w szczególności przedsiębiorstw przemysłu wydobywczego. Scharakteryzowano istotne działania na rzecz CSR wybranych przedsiębiorstw górniczych w aspekt[...]
EN The development of corporate social responsibility (CSR) in Poland has been presented in the paper. The role of CSR in company's management strategy, including mining companies, the main achievements in CSR of mining companies concerning ecological, social, local and other aspects, as well as method[...]
4
63%
Przegląd Geologiczny
EN The new definition of deposit value is proposed, that combine the sum of actualized benefits derived from deposit extraction/operation and mined minerals processing. The sum of such benefits is usually divided between the owner and the user of the deposit. The deposit value must be distinguished fro[...]
5
63%
Rudy i Metale Nieżelazne
2000 R. 45, nr 5 310-317
PL W ocenie projektów inwestycyjnych stosuje się trzy podstawowe grupy kryteriów: statyczne, dyskontowe, scenariuszowe. Kryteria statyczne nie uwzględniają wartości pieniądza w czasie i oparte są na rachunku przychodów i kosztów w ujęciu średniorocznym. Kryteria dyskontowe uwzględniają wartość pieniądz[...]
EN Three basic groups of criterions are being used for economic evaluation of the investment projects: the static group, the discount-group and the scenario-group. The static criterions disregard the current money-value and they are based on annual average value of receipts and expenses. The discount c[...]
6
63%
Rudy i Metale Nieżelazne
2000 R. 45, nr 4 233-237
PL W ocenie projektów inwestycyjnych stosuje się trzy podstawowe grupy kryteriów: statyczne, dyskontowe, scenariuszowe. Kryteria statyczne nie uwzględniają wartości pieniądza w czasie i oparte są na rachunku przychodów i kosztów w ujęciu średniorocznym. Kryteria dyskontowe uwzględniają wartość pieniądz[...]
EN Three basic groups of criterion are being used for economic evaluation of the investment projects: the static group, the discount-group and the scenario-group. The static criterions disregard the current money-value and they are based annual average value of receipts and expenses. The discount crite[...]
7
63%
Rudy i Metale Nieżelazne
2000 R. 45, nr 6 341-345
PL W ocenie projektów inwestycyjnych stosuje się trzy podstawowe grupy kryteriów: statyczne, dyskontowe, scenariuszowe. Kryteria statyczne nie uwzględniają wartości pieniądza w czasie i oparte są na rachunku przychodów i kosztów w ujęciu średniorocznym. Kryteria dyskontowe uwzględniają wartość pieniądz[...]
EN Three basic groups of criterions are being used for economic evaluation of the investment projects: the static group, the discount-group and the scenario-group. The static criterions disregard the current money-value and they are based on annual average value of receipts and expenses. The discount c[...]
8
63%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Węgiel brunatny jest jednym z podstawowych źródeł uzyskiwania energii elektrycznej. Aktualnie w Polsce wytwarza się z węgla brunatnego ok. 34% energii elektrycznej. Trudno jest przewidzieć jaki będzie stan polskiej gospodarki za 20-30 lat (przewidywania analityków różnią się od siebie) i z tego powo[...]
EN Brown coal is one of the main sources from which electric energy is produced. At present 34% of electric power produced in Poland comes from this source. It is difficult to make a precise forecast about the condition of the Polish economy in 20-30 years time (as the estimations made by analysts diff[...]
9
63%
Cuprum : czasopismo naukowo-techniczne górnictwa rud
2015 nr 4 63--76
PL System otwartych komȯr (Open Stope) jest najbardziej rozpowszechniony w górnictwie podziemnym w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i w Australii ze względu na dużą wydajność, niskie koszty górnicze i wysokie bezpieczeństwo pracy. W systemie tym, w samych komorach może dochodzić do niewielkich obwałów, [...]
EN Open stope is the most widespread system in underground mining in Canada, the United States and Australia due to high efficiency, low mining costs and occupational safety. This system allows slight roof falls in the stopes themselves, as the crew is not required to stay inside them. Still, well-sele[...]
10
63%
Cuprum : czasopismo naukowo-techniczne górnictwa rud
2008 nr 2 143-154
PL Konieczność powiększania zasobów zmusza firmy górnicze do poszukiwania nowych projektów. Powinny one jednak spełniać kryteria oceny opracowane i zaakceptowane przez przedsiębiorstwo górnicze. W pracy przedstawiono wyselekcjonowane światowe projekty zasobowe, z rekomendacją wykonania analizy szczegół[...]
EN Necessity of the resources enlargement forces the mining companies to search for new projects. The projects should, however, meet the evaluation criteria developed and accepted by a mining company. The paper presents the worldwide resource projects recommended for the detailed analysis, which result[...]
11
63%
Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
2011 nr 81 103-115
PL W artykule przedstawiono na przykładzie renu problematykę związaną z wykorzystaniem pierwiastków towarzyszących w złożu rud miedzi monokliny przedsudeckiej. Ren jest jednym z pierwiastków występujących w złożu, wykazującym najwyższą koncentrację w stosunku do zawartości w skorupie ziemskiej. Odzyski[...]
EN The paper presents, on the example of rhenium, the problem of utilization of accompanying elements occurring in the copper ore deposit on the Foresudetic Monocline. Rhenium is the element having the biggest concentration in relation to its content in the lithosphere. Recovered on the industrial scal[...]
12
63%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
2017 T. 33, z. 2 129--144
PL Wyodrębnienie strumienia metali szlachetnych jest istotnym narzędziem operacyjnym wspierającym maksymalizację wartości oraz rozwój nowych projektów górniczych. W obliczu obserwowanych w ostatnim czasie trudności związanych z zapewnieniem finansowania dla rozwoju nowych projektów geologiczno-górniczy[...]
EN Stream financing is an important instrument that supports bringing projects from their development stage into production and maximizing their value. Taking relatively significant difficulties encountered by mining companies with securing project financing in recent years into account and, on the oth[...]
13
63%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
2015 T. 31, z. 1 27--43
PL Strategiczna karta wyników jest jednym z podstawowych narzędzi zarządzania przedsiębiorstwem, którego działalność opisuje się standardowo w perspektywach: finansowej, klienta, procesów wewnętrznych i rozwoju. Przedstawia ona w sposób przyczynowo-skutkowy cele całej działalności przedsiębiorstwa i ic[...]
EN Strategic scorecard™ is one of the basic tools in managing the company, which activity is standardly described from several perspectives i.e. finance, client, internal processes and development. It presents, in casually-consecutive way, the targets of company and their measurers. Modelling after the[...]
14
63%
Przegląd Górniczy
PL KGHM Polska Miedź S A. jest dziewiątym producentem górniczym miedzi na świecie. Produkuje około 440 tysięcy Mg miedzi w koncentracie pochodzącej z własnych złóż. Strategia spółki uchwalona w 2009 r. zakłada zwiększenie łącznego poziomu produkcji do 700 tysięcy Mg, Aby cel ten osiągnąć, KGHM musi pow[...]
EN The KGHM Polska Miedź S.A. is the ninth mining copper producer in the World. It produces about 440 thousand tons of copper concentrate from its own deposits. According to the company.s strategy passed in the year 2009 the total production level will be increased up to 700 thousand tons. To reach thi[...]
15
63%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2018 z. 125 111--129
PL Koszty wydobywanej rudy można kształtować na dwa sposoby, zmniejszając pracochłonność, materiałochłonność i energochłonność oraz poprzez dostosowanie jakości wydobywanej rudy (zawartość miedzi) do poziomu wynikającego z aktualnych cen miedzi. W artykule przedstawiono algorytmy wyznaczania normatywów[...]
EN The ore mining costs can be shaped in two ways, reducing labor consumption, material intensity and energy consumption, and by adjusting the quality of the ore extracted (copper content) to the level resulting from current copper prices. The article presents algorithms for determining ore quality sta[...]
16
63%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2018 z. 125 185--199
PL Pozycja Wydziału wynika przede wszystkim z prowadzonej działalności naukowej, a prowadzone tu badania mają najczęściej charakter interdyscyplinarny. Dla zapewnienia ich odpowiedniej jakości niezbędna jest wysoko wykwalifikowana kadra, spełniająca również oczekiwania przemysłu. Stąd konieczność rozwo[...]
EN Faculty's position results mainly from its scientific activity, and the research carried here is most often interdisciplinary. To ensure their appropriate quality, highly qualified staff are needed, which also meets the expectations of the industry. Hence the need to develop specializations that gua[...]
17
51%
Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
2011 nr 81 91-102
PL W artykule poddano analizie sytuację na światowym rynku projektów zasobowych metali nieżelaznych, ze szczególnym uwzględnieniem miedzi, a także złota, które kontynuuje nieprzerwaną dobrą passę, bijąc kolejne rekordy cenowe. Omówiono kierunki inwestowania w branży prac prospekcyjnych i eksploracyjnyc[...]
EN The picture of world non-ferrous metals mining projects' market with particular reference to copper, as well as gold which continues the boom reaching the successive price heights, is analyzed and discussed in the paper. The investment trends in non-ferrous metals prospecting and exploration conside[...]
18
51%
Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
2010 nr 79 81-96
PL Faza rozwoju cyklu gospodarczego ma silny wpływ na decyzje inwestycyjne koncernów surowcowych, zwłaszcza działających na rynku metali. Szczególnie dotyczy to oddziaływania na zmiany wielkości budżetów eksploracyjnych, obejmujących projekty na różnym etapie zaawansowania. W artykule przeanalizowano u[...]
EN Development phase of economic cycle has a strong impact on investment decisions of mineral consortiums, especially operating on metals market. It particularly concerns the impact on budget changes of exploration projects, being on different stage of progress. The contribution and leverage of differe[...]
19
51%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
PL Aktywami geologiczno-górniczymi określono informację w tym dokumentację geologiczną złóż i ich zasoby oraz prawa z nimi związane, a w szczególności koncesje na poszukiwanie, rozpoznanie i użytkowanie złóż. Wyróżniono wartość i cenę aktywów. Wartość aktywów powiązano z prawdopodobieństwem wystąpienia[...]
EN Geological and mining assets mean the information including geological reports containing the deposit resources volume as well as all related rights especially prospecting, exploration and mining concessions. Value and price of assets were presented. Value of assets were connected with probability o[...]
20
51%
Przegląd Geologiczny
EN The extraction criteria are defined while preparing the project of deposit management (prefeasibility study), which is an obligatory part of the motion for deposit extraction concession. The extraction criteria have a descriptive or parametrical form, and geological & mining or technical & quality n[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last