Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 44
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania. Zeszyty Naukowe
2011 nr 89 117-117
PL Głównym celem badań było zaprojektowanie oraz otrzymanie kompozytów diament - Ti3SiC2 z gradientem stężenia faz. Matematyczny model procesu sedymentacji wirówkowej bazował na modyfikacji równania Stokesa poprawką Barnea-Mizrahi. Dla opisu sedymentacji grup sferycznych cząstek o różnych rozmiarach dl[...]
EN The main scientific aim of the studies was design and obtaining of diamond -Ti3SiC2 composites with the gradient of phases distribution. Mathematical model of HCP basing on the modifications of the Stokes formula with Bamea-Mizrahi equation. Algorithm was constructed to describe sedimentation of the[...]
2
100%
Materiały Ceramiczne
2006 R. 58, nr 4 142-147
PL Bardzo często w przypadku bezpośredniego połączenia dwóch warstw różnych materiałów mamy do czynienia z niekorzystnym zjawiskiem, jakim jest powstawanie naprężeń na granicy faz tych materiałów. Zastosowanie ciągłego przejścia jednej fazy w drugą pozwala ograniczyć skutki występowania naprężeń. W tym[...]
EN Very often, a result of direct connection of different material layers are mechanical stresses on the phases boundary. Continuous transition of the one phase in the second allows to limited stresses. This kind of material is named Functionally Gradient Material - FGM. A gradient is realized through [...]
3
100%
Maszyny Górnicze
2013 R. 31, nr 4 63--71
PL W artykule przedstawiono koncepcję repozytorium list kontrolnych dla wspomagania użytkowania i utrzymania ruchu maszyn górniczych, dostarczających wiedzę na temat poprawnego i bezpiecznego wykonywania czynności, bezpośrednio w miejscu i czasie ich realizacji.
EN A concept of repository of checklists developed to aid mining machines maintenance is presented in the article. This solution provides knowledge about correct and safe performing of activities, directly at the relevant place and time.
4
100%
Maszyny Górnicze
PL W artykule spośród usług przemysłowych przedmiotem zainteresowania są naprawy, które wykonywane są u usługobiorcy, tj. użytkownika maszyn, na stanowisku pracy maszyny. Naprawy te nazywane są naprawami serwisowymi. Wykonywanie napraw serwisowych przez wytwórnię lub upoważnionego przedstawiciela wytwó[...]
EN Repairs conducted At the contractor site, i.e. user of machine, at the stand of machine operation, are the paper's subject of interest apart from industrial services. These repairs are called servicing repairs. Conducting the servicing repairs by factory or licensed representative of factory results[...]
5
63%
Machine Dynamics Research
EN Lack of necessary caution and making mistakes during conducting of tasks causes accidents and loss. Lack of knowledge about correct performance of actions and lack of awareness about possible results of risky behavior is the root cause. This knowledge should be provided not only during training but [...]
6
63%
Maszyny Górnicze
PL W szkoleniach coraz powszechniej znajdują zastosowanie technologie multimedialne oparte na wirtualnej rzeczywistości. Przykładem takich materiałów są animacje przedstawiające zalecany sposób wykonywania poszczególnych czynności oraz rekonstrukcje wypadków. Materiały szkoleniowe w formie multimedialn[...]
EN Multimedia technologies based on virtual reality became more popular in trainings. Animations presenting recommended method of realization of each activity and reconstructions of accidents are examples of such materials. Training materials in multimedia form for hard coal mines have been developed f[...]
7
63%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL Zapewnienie ciągłości ruchu w kopalniach węgla kamiennego generuje wysokie koszty produkcji. Przedstawiono możliwości zastosowania narzędzi komputerowych w serwisowaniu maszyn górniczych. Autorzy skupili się na możliwości zastosowania w tym procesie systemów komputerowych klasy CMMs (Computer Mainte[...]
EN To provide the mining continuity in hard coal mines, high costs of production are produced. The application opportunities of computer tools to provide service of mining machines have been presented. The authors of the paper have focused on use of the Computer Maintenance Management system (CMMs) in [...]
8
63%
Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji
PL W artykule przedstawiono analizę porównawczą dwóch wybranych systemów klasy CMMS dla potrzeb wybranego szpitala. Dla jej potrzeb wykorzystano metodę ELECTRE. Zaprezentowano również efekty konfrontacji jej wyniku z rzeczywistymi potrzebami badanego szpitala. Działania te mają na celu wskazanie możliw[...]
EN Comparative analysis of two CMMS with respect to needs of a given hospital is presented in the article. The ELECTRE method is used for this analysis. The effects of its confrontation of ELECTRE results with the real needs of investigated hospital are also presented. These actions are intended to ind[...]
9
51%
Maszyny Górnicze
PL Aktualnie stosowane multimedialne materiały szkoleniowe realizowane na potrzeby kopalń przygotowywane są w oparciu o konkretne zdarzenia, jakie miały miejsce w rzeczywistości. Zdaniem autorów opracowywane materiały nie są w dostatecznym stopniu wykorzystywane. W artykule przedstawiono nową koncepcję[...]
EN Multimedia training materials realized for mines that are currently in use have been prepared basing on specific events that happed in reality. According to the authors those materials are not fully used. In the paper a new concept of interactive creation of training materials that would be used in [...]
10
51%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy przedstawiono wpływ laserowego odkształcenia na mikrostrukturę, twardość warstwy wierzchniej oraz chropowatość i topografię powierzchni stopu tytanu Ti6Al4V. Laserowe odkształcenie przeprowadzono za pomocą lasera impulsowego o dużej gęstości mocy ReNOVALaser Nd:YAG z modulacją Q. Powierzchni[...]
EN The effect of the Laser Shock Processing (LSP) on the surface layer microstructure, hardness as well as surface topography and roughness of Ti6Al4V alloy has been studied. Laser shock processing was accomplished by a high-power Q-switched NdYAG laser. During the laser shot processing the surface of [...]
11
51%
Materiały Ceramiczne
2009 T. 61, nr 3 192-196
PL W pracy przedstawiono zagadnienia związane z otrzymywaniem kompozytu diamentowo-węglikowego (Ti3SiC2) z gradientem rozmieszczenia faz. Gradientowa mikrostruktura tego materiału została ukształtowana metodą zagęszczania odśrodkowego w ultrawirówce. Otrzymano materiały o zróżnicowanym rozmieszczeniu f[...]
EN In this paper, a manufacturing method of the graded Ti3SiC2-diamond composite is presented. The material contained a gradients of phase concentration distribution, formed by a centrifugal densification process. The FGM material was obtained due to a difference in sedimentation velocity of the partic[...]
12
51%
Archives of Metallurgy and Materials
PL W pracy przedstawiono wpływ laserowej obróbki odkształcającej na mikrostrukturę i własności warstwy wierzchniej stopu tytanu Ti6Al4V. Proces laserowego odkształcania przeprowadzono za pomocą lasera impulsowego o dużej gęstości mocy ReNOVALaser Nd:YAG z modulacja Q. Stosowano długość fali 1,064 &micr[...]
EN The effect of the Laser Shock Peening (LSP) on the microstructure and properties of the surface layer of Ti6Al4V alloy has been studied. Laser shock processing was accomplished by a high-power Q-switched Nd:YAG laser, operating in a 1,064 µm wavelength range. The laser power density was 1 GW/c[...]
13
51%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2007 z. 42 67-81
PL W artykule przedstawiono problem zarządzania wiedzą na potrzeby realizacji napraw serwisowych maszyn budowlanych. Zidentyfikowano źródła wiedzy stosowane obecnie przez uczestników procesu napraw serwisowych maszyn budowlanych. Następnie zaproponowano model współpracy uczestników procesu, który zakła[...]
EN The paper presents a problem of knowledge management in building machines service repairs. First, knowledge sources currently used in process of building machines service repairs are identified. Then a model of cooperation of participants in process of building machines service repairs is proposed. [...]
14
51%
Archives of Materials Science and Engineering
EN Purpose: Sedimentation of particles in a viscous fluid is a main physical problem in fluid mechanics. Sedimentation is benchmark of one of the technica; methods to produce the functionally graded materials (FGM) with a continuous spatial change of mechanical properties. The aim of the research was e[...]
15
51%
Inżynieria Materiałowa
PL Celem pracy było wytworzenie stopu Nbl5A110Ti (% at.) przez zmielenie mieszaniny proszków czystego Nb, Al i fazy międzymetalicznej TiAl, metodą mechanicznej syntezy oraz charakterystyka mikrostruktury wytworzonego proszku. Próbki proszków po poszczególnych etapach mielenia badano za pomocą skaningow[...]
EN The goal of this work was to produce Nbl5A110Ti (at. %) alloy by milling powders of Nb, Al and intermetallic TiAl phase, via high energy mechanical alloying and microstructure characterization of the investigated alloy. Powders after particular time of milling were taken out to analysis and were inv[...]
16
51%
Kompozyty
PL Jednym z najlepszych i coraz powszechniej stosowanych materiałów narzędziowych jest diament. Wyróżniamy trzy podstawowe grupy materiałów diamentowych: polikrystaliczne spieki diamentowe PCD, warstwy diamentowe otrzymywane metodami CVD oraz monokryształy diamentu naturalnego i syntetycznego. Najwięks[...]
EN One of the most popular tools materials is diamond. Currently there are three groups of diamond based cutting tool materials available namely polycrystalline diamond compacts PCD, CVD diamond and single crystal natural and synthetic diamond. The most significance for machining have PCD materials. Th[...]
17
51%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Celem pracy była ocena wpływu zawartości tytanu na mikrostrukturę i własności mechaniczne stopów z układu Nb-Ti-Al, wytwarzanych mechaniczną syntezą. Badania przeprowadzono na dwóch stopach z układu Nb-Ti-Al, różniących się zawartością tytanu. Zawartość Ti w jednym stopie wynosiła 15%, a w drugim 22[...]
EN The goal of this work was to analyse the influence of titanium on microstructure and mechanical properties of mechanically alloyed Nb-Ti-Al alloys. Two alloys composition: Nb15Ti15Al and Nb22Ti15Al (all in at. %) were chosen. The X-ray diffraction of both milling alloys showed that 100 h of mechanic[...]
18
51%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2004 z. 22 253-275
PL Specyficzne warunki eksploatacji maszyn górniczych sprawiają, że zarządzanie utrzymaniem ruchu tych maszyn w sposób efektywny jest szczególnie trudne. W niniejszym artykule przedstawiono, na czym polega ta "trudność" zarządzania utrzymaniem ruchu maszyn górniczych oraz zaproponowano, jak usprawnić t[...]
EN Specyfic conditions of running of mining machines make effective maintenance of those machines very difficult to achieve. In the article the difficulty of maintenance of mining machines is described and a conception of using informatical tools in order to improve (and make effective) the process of [...]
19
51%
Rudy i Metale Nieżelazne
PL W artykule podjęto próbę zastosowania sieci probabilistycznych (PNN - Probabilistic Neural Networks) do przewidywania pęknięć w procesach plastycznej przeróbki metali na gorąco. Przeprowadzono symulacje numeryczne procesu jednoosiowego ściskania. Wyniki symulacji posłużyły do budowy modelu probabili[...]
EN The paper presents the results of the application of probabilistic neural networks to the fracture prediction in hot metal forming processes. Numerical simulations of the axisymetrical compression test have been performed and the results were used in construction of the probabilistic model. The elab[...]
20
51%
Materiały Ceramiczne
2014 T. 66, nr 4 435--439
PL W pracy przedstawiono wyniki spiekania metodą SPS (ang. spark plasma sintering) węglików metali przejściowych bez dodatku aktywatorów spiekania. Do grupy węglików metali przejściowych, nazywanych również metalopodobnymi lub interstycjalnymi, zaliczamy związki utworzone z bezpośredniego połączenia me[...]
EN This paper presents results of sintering transition metal carbides without the addition of sintering activators. The groups of transition metal carbides include compounds derived from the direct connection of metal with carbon; the former one belongs to the groups from IV to VI of the Periodic Table[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last