Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 64
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
2014 nr 5 364--370
PL Podziemne obiekty tunelowe stwarzają poważne zagrożenie także z punktu widzenia prowadzenia tam działań ratowniczo-gaśniczych. Pożary powodują zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, szczególnie że ze względu na możliwość wystąpienia paniki, trudności podczas ewakuacji oraz innych utrudnień w tego typ[...]
EN Underground and tunnel structures pose a serious danger with regards to performance of rescue and fire-fighting activities. Fires cause danger for both human health and life, especially due to possibility of panic, difficulties during the evacuation and other obstacles in such structures, related to[...]
2
100%
Przemysł Chemiczny
2017 T. 96, nr 9 1902--1905
PL Przy ocenie betonu największe znaczenie ma jego wytrzymałość. Wytrzymałość ta zależy przede wszystkim od składu betonu, a głównie od zawartości w nim zaczynu cementowego i jego wytrzymałości. Jest to bowiem składnik betonu najbardziej podatny na zmiany warunków pracy betonu w konstrukcji, w tym takż[...]
EN Polypropylene fibers were added (1.8 kg/m³) to a grit-free cement grout setted then for 30 days at 20°C, heat treated at 100-600°C and studied for tensile strength after cooling down to the room temp. The addn. of fibers resulted in decreasing the strength of the concrete after setting. After heat-t[...]
3
63%
Materiały Budowlane
2014 nr 10 106--108
PL W niektórych sytuacjach konieczne może być określenie odporności ogniowej elementu konstrukcyjnego w sposób obliczeniowy. W artykule poddano analizie algorytm właściwy dla metody elementów skończonych i metody przemieszczeń przy obliczeniach ramy przestrzennej (dla sytuacji stałej oraz sytuacji wyją[...]
EN In some situations it is necessary to determine fire resistance of structural element with calculation method. In this article an algorithm appropriate for the finite element method and compartments method in calculation of the time frame (for steady state and special case such as fire) is analysed,[...]
4
63%
Materiały Budowlane
2014 nr 10 178--180
PL W artykule zaprezentowano podstawowe problemy mające wpływ na bezpieczeństwo użytkowników budynków mieszkalnych wielorodzinnych w warunkach pożaru. Szczególną uwagę poświęcono zagadnieniom dotyczącym rozwoju pożaru w tego typu budynkach, jego dynamiki, podstawowych parametrów charakteryzujących środ[...]
EN Basic problems connected with fire safety of occupants in residential buildings are presented in the paper. Particular attention was given to issues relating to the development of the fire in this type of buildings, its dynamics, the basic parameters characterizing the fire environment due to the lo[...]
5
63%
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
2016 Vol. 43, nr 3 195--198
PL Cel: Celem artykułu jest przedstawienie ważnych problemów związanych z zasilaniem w wodę instalacji wodociągowych przeciwpożarowych w wysokich budynkach mieszkalnych. Szczególną uwagę zwrócono na kwestię dostosowania instalacji w budynkach istniejących do wymagań zawartych w obowiązujących przepisac[...]
EN Objectives: The objective of this paper is to present important problems related to supplying water to firefighting systems in high residential buildings. The article specially focuses on the adjustment of water supply systems in the existing high residential building to the requirements provided by[...]
6
63%
Przemysł Chemiczny
2015 T. 94, nr 10 1717-1722
PL Podjęto próbę analizy wybranych właściwości palnych trzech rodzajów włókien polipropylenowych (PP) stosowanych jako dodatki do betonów. Oznaczono temperaturę zapalenia, ciepło spalania oraz dokonano analiz termograwimetrycznych (TG) badanych włókien. Obserwacje strukturalne (SEM) wykonano używając s[...]
EN Three polypropylene (PP) fibers were used as admixtures in concretes studied for combustion properties (ignition temp., combustion heat, thermogravimetric (TG) anal.) and for structure. The PP fibers did differ significantly neither in ignition temps. nor in combustion heats. The presence of air dur[...]
7
63%
Materiały Budowlane
2014 nr 10 175--177
PL Tunele oprócz wielu zalet mają także wady. Specyficzna budowa tego typu obiektów sprawia, że warunki panujące w czasie pożaru są w nich znacznie trudniejsze niż w przypadku pożarów naziemnych. W celu zapobiegania oraz zmniejszania skutków pożarów należy stosować odpowiednie środki i rozwiązania tech[...]
EN Tunnels besides several advantages tunnels also have some disadvantages. Aspecific structure of these facilities reflects the conditions during the fire, which are more difficult than in case of fire occurring on the ground. In order to prevent and reduce fire the appropriate means and technological[...]
8
63%
Przemysł Chemiczny
2018 T. 97, nr 6 963--968
PL Hybrydowe systemy gaśnicze stanowią połączenie zdolności gaśniczych gazów obojętnych oraz mgły wodnej. Obecnie to najnowsza technologia, która znajduje zastosowanie w stałych urządzeniach gaśniczych. W ramach artykułu przedstawiono wstępne wyniki badań systemu dwufazowego, które zostały zrealizowane[...]
EN Hybrid fire-extinguishing systems combine the inert gas extinguishing capacity and water mist. Today, the latest technol. is used in fixed fire extinguishers. A preliminary assessment of fire performance of a 4-head fire extinguishing system installed in a test chamber was done. The effects of suppl[...]
9
63%
Zeszyty Naukowe SGSP / Szkoła Główna Służby Pożarniczej
2014 Nr 51 (3) 32--49
PL W artykule zaprezentowano możliwości komputerowego programu do badania taktycznych rozwinięć linii wężowych z samochodów pożarniczych. Ze względu na wysokie koszty badań laboratoryjnych i poligonowych, analizę taktycznych układów gaśniczych prowadzi się obecnie coraz częściej przy zastosowaniu specj[...]
EN Opportunities of computer program to the investigation of tactical hose lines supplied from pumping appliance have been presented. Due to the high cost of laboratory and real scale investigations, analysis of extinguishing systems is more often conducted using specialised computer programs. The only[...]
10
63%
Zeszyty Naukowe SGSP / Szkoła Główna Służby Pożarniczej
2011 Nr 42 53--62
PL W artykule przedstawiono analizę wybranych właściwości palnych trzech rodzajów włókien polipropylenowych (PP), stosowanych jako dodatki do betonów. W badaniach eksperymentalnych oznaczono temperaturę zapalenia, ciepło spalania oraz dokonano analiz termograwimetrycznych (TG) dla badanych włókien poli[...]
EN TG and DTG tests conducted in nitrogen let us suppose that the se fibers encapsulated in concrete in conditions of higher temperature and without access to a sufficient amount of oxygen shall be subject to pyrolysis in the similar way. Taking into account temperatures of maximum velocity of mass los[...]
11
63%
Zeszyty Naukowe SGSP / Szkoła Główna Służby Pożarniczej
2008 Nr 36 61--84
PL W artykule przedstawiono wyniki badań wytrzymałościowych na próbkach fibrobetonowych poddanych oddziaływaniu wysokich temperatur zbliżonych do temperatur występujących w środowisku pożaru. Głównym celem przeprowadzonych eksperymentów było przeanalizowanie wpływu temperatur występujących w czasie poż[...]
EN The assumptions were the basis for a multidirectional analysis which enabled determining the fiber-reinforced concrete strength changes due to firing temperature, heating time, polypropylene fiber content and kind. The research results show that addition of polypropylene fibers reduces the strength [...]
12
63%
Zeszyty Naukowe SGSP / Szkoła Główna Służby Pożarniczej
2012 Nr 44 41--54
PL W artykule przedstawiono procedury badawcze oraz wyniki badań modułu sprężystości fibrobetonu z dodatkiem włókien polipropylenowych pod danego oddziaływaniu wysokiej temperatury zbliżonej do temperatury występującej w środowisku pożaru. Oznaczenie modułu sprężystości wykonano na próbkach betonowych [...]
EN This pa per presents re se arch methods and studies results of the elastic modulus of fibers reinforced concrete with polypropylene fibers subject to high temperature, close to the temperatures occurring during the fire. The elastic modulus was determined for both concrete samples and fibers reinfor[...]
13
63%
Logistyka
PL Celem pracy jest analiza porównawcza rozkładu promieniowo-obwodowego kropel w strumieniu rozpylonym wytwarzanym przez dwie zaprojektowane w SGSP dysze mgłowe: strumieniowo-wirową i wirową oraz typowy tryskacz pod kątem ich skuteczności gaśniczej. Jest ona zależna przede wszystkim od trzech parametró[...]
EN The main purpose of this work is analysis of perimeter and radial distribution of droplets in the spray generated by two mist nozzles: stream-whirl and whirl designed in The Main School of Fire Service, and the typical sprinkler. The extinguishing effectiveness of the nozzle is mainly dependent on t[...]
14
63%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono przyczyny i skutki eksplozyjnego odpryskiwania betonu, które może mieć miejsce w tunelach komunikacyjnych w czasie pożaru. Zjawisko to stwarza poważne zagrożenie dla ekip ratowniczych oraz w znacznym stopniu obniża wytrzymałość i bezpieczeństwo konstrukcji. Szczególną uwagę [...]
EN The article discusses causes and effects of concrete thermal spalling, which may occur in traffic tunnels during a fire. This phenomenon constitutes a serious threat to emergency teams and it significantly reduces strength and safety of the construction. The article details in particular use of poly[...]
15
63%
Logistyka
2009 nr 6 CD-CD
PL Celem pracy jest analiza rozkładu promieniowo-obwodowego kropel w strumieniu rozpylonym wytwarzanym przez zaprojektowaną w SGSP dyszę strumieniowowirową pod kątem skuteczności gaśniczej uzyskanej mgły wodnej. Jest ona zależna przede wszystkim od trzech parametrów: kąta rozpylenia, średniej średnicy [...]
EN The main purpose of this work is analysis of perimeter and radial distribution of droplets in the spray generated by whirl nozzle designed in The Main School of Fire Service. The extinguishing effectiveness of the nozzle is mainly dependent on three parameters: spraying angle, average volume diamete[...]
16
63%
Logistyka
PL W pracy zaprezentowano możliwości komputerowego programu do badania taktycznych rozwinięć linii wężowych z samochodów pożarniczych. Ze względu na wysokie koszty badań laboratoryjnych i poligonowych, analizę taktycznych układów gaśniczych prowadzi się obecnie coraz częściej przy zastosowaniu specjali[...]
EN Due to the high cost of laboratory and full scale fire hose lines tests more often computer program for simulation of such system are implemented. Unique computer program simulating tactical hose lines developed from fire vehicles is presented in the paper. It enables to determine all important para[...]
17
63%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono działania Polski w zakresie tworzenia norm i wytycznych zharmonizowanych z dyrektywami UE zapewniającymi bezpieczeństwo użytkowników obiektów metra oraz tuneli komunikacyjnych. Omówiono podstawowe kierunki działań UE w tworzeniu bezpiecznych warunków użytkowania tych obiektó[...]
EN This paper presents activities undertaken by Poland in setting of standards and guidelines, consistent with EU directives ensuring safety of the underground facilities and tunnels users. It discusses main EU courses of action in creating safe conditions for use of the above mentioned facilities. Spe[...]
18
63%
Logistyka
2008 nr 6 CD-CD
PL Celem pracy jest porównanie, z punktu widzenia skuteczności gaśniczej, wybranych parametrów strumieni rozpylonych takich jak rozkłady średnich średnic objętościowych kropel oraz intensywności zraszania otrzymanych podczas badania dwóch rodzajów dysz mgłowych strumieniowo-wirowej i wirowej. Jednym z [...]
EN Comparison of some parameters of the spray generated by a stream-whirl and whirl jets important, from extinguishing effectiveness point of view, was the main goal of this paper. The axial distributions of sprinkling intensity and volume median diameter of droplets on the perpendicular circle surface[...]
19
63%
Logistyka
2015 nr 5 857--877, CD1
PL W artykule zaprezentowano ogólną koncepcję cyfrowego modelu gaszenia pożaru przy pomocy prądu zwartego wytwarzanego przez prądownicę wodną. Podano założenia do modelu fizycznego procesu gaszenia a następnie na ich podstawie określono zależności reprezentujące jego model matematyczny. Przedstawiono s[...]
EN A general concept of digital model of extinguishing process using solid jet produced by the water nozzle is presented in the paper. The physical model assumptions for extinguishing process are given. A set of relationships representing a mathematical model determined on the basis of physical one is [...]
20
63%
Logistyka
2014 nr 6 3256--3263
PL Jednym z warunków wytrzymałości konstrukcji ze względu na bezpieczeństwo pożarowe budynków jest zapewnienie jej nośności w trakcie pożaru. Elementy konstrukcji budynku muszą być zaprojektowane lub zabezpieczone w sposób gwarantujący osiągnięcie przez nie odporności ogniowej wynikającej z klasy odpor[...]
EN In some situations it is necessary to determine fire resistance of structural element with calculation method. In a standard approach to design frame structures for “fire situation”, a construction work as a whole is omitted, and separated element of the frame (mullions and transoms), loaded with se[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last