Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 15
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Transport Miejski i Regionalny
2013 nr 4 31--40
PL W Polsce, zasady zawierania umów na świadczenie usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym reguluje Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010 r . Zgodnie z ustawą każda umowa przewozowa powinna zawierać w swojej treści m.in. warunki dotyczące norm jakości oraz podno[...]
EN In Poland rules for contracting transport services in public transport are normalized in The Act of law of December 16, 2010 on collective public transport. According to this regulation all contracts should include – among others – conditions relating to the quality norms and improvement of services[...]
2
100%
Transport Miejski i Regionalny
2011 nr 11 23-30
PL Środki transportu wykorzystywane obecnie w dojazdach do/z portu lotniczego Łódź im. Wł. Reymonta. Wyniki badań sondażowych prowadzonych wśród pasażerów podróżujących do/z portu lotniczego Łódź im. Wt. Reymonta. Preferencje podróżnych w zakresie wyboru środka transportu po uruchomieniu połączenia kol[...]
EN Means of transport operating currently for access to the Lodz Władysław Reymont airport. Results of the poll researches of passengers travelling to/from the Lodz Władysław Reymont airport. Preferences of passengers related to the choise of mean of transport when starting the railway connection to th[...]
3
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Intensywny rozwój obszarów zurbanizowanych, oprócz korzyści gospodarczych, niesie za sobą również pewne zagrożenia. Jednym z nich są negatywne skutki wzrostu motoryzacji indywidualnej w podróżach miejskich. Odpowiedzią na potęgujące się problemy wynikające z rosnącej liczby użytkowników transportu i[...]
EN Intensive development of urban areas, in addition to economic benefits, also carries certain threats. One of them are negative effects of individual transport permanent increase in cities. The response to the escalating problems resulting from the growing number of private transport users might be t[...]
4
100%
Logistyka
2015 nr 4 1323-1330, CD2
PL Artykuł przedstawia rozważania na temat czynników mających wpływ na rezygnację z użytkowania transportu indywidualnego w miastach. Zawiera zarówno badania literaturowe, jak i analityczne w tym zakresie. W artykule przedstawiono wyniki badań własnych prowadzonych techniką badań ankietowych z wykorzys[...]
EN The article presents the consideration on the factors affecting the resignation from the car usage in urban areas. The paper consists of both literature review, and analytical research in this field. The article presents the results of survey studies conducted via Internet among residents of the lar[...]
5
100%
Transport Miejski i Regionalny
2018 nr 2 24--30
PL Rosnąca mobilność ludności i wysoki stopień wykorzystania transportu indywidualnego w podróżach przyczyniają się niejednokrotnie do eskalacji problemów związanych m.in. z zanieczyszczeniem powietrza. Negatywne skutki działalności transportowej zmuszają władze samorządowe do poszukiwania rozwiązań sł[...]
EN The increasing mobility of the population and a high degree of use of individual transport in travels often result with the escalation of problems related to – among others – with air pollution. Negative effects of transport activities force local governments to seek solutions for sustainable transp[...]
6
100%
Transport Miejski i Regionalny
2017 nr 6 11--17
PL Artykuł przedstawia analizę poziomu komfortu podróży w pociągach obsługujących połączenie kolejowe Kraków Lotnisko/Airport–Wieliczka Rynek Kopalnia. Analizę tę przeprowadzono w oparciu o stopień wykorzystania miejsc w pojeździe oraz współczynniki uciążliwości jazdy określające, ile razy zaobserwowan[...]
EN The article presents an analysis of the comfort level of trains operating on the connection Krakow / Krakow Airport Railway. This analysis was based on the occupancy rate of the vehicle and the nuisance coefficient of driving, which determines how many times the train travel is more burdensome than [...]
7
100%
Transport Miejski i Regionalny
2016 nr 1 3--10
PL Kultura to istotny element każdego społeczeństwa, stanowi całokształt materialnych i niematerialnych wartości, będących wytworami ludzkiej działalności oraz wyuczonych i uznawanych społecznie zachowań, również transportowych. Jak każda kultura, również społecznie uznawana kultura mobilności będzie w[...]
EN Culture is an important element of each society, includes entirety of tangible and intangible values, which are creation of human activities and learned as well as socially recognized behaviors, including transport behaviors. Like all cultures, also socially considered mobility culture will support [...]
8
100%
Transport Miejski i Regionalny
2015 nr 1 24--30
PL Artykuł przedstawia rozważania na temat jakości usług przewozowych. Punktem wyjścia do rozważań jest definicja jakości, której znaczenie w kontekście rozwoju gospodarczego ulega ewolucji i rozszerzeniu. Jakość, w tym również jakość przewozów, obecnie stanowi coś więcej niż tylko stopień spełnienia o[...]
EN The article presents considerations concerning quality of transport services. Definition of the quality – which meaning in the context of economical development is enhanced and evolved - is a starting point for the consideration. A quality, including quality of transport services, nowadays is becomi[...]
9
63%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
2016 Nr 4(111) 19--32
PL Obecna polityka transportowa miast ukierunkowana jest na dążenie do zrównoważonego rozwoju transportu poprzez m.in. kształtowanie zrównoważonej mobilności w miastach. Różnego rodzaju działania w tym celu podejmują władze na szczeblu unijnym, krajowym i regionalnym. W kształtowaniu kierunków tych dzi[...]
EN To prevent the negative impacts of suburbanization, the transport policy of the most cities is focused on trends of sustainable transport and, especially, on the creation and the development of sustainable urban mobility. Activities in this field are done on a large scale by the authorities at diffe[...]
10
63%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
2017 Nr 2(113) 19--34
PL Kolejowe przewozy aglomeracyjne stanowią część systemu transportu miejskiego, przy czym, w odróżnieniu od połączeń aglomeracyjnych autobusowych, zapewniają czas przejazdu nienarażony na opóźnienia związane ze zmiennymi warunkami drogowymi, w szczególności kongestią pojawiającą się w godzinach szczyt[...]
EN Railway agglomeration services are a part of an urban transport system, which ensures travel time not exposed to changing of road conditions, particularly during the peak hours. The service should supply convenient, fast and reliable connections between suburbs and satellite towns and centre of the [...]
11
63%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
2015 Nr 3(107) 17--32
PL Współczesne obszary zurbanizowane stoją w obliczu wielu problemów, w tym transportowych, związanych z rosnącą mobilnością mieszkańców i jednoczesnym przywiązaniem do transportu indywidualnego. Rosnąca kongestia, a tym samym zanieczyszczenie środowiska wymagają poszukiwania rozwiązań, które z jednej [...]
EN Modern urban areas face a number of challenges in the field of transport. This fact requires an implementation of different solutions. On the one hand, these options should not create any restrictions on the inhabitants’ mobility and, on the other hand, lead to minimization of problems, which reason[...]
12
63%
Logistyka
2014 nr 6 2750--2758
PL Zwiększająca się intensywnie liczba użytkowników Internetu, szczególnie w obszarach zurbanizowanych, zachęca do wykorzystania potencjału tego instrumentu również w zakresie badań zachowań transportowych. W związku z tym, w artykule podjęto próbę oceny możliwości wykorzystania technik internetowych w[...]
EN The intensively increasing number of Internet users, particularly in urban areas, encourage to exploit the possibilities of this instrument also in travel behavior research. Therefore, this article attempts to assess the possibility of using Web technologies in conducting this type of research. Addi[...]
13
63%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
2016 Nr 3(110) 7--22
PL Współczesne aglomeracje stoją w obliczu wielu problemów, w tym transportowych, związanych z suburbanizacją i rosnącą mobilnością mieszkańców. Kongestia na drogach i jej skutki to wyzwanie dla organizatorów transportu w obszarach zurbanizowanych dla tworzenia takich rozwiązań, które będą mogły realni[...]
EN Nowadays, agglomeration areas are facing many problems, including transport issues, related to the suburbanization process and increasing mobility of the agglomeration inhabitants. Growing road congestion and its effects is a challenge for the local transport organizers to create solutions that will[...]
14
63%
Transport Miejski i Regionalny
2014 nr 3 9--15
PL Artykuł przedstawia hierarchizację czynników mających wpływ na wybór transportu publicznego i transportu indywidualnego w Krakowie. Ponadto zawiera prezentację ważności cech jakości usług przewozowych, które mogłyby mieć wpływ na podejmowanie decyzji o wyborze transportu publicznego przez obecnych u[...]
EN The article presents hierarchization of criterions influencing choice of public or private transport in Cracow. Besides it includes presentation of the quality characteristics of public transport which might influence car users to choose public transport. Researches have been carried out on sample o[...]
15
63%
Transport Miejski i Regionalny
2014 nr 6 17--25
PL Stały wzrost znaczenia motoryzacji indywidualnej w podróżach miejskich zmusza władze samorządowe do podejmowania działań służących zrównoważonej mobilności. W celu podniesienia skuteczności tych działań stosuje się różne narzędzia, wśród których duże znaczenie odgrywają narzędzia finansowe. Artykuł [...]
EN Constant growth of private sector participation in urban transport forces local authorities to undertake activities aimed at sustainable mobility. To make those activities more effective different tools are implemented, and among them financial instruments are of significant importance. The article [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last