Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 198
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Obróbka Plastyczna Metali
PL W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych i numerycznych w zakresie określania sił w procesach walcowania klinowo-rolkowego (WKR). Omówiono wpływ głównych parametrów procesu: kąta rozwarcia klina b i gniotu na wartość składowej stycznej Fx i promieniowej Fz siły walcowania. Przedstawio[...]
EN Results of experimental and numerical investigation of loads in wedge-rolls rolling (WRR) are presented in this paper. Influence of main WRR process parameters (forming angle a, and relative reduction) on radial and tangential component of rolling load is discussed. Measured courses of loads during [...]
2
100%
Mechanik
PL Opisano proces jednoczesnego walcowania poprzeczno-klinowego czterech kul SŘ22 mm. Przedstawiono narzędzie zastosowane w procesie kształtowania półwyrobów kul. Stosując MES pokazano przebieg procesu walcowania oraz rozkłady temperatury i odkształcenia w uzyskanych kulach. Próby walcowania, wykonane [...]
EN Described is the process of simultaneous cross wedge rolling of four 22 mm dia balls. The tool for shaping the semi product is presented. Also, the progress of the ball rolling process with the strain and temperature distribution in the produced balls is explained by means of the finite element meth[...]
3
100%
Inżynieria i Budownictwo
PL Podano wynikające z praktyki wykonawczej uwagi dotyczące takich problemów, jak realizacja kontraktów mostowych, aktualne osiągnięcia techniki mostowej w Polsce, rola pracowników przedsiębiorstw w realizacji zadań, a także potrzeby w odniesieniu do kształcenia kadr technicznych. Wyrażono pogląd, że p[...]
EN Issues related to bridge project realizations such as: arrangement of contracts, current techniques and technological achievements in bridge engineering in Poland, role of contractor's qualified personnel in realization process, and finally a need for the sustainable education of engineering staff. [...]
4
100%
Rudy i Metale Nieżelazne
1999 R. 44, nr 11 595-598
PL Przedstawiono rezultaty badań stanu odkształcenia w procesie walcowania poprzeczno-klinowego (WPK). W badaniach wykorzystano metodę pomiaru twardości. Określono wpływ podstawowych parametrów procesu, tj. kątów kształtującego alfa i rozwarcia klina beta oraz stopnia gniotu delta na wielkość odkształc[...]
EN The results of strain investigation in cross wedge rolling (CWR) process are presented in this paper. The method of hardness measurement is used in the experiments. The influence of basic CWR parameters (a forming angle alpha, a spreading angle beta, a relative reduction delta) on the strain state i[...]
5
100%
Rudy i Metale Nieżelazne
PL Przedstawiono opis nowej metody walcowania poprzeczno-klinowego. Polega ona na walcowaniu wyrobów osiowosymetrycznych za pomocą jednego klina płaskiego i dwóch rolek (gładkich lub profilowych). W artykule podaje się również wyniki wstępnej symulacji numerycznej opisywanej metody kształtowania.
EN Description of new method of cross wedge rolling is given in this paper. It consists in rolling of axisymmetrical parts by using of one flat wedge and two rolls (profile or smooth). Results of preliminary numerical simulations of discussed forming method are given in paper, too.
6
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
2003 z. 201 97-102
PL W opracowaniu podaje się wyniki analiz numerycznych dwóch przemyłowych procesów wytwórczych, w których wykorzystuje sie technologie walcowania poprzeczno-klinowego (WK). Pierwszy proces dotyczy kształtowania przedkuwki, z której w następnej operacji kuje się dwie odkuwki korpusu. Drugi zaś to walcow[...]
EN In this work the results of numerical analysis of two industrial cross-wedge rolling processes are presented. First, it is forming of perform which is finally forged on two rolled part of body. Second process, it is rolling of stepped shaft. Calculations of these processes were made under the condit[...]
7
100%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL W artykule przedstawiono wybrane wyniki analizy numerycznej procesu walcowania poprzeczno-klinowego (WBK). Obliczenia wykonano wykorzystując komercyjny pakiet oprogramowania MSC.MARC/AutoForge, bazujący na metodzie elementów skończonych. Opracowany model MES poddano weryfikacji eksperymentalnej. W a[...]
EN Results of numerical analysis of cross-wedge rolling (CWR) have been presented. Calculations have been made by utilizing commercial software MSC, MARC/AutoForge module based on finite-elements method. The developed FEM model has been experimental verified. The paper is limitted to analysis of rollin[...]
8
100%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL W artykule przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych procesu walcowania poprzeczno-klinowego wyrobów drążonych. W obliczeniach wykorzystano komercyjny pakiet oprogramowania MSC. MARC AutoForge. Podano przewidywane rozkłady odkształceń w przekrojach poprzecznych i wzdłużnych odkuwek, składowych prom[...]
EN Results of numerical calculations of transverse-wedge rolling of hollow products have been presented. For calculations software MSC.MARC AutoForge package has been utilized. Future distribution of strain in transverse and longitudinal sections of forgings, components of radial and tangent rolling fo[...]
9
100%
Przegląd Mechaniczny
2003 nr 7-8 31-35
PL Przedstawiono przykład zastosowania metody objętości skończonej w analizie procesu wal-cowania poprzeczno-klinowego (WPK), obliczenia wykonano przy użyciu programu MSC.SuperForge 2000 dla procesu kształtowania odkuwki prowadnicy, podano rn.in. obliczone mapy odkształceń w przedkuwce walcowej oraz ro[...]
EN An example of using the finite-volume method in analysis of the process of cross-key rolling (WPK). Calculations were made using the program MSC SuperForge 2000 for shaping a forging for a guide. Calculated maps of the strains in a rolled slug forging and distribution of forces driving-in key. Limit[...]
10
100%
Obróbka Plastyczna Metali
PL W artykule przedstawiono przykład zastosowania metody objętości skończonej w analizie procesu walcowania gwintu. Obliczenia wykonano korzystając z programu MSC.SuperForge 2000. Podano obliczone mapy odkształceń w wyrobie oraz rozkład siły wciskającej narzędzie. Omówiono ograniczenia w stosowaniu w/w[...]
EN An example of finite volume application for thread rolling process analysis is presented in the present paper. USC.SuperForge 2000 software was used for calculations. Computed strain maps in the product and distributions of load rushing the tool into material are included. Existing limitations assoc[...]
11
100%
Obróbka Plastyczna Metali
PL W artykule przedstawiono wyniki symulacji mechanicznej i termomechanicznej procesu obrotowego obciskania trzema walcami. Analizę procesu kształtowania wykonano przy użyciu komercyjnego oprogramowania MARC/AutoForge, bazującego na metodzie elementów skończonych. Stwierdzono dobrą zgodność wyników otr[...]
EN The paper presents some results of mechanical and thermomechanical simulation of 3-rolls rotational compression of rod. The analysis of the forming process is performed using commercial software MARC/AutoForge, based on the finite element method. Results obtained by mechanical and thermomechanical s[...]
12
100%
Archives of Metallurgy and Materials
PL W opracowaniu scharakteryzowano nową metodę walcowania poprzeczno-klinowego (WPK), którą nazwano walcowaniem klinowo-rolkowym (WKR). W procesie tym w odróżnieniu od dotychczas znanych metod WPK wykorzystuje się tylko jeden klin kształtujący oraz dwie rolki podtrzymujące wyrób w trakcie walcowania. W[...]
EN In this paper a new method of cross — wedge rolling (CWR) was characterized. This method was named wedge — rolls rolling (WRR). Comparing with other CWR method, in WRR process only one forming wedge and two rolls supporting the workpiece during rolling are used. Depending on the applied tools geomet[...]
13
100%
Obróbka Plastyczna Metali
PL W artykule przedstawiono aspekty modelowania numerycznego procesu kucia matrycowego, na przykładzie kształtowania odkuwki korbowodu. Przeanalizowano dwa warianty kucia matrycowego odkuwki korbowodu: w układzie pojedynczym (z przedkuwki walcowanej metodą WPK) oraz w układzie podwójnym (bezpośrednio [...]
EN In this paper, the aspect of numerical modeling of die forging process are presented on the example of forming of crank shaft forging. Two variants of forging of this crank shaft were analyzed: in single system (from a preform rolled by means of cross-wedge rolling) and in double configuration (dire[...]
14
100%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL W artykule omówiono problematykę pękania metalu w odkuwkach kształtowanych metodą walcowania poprzeczno-klinowego (WPK). Na podstawie analizy literatury specjalistycznej wskazano podstawowe przyczyny powstawania pęknięć w odkuwkach kształtowanych metodą WPK. Stosując metodę elementów skończonych (ME[...]
EN In this paper problems of metal cracking in cross-wedge rolling process of cross-wedge rolling method (CWR) are discussed. On the basis of analysis of' specialists literature essential causes of fracture appearance in parts formed by means of CWR were determined. Applying the finite element method ([...]
15
100%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2011 Vol. 78, nr 11 935--939
PL W opracowaniu przedstawiono wyniki analizy numerycznej procesu WPK metodą zwykłą kul do młynów. Stosując MES przeanalizowano 12 przypadków kształtowania, przebiegających przy różnych parametrach kątowych narzędzi klinowych. Skoncentrowano się na zagadnieniach związanych z dokładnością wykonania kul [...]
EN This paper presents results of numerical analysis of typical CWR process of balls for mills. Applying FEM, 12 forming cases at various angle parameters of wedge tools were analyzed. The author concentrated on issues connected with the precision of balls manufacturing and forming forces. It was state[...]
16
100%
Rudy i Metale Nieżelazne
2009 R. 54, nr 11 744-747
PL W artykule podano wybrane wyniki analiz numerycznych procesu walcowania poprzeczno-klinowego (WPK) ze stopu aluminium gatunku 2618. Obliczenia wykonano metodą elementów skończonych w warunkach przestrzennego stanu odkształcenia 3D, przy uwzględnieniu zjawisk cieplnych zachodzących podczas kształtowa[...]
EN The results of numerical analysis of cross-wedge rolling (CWR) process of parts from 2618 aluminium alloy are presented in this paper. Calculations were made using finite element method under the condition 3-D state of strain taking into consideration thermal phenomena during the forming process. Sh[...]
17
100%
Obróbka Plastyczna Metali
PL W artykule scharakteryzowano sześć schematów walcowania klinowo rolkowego (WKR). Bazując na metodzie elementów skończonych przeanalizowano proces kształtowania wyrobu typu stopniowany wałek, wg każdego z opracowanych schematów WKR. Dokonano porównania obliczonych kształtów uzyskanych odkuwek, rozkła[...]
EN Six schemes of wedge - rolls rolling (WRR) are characterized in this paper. Forming process of part of stepped shaft type in accordance to each scheme of WRR is analyzed using finite element method. Shape of rolled parts, strain fields and distributions of forming loads are compared during calculati[...]
18
100%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL W artykule przedstawiono wyniki obliczeń metodą elementów skończonych procesu dziurowania w prasowalcarce. Obliczenia wykonano korzystając z programu MSC.SuperForm 2002, przy założeniu przestrzennego stanu odkształcenia. Przeanalizowano wpływ kształtu główki dziurującej na przebieg procesu dziurowan[...]
EN Results ofFEM calculations of piercing process in press-piercing mill have been presented. Calculations were made by using commercial software package MSC SuperForm 2002 and assuming three-dimensional state of strain. The influence of shape of piercing head on the course of piercing process was anal[...]
19
100%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL W artykule podano wybrane wyniki analiz numerycznych procesu walcowania poprzeczno-klinowego (WPK) wyrobów ze stopu magnezu gatunku AZ31. Obliczenia wykonano metodą elementów skończonych w warunkach przestrzennego stanu odkształcenia, przy uwzględnieniu zjawisk cieplnych zachodzących w trakcie kszta[...]
EN The results of numerical analysis of cross-wedge rolling (CWR) process of parts from AZ31 magnesium alloy are presented in this paper. Calculations were made using finite element method under the condition 3-D state of strain taking into consideration thermal phenomena during the forming process. Sh[...]
20
100%
Obróbka Plastyczna Metali
PL W artykule podano wyniki modelowania numerycznego złożonego procesu walcowania poprzeczno - klinowego (WPK) odkuwki wałka pośredniego. W obliczeniach wykorzystano komercyjny pakiet oprogramowania DEFORM-3D, bazujący na metodzie elementów skończonych. W efekcie obliczeń przedstawiono progresję kształ[...]
EN In this paper, the results of numerical modelling of complex process of the cross-wedge rolling (CWR) of transmission shaft are presented. The commercial software DEFORM-3D basing of the finite element method was used in calculations. In the results of calculations, the progression of part shape dur[...]
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last