Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 24
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL W artykule przedstawiono wyniki badań interferencji aerodynamicznej stalowych zbiorników dwupłaszczowych o dachu stałym i pływającym. Układ interferencyjny składał się z dwóch zbiorników. Badania przeprowadzono w tunelu aerodynamicznym z warstwą przyścienną.
EN The paper summarizes the results of wind tunnel tests of aerodynamic interference between steel double-shell tanks with fix and floating roof. The interference configuration has been consisted of two tanks. Aerodynamic tests have been accomplished in boundary layer wind tunnel.
2
100%
Inżynieria i Budownictwo
2015 R. 71, nr 1 47--49
PL Przedstawiono wyniki badań w tunelu aerodynamicznym działania wiatru na wysoki pylon reklamowy o przekroju poprzecznym w kształcie trójkąta równoramiennego. Pomiary ciśnienia wiatru w obszarze powierzchni reklamowej pozwoliły wyznaczyć płaski układ sił w płaszczyźnie poziomej. Wyznaczono współczynni[...]
EN The paper summarizes results of tunnel investigations of wind action on a high advertisement support with the equilateral triangle cross-section shape. Wind pressure measurements in the advertisement area let to obtained the coplanar forces in the horizontal plane. The wind pressure coefficients, th[...]
3
100%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL W artykule przedstawiono rezultaty badań modelowych w tunelu aerodynamicznym z warstwą przyścienną rozkładów ciśnienia wiatru na powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych modelu budynku gospodarczego. Badania przeprowadzono w różnych wariantach wartości współczynnika wypełnienia ścian bocznych kons[...]
EN This article presents results of model tests of pressure distributions over interior and exterior surfaces of a utility building model carried out in an boundary layer wind tunnel. The tests were carried out taking into consideration different variants of solidity ratio coefficient values of the str[...]
4
100%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL W artykule przedstawiono rezultaty badań modelowych w tunelu aerodynamicznym niestandardowego zadaszenia stadionu. Badania zostały wykonane w tunelu aerodynamicznym z warstwą przyścienną. Podstawowym celem analiz było określenie rozkładu wartości współczynnika średniego ciśnienia wiatru na powierzch[...]
EN This paper summarizes results of wind tunnel tests of a non-standard stadium roof. Aerodynamic laboratory studies were accomplished in a boundary layer wind tunnel. The main objective of the research was to determine the distribution of the mean wind net pressure coefficient over the stadium roof su[...]
5
100%
Budownictwo i Architektura
2014 Vol. 13, nr 2 163--171
PL Praca przedstawia wyniki badań modelowych w tunelu aerodynamicznym działania wiatru na wysokościowy budynek projektowany przy ul. Puławskiej 2 w Warszawie. Badania przeprowadzono w Laboratorium Inżynierii Wiatrowej Politechniki Krakowskiej. Mierzono ciśnienia wiatru na powierzchniach zewnętrznych mo[...]
EN The paper summarizes the results of wind tunnel tests of a wind action on a high-rise building design in Warsaw. Measurements were accomplished in Wind Engineering Laboratory of Cracow University of Technology. Wind pressures on external surfaces of the building model were acquired. A study of the c[...]
6
100%
Budownictwo i Architektura
PL Praca przedstawia wyniki badań modelowych w tunelu aerodynamicznym wpływu interferencji aerodynamicznej na działanie wiatru na wysokościowy budynek projektowany w centrum Warszawy. Badania przeprowadzono w Laboratorium Inżynierii Wiatrowej Politechniki Krakowskiej. Mierzono ciśnienia wiatru na powie[...]
EN The paper summarizes the results of wind tunnel tests of the influence of aerodynamic interference on wind action of a high-rise building design in Warsaw. Measurements were accomplished in Wind Engineering Laboratory of Cracow University of Technology. Wind pressures on external surfaces of the bui[...]
7
63%
Inżynieria i Budownictwo
PL Przedstawiono analizę wpływu sprzężeń aerodynamicznych na odpowiedź dynamiczną dwóch zrealizowanych w Polsce południowej kładek dla pieszych: kładki w Tropiu i kładki w Rożnowie. Model działania wiatru, przyjęty zgodnie z teorią guasi-ustaloną, uwzględnia nie tylko turbulencję atmosferyczną, ale tak[...]
EN An analysis of the influence of aero dynamical feedbacks on two footbridges existed in the southern region of Poland is presented. The model of wind load adopted in agreement with a quasi-steady concept takes into consideration not only unsteady air inflow but also motion of the structure itself. Wi[...]
8
63%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL W artykule przedstawiono rezultaty badań modelowych w tunelu aerodynamicznym budynku wysokościowego położonego w centrum Warszawy. Badania zostały wykonane w tunelu aerodynamicznym z warstwą przyścienną. Podstawowym celem analiz było określenie rozkładu wartości współczynnika średniego ciśnienia wia[...]
EN This paper summarizes results of wind tunnel tests of a high-rise building placed in Warsaw city centre. Aerodynamic laboratory studies were accomplished in a boundary layer wind tunnel. The main objective of the research was to determine the distribution of the mean wind pressure coefficient over t[...]
9
63%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL Artykuł przedstawia wyniki statycznej oraz dynamicznej analizy platformy widokowej w Trzęsaczu. Konstrukcja składa się z dwóch równoległych kratownic. Obiekt wykonany jest z rur stalowych o zmiennych przekrojach w zależności od wielkości sił przekrojowych. Na podstawie procedur zawartych w Eurokodac[...]
EN This article outlines static and dynamic analyses of the viewing platform in Trzęsacz. The steel construction consists of two parallel lattice girders placed on concrete columns. The elements of the girders are made of tubular profiles. Ultimate limit state and serviceability limit state criteria we[...]
10
63%
Inżynieria i Budownictwo
2013 R. 69, nr 12 663--667
PL Opisano system monitoringu konstrukcji przekrycia stadionu zrealizowanego w ramach projektu EURO 2012. Obserwację konstrukcji prowadzono od 1 października 2011 do 30 listopada 2012 r. Przeanalizowano wyniki pomiarów i sformułowano wnioski.
EN The paper summarizes a description of the structural health monitoring of the Municipal Stadium roof structure in Poznań, which was realized due EURO 2012 project. The monitoring system was designed and realized by the staff of Wind Engineering Laboratory of Cracow University of Technology and the s[...]
11
51%
Roads and Bridges - Drogi i Mosty
2013 Vol. 12, no. 3 297--316
PL W pracy przedstawiono wyniki analizy aero dynamicznej mostu „Kazimierz-Ludwinów" w Krakowie prze znaczonego dla ruchu pieszych i rowerów. W obliczeniach konstrukcji wykorzystano opracowany przez autorów model dynamicznego oddziaływania wiatru oparty na teorii quasi-ustalonej. Jako podstawę obliczeń [...]
EN Computer aerodynamic analysis of the bridge "Kazimierz-Ludwinów" located in Cracow, designed for pedestrians and bicycles traffic is presented in the paper. Authors' own model of the dynamic wind action based on the quasi-steady theory has been applied. The data, obtained in model studies performed [...]
12
51%
Roads and Bridges - Drogi i Mosty
2013 Vol. 12, no. 4 339--360
PL W pracy przedstawiono kompleksową analizę aerodynamiczną mostu dla ruchu pieszego i rowerowego „Kazimierz-Podgórze" przez rzekę Wisłę w Krakowie. Analiza składa się z badań modelowych w tunelu aerodynamicznym oraz obliczeń komputerowych. Przedstawiono wyniki badań dotyczących wyznaczenia funkcji wsp[...]
EN Complex aerodynamic analysis of the "Kazimierz-Podgórze" bridge for pedestrians and bicycles traffic over Vistul a River has been presented in the paper. The analysis consists of model tests performed in the wind tunnel and aerodynamic cal culations. Aerodynamic coefficients of drag Cx, l ift Cy and[...]
13
51%
Inżynieria i Budownictwo
2010 R. 66, nr 8 420-425
PL Przedstawiono analizę aerodynamiczną dwóch mostów dla ruchu pieszego i rowerowego. Wyniki dotyczą badań modelowych w tunelu aerodynamicznym i obliczeń komputerowych obu konstrukcji poddanych dynamicznemu oddziaływaniu wiatru. Wyznaczone funkcje współczynników aerodynamicznych wykorzystano do określe[...]
EN The paper deals with the aerodynamic analysis of two bridges for pedestrian and bicycles traffic over Vistula River in Cracow. Result concern wind tunnel measurements (the determination of aerodynamic coefficients Cx' Cy' Cm in dependence on wind attack angle) and numeric calculations of both bridge[...]
14
51%
Inżynieria i Budownictwo
2010 R. 66, nr 10 553-557
PL Zaprezentowano propozycję modelu dynamicznego oddziaływania wiatru na membranowe przekrycia stadionów sportowych. Przykładem analizowanym w pracy jest przekrycie tego typu Stadionu Miejskiego w Poznaniu na EURO 2012. Stworzono własny model dynamicznego oddziaływania wiatru, wykorzystujący rozkłady w[...]
EN Dynamic model of wind action on the sport stadiums membrane roofs is presented in this paper. Municipal Stadium in Poznań for UEFA EURO 2012 is an analysed example. Our own model of dynamic wind action has been created. The model is based on pressure coefficient distribution which had been determine[...]
15
51%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL W artykule przedstawiono opis badań w tunelu aerodynamicznym rzeczywistych paneli akustycznych montowanych na dachach budynków blokowych w pobliżu krawędzi dachu i ścian budynków. Przeprowadzone badania miały dwa główne cele: 1. Sprawdzenie wytrzymałości paneli i ich łączników przy dużych prędkościa[...]
EN The paper summarizes the wind tunnel tests of original acoustic panels located on the block buildings roofs near edge of building roof and walls. Performed investigations had two main goals: 1. Verification of resistance of the panels at their connecting members at high air flow velocities; 2. Deter[...]
16
51%
Inżynieria i Budownictwo
2005 R. 61, nr 12 685-690
PL Przedstawiono analizę efektów działań związanych z różnymi formami normalnej (chód, bieg) oraz akcydentalnej (skoki) aktywności użytkowników na nowo projektowanej kładce dla pieszych nad Drogową Trasą Średnicową w Katowicach. W celu ograniczenia poziomu drgań konstrukcji wywołanych przez ludzi zapro[...]
EN Basic problems concerning dynamics of a new designed footbridge on the "Drogowa Trasa Średnicowa" in Katowice has been presented. Three types of dynamic actions generated by one, several or many users of the footbridge have been taken into account, i.e. walking, running and jumping. Normal and accid[...]
17
51%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL Chłodnię kominową można zakwalifikować do grupy konstrukcji specjalnych zarówno pod względem niezawodności jak i rozmiaru. Zniszczenie tak wielkiego obiektu zlokalizowanego w sąsiedztwie budynków elektrowni może skutkować poważnymi konsekwencjami. Projektowanie wymaga szczególnej uwagi. Pomimo więks[...]
EN The cooling tower can be classified as a special structure, both in terms of reliability and size. The collapse of such a large tower, located closely to other buildings, may result in very serious consequences. It seems that special attention should be paid during design process of this kind of str[...]
18
51%
Inżynieria i Budownictwo
PL Przedstawiono wybrane zagadnienia analizy aerodynamicznej mostu podwieszonego. Omówiono analizy drgań własnych, oszacowanie naprężeń od działania wiatru, analizę drgań konstrukcji spowodowanych turbulencją atmosferyczną i sprzężeniami aerodynamicznymi, określenie drgań wzbudzanych przez wiry oraz os[...]
EN The selected problems of aerodynamic analysis of suspended bridge are presented. The analysis of eigen vibration, assessing of wind action stresses, analysis of vibrations caused by the atmospheric turbulence and aerodynamic conjugation, determination of vibrations excitated by vortices and assessin[...]
19
51%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL Przed rozpowszechnieniem komputerów, jedyną metodą projektowania obiektów o skomplikowanym kształcie, było zbudowanie modelu w celu przeprowadzenia niezbędnych badań. Obecnie, projektanci mogą tworzyć dokładne i złożone projekty poprzez dokładny model matematyczny. Referat opisuje analizę numeryczną[...]
EN Before the widespread use of computers, the only way to design a structure with complex shape was to build a prototype model and perform the necessary tests. Nowadays, designers are able to create an accurate and complex engineering design by effective mathematical models. The paper describes the nu[...]
20
51%
Inżynieria i Budownictwo
2018 R. 74, nr 10 501--507
PL Przedstawiono ogólną charakterystykę współczesnych zagadnień inżynierii wiatrowej i śniegowej oraz rolę badań modelowych w tunelach aerodynamicznych. Omówiono wybrane badania modelowe przeprowadzone w tunelu aerodynmicznym Politechniki Krakowskiej.
EN A general characteristics of contemporary issues of wind and snow engineering and a role of model tests in wind tunnels were presented. Selected model tests carried out in wind tunnel at the Cracow University of Technology were discussed.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last