Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 49
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Omówiono problemy natury technicznej i ekonomicznej związane z wdrożeniem systemu zdalnego odczytu liczników energii elektrycznej.
EN The paper discusses technical and economic problems connected with commercialization of system of remote reading of electricity meters.
2
100%
Energetyka
2011 nr 2-3 148-150
PL Omówiono różnorodne aspekty wdrażania w Polsce systemu smart metering, a więc wprowadzenia możliwości dwukierunkowej komunikacji z licznikami energii elektrycznej. Wdraża się go nie tylko po to, by zautomatyzować proces rozliczania odbiorców i móc zdalnie odczytywać dane z urządzeń pomiarowych, ale [...]
EN Discussed are various aspects of implementing in Poland the „smart metering” system i.e. two-way communication with electric energy meters. It is being implemented not only to automate the process of financial settlements with customers and remote data readout but also to be able to make use of surp[...]
3
100%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono podstawowe mechanizmy oraz zjawiska odpowiedzialne za powstawanie strat energii w transformatorze podczas jej przesyłu.
EN The paper presents basic mechanisms and phenomena resulting in power losses in transformers.
4
100%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W energetyce często zakłada się, że pomiary tworzą rozkład normalny i bazując na takim założeniu stosuje się różne narzędzia statystyczne. W niniejszym artykule autor zebrał wyniki testów normalności rozkładów różnych zbiorów danych zużycia energii przez określonych odbiorców oraz kilku przykładowyc[...]
EN The power engineers usually presume the normally distributed population of the values energy. The author analysis a normal distribution of the sample values of energy and the standard demand profiles for consumption customers.
5
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Wykrycie kradzieży energii nie jest prostą sprawą. Obecnie coraz bardziej wydłuża się proces od zaistnienia przesłanek sugerujących nielegalny pobór energii do wyegzekwowania należności za jej kradzież. Nawet wtedy, gdy kontrola u odbiorcy wykazuje bezsprzecznie istnienie nielegalnego przyłącza lub [...]
EN Detection of energy stealing is not really that simple. Nowadays it lasts longer and longer from detecting illegal energy consumption to collection of dues. Even after proving the existence of illegal terminal or the energy meter manipulation, the case rarely comes to court. As a consequence the cos[...]
6
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Na początku lat 90. pojawiła się możliwość zdalnego odczytu danych pomiarowych z liczników energii i gromadzenia ich w prostych bazach danych. W tamtym czasie powszechnie stosowane były liczniki indukcyjne. Wielkim wyzwaniem było wtedy nie tylko zebranie danych, przesłanie, gromadzenie, czy przetwor[...]
EN Currently, with advances in IT, the measurement systems are becoming more and more simple and user friendly. There is an increasing number of measuring devices and devices for transmission of data from which you can read the measurement data. Systems provide increasingly more sophisticated treatment[...]
7
100%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Omówiono problemy natury technicznej i ekonomicznej związane z wdrożeniem systemu zdalnego odczytu liczników energii elektrycznej.
EN Discusses problems of technological and economic mature related to implementing a system of remote reading the electricity meters.
8
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Coraz częściej słyszy się o nadchodzących nieuchronnych zmianach w sektorze elektroenergetycznym, w szczególności o instalowaniu inteligentnych liczników i zautomatyzowaniu procesu rozliczania odbiorców. Informacje o tym pojawiają się w bardzo wielu miejscach, począwszy od stron Urzędu Regulacji Ene[...]
9
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Straty energii są stałym zjawiskiem w energetyce. Największe wartości strat występują po stronie niskiego napięcia. Wyliczenie ich jest jednak utrudnione ze względu na dużą liczbę potrzebnych danych. W artykule zostały przedstawione wyliczenia wartości strat wykonane na podstawie rzeczywistych d[...]
EN Loss of energy are a regular occurrence in the power industry. The largest the losses are on the side of low voltage. The calculation of their however, is difficult because of the need for processing large amounts of data. The article was presented the calculation of the losses made on the basis of [...]
10
100%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Dzięki systemom AMR (ang. Automated Meters Reading – automatyczny odczyt liczników; systemy zdalnie odczytujące liczniki) można zgromadzić bardzo wiele danych pomiarowych. Analizując odpowiednio te dane, można wskazywać potencjalne miejsca kradzieży energii. Opisana probabilistyczna metoda, pomimo j[...]
EN Thanks to AMR (Automated Meters Reading) systems it is possible to gather many measurement data. Suitably analyzing these data we can point out potential spots of thefts of energy. The method of balance and control of speed increasing of counter indication makes possible to quickly detect such place[...]
11
100%
Energetyka
2008 nr 7 520-522
PL Przedstawiono wiele przyczyn obecnego i przewidywanego wzrostu cen energii elektrycznej na tle uwarunkowań wynikających ze stanu naszej gospodarki. Wszyscy będą musieli zapłacić za lata regulacji cenowej w elektroenergetyce i zaniżania cen oraz okres niedoinwestowania. Drożejąca energia elektryczna [...]
EN Presented are many reasons of the present and expected electric energy cost increase against a background of conditions resulting from the state of our economy. Everybody will have to pay for the years with regulated and lowered prices in power industry and the period of underinvestment. Rise in pri[...]
12
100%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono problemy ekonomiczne oraz kwalifikację prawną nielegalnego poboru energii elektrycznej. Wskazano metody kontroli układu pomiarowego poboru energii u odbiorcy.
EN The paper presents economic problems and legal qualification of illegal power consumption. Methods for control of power consumption measurement circuits at consumer locations are shown.
13
100%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W 2002 roku istniało gotowe polskie rozwiązanie systemu do zdalnego odczytu liczników. Nasuwa się pytanie, dlaczego nie zostało ono masowo wdrożone? Analogicznych systemów w Polsce nie instalowały również, na masową skalę, inne, zagraniczne firmy, które wdrażały podobne systemy na Zachodzie. Współau[...]
EN In 2002 the polish academics have elaborated the AMR (Automated Meters Reading) system. The question is why wasn t it implemented in Poland in mass scale? Another foreign companies, which have install experiences from West Europe, also didn t install similar AMR systems in Poland. The coauthor of th[...]
14
100%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Omówiono problematykę powstawania strat energii elektrycznej w sieci niskiego napięcia oraz sposoby ich zmniejszania.
EN The paper discusses problems electric power losses development in Iow voltage network and methods used for their reduetion.
15
100%
Rynek Energii
2012 Nr 3 33--38
PL Wdrażanie i coraz częstsze stosowanie zaawansowanej infrastruktury pomiarowej wiąże się z niebezpieczeń-stwem nadużywania jej funkcjonalności dla osiągnięcia własnych celów. W publikacji opisano kilka zagrożeń: manipulację przy liczniku przez klienta, zmowę pracownika przedsiębiorstwa dystrybucyjneg[...]
EN Implementation and use of advanced metering infrastructure is associated with a danger of abuse of its functionality to achieve their goals. The paper describes several threats: manipulation of the smart meter by the customer, an insider in collusion with a generation provider, the possible risks ar[...]
16
100%
Rynek Energii
2013 Nr 4 97--101
PL Artykuł opisuje doświadczenia zdobyte podczas projektowania systemów pomiarowych na potrzeby zebrania danych pomiarowych z gazomierzy w stacjach redukcyjnych pierwszego stopnia, przetworzenia tych danych i przygotowania do systemu prognostycznego. W publikacji tej przedstawiono wyzwania i problemy, [...]
EN In the paper, the author describes his experience that he has gained in the design of a gas metering system. The AGMR (automated gas meter reading) system collected measurement data from gas meters which were installed in high pressure gas regulating stations. The system offered complete data proces[...]
17
100%
Rynek Energii
2013 Nr 2 116--122
PL Kończenie się zasobów paliw kopalnych jest faktem. Aby uniezależnić się od tych paliw promuje się generację rozproszoną oraz stawia akcent na zwiększenie efektywności wykorzystywania energii. Jednym z narzędzi, które ma służyć do tego celu jest smart grid. Ale smart grid jest tylko narzędziem. Główn[...]
EN Shortage of fossil fuels is a well-known fact. In order to become independent from this energy source, embedded energy generation is being recommended, as well as methods of efficiency increase are being promoted. Smart Grid is one of many tools/solutions used to improve it. The main entity here are[...]
18
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 6 225-227
PL Net metering jest to umożliwienie odbiorcom, którzy wytwarzają energię (np. w ogniwach słonecznych) na własne potrzeby zmniejszenie wysokości płaconych rachunków. W sytuacji, kiedy odbiorcy wytwarzają energię przekraczającą ich zapotrzebowanie, oddają ją do sieci, a ich licznik energii kręci się do [...]
EN Net metering – is enabling consumers through their own generation of electricity (i.e. via solar panels) to offset their consumption over a billing period by allowing their electric meters to turn backwards when they generate electricity in excess of the their demand.
19
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
2013 R. 59, nr 1 73--78
PL Cloud computing jest to model przetwarzania danych, oparty na korzystaniu z zasobów komputerowych dostarczonych przez zewnętrzne przedsiębiorstwa lub działy firmy za pośrednictwem sieci. W artykule zostaną przedstawione doświadczenia z kilkuletniego funkcjonowania systemu AMR (ang. Automated Meters [...]
EN This paper describes many types of public cloud computing and problem with cloud computing security. Cloud computing is the use of computing resources that are delivered as a service over a network. Cloud computing relies on sharing of resources to achieve coherence and economies of scale similar. T[...]
20
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
2013 R. 59, nr 1 79--84
PL Obecnie można zaobserwować globalny ruch w kierunku inteligentnych sieci. Pomimo tego, że są różne ścieżki osiągnięcia tego samego celu, który jeszcze nie jest precyzyjne określony, to budowę takiej sieci najczęściej rozpoczyna się od wdrażania inteligentnych systemów pomiarowych. Urządzenia elektro[...]
EN You can now see the global movement towards smart grids. Despite the fact that there are different paths to achieve the same purpose which is not yet precisely defined, the construction of such a network usually starts with the implementation of smart metering. Currently, engineers and scientists co[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last