Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 48
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W tym artykule zaprezentowano nowe podejście w liczeniu strat energii. Równania wyliczające straty zostały potraktowane jako funkcje zmiennych losowych. Dla zweryfikowania metody wykonano obliczenia na podstawie danych zebranych przez system AMR.
EN The new method of enumerating on low tension the losses of energy. The functions the enumerating losses in low voltage by treated as function of the statistic s variables. The method uses a lot of data values of energy with the energy meters.
2
100%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Od pewnego czasu można zaobserwować coraz większą ilość kradzieży energii polegającej na zbliżaniu do licznika silnego magnesu neodymowego. Problem ten dotyczy wszystkich spółek dystrybucyjnych, W niniejszej pracy została przedstawiona dotychczasowa wiedza na ten temat.
EN The quantity of illegal energy consumption in Poland enlarges. Recently recipients inserts the NdFeB Magnets - Neodymium Iron Boron magnets near the energy meter. The meter runs more slowly than it should. The author collected of the learning of illegal consumption of electric energy with NdFeB magn[...]
3
100%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Omówiono problemy natury technicznej i ekonomicznej związane z wdrożeniem systemu zdalnego odczytu liczników energii elektrycznej.
EN Discusses problems of technological and economic mature related to implementing a system of remote reading the electricity meters.
4
100%
Energetyka
2011 nr 2-3 148-150
PL Omówiono różnorodne aspekty wdrażania w Polsce systemu smart metering, a więc wprowadzenia możliwości dwukierunkowej komunikacji z licznikami energii elektrycznej. Wdraża się go nie tylko po to, by zautomatyzować proces rozliczania odbiorców i móc zdalnie odczytywać dane z urządzeń pomiarowych, ale [...]
EN Discussed are various aspects of implementing in Poland the „smart metering” system i.e. two-way communication with electric energy meters. It is being implemented not only to automate the process of financial settlements with customers and remote data readout but also to be able to make use of surp[...]
5
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Coraz częściej słyszy się o nadchodzących nieuchronnych zmianach w sektorze elektroenergetycznym, w szczególności o instalowaniu inteligentnych liczników i zautomatyzowaniu procesu rozliczania odbiorców. Informacje o tym pojawiają się w bardzo wielu miejscach, począwszy od stron Urzędu Regulacji Ene[...]
6
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Na początku lat 90. pojawiła się możliwość zdalnego odczytu danych pomiarowych z liczników energii i gromadzenia ich w prostych bazach danych. W tamtym czasie powszechnie stosowane były liczniki indukcyjne. Wielkim wyzwaniem było wtedy nie tylko zebranie danych, przesłanie, gromadzenie, czy przetwor[...]
EN Currently, with advances in IT, the measurement systems are becoming more and more simple and user friendly. There is an increasing number of measuring devices and devices for transmission of data from which you can read the measurement data. Systems provide increasingly more sophisticated treatment[...]
7
100%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono podstawowe mechanizmy oraz zjawiska odpowiedzialne za powstawanie strat energii w transformatorze podczas jej przesyłu.
EN The paper presents basic mechanisms and phenomena resulting in power losses in transformers.
8
100%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Omówiono problemy natury technicznej i ekonomicznej związane z wdrożeniem systemu zdalnego odczytu liczników energii elektrycznej.
EN The paper discusses technical and economic problems connected with commercialization of system of remote reading of electricity meters.
9
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Straty energii są stałym zjawiskiem w energetyce. Największe wartości strat występują po stronie niskiego napięcia. Wyliczenie ich jest jednak utrudnione ze względu na dużą liczbę potrzebnych danych. W artykule zostały przedstawione wyliczenia wartości strat wykonane na podstawie rzeczywistych d[...]
EN Loss of energy are a regular occurrence in the power industry. The largest the losses are on the side of low voltage. The calculation of their however, is difficult because of the need for processing large amounts of data. The article was presented the calculation of the losses made on the basis of [...]
10
100%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Dzięki systemom AMR (ang. Automated Meters Reading – automatyczny odczyt liczników; systemy zdalnie odczytujące liczniki) można zgromadzić bardzo wiele danych pomiarowych. Analizując odpowiednio te dane, można wskazywać potencjalne miejsca kradzieży energii. Opisana probabilistyczna metoda, pomimo j[...]
EN Thanks to AMR (Automated Meters Reading) systems it is possible to gather many measurement data. Suitably analyzing these data we can point out potential spots of thefts of energy. The method of balance and control of speed increasing of counter indication makes possible to quickly detect such place[...]
11
100%
Rynek Energii
2011 nr 1 115-122
PL Dane pomiarowe to informacje o wartości wielkości zmierzonej. W niniejszym artykule dane pomiarowe rozumiane są jako zmierzona wartość energii czynnej i biernej oraz dane innych wielkości fizycznych np. tg Fi, napięcia, prądy, moce itp. Opisane są również podstawowe problemy związane z obróbką oraz [...]
EN The measurement data are information about the size of the measured values. In the article the author describes the problems about the measurement data which are relating to the active or reactive energy and other electricity data measured. There are problems which are the most prominent: the reliab[...]
12
100%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono problematykę sektora elektroenergetycznego w kontekście pakietu klimatycznego przyjętego przez Parlament Europejski.
EN The paper presents the problems of electrical power engineering sector in the context of climate package as passed by European Parliament.
13
100%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W energetyce często zakłada się, że pomiary tworzą rozkład normalny i bazując na takim założeniu stosuje się różne narzędzia statystyczne. W niniejszym artykule autor zebrał wyniki testów normalności rozkładów różnych zbiorów danych zużycia energii przez określonych odbiorców oraz kilku przykładowyc[...]
EN The power engineers usually presume the normally distributed population of the values energy. The author analysis a normal distribution of the sample values of energy and the standard demand profiles for consumption customers.
14
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Wykrycie kradzieży energii nie jest prostą sprawą. Obecnie coraz bardziej wydłuża się proces od zaistnienia przesłanek sugerujących nielegalny pobór energii do wyegzekwowania należności za jej kradzież. Nawet wtedy, gdy kontrola u odbiorcy wykazuje bezsprzecznie istnienie nielegalnego przyłącza lub [...]
EN Detection of energy stealing is not really that simple. Nowadays it lasts longer and longer from detecting illegal energy consumption to collection of dues. Even after proving the existence of illegal terminal or the energy meter manipulation, the case rarely comes to court. As a consequence the cos[...]
15
100%
Energetyka
2008 nr 7 520-522
PL Przedstawiono wiele przyczyn obecnego i przewidywanego wzrostu cen energii elektrycznej na tle uwarunkowań wynikających ze stanu naszej gospodarki. Wszyscy będą musieli zapłacić za lata regulacji cenowej w elektroenergetyce i zaniżania cen oraz okres niedoinwestowania. Drożejąca energia elektryczna [...]
EN Presented are many reasons of the present and expected electric energy cost increase against a background of conditions resulting from the state of our economy. Everybody will have to pay for the years with regulated and lowered prices in power industry and the period of underinvestment. Rise in pri[...]
16
100%
Energetyka
2006 nr 2 124-129
PL Opisane metody to tylko niektóre ze sposobów wykrywania nielegalnego poboru. Są one mniej lub bardziej skuteczne i mają różne podłoże naukowe. Wydaje się jednak uzasadnione prowadzenie dalszych badań nad: analizą zgodności profilu poboru energii z profilem uśrednionym (dla danego odbiorcy, dla okreś[...]
EN Methods described are only some of the ones used to detect an illegal power consumption. They are more or less efficient and have various scientific background. However, it seems to be justified to further carrying investigations on the anylysis of energy consumption profile conformity with an avera[...]
17
100%
Energetyka
2004 nr 12 786-788
PL Położono nacisk na modelowanie krzywej popytu oraz analizę elastyczności cenowej. Dobra estymacja elastyczności cenowej sprawia, że można dokładnie oszacować wpływ zmiany ceny na całkowite przychody oraz dokładnie wyznaczyć punkt, w którym firmy osiągają maksymalny przychód.
EN Process of making proper decisions in the field of management of CHP station assets requires well organised management on the base of the knowledge on technical state of equipment. The system should assure adequate integration of information among others in the field of overhaul and operational diag[...]
18
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 6 225-227
PL Net metering jest to umożliwienie odbiorcom, którzy wytwarzają energię (np. w ogniwach słonecznych) na własne potrzeby zmniejszenie wysokości płaconych rachunków. W sytuacji, kiedy odbiorcy wytwarzają energię przekraczającą ich zapotrzebowanie, oddają ją do sieci, a ich licznik energii kręci się do [...]
EN Net metering – is enabling consumers through their own generation of electricity (i.e. via solar panels) to offset their consumption over a billing period by allowing their electric meters to turn backwards when they generate electricity in excess of the their demand.
19
100%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
EN One advantage of AMI is the ability to Demand Side Management. The ability to control the client devices (Load management) is one of the key function of AMI. Some customers with smart meters and Time-of-Use (TOU) tariffs pay different amounts for their electricity over three (or two) different time [...]
20
100%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono niektóre z najważniejszych trendów i tendencji rozwojowych inteligentnych systemów pomiarowych.
EN The paper presents some of the most important trends and tendencies in development of smart measurement systems.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last