Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 51
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Rynek Energii
2012 Nr 3 33--38
PL Wdrażanie i coraz częstsze stosowanie zaawansowanej infrastruktury pomiarowej wiąże się z niebezpieczeń-stwem nadużywania jej funkcjonalności dla osiągnięcia własnych celów. W publikacji opisano kilka zagrożeń: manipulację przy liczniku przez klienta, zmowę pracownika przedsiębiorstwa dystrybucyjneg[...]
EN Implementation and use of advanced metering infrastructure is associated with a danger of abuse of its functionality to achieve their goals. The paper describes several threats: manipulation of the smart meter by the customer, an insider in collusion with a generation provider, the possible risks ar[...]
2
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
2013 R. 59, nr 1 73--78
PL Cloud computing jest to model przetwarzania danych, oparty na korzystaniu z zasobów komputerowych dostarczonych przez zewnętrzne przedsiębiorstwa lub działy firmy za pośrednictwem sieci. W artykule zostaną przedstawione doświadczenia z kilkuletniego funkcjonowania systemu AMR (ang. Automated Meters [...]
EN This paper describes many types of public cloud computing and problem with cloud computing security. Cloud computing is the use of computing resources that are delivered as a service over a network. Cloud computing relies on sharing of resources to achieve coherence and economies of scale similar. T[...]
3
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
2013 R. 59, nr 1 79--84
PL Obecnie można zaobserwować globalny ruch w kierunku inteligentnych sieci. Pomimo tego, że są różne ścieżki osiągnięcia tego samego celu, który jeszcze nie jest precyzyjne określony, to budowę takiej sieci najczęściej rozpoczyna się od wdrażania inteligentnych systemów pomiarowych. Urządzenia elektro[...]
EN You can now see the global movement towards smart grids. Despite the fact that there are different paths to achieve the same purpose which is not yet precisely defined, the construction of such a network usually starts with the implementation of smart metering. Currently, engineers and scientists co[...]
4
100%
Rynek Energii
2013 Nr 2 116--122
PL Kończenie się zasobów paliw kopalnych jest faktem. Aby uniezależnić się od tych paliw promuje się generację rozproszoną oraz stawia akcent na zwiększenie efektywności wykorzystywania energii. Jednym z narzędzi, które ma służyć do tego celu jest smart grid. Ale smart grid jest tylko narzędziem. Główn[...]
EN Shortage of fossil fuels is a well-known fact. In order to become independent from this energy source, embedded energy generation is being recommended, as well as methods of efficiency increase are being promoted. Smart Grid is one of many tools/solutions used to improve it. The main entity here are[...]
5
100%
Energetyka
2013 nr 7 547--549
PL Bezpieczna cyberprzestrzeń przedsiębiorstw energetycznych stała się elementem koniecznym do prowadzenia niezawodnej pracy systemu elektroenergetycznego, która jest warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa narodowego. W związku tym dotyka bardzo krytycznych aspektów. Bezpieczeństwo narodowe nie powinno b[...]
EN The safe cyberspace of electric power companies became an element indispensable for reliable work of a power system that in turn is a condition of ensuring the national energy security. The problem touches very critical aspects – national energy security cannot be endangered only because some employ[...]
6
100%
Rynek Energii
2011 nr 1 115-122
PL Dane pomiarowe to informacje o wartości wielkości zmierzonej. W niniejszym artykule dane pomiarowe rozumiane są jako zmierzona wartość energii czynnej i biernej oraz dane innych wielkości fizycznych np. tg Fi, napięcia, prądy, moce itp. Opisane są również podstawowe problemy związane z obróbką oraz [...]
EN The measurement data are information about the size of the measured values. In the article the author describes the problems about the measurement data which are relating to the active or reactive energy and other electricity data measured. There are problems which are the most prominent: the reliab[...]
7
100%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono niektóre z najważniejszych trendów i tendencji rozwojowych inteligentnych systemów pomiarowych.
EN The paper presents some of the most important trends and tendencies in development of smart measurement systems.
8
100%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono problematykę sektora elektroenergetycznego w kontekście pakietu klimatycznego przyjętego przez Parlament Europejski.
EN The paper presents the problems of electrical power engineering sector in the context of climate package as passed by European Parliament.
9
100%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
EN One advantage of AMI is the ability to Demand Side Management. The ability to control the client devices (Load management) is one of the key function of AMI. Some customers with smart meters and Time-of-Use (TOU) tariffs pay different amounts for their electricity over three (or two) different time [...]
10
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 6 225-227
PL Net metering jest to umożliwienie odbiorcom, którzy wytwarzają energię (np. w ogniwach słonecznych) na własne potrzeby zmniejszenie wysokości płaconych rachunków. W sytuacji, kiedy odbiorcy wytwarzają energię przekraczającą ich zapotrzebowanie, oddają ją do sieci, a ich licznik energii kręci się do [...]
EN Net metering – is enabling consumers through their own generation of electricity (i.e. via solar panels) to offset their consumption over a billing period by allowing their electric meters to turn backwards when they generate electricity in excess of the their demand.
11
100%
Rynek Energii
2013 Nr 4 97--101
PL Artykuł opisuje doświadczenia zdobyte podczas projektowania systemów pomiarowych na potrzeby zebrania danych pomiarowych z gazomierzy w stacjach redukcyjnych pierwszego stopnia, przetworzenia tych danych i przygotowania do systemu prognostycznego. W publikacji tej przedstawiono wyzwania i problemy, [...]
EN In the paper, the author describes his experience that he has gained in the design of a gas metering system. The AGMR (automated gas meter reading) system collected measurement data from gas meters which were installed in high pressure gas regulating stations. The system offered complete data proces[...]
12
100%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Omówiono sposób wyliczania i podstawowe wskaźniki różnicy bilansowej, tj. różnicy pomiędzy zmierzoną energią elektryczną czynną wprowadzoną do sieci i energią elektryczną czynną odebraną z sieci.
EN The paper presents method used for determination ofbasic indexes ofbalance difference, ie. difference between measured active electric energy injected to network and consumed active electric energy.
13
100%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Omówiono podstawowe parametry jakościowe energii elektrycznej oraz możliwosci uzyskania rekompensat przez odbiorcą.
EN The paper discusses principal quality parameters of electric energy as well as possibility of compensations for consumers.
14
100%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Omówiono problemy natury technicznej i ekonomicznej związane z wdrożeniem systemu zdalnego odczytu liczników energii elektrycznej.
EN The paper discusses technical and economic problems connected with commercialization of system of remote reading of electricity meters.
15
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Coraz częściej słyszy się o nadchodzących nieuchronnych zmianach w sektorze elektroenergetycznym, w szczególności o instalowaniu inteligentnych liczników i zautomatyzowaniu procesu rozliczania odbiorców. Informacje o tym pojawiają się w bardzo wielu miejscach, począwszy od stron Urzędu Regulacji Ene[...]
16
100%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Omówiono problemy natury technicznej i ekonomicznej związane z wdrożeniem systemu zdalnego odczytu liczników energii elektrycznej.
EN Discusses problems of technological and economic mature related to implementing a system of remote reading the electricity meters.
17
100%
Energetyka
2011 nr 2-3 148-150
PL Omówiono różnorodne aspekty wdrażania w Polsce systemu smart metering, a więc wprowadzenia możliwości dwukierunkowej komunikacji z licznikami energii elektrycznej. Wdraża się go nie tylko po to, by zautomatyzować proces rozliczania odbiorców i móc zdalnie odczytywać dane z urządzeń pomiarowych, ale [...]
EN Discussed are various aspects of implementing in Poland the „smart metering” system i.e. two-way communication with electric energy meters. It is being implemented not only to automate the process of financial settlements with customers and remote data readout but also to be able to make use of surp[...]
18
100%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono podstawowe mechanizmy oraz zjawiska odpowiedzialne za powstawanie strat energii w transformatorze podczas jej przesyłu.
EN The paper presents basic mechanisms and phenomena resulting in power losses in transformers.
19
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Na początku lat 90. pojawiła się możliwość zdalnego odczytu danych pomiarowych z liczników energii i gromadzenia ich w prostych bazach danych. W tamtym czasie powszechnie stosowane były liczniki indukcyjne. Wielkim wyzwaniem było wtedy nie tylko zebranie danych, przesłanie, gromadzenie, czy przetwor[...]
EN Currently, with advances in IT, the measurement systems are becoming more and more simple and user friendly. There is an increasing number of measuring devices and devices for transmission of data from which you can read the measurement data. Systems provide increasingly more sophisticated treatment[...]
20
100%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W energetyce często zakłada się, że pomiary tworzą rozkład normalny i bazując na takim założeniu stosuje się różne narzędzia statystyczne. W niniejszym artykule autor zebrał wyniki testów normalności rozkładów różnych zbiorów danych zużycia energii przez określonych odbiorców oraz kilku przykładowyc[...]
EN The power engineers usually presume the normally distributed population of the values energy. The author analysis a normal distribution of the sample values of energy and the standard demand profiles for consumption customers.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last