Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 48
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Omówiono problemy natury technicznej i ekonomicznej związane z wdrożeniem systemu zdalnego odczytu liczników energii elektrycznej.
EN Discusses problems of technological and economic mature related to implementing a system of remote reading the electricity meters.
2
100%
Rynek Energii
2011 nr 1 115-122
PL Dane pomiarowe to informacje o wartości wielkości zmierzonej. W niniejszym artykule dane pomiarowe rozumiane są jako zmierzona wartość energii czynnej i biernej oraz dane innych wielkości fizycznych np. tg Fi, napięcia, prądy, moce itp. Opisane są również podstawowe problemy związane z obróbką oraz [...]
EN The measurement data are information about the size of the measured values. In the article the author describes the problems about the measurement data which are relating to the active or reactive energy and other electricity data measured. There are problems which are the most prominent: the reliab[...]
3
100%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono problematykę sektora elektroenergetycznego w kontekście pakietu klimatycznego przyjętego przez Parlament Europejski.
EN The paper presents the problems of electrical power engineering sector in the context of climate package as passed by European Parliament.
4
100%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Omówiono problemy natury technicznej i ekonomicznej związane z wdrożeniem systemu zdalnego odczytu liczników energii elektrycznej.
EN The paper discusses technical and economic problems connected with commercialization of system of remote reading of electricity meters.
5
100%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono podstawowe mechanizmy oraz zjawiska odpowiedzialne za powstawanie strat energii w transformatorze podczas jej przesyłu.
EN The paper presents basic mechanisms and phenomena resulting in power losses in transformers.
6
100%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W energetyce często zakłada się, że pomiary tworzą rozkład normalny i bazując na takim założeniu stosuje się różne narzędzia statystyczne. W niniejszym artykule autor zebrał wyniki testów normalności rozkładów różnych zbiorów danych zużycia energii przez określonych odbiorców oraz kilku przykładowyc[...]
EN The power engineers usually presume the normally distributed population of the values energy. The author analysis a normal distribution of the sample values of energy and the standard demand profiles for consumption customers.
7
100%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Dzięki systemom AMR (ang. Automated Meters Reading – automatyczny odczyt liczników; systemy zdalnie odczytujące liczniki) można zgromadzić bardzo wiele danych pomiarowych. Analizując odpowiednio te dane, można wskazywać potencjalne miejsca kradzieży energii. Opisana probabilistyczna metoda, pomimo j[...]
EN Thanks to AMR (Automated Meters Reading) systems it is possible to gather many measurement data. Suitably analyzing these data we can point out potential spots of thefts of energy. The method of balance and control of speed increasing of counter indication makes possible to quickly detect such place[...]
8
100%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono problemy ekonomiczne oraz kwalifikację prawną nielegalnego poboru energii elektrycznej. Wskazano metody kontroli układu pomiarowego poboru energii u odbiorcy.
EN The paper presents economic problems and legal qualification of illegal power consumption. Methods for control of power consumption measurement circuits at consumer locations are shown.
9
100%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W 2002 roku istniało gotowe polskie rozwiązanie systemu do zdalnego odczytu liczników. Nasuwa się pytanie, dlaczego nie zostało ono masowo wdrożone? Analogicznych systemów w Polsce nie instalowały również, na masową skalę, inne, zagraniczne firmy, które wdrażały podobne systemy na Zachodzie. Współau[...]
EN In 2002 the polish academics have elaborated the AMR (Automated Meters Reading) system. The question is why wasn t it implemented in Poland in mass scale? Another foreign companies, which have install experiences from West Europe, also didn t install similar AMR systems in Poland. The coauthor of th[...]
10
100%
Energetyka
2008 nr 7 520-522
PL Przedstawiono wiele przyczyn obecnego i przewidywanego wzrostu cen energii elektrycznej na tle uwarunkowań wynikających ze stanu naszej gospodarki. Wszyscy będą musieli zapłacić za lata regulacji cenowej w elektroenergetyce i zaniżania cen oraz okres niedoinwestowania. Drożejąca energia elektryczna [...]
EN Presented are many reasons of the present and expected electric energy cost increase against a background of conditions resulting from the state of our economy. Everybody will have to pay for the years with regulated and lowered prices in power industry and the period of underinvestment. Rise in pri[...]
11
100%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Omówiono problematykę powstawania strat energii elektrycznej w sieci niskiego napięcia oraz sposoby ich zmniejszania.
EN The paper discusses problems electric power losses development in Iow voltage network and methods used for their reduetion.
12
100%
Energetyka
2006 nr 2 124-129
PL Opisane metody to tylko niektóre ze sposobów wykrywania nielegalnego poboru. Są one mniej lub bardziej skuteczne i mają różne podłoże naukowe. Wydaje się jednak uzasadnione prowadzenie dalszych badań nad: analizą zgodności profilu poboru energii z profilem uśrednionym (dla danego odbiorcy, dla okreś[...]
EN Methods described are only some of the ones used to detect an illegal power consumption. They are more or less efficient and have various scientific background. However, it seems to be justified to further carrying investigations on the anylysis of energy consumption profile conformity with an avera[...]
13
100%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W tym artykule zaprezentowano nowe podejście w liczeniu strat energii. Równania wyliczające straty zostały potraktowane jako funkcje zmiennych losowych. Dla zweryfikowania metody wykonano obliczenia na podstawie danych zebranych przez system AMR.
EN The new method of enumerating on low tension the losses of energy. The functions the enumerating losses in low voltage by treated as function of the statistic s variables. The method uses a lot of data values of energy with the energy meters.
14
100%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Od pewnego czasu można zaobserwować coraz większą ilość kradzieży energii polegającej na zbliżaniu do licznika silnego magnesu neodymowego. Problem ten dotyczy wszystkich spółek dystrybucyjnych, W niniejszej pracy została przedstawiona dotychczasowa wiedza na ten temat.
EN The quantity of illegal energy consumption in Poland enlarges. Recently recipients inserts the NdFeB Magnets - Neodymium Iron Boron magnets near the energy meter. The meter runs more slowly than it should. The author collected of the learning of illegal consumption of electric energy with NdFeB magn[...]
15
100%
Energetyka
2004 nr 12 786-788
PL Położono nacisk na modelowanie krzywej popytu oraz analizę elastyczności cenowej. Dobra estymacja elastyczności cenowej sprawia, że można dokładnie oszacować wpływ zmiany ceny na całkowite przychody oraz dokładnie wyznaczyć punkt, w którym firmy osiągają maksymalny przychód.
EN Process of making proper decisions in the field of management of CHP station assets requires well organised management on the base of the knowledge on technical state of equipment. The system should assure adequate integration of information among others in the field of overhaul and operational diag[...]
16
100%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono niektóre z najważniejszych trendów i tendencji rozwojowych inteligentnych systemów pomiarowych.
EN The paper presents some of the most important trends and tendencies in development of smart measurement systems.
17
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 6 225-227
PL Net metering jest to umożliwienie odbiorcom, którzy wytwarzają energię (np. w ogniwach słonecznych) na własne potrzeby zmniejszenie wysokości płaconych rachunków. W sytuacji, kiedy odbiorcy wytwarzają energię przekraczającą ich zapotrzebowanie, oddają ją do sieci, a ich licznik energii kręci się do [...]
EN Net metering – is enabling consumers through their own generation of electricity (i.e. via solar panels) to offset their consumption over a billing period by allowing their electric meters to turn backwards when they generate electricity in excess of the their demand.
18
100%
Energetyka
2013 nr 7 547--549
PL Bezpieczna cyberprzestrzeń przedsiębiorstw energetycznych stała się elementem koniecznym do prowadzenia niezawodnej pracy systemu elektroenergetycznego, która jest warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa narodowego. W związku tym dotyka bardzo krytycznych aspektów. Bezpieczeństwo narodowe nie powinno b[...]
EN The safe cyberspace of electric power companies became an element indispensable for reliable work of a power system that in turn is a condition of ensuring the national energy security. The problem touches very critical aspects – national energy security cannot be endangered only because some employ[...]
19
100%
Rynek Energii
2013 Nr 2 116--122
PL Kończenie się zasobów paliw kopalnych jest faktem. Aby uniezależnić się od tych paliw promuje się generację rozproszoną oraz stawia akcent na zwiększenie efektywności wykorzystywania energii. Jednym z narzędzi, które ma służyć do tego celu jest smart grid. Ale smart grid jest tylko narzędziem. Główn[...]
EN Shortage of fossil fuels is a well-known fact. In order to become independent from this energy source, embedded energy generation is being recommended, as well as methods of efficiency increase are being promoted. Smart Grid is one of many tools/solutions used to improve it. The main entity here are[...]
20
100%
Wiadomości Elektrotechniczne
2014 R. 82, nr 7 12--15
PL Opisano problem i dysonans związany z ograniczonym dostępem do danych osobowych dla zwykłego obywatela, a z drugiej strony przetwarzanie bez kontroli zewnętrznej ogromnych ilości danych przez niektóre wielkie przedsiębiorstwa internetowe.
EN The paper describes a problem of disparity connected with limited access of an ordinary citizen to personal data and processing of huge number of data by some large internet enterprises without external control.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last