Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 23
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
2012 R. 58, nr 4 313-315
PL W pracy przedstawiono propozycję metody segmentacji obiektów będących skupiskami - przykładem takich obiektów są tzw. komety, które są wynikiem jednokomórkowej elektroforezy żelowej. Opracowana metoda działa dwuetapowo: etap 1. to segmentacja służąca wyznaczeniu elementów składowych należących do ob[...]
EN This paper deals with a problem of segmentation of aggregate objects, that is objects which are formed by a set of unconnected elements smaller than the object itself. Images of such a type of objects are very difficult for segmentation. An example of this type of objects are "comets" (Fig. 1, left [...]
2
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL W pracy przedstawiono propozycję metody segmentacji obiektów będących skupiskami, przykładem takich obiektów są tzw. komety będące wynikiem jednokomórkowej elektroforezy żelowej. Prezentacja nowej metody została poprzedzona przedstawieniem wyników segmentacji tych obrazów metodami standardowymi. Opr[...]
EN This paper deals with the problem of segmentation of aggregate objects i.e. objects which are formed by the set of unconnected elements smaller than the object. Images of such objects are very difficult to be segmented. An example of this type of objects are "comet" from Single Cell Gel Electrophor[...]
3
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
2010 R. 56, nr 11 1359-1353
PL W pracy poruszono zagadnienie oceny kontrastu achromatycznych obrazów cyfrowych. Przedstawiono porównanie wyników oceny kontrastu obrazów przy wykorzystaniu, zarówno znanych z literatury jak i nowych, miar kontrastu. Zaproponowane nowe miary bazują na lokalnej realizacji pewnych znanych z literatury[...]
EN The paper deals with the problem of gray level image contrast evaluation. Comparison of several, both known from the literature and new, image contras evaluation methods are presented. Methods taken into consideration are: (1) and (2)-two methods based on Weber-Fechner law, (3) and (4)-variance base[...]
4
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
2009 R. 55, nr 7 501-503
PL Praca dotyczy zagadnienia oceny kontrastu achromatycznych obrazów cyfrowych. Przedstawiono i porównano znane z literatury metody oceny kontrastu obrazów, a także zaproponowano nowe rozwiązania bazujące na określeniu różnic poziomów szarości sąsiadujących ze sobą pikseli. Ocena przydatności poszczegó[...]
EN This paper deals with the gray-level image contrast evaluation problem. In the paper some methods of contrast evaluation are considered, namely: (1) and (2) - two methods based on Weber-Fechner law ((2) is a Michelson contrast), next two methods (3) and (4) are based on variance of gray-level values[...]
5
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL W pracy przedstawiono idee trzech nowych, wykorzystujących informację o strukturze, metod poszukiwania niedokładnej odpowiedniości elementów obrazów. Metodami tymi są metoda: jednokrokowa, iteracyjna i wieloetapowa. Problem poszukiwania odpowiedniości elementów obrazów został w nich sprowadzony do p[...]
EN In this paper the idea of three novel (i.e. one-step, iterative and multistage method), using structural information, methods for finding inexact correspondence of image elements is presented. In those methods the task of matching image elements is reduced to the problem of inexact graph matching in[...]
6
100%
Mechanik
PL Praca dotyczy zagadnienia odporności procesu segmentacji, rozumianego jako segmentacja wraz z przetwarzaniem końcowym, na zmianę orientacji obrazów – tego typu cecha może mieć duże znaczenie w systemach kontroli jakości, w których wykorzystywane są komputerowe metody analizy obrazów. W pracy skupion[...]
EN This work deals with the problem of robustness of image segmentation process, understood as image segmentation with post-processing, against image orientation change. Such feature may be important for computer aided quality control systems using visual information. The paper focuses on the issue of [...]
7
100%
Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
2008 z. 150 121-127
PL Praca dotyczy zagadnienia poprawy kontrastu achromatycznych obrazów cyfrowych. Na tle prezentowanych w literaturze metod poprawy kontrastu obrazów przedstawiono ważoną lokalną metodę poprawy kontrastu będącą uogólnieniem pewnej klasy znanych lokalnych metod poprawy kontrastu.
EN In this paper the problem of contrast enhancement of gray-level images is analyzed. On the background of the methods described in literature novel weighted local contrast enhancement method, which is a generalization of a certain class of local contrast enhancement method, is presented.
8
100%
Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
2008 z. 151 11-18
PL W pracy przedstawiono problem stabilności dla dyskretnych i ciągłych układów liniowych o zmiennych współczynnikach w czasie, w których funkcja przełączająca jest przedziałami stała. Dla takich układów wyznaczone zostały warunki stabilności za pomocą wykładników Lapunowa.
EN In this paper stability of discrete and continuous time-varying linear systems with piecewise constant switching signal is presented. For such systems the stability conditions are proposed with the aid of Lapunov exponent.
9
100%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2008 R. 81, nr 6 706-710
PL Przedstawiono wpływ, jaki na wynik segmentacji wododziałowej obrazów barwnych ma zastosowanie różnych metod tworzenia obrazu gradientowego. Omówiono główne metody tworzenia obrazu gradientowego oraz ich wpływ na wyniki segmentacji wododziałowej. Przedstawiono także porównanie wyników segmentacji uzy[...]
EN In this paper the influence of various methods for creating of gradient image on the results of watershed image segmentation method is presented. The main methods of gradient image creating are described and its influence on the results of color images watershed segmentation is presented. The compar[...]
10
100%
Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
2006 z. 144 129-134
PL W pracy przedstawiono idee nowych, wykorzystujących informacje o strukturze, metod poszukiwania odpowiedniości elementów obrazów. Poszukiwanie odpowiedniości elementów obrazów sprowadzono do zadania ustalenia niedokładnej odpowiedniości odpowiednio zdefiniowanych grafów. Do ustalenia ich odpowiednio[...]
EN In this paper the ideas of novel methods for fmding correspondence of image elements, using structural information, are presented. Task of matching image elements is reduced to the problem of inexact graph matching. For solving this problem modified method of fmding graph matching by cliąue fmding i[...]
11
100%
Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
2006 z. 145 39-44
PL Usuwanie nadsegmentacji jest istotnym problemem, występującym podczas segmentacji obrazów. W pracy przedstawiono możliwość poprawy wyników tego procesu poprzez zastosowanie wieloetapowej metody usuwania małych obszarów. Zaprezentowane zostały zarówno wyniki segmentacji uzyskane metodą jednoetapową j[...]
EN Oversegmentation removing is an important problem which occurs during the segmentation process. In this paper the possibility of improvement of the results obtained from this process by using of the multistage small region removing method is presented. The results obtained by usage of one-stage and [...]
12
100%
Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
2003 z. 138 7-29
PL W pracy przedstawiono dwa algorytmy - algorytm jednokrokowy i algorytm iteracyjny - pozwalające określić odpowiedniość obszarów obrazów stereo. Zadanie to realizowane jest poprzez poszukiwanie niedokładnej odpowiedniości grafów reprezentujących obrazy wejściowe. Do poszukiwania niedokładnej odpowied[...]
EN In this report two novel algorithms (one-step algorithm and iterative algorithm) for stereo image region matching are presented. Region matching is established by finding inexact matching of graphs that represented input images. For finding of inexact graph matching modified maximum clique finding a[...]
13
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
2014 R. 60, nr 5 288--289
PL W pracy przedstawiono metody poprawy wyników segmentacji obiektów w postaci skupisk. Poprawa jakości segmentacji dla takich obiektów może być uzyskana m.in. poprzez odpowiednie połączenie filtracji dolnoprzepustowej (np. filtracji medianowej) z metodami pozwalającymi na określenie przynależności pos[...]
EN This paper deals with the problem of segmentation of cluster-structured objects, that is the objects which are formed by a set of unconnected elements smaller than the object. Images representing such objects are very difficult for segmentation. A good example of cluster-structured objects are “come[...]
14
100%
Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
2006 z. 146 17-31
PL W pracy zaproponowano metodę poprawy jakości segmentacji obrazów zawierających tekstury. Proponowana metoda wykorzystuje własności segmentacji obszarowej w celu pozyskania nowej cechy, która wykorzystywana jest w procesie segmentacji obrazu. W pracy zamieszczone zostały wyniki segmentacji obrazów ot[...]
EN A method for the improvement of the segmentation result of images involving textures is proposed in this paper. The presented method uses properties of region based segmentation method for obtaining a new feature, which is used in the image segmentation process. The results of image segmentation whi[...]
15
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL W pracy przedstawiono istotne z punktu widzenia segmentacji obrazów, jak i ich analizy, zagadnienie zależności wyniku segmentacji obrazu od jego orientacji. Jako rozwiązanie tego problemu dla segmentacji obrazu przez łączenie obszarów w pracy zaproponowano równoległą metodę segmentacji. Rozważania t[...]
EN In this article important problem for image segmentation and image analysis it is problem of dependence between image orientation and image segmentation results is presented. As a solution of this problem in case of image segmentation by region merging new parallel image segmentation method is propo[...]
16
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL W pracy przedstawione zostało istotne z punktu widzenia segmentacji obrazów, jak i ich analizy, zagadnienie zależności wyniku segmentacji obrazu od jego orientacji. Jako rozwiązanie tego problemu dla segmentacji obrazu przez łączenie obszarów w pracy zaproponowano równoległą metodę segmentacji. Rozw[...]
EN In this article important problem for image segmentation and image analysis is dependence between image orientation and image segmentation results is presented. As a solution of this problem in case of image segmentation by region merging new parallel image segmentation method is proposed. As an ill[...]
17
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL W pracy przedstawiono idee nowych, wykorzystujących informacje o strukturze obrazów, metod poszukiwania niedokładnej odpowiedniości elementów obrazów. W prezentowanych metodach poszukiwanie odpowiedniości elementów obrazów sprowadzono do zadania ustalenia niedokładnej odpowiedniości odpowiednio zdef[...]
EN In this paper the ideas of novel methods for finding inexact correspondence of image elements, using structural information, are presented. Task of matching image elements is reduced to the problem of inexact graph matching in accordingly defined graphs. For solving this problem method of finding gr[...]
18
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
2012 R. 58, nr 4 387-390
PL Niniejsza praca opisuje algorytm automatyzujący proces zliczania ognisk histonu γ-H2AX w obrazach mikroskopowych. Ogniska te są miejscami, w których doszło do fosforylacji białka histonu H2AX w pozycji seryny 139 wskutek dwuniciowych pęknięć DNA. Propono-wana metoda działa dwuetapowo. Najpierw[...]
EN This paper describes an algorithm for automating the process of counting foci of histone γ-H2AX in microscope images. Foci are the places where there occurred H2AX protein phosphorylation on Ser139 site in response to DNA double-strand breaks (DSBs). In a γ-H2AX genotoxic test the numbe[...]
19
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
2009 R. 55, nr 7 447-450
PL Wierna reprodukcja barw wymaga przetworzenia informacji zawartych w obrazach cyfrowych. W tym celu stosowane są metody zarządzania barwą, a w szczególności kalibracja kolorymetryczna. Wykorzystuje ona transformację barw z przestrzeni barw urządzenia do przestrzeni barw niezależnej od urządzeń. Stoso[...]
EN The faithful colour reproduction requires the processing of digital images. The way to achieve this goal is to apply methods of colour management, particularly the colorimetric calibration. It is used as a mechanism for converting colour from the device colour space to the device independent colour [...]
20
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W referacie przedstawiono pojęcie barwności obrazu cyfrowego i wskazano na jego zastosowania w przetwarzaniu obrazów barwnych. Zaprezentowane zostały wyniki badań nad własnościami barwności obrazu zarówno w kontekście przetwarzania obrazów jak i ich akwizycji. W pracy przedstawiono wyniki dotyczące [...]
EN The paper presents a concept of image colourfulness and points to its applications in colour image processing. The results of research on properties of image colourfulness are presented in the context of image processing and also image acquisition. These results concern the image colourfulness depen[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last