Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 65
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONES
EN The paper presents possibilities of the carriage of disabled people and people with reduced mobility by available means of municipal transport in Szczecin. The carried out analysis was based on the comparison of the actual number of rides accomplished by bus and tram carriers, paying particular atte[...]
2
100%
Archiwum Motoryzacji
2010 Nr 2 111-118
PL W artykule przedstawiono procedurę obliczeniową opartą na wzorze interpolacyjnym Lagrange'a, którą wykorzystano do opisu charakterystyk zewnętrznych silnika o zapłonie samoczynnym typu 359. Jako przykład wybrano krzywe mocy użytecznej i momentu obrotowego, uzyskane w badaniach na hamowni silnikowej [...]
EN In the paper is presented the calculation procedure based on Lagrange's interpolation formula which was used for describing the external characteristics of compression-ignition engine of the 359 type. Effective power and torque curves obtained in tests on engine test bed for a unit fuelled with four[...]
3
100%
Journal of KONES
PL Intensywny rozwój motoryzacji spowodował konieczność ograniczenia jej negatywnego działania na otoczenie. Związane jest to z coraz ostrzejszymi wymaganiami prawnymi z zakresu ochrony środowiska naturalnego. Kierunki wprowadzanych zmian dotyczą zarówno sektora masowego wykorzystania energii elektrycz[...]
EN An intensive expansion of motorization caused a necessity to limit its negative acting on the environment. It is connected with more and more law requirements from the range of protection of the natural environment. Directions of the introduced changes refer both to the sector of mass use of electri[...]
4
100%
Journal of KONES
PL W ostatnich latach obserwuje się intensyfikację działań mających na celu zmniejszenie udziału paliw kopalnych w globalnym systemie energetycznym. Kierunki wprowadzanych zmian dotyczą zarówno sektora masowego wykorzystania energii elektrycznej i cieplnej, jak również odbiorcy indywidualnego postrzega[...]
EN In recent years intensification has been observed in activities that aim at decreasing the contribution of mineral fuels in global energy system. Directions of the introduced changes refer both to the sector of mass use of electric and thermal energy and the individual consumer who sees in a given p[...]
5
100%
Journal of KONES
EN In this paper is presented a calculation procedure based on Lagrange's interpolation formuła which has been used for describing the external characteristics of compression-ignition engine of the 359 type. The characteristic curves of specific fuel consumption and exhaust gas smokiness were chosen as[...]
6
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Bardzo intensywny rozwój motoryzacji spowodował konieczność ograniczenia jej negatywnego wpływu na otoczenie. Ze względu na wzrost oczekiwań i świadomość ekologiczną społeczeństw, zaistniała potrzeba stosowania nowych, często alternatywnych rozwiązań. Na przestrzeni ostatnich lat największy postęp w[...]
7
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Obserwujemy duży wzrost zainteresowania paliwami alternatywnymi. W wielu krajach Unii Europejskiej oferta producentów i dystrybutorów poszerza się o paliwa komponowane z wykorzystaniem olejów roślinnych do zasilania silników z zapłonem samoczynnym. Przeprowadzone badania wykazały, ze rodzaj stosowa[...]
8
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 8 248--250
PL Podstawowym kryterium przeprowadzonej analizy była liczba kursów linii tramwajowych, przy uwzględnieniu stanu wykorzystania taboru standardowego i niskopodłogowego. W artykule wyszczególniono problemy lokalnego transportu zbiorowego, mając na uwadze rzeczywiste rejony ich występowania. Odniesiono si[...]
EN The basic criterion of the performed analysis was the number of journeys made by tramway lines taking into account the use of standard and low-floor tramway fleet. The problems of local public transport have been specified, having regard to the real areas of their occurrence. Reference has bee also [...]
9
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 8 251--253
PL W artykule przedstawiono charakterystykę istniejących połączeń między centrum Szczecina a lotniskiem w Goleniowie. Analizę i obliczenia przeprowadzono w oparciu o przyjęte kryterium oceny, punktację oraz pomiary własne. Wyniki końcowe przedstawiono w postaci graficznej oraz stabelaryzowanej.
EN The article presents the characteristics of existing connections between Szczecin and the airport in Goleniów. The analysis and calculations were carried out based on the criterion of evaluation scores and measurements of their own. Final results are presented in graphical and tabular form.
10
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 7-8 118--120
PL W artykule przedstawiono cząstkowe wyniki badań ankietowych, które w 2016 roku prowadzono wśród diagnostów Stacji Kontroli Pojazdów (SKP) na terenie województwa zachodniopomorskiego. Na podstawie uzyskanych odpowiedzi sporządzono ogólną charakterystykę obsługiwanych pojazdów, mając na względzie rodz[...]
EN The article presents the partial results of the survey, which was conducted in 2016 among diagnosticians Vehicle Inspection Station in West Pomerania Province. On the basis of the responses it has been drawn general characteristics of the vehicle, bearing in mind the type of fault detected according[...]
11
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 7-8 213--215
PL W artykule omówiono wybrane metody rozwiązywania liniowych obwodów elektrycznych, które porównawczo przedstawiono na elementranym przykładze obliczeniowym. Uzyskane wyniki sprawdzono analityczne sporządzając bilans mocy, jak również przy wykorzystaniu aplikacji do symulacji komputerowej.
EN The article discusses some methods for solving linear electrical circuits that comparatively shown in the example of an elementary calculation. The results were checked analytically preparing the balance of power, as well as using a computer simulation program.
12
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 7-8 216--218
PL W artykule przedstawiono charakterystykę przewozów pasażerskich na terenie miasta Elbląga, ze szczególnym uwzględnieniem zmian dokonanych w ostatnich czterech latach. Podstawowym kryterium przeprowadzonej analizy była liczba kursów linii autobusowych i tramwajowych, przy uwzględnieniu stanu wykorzys[...]
EN The article presents the characteristics of passenger transport in the city of Elblag, with particular emphasis on changes in recent four years. The basic criterion of the analysis was the number of foreign bus and tram lines, taking into account the state of the use of low-floor vehicles..
13
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 8 35--37
PL W artykule przedstawiono problematykę ekorozwoju w odniesieniu do funkcjonowania firm usługowo-naprawczych. Wnioski i spostrzeżenia oparto o wyniki badań własnych, prowadzonych w 2015 roku w województwie zachodniopomorskim. Zwrócono uwagę na przyczyny i skutki działań podejmowanych w kwestii ochrony[...]
EN The paper presents the problems of sustainability with reference to the operation of service and repair companies. Conclusions and observations were based on the results of own research being conducted in the West Pomeranian Province in 2015. Attention was drawn to the causes and effects of measures[...]
14
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2012 R. 13, nr 5 439-444
PL W publikacji przedstawiono wyniki badań ankietowych, których celem było wyodrębnienie przyczyn i skutków zatłoczenia szlaków komunikacyjnych w mieście. Przeprowadzono je pod koniec 2011 roku wśród pracowników i studentów Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej (WSTE) oraz Zachodniopomorskiego Uniwer[...]
EN In this paper are presented the results of questionnaire survey which aimed at identification of causes and effects of the urban traffic congestion. It was conducted by the end of 2011 among the staff and students of the Szczecin College of Technology and Economics and the Western Pomeranian Univers[...]
15
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2012 R. 13, nr 5 445-450
PL W artykule przedstawiono ocenę wybranych aspektów przewozów zbiorowych realizowanych tramwajami. Zwrócono uwagę na czynniki przemawiające za utrzymaniem sieci w mniejszych miastach, których opłacalność uzależniano wyłącznie od dużych oraz skupionych potoków pasażerskich. Analizę przeprowadzono dla [...]
EN In this paper is presented the evaluation of selected aspects of public passenger transport carried out by tramways. Attention was paid to the factors supporting the preservation of tramway networks in smaller cities, the profitability of which had been made conditional solely on large and dense p[...]
16
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Zasilanie silnika o zapłonie samoczynnym estrem metylowym oleju rzepakowego skutkuje obniżeniem zawartości sadzy w spalinach, pogorszeniem parametrów dynamicznych, rośnie zużucie paliwa roślinnego w porównaniu z olejem napędowym. Celem zminimalizowania niekorzystnych aspektów należy przeprowadzić zm[...]
17
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Jednym z najistotniejszych urządzeń wpływających na działalność i otoczenie człowieka jest silnik spalinowy, który niezmiennie stanowi podstawowe źródło napędu w transporcie drogowym. Do oceny właściwości silnika w całym zakresie wykonywanej pracy służą charakterystyki, czyli zależności parametrów r[...]
18
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule opisano badania poprawy parametrów roboczych silników spalinowych prowadzone w laboratorium silnikowym Katedry Ekploatacji Pojazdów Samochodowych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Obiektem prowadzonych badań były dwa, czterosuwowe silniki o zapłonie samoczynnym firmy Vol[...]
19
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 7-8 219--221
PL W artykule przedstawiono przyczyny niesprawności i uszkodzeń pompowtryskiwaczy, które wykorzystywane są w systemach hydraulicznego wtrysku paliwa współczesnych silników o zapłonie samoczynnym. Analizie poddano wybrane części składowe, wskazując elementy najczęściej ulegające procesom niszczącym.
EN The paper presents the causes of malfunctions and damage to the unit injectors, which are used in modern diesel engines. The analysis included selected components, pointing to the elements and assemblies being most frequently subject to destructive processes.
20
100%
Przegląd Komunikacyjny
2013 Nr 1 21--25
PL W artykule przedstawiono propozycje rozwoju systemu komunikacji zbiorowej w Elblągu, które stanowią alternatywę dla obecnych założeń polityki transportowej w obszarze ścisłego centrum miasta. Zwrócono uwagę na problem omijania siecią połączeń publicznych obszarów zabytkowych, eliminując bezpośredni [...]
EN This paper presents proposals for the development of public transport system in Elbląg which are an alternative for present transport policy assumptions within the core city area. Attention has been paid to the problem of passing around the historic areas by network of public transport connections, [...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last