Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 13
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Obecnie w Polsce obserwuje się wzrost zastosowania w budownictwie kamienia budowlanego. Jednocześnie brak jest w kraju ośrodka badawczego, w którym można przeprowadzić badania kamienia budowlanego zgodnie z normami PN-EN. W referacie skoncentrowano się na analizie 11 norm PN-EN ustanowionych przez P[...]
EN The aim of this paper was presented PN-EN Standards connected with natural stones. The methods of investigations of the natural stones are concerned with determination of water absorption coefficient by capillarity, compressive strength, real density, apparent density, open total porosity, resistanc[...]
2
100%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W praktyce budowlanej często zachodzi potrzeba oznaczenia składu stwardniałego betonu, które obejmuje oznaczenie zawartości kruszywa i cementu użytego do wykonania betonu. W referacie skoncentrowano się na metodach oznaczenia zawartości kruszywa w stwardniałym betonie.
EN The paper is concentrated on determining of content of aggregates in concrete by two methods. These methods elaborated at the Building Research Institute. The first method, named appraising method is based on stating the bulk density of concrete, the content of its components insoluble in HCl. The m[...]
3
100%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Do tej pory brak jest znormalizowanych metod badań i kryteriów oceny kruszyw żwirowych pod względem składu mineralnego. Kruszywo jako przeważający ilościowo składnik betonu determinuje w dużym stopniu trwałość tego materiału. Z tego też względu oznaczanie składu mineralnego kruszyw do betonu jest w [...]
EN Differential thermal analysis, commonly abbreviated to DTA, is a technique of recording the difference in temperature between a substance and reference material as the two specimens are subjected to identical temperature regimes in an environment heated at a controlled rate. The paper is concentrate[...]
4
100%
Prace Instytutu Techniki Budowlanej
PL W ostatnim okresie obserwuje się w kraju wzrost zainteresowania kamieniem budowlanym jako materiałem do stosowania w budownictwie, szczególnie z przeznaczeniem na elewacje budynków i do inwestycji wewnętrznych. Przedstawiono dane dotyczące wydobycia i importu kamienia naturalnego oraz jego podstawow[...]
EN In last period, the rising application of natural stone products in construction is observed in Poland. In paper, the data dealing with extraction and import of natural stones, main direction of application and current European standards are discussed. These standards are discussed in three followin[...]
5
100%
Prace Instytutu Techniki Budowlanej
PL Opracowano metodę oceny preparatów do hydrofobizacji wyrobów budowlanych z kamienia naturalnego, ceramiki, zapraw i betonu. Wykonano badania porównawcze próbek z tych wyrobów przed i po zabiegu hydrofobizacji preparatami typu krzemoorganicznego. Oznaczono wygląd wyrobów po hydrofobizacji, czas wnika[...]
EN The paper contains specification of test methods and results of tests of water reppellent agents for the surface of building products (natural stone, ceramics, plasters and concrete). Paper includes the requirements concerning the water reppellent agents and the elements made of stones, ceramics, pl[...]
6
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Budownictwo
2001 Z. 39 55-61
PL Właściwe przeprowadzenie konserwacji zabytku kamiennego wymaga zgromadzenia dostępnych danych o tym zabytku w sposób syntetyczny i jednolity. Dane takie umożliwiają porównanie stanu zachowania zabytku w różnych okresach użytkowania z uwzględnieniem wykonywanych zabiegów konserwatorskich i ich skutec[...]
7
100%
Cement Wapno Beton
PL Zbadano beton w wieku 90 lat metodami dyfrakcyjnej analizy rentgenowskiej i analizy termicznej. Wyniki badań pozwoliły na oznaczenie jakościowe i ilościowe jego składu fazowego. Uzyskane wyniki mogą być pomocne przy ocenie jakości starych betonów.
EN A piece of Portland cement concrete, cast in 1905, was examined. The quantitative phase composition of this concrete was determined by X-ray diffraction method. The qualitative phase composition of the cement paste in this concrete was determined basing on the amounts of water bound in cement hydrat[...]
8
100%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Badania petrograficzne kamienia budowlanego są ważne nie tylko ze względu na klasyfikację petrograficzną, ale w celu określenia właściwości, które mają wpływ na jego zachowanie w obiekcie budowlanym, a głównie na jego walory estetyczne przy równoczesnym zachowaniu odpowiednich charakterystyk fizykom[...]
EN The papers is focused on showing usefulness of nonstandard methods as: X-ray diffraction analysis, thermal analysis (DTG, DTA and TG) and scanning electron microscope for estimation of mineral composition and microstructure of sandstones.
9
100%
Materiały Budowlane
2000 nr 6 126-127
10
63%
Prace Instytutu Techniki Budowlanej
PL Zapewnienie odpowiedniej jakości wyrobom produkowanym z cementu wymaga znajomości jego składu fazowego, gdyż wyniki badań normowych cementu często nie pozwalają na jednoznaczne wnioskowanie o jego składzie, a tym samym o jakości. Szczególnie w okresie, w którym wprowadzono nowe rodzaje cementów, czę[...]
EN For ensuring the appropriate quality of products incorporating cement, the knowledge of cement phase composition is required. The results of standard tests often do not allow for definitive conclusions concerning cement phase composition and thus cement quality. In recent years, the new types of cem[...]
11
51%
Zeszyty Naukowe SGSP / Szkoła Główna Służby Pożarniczej
2009 Nr 38 5--27
PL W artykule przedstawiono wyniki badań wytrzymałościowych próbek betonu klasy C30/37 poddanych oddziaływaniu wysokiej temperatury zbliżonej do temperatury występującej w środowisku pożaru. Proces wygrzewania próbek przebiegał według tzw. Krzywej pożarowej obrazującej narastanie temperatury w trakcie [...]
EN The assumptions were a basis for a multidirectional analysis which enabled determining of the concrete strength changes due to increase of temperature and heating time. The research results show that heating time reduces the strength properties of the C30/37 class concrete. Concrete structure has be[...]
12
51%
Prace Instytutu Techniki Budowlanej
PL Podano wyniki badań zapraw perlitowych o matrycy cementowej sporządzonych z udziałem materiałów odpadowych, takich jak gips dwuwodny z odsiarczania spalin oraz popiół lotny. Uwzględniono także zaprawy modyfikowane domieszką superplastyfikatora. Szczególną uwagę zwrócono na badania fizykochemiczne ma[...]
EN Test results of perlit mortars made on the base of cement matrix with waste materials such as gypsum from desulfurization process and fly-ash were presented. Mortars modificated with superplasticizers were also tested. Particular attention was paid to physical and chemical properties of perlit morta[...]
13
45%
Roads and Bridges - Drogi i Mosty
PL Przedstawiono wyniki badań mikrostruktury i składu fazowego próbek dziewięciu rodzajów betonu, wykonanych bez i z dodatkiem popiołów lotnych wapiennych z węgla brunatnego Bełchatów. Popiół lotny wapienny (W) dodawano do mieszanki betonowej w stanie nieuzdatnionym lub po domieleniu, zastępując 3[...]
EN The investigation of concrete microstructure and phase composition was performed on concrete specimens produced with and without calcareous fly ash obtained from Bełchatów Power Station. The used calcareous fly ash (designated "W") was either unprocessed or ground to assumed specific surface and add[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last