Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 45
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Geology, Geophysics and Environment
2012 Vol. 38, no. 4 535--536
EN The Terebowiec syncline is a part of the Zatwarnica fold which is located in the SE part of Silesian Nappe in the Polish Outer Carpathians. The Krosno beds (Late Oligocene) - thick-bedded sandstones and thin-bedded flysch consist of claystone alternating by mudstones and thin-bedded sandstones that [...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Rozprawy Naukowe / Politechnika Łódzka
2012 Z. 421 1-95
PL Zamieszczono krytyczną analizę modelowania matematycznego procesu dezintegracji komórek mikroorganizmów realizowanego w młynach perełkowych. Wykazano konieczność prowadzenia dalszych rozważań i badań celem dotarcia do natury zjawisk występujących podczas technologicznego uwalniania związków wewnątrz[...]
EN A critical analysis of mathematical modeling of microbial cells disintegration in bead mills is presented. Further studies and researches have been proven necessary to explain the nature of phenomena that occur during technological release of intracellular compounds. The efficacy of such researches [...]
3
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2013 Nr 3 241--243
PL Przedstawiono wyniki badań dezintegracji drożdży Saccharomyces cerevisiae w młynie perełkowym z mieszadłem wielotarczowym w warunkach pracy okresowej. Stopień dezintegracji mikroorganizmów określano na podstawie pomiarów absorbancji światła o długości fali 260 nm. Serie doświadczeń wykonano dla stęż[...]
EN Disintegration of Saccharomyces cerevisiae yeast in a bead mill with the multi-disk impeller was investigated during a batch operation. A degree of microorganism disintegration was determined on basis of light absor- bency at wavelength of 260 nm. Experiments were performed for suspension concentrat[...]
4
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 4 120-121
PL Przedstawiono fenomenologię dezintegrowania komórek mikroorganizmów rozrywanych w cyrkulującym wypełnieniu młyna. Opracowano oparty na niej matematyczny model procesu. Wykazano możliwości jego wykorzystania do liniowego oraz nieliniowego opisu przebiegu procesu. Wyszczególniono możliwe do ujęcia w o[...]
EN The phenomena of disintegration of microorganism cells broken up in ]iquid circutating in a bead mili arę presented. A mathematica] modę) was deve)oped on basis of these phenomena and prospects of its appli-cation in the linear and non-linear description of process stages were demonstrated. Factors [...]
5
100%
Przemysł Chemiczny
2006 T. 85, nr 8-9 1311-1314
6
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2006 Nr 4s 135-136
EN Single cells of Saccharomyces cerevisiae yeast were subjected to a compression load. A pressure was applied by means of micro-tools controlled by three micro-manipulators. Deformation of microorganisms that caused disruption of cell walls was measured. Strength of yeast cells depending on their geom[...]
7
100%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Artykuł skupia się na badaniach zakłóceń sprzężenia podłożowego w mieszanym układzie scalonym zaprojektowanym w technologii BiCMOS. Zaprezentowano szkodliwe oddziaływanie (poprzez podłoże) macierzy trzydziestu jednocześnie przełączanych inwerterów na pracę mieszaczy radiowych. Dla prezentowanego ukł[...]
EN This paper concentrates on investigations of the substrate coupling noise in mixed-signal BiCMOS integrated circuit. The parasitic influence of the matrix of thirty simultaneously switched inverters on the radio-frequency mixers is shown. Moreover, the effectiveness of guarding rings included in the[...]
8
100%
Chemical and Process Engineering
PL Przedstawiono wyniki badań dezintegracji drożdży Saccharomyces cerevisiae w młynie perełkowym z mieszadłem wielotarczowym i nieruchomymi przegrodami. Zmienianymi parametrami były stężenie zawiesiny mikroorganizmów i prędkość obrotowa mieszadła. Wykazano odchylenia przebiegu procesu od liniowości. Zm[...]
EN Yeast Saccharomyces cerevisiae disintegration in a bead mill with a multi-disk impeller and stable baffles have been investigated. Variable parameters were the concentration of microorganism suspension and the rate of impeller rotations. Deviation of the process from linearity was confirmed. Changes[...]
9
100%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2002 Nr 18 173-180
PL Artykuł dotyczy modelowania i badania sprzężenia podłożowego w układach scalonych CM OS. W pracy przedstawiono charakterystykę programu SCA (Substrate Coupling Analysis), który służy do generowania impedancyjnego (RC) modelu podłoża układu scalonego na podstawie danych topografii układu oraz paramet[...]
EN The main subject of this paper is a problem of modeling of a substrate coupling in CMOS Integrated Circuits. Capabilities of the latest version (4.4.6) of the SCA (Substrate Coupling Analysis) software are presented along with an example of the CMOS inverter design. The input data format for the SCA[...]
10
100%
Przemysł Chemiczny
2011 T. 90, nr 9 1676-1679
11
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 6 81-82
12
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2011 Nr 1 9-10
PL Przeprowadzono badania dezintegracji drożdży Saccharomyces cerevisiae w młynie perełkowym z mieszadłem wielotarczowym w warunkach pracy okresowej. Stopień dezintegracji mikroorganizmów określano na podstawie pomiarów absorbancji światła o długości fali 260 nm. Serie doświadczeń wykonano dla stężeń z[...]
13
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2008 Nr 6 93-94
PL Badano własności Teologiczne zawiesiny S. cerevisiae. Krzywe płynięcia wyznaczono cylindrycznym reometrem rotacyjnym. Wykazano znaczny wpływ wzrostu koncentracji mikroorganizmów na zwiększanie się lepkości pozornej zawiesiny. Zawiesina drożdży ma własności cieczy newtonowskich. Wraz ze zwiększaniem [...]
EN Rheological properties of suspension of S. cerevisiae were investigated. Flow curves were determined by means of the cylindrical rotary rheometer. A significant effect of the yeast concentration increase on the rise of suspension apparent viscosity was reported. The yeast suspension displayed proper[...]
14
63%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Chemiczna i Procesowa / Politechnika Łódzka
2000 Z. 27 115-122
PL Przedstawiono analizę eksperymentów dezintegracji komórek drożdży Saccharomyces cerevisiae w pionowym młynie perełkowym z mieszadłem kielichowym. Doświadczenia wykonano dla zawiesiny komórek mikroorganizmów o stężeniach z zakresu od 0,05 do 0,20 g s.m/ml. Prędkości obrotowe mieszadła zmieniano w zak[...]
EN Experiments on the disintegration of microorganisms in a vertical bead mill with a bell-shaped impeller are presented. The chamber was filled in 40% with the bed of glass balls l mm in diameter. The experiments were carried out for batch operation of the mill and for constant feed. The experimental [...]
15
63%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2000 T. 21, z. 2 311-327
PL Przedstawiono wyniki badań rozkładu czasu przebywania oraz dezintegracji drożdży Saccharomyces cerevisiae w młynach perełkowych w warunkach pracy ciągłej. Urządzenia badawcze stanowiły młyny z mieszadłem wielotarczowym: klasyczny i z nieruchomymi przegrodami pomiędzy tarczami. Zmienianymi parametram[...]
EN The results investigations of residence time distribution and disintegration of yeast Saccharomyces cerevisiae in bead mills operating in a continuous mode are presented. The experimental set-up consisted of mills with multi-disk impellers: a classical one and another one with stable baffles betwee[...]
16
63%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2000 z. 60 77-84
PL Przedstawiono wyniki badań procesu dezintegracji komórek mikroorganizmów w laboratoryjnym młynie perełkowym z mieszadłem wielotarczowym. Wypełnienie komory roboczej (80 %) stanowiły szklane kulki o średnicy l mm. Eksperymenty przeprowadzono w warunkach pracy okresowej dla zawiesiny bakterii mlekowyc[...]
EN The results of investigations of microorganism disintegration in a laboratory bead mill equipped with a multi-disk impeller are presented. The working chamber was filled with glass balls of diameter 1 mm. Experiments were performed batch-wise with lactic bacteria Lactococcus lactis of concentration [...]
17
63%
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne
2003 nr 2 707-716
PL Referat dotyczy modelowania i badania sprzężenia podłożowego w układach scalonych CMOS. W pracy przedstawiono poglądowo koncepcję modelowania sprzężenia przez podłoże z wykorzystaniem funkcji Greena oraz zaprezentowano korzyści wynikające z uwzględnienia pasozytniczego modelu sprzężenia w procesie p[...]
EN This paper concentrates on investigations of the substrate coupling effect in CMOS Integrated Circuits. An OTA-Capacitor (OTA-C) sine wave oscillator is chosen as a representative example for which it is shown, how the working quality of designed circuits changes if substrate model for this circuit [...]
18
63%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
PL Przedstawiono wyniki badań dezintegracji drożdży Saccharomyces cerevisiae w poziomym młynie perełkowym z mieszadłem wielotarczowym i nieruchomymi przegrodami. Badano efekt niszczenia komórek w zależności od stężenia zawiesiny od 0,05 do 0,20 g suchej masy/cm[3] i prędkości obrotowej mieszadła zmieni[...]
EN Results of experiments on the disintegration of yeast Saccharomyces cerevisiae in a horizontal bead mill with a multi-disk impeller and stationary baffles are presented. The effect of cell disintegration depending on the concentration of a suspension in the range from 0.05 to 0.20 g dry matter/cm[3][...]
19
63%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2001 Nr 17 197-203
PL Przedmiot artykułu stanowią zagadnienia związane z projektowaniem topografii cyfrowych i analogowych układów scalonych CMOS. W pracy przedstawiono charakterystykę pakietu Magic, przy pomocy którego studenci wyższych lat studiów, na Wydziale ETI Politechniki Gdańskiej, projektują - w ramach laborator[...]
EN The subject of this paper are issues of layout design of CMOS Integrated Circuits. Ali of stages of the full-custom ICs design procedure are described in detail. Capabilities of the Magic layout editor are presented along with same examples of layouts designed with this tool. This paper indicates sa[...]
20
63%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2000 nr 15 173-180
PL Celem pracy jest badanie wrażliwości różnych struktur filtrów cyfrowych ze względu na skończoną długość słów/rejestrów. Celem pracy jest pokazanie mo- żliwości zastosowania procesora sygnałowego TMS320C50 do praktycznej wery- fikacji zaprojektowanych filtrów z uwzględnieniem wpływu skończonej dług[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last