Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 45
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Podano przegląd typów domów wielkopłytowych w Polsce, przedstawiając główne problemy i potrzeby zidentyfikowane w elewacjach miejskich budynków wielorodzinnych. Faktyczne potrzeby modernizacji wielkopłytowych budynków zostały przedstawione, biorąc pod uwagę strukturalne, cieplne i estetyczne aspekty[...]
EN This paper gives an overview of housing in Poland, presenting the main problems and needs identified in the urban building envelopes. Actual needs of the modernization of large-panel buildings have been presented, taking into account the structural, thermal and aesthetic aspects. The model of improv[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Tematem artykułu są zagadnienia planowania przestrzennego w Polsce. Przedstawiono ustawy, na mocy których jest kształtowany system planowania przestrzennego. Omówiono zadania i kompetencje jednostek samorządu terytorialnego, a także organów pełniących nadzór nad tymi jednostkami.
EN Subject of article is the question of the spatial planning in Poland. Spatial planning law were introduced. The system of the spatial planning in Poland were describe. Tasks and the competences of the individuals of the territorial council were talked over and also organs fulfilling supervision over[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Architektura podlega ciągłemu procesowi rozwojowemu. W ostatnich latach znalazła się na rozdrożu. Jednym z nowych kierunków w architekturze jest postmodernizm jako reakcja na uprzednią dominację modernizmu.
EN Architecture is subject to progress. Currently postmodern style is of the new trends in architecture. Postmodern style is a reply to domination of modern architecture style in the past.
4
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
EN Different ways of saving energy by making use of solar energy e.g. the proper shaping of the walls of the building or using solar energy collectors were described. The designed house is equipped with solar energy collectors and there are also some calculations concerning the possibilities of saving [...]
5
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Na tle rozwoju myśli urbanistycznej w XIX i XX w., przedstawiono szereg postulatów zawartych w Karcie Ateńskiej przyjętej na IV Kongresie CIAM (Międzynarodowy Kongres Nowoczesnej Architektury), który odbył się w Atenach w 1933 r. Karta ta stanowi podsumowanie ukształtowanych w okresie międzywojennym[...]
EN Range of postulates was presented on background of town planning ideas development in XIX and XX century. They were included into the I Athenian Card. I Athenian Card was accepted on IV CIAM Congress (International Congress of Modern Architecture). It has been preceded in Athens in year 1933. That I[...]
6
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Podano pojęcie stylu modernistycznego w sztuce, plastyce, architekturze. Modernistyczna architektura stanęła przed zadaniem rozwijania nowych form mieszkalnictwa dla pojawiających się grup robotniczych, pracowniczych, urzędniczych. W okresie modernizmu zwracano głównie uwagę na zagadnienia formalne [...]
EN Definition of modern style in art in architecture was given. Technological progress in housing for labour class and clerks was one of main task of modern architecture. Formal and technical problems of realization in housing were taken into main consideration in this time. Building industry was start[...]
7
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Podano definicję postmodernizmu. W architekturze postodernistycznej mozna wyróżnić kilka prądów. U podstaw jednego z nich stoi ekologia. W Polsce skala potrzeb z zakresu budownictwa mieszkaniowego jest bardzo duża. Realizacja działań zmierzających do zaspokojenia tych potrzeb powinna się odbywać z u[...]
EN Definition of post-modern style in architecture was given. Post-modern style in architecture has several directions. Ecology is grounds of one of this directions. In Poland scale of housing needs is very large. Technical method of realization in housing must meet this demand. This technical method h[...]
8
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Konieczne jest wprowadzenie nowoczesnych metod zarządzania rozwojem przestrzennym jednostek terytorialnych. Zadania w sferze planowania przestrzennego w Polsce są podzielone pomiędzy państwo i samorząd terytorialny. Gmina jako podstawowe ogniwo systemu planowania przestrzennego decyduje o przeznacze[...]
EN Necessary introduction of modern methods of management is spatial development of territorial units. Spatial spatial planning has continuous character. This process is execution of analyses of existing state and planned state. This spatial policy process directly connected with management and plannin[...]
9
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2005 z. 32 63-73
PL W artykule przedstawiono metody i narzędzia sprawnego zarządzania środowieksim w firmie. Zwrócono uwagę na uwarunkowania stosowania prezentowanych metod w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, a także na korzyści płynące z wykonywania określonych działań. Celem opracowania jest pokazanie, jaki[...]
EN This article features methods and tools of efficient environmental management in a company. Special emphasis was placed on application of these methods in the small and medium company sector and on the benefits of using these methods. The goal of this study is to show which means to use to make envi[...]
10
100%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2016 z. 63, nr 4 489--494
PL Istnieje potrzeba wygenerowania wspólnych i spójnych zasad, które pozwoliłyby zrozumieć niepełnosprawność jako zjawisko systemowe. Istnieje wiele różnych definicji niepełnosprawności. Skutki, jakie pociąga za sobą dysfunkcja wzroku zależą od kilku czynników. Przestrzeń wielosensoryczną łączy w sobie[...]
EN There is a need to create common and consistent rules that would allow understanding disability as a phenomenon of the system. There are many different definitions of disability. The effects it entails visual dysfunction depends on several factors. Multisensory space combines elements of architectur[...]
11
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Tematem artykułu są podstawy prawne planowania przestrzennego w Polsce. Przedstawiono genezę i źródła planowania przestrzennego we Francji, w Niemczech oraz w Polsce. Omówiono ustawy i akty prawne, na mocy których kształtował się system planowania przestrzennego w poszczególnych krajach.
EN The subject of the article are the legal bases of the spatial planning in Poland. Origin and the sources of the spatial planning, in France, in Germany, in Poland, were introduced. Laws and legal acts, which power the system of the spatial planning in individual countries, were talked over.
12
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Przedstawiono typologię wielorodzinnych prefabrykowanych budynków wznoszonych w okresie po drugiej wojnie światowej i problemy wynikające ze złej jakości realizacji tych domów. Wskazano na problemy architektoniczne i konstrukcyjne oraz na problemy pracy konstrukcji budynków, jak również ponadpięćdzi[...]
EN This paper discusses the main typologies of the multi-story residential building stock in the post WWII period and problems arising from the poor quality of the housing policy, the architectural and structural principles, and the construction work, as well as over 50 years of inappropriate exploitat[...]
13
63%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Spośród różnych źródeł emisji dwutlenku węgla niniejsza praca przedstawia te, na których rozmiary i szkodliwość mają wpływ zagadnienia związane z urbanistyką i architekturą. Próbuje wskazać takie rozwiązania, które redukują szkodliwe oddziaływanie tych źródeł na środowisko. Propozycje, poza ochroną [...]
EN Amongst many various sources of carbon dioxide emission, the thesis indicates these which scope and harmfulness is influenced by town planning and architecture related issues. The thesis attempts to present such solutions which reduce harmful impact of these sources on the natural environment. The p[...]
14
63%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Rozwój ogólny miasta ma zasadniczy wpływ na warunki życia w mieście oraz na atrakcyjność jego wizerunku. Komfort życia w mieście zależy w szczególności od rozwoju funkcji mieszkaniowej, nadążającej za zwiększającymi się potrzebami i oczekiwaniami mieszkańców. Zasoby komunalne, często powstałe przez [...]
EN General development of a city has a significant influence on its living conditions as well as on the attractiveness of the city image. The comfort of life in the city depends in particular on the development of the housing function meeting the increasing needs and expectations of the inhabitants. Th[...]
15
63%
Przegląd Komunalny
2002 nr 11 145-146
PL Lotniska wojskowe (jak i cywilne) usytuowane w pasie nadmorskim, z uwagi na charakter funkcjonalny, stanowią potencjalne zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego, w tym wód Bałtyku, oraz dla powietrza atmosferycznego i klimatu akustycznego. Ocena skutków degradacji środowiska w rejonie lotnisk ucz[...]
16
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
EN The paper presents a part of research carried out in the town of Tyczyn. The main goal of whole research is to prepare data for "implementation plan" as the grounds for reconditioning plan of the Tyczyn center to adapt it present economic and social conditions. The provided inventory activities were[...]
17
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL W związku z budową Centralnego Okręgu Przemysłowego zlokalizowano w Rzeszowie zakłady zbrojeniowe, w tym również lotnicze. Przyczyniło się to do rozwoju przestrzennego miasta. Rozwój urbanistyczny Rzeszowa po II wojnie światowej przybrał charakter bardzo dynamiczny. Głównym czynnikiem miastotwórczym[...]
EN While Central Industrial District was formed in Poland, the military factories were built in Rzeszów. One of them was air force industrial plant. It was the reason of the city development Rzeszów was growing dynamicly after II World War. Industrial plant progress was main reason of developing city R[...]
18
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL W pracy podjęto problem restrukturyzacji architektonicznej wsi polskiej w warunkach gospodarki wolnorynkowej. Rozwiązanie wybranego problemu przedstawiono na przykładzie zespołu domów jednorodzinnych realizowanych wraz z warsztatami rzemieślniczymi.
EN The problem of the architectural change of building Polish villages in free market of economy has been analyzed. The solution of chosen problem has been presented on the example of habitable homes group wich had been realized with the craft work shops.
19
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Modernizacja zagród wiejskich ma obecnie duże znaczenie w Polsce. Poszukiwanie wzorców przekształceń należy połączyć z analizą procesów historycznych. Modernizacja zagrody wiejskiej powinna odpowiadać standardom europejskim z uwzględnieniem specyficzności lokalnej.
EN Modernization of country farm is currently very important matter in Poland nowadays. Searching models of transformation we must join with analyses of historical process. Modernization of country farm must have European standards and take into consideration local feature.
20
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2007 z. 46 [246] 137-141
PL Opisano projekt budynku stacji benzynowej w Leżajsku. Przedstawiono modelowanie stalowej konstrukcji dachu oraz analizy głównych elementów konstrukcyjnych budynku. W artykule główną uwagę poświęcono problemom analizy obciążeń związanych z wpływami atmosferycznymi. Opisano elementy konstrukcyjne budy[...]
EN In paper project of building of fuel station in Lezajsk city was describe. Modelling of the steel structures of the roof with analysis of main structural elements of civil building were done. In the work main attention was dedicated to problem of climatic loads of the building. Description of struct[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last