Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 26
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono system teleinformatyczny służący do kompensacji mocy biernej opracowany w Instytucie Tele- i Radiotechnicznym.
EN The paper presents data communications system for reactive power compensation systems, workout in Tele and Radio Research Institute.
2
100%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule omówiono w sposób zwięzły zalety wybranych systemów ekspertowych, możliwe dziedziny zastosowań, oraz podstawowe metody używane do projektowania baz wiedzy. Przegląd ten został zrealizowany w trakcie prac prowadzonych w instytucie, mających na celu budowę uniwersalnego systemu eksperckiego[...]
EN In the paper the advantages of selected expert systems, their areas of application and primary methods of knowledge base development have been described in a concise way. The overview has been realized in the course of works carried out at Tele and Radio Research Institute with the aim of developing[...]
3
100%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule przedstawiono metodę analizy kluczowych parametrów wyłączników SN w czasie ich eksploatacji. Do podstawowego zestawu parametrów charakteryzującego jakość wyłącznika należą czasy załączania oraz czasy wyłączania poszczególnych jego kolumn. W celu zwiększenia pewności w odniesieniu do warto[...]
EN In the paper there is presented method that allow estimate selected parameters value of circuit breaker. Basis set of circuit breaker parameters contains switch-on times and switch-off times for each column. To obtain results with small level uncertainty, to analysis used boundary switch states (ass[...]
4
100%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule został przedstawiony opis niskomocowego układu buforowego zasilania awaryjnego, jego parametry, charakterystyki napięciowo-prądowe z trybami pracy, możliwości zastosowania. Również zawarte zostały wnioski z badań w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej EMC jakim poddany został zasi[...]
EN In the article a low power buffer emergency supply system, its parameters, voltage-current characteristics with modes of operation as well as its possibility of use have been presented. Conclusions from electromagnetic compatibility tests of the buffer supply have also been included.
5
100%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule przedstawiono koncentrator cyfrowych i analogowych sygnałów stacyjnych Mupasz Control 810. W skrócie została opisana zasada działania urządzenia, główne funkcje jakie realizuje, przedstawiono parametry techniczne oraz schemat przyłączeniowy.
EN In the article a concentrator of digital and analog station signals, Mupasz Control 810, has been presented. The principle of operation, main functions executed by the device togetherwith technical parametersand connection diagram have been described.
6
100%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule przedstawiono koncepcje modernizacji (retrofitu) rozdzielnic SN produkowanych w latach 1960 - 1970. Celem retrofitu jest przywrócenie lub zwiększenie funkcjonalności rozdzielnicy SN przy założeniu optymalizacji czasu i kosztów modernizacji. Koncepcja polega na pełnej wymianie wyposażenia [...]
EN In the article a concept of MV switchgear modernization (retrofit) has been presented. The goal of the retrofit is to restore or increase the functionality of the MV switchgear with minimum time and expenses of the modernization process. The concept is based on the complete replacement of low voltag[...]
7
100%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Przedstawiono specyfikę przemysłu wydobywczego oraz wymagania dotyczące elektroenergetycznej aparatury zabezpieczeniowej EAZ w tym sektorze przemysłu. Przedstawiono również przykłady zastosowań urządzeń EAZ. Zwrócono też uwagę na specyfikę działania wybranych zabezpieczeń i układów automatyk.
EN In the paper the specific character of mining industry and the requirements put on protection relays applied in this industry sector have been described. The example applications of protection relays have been presented. Special attention has been paid to the specific operation of selected protectio[...]
8
100%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL W artykule przedstawiono rozwiązania zabezpieczeń różnicowych jako podstawowego zabezpieczenia transformatorów SN. Omówiono sposoby unikania zbędnego działania zabezpieczenia podczas zwarć zewnętrznych (poza strefą chronioną) oraz w trakcie udarów prądu magnesującego występujących przy załączaniu tr[...]
EN The solutions of differential protections being the fundamental protection for middle voltage transformers have been presented in the paper. There have been discussed the methods how to avoid a needless operation of protection when extern short-circuits (outside a protected zone) may happen as well [...]
9
100%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Przedstawiono specyfikę wymagań środowiska górniczego, ocenę tych wymagań odnośnie zastosowania urządzeń elektrycznych, szczególnie elektroenergetycznej aparatury zabezpieczeniowej EAZ. Przedstawiono przepisy prawne, normy oraz przykładowe wymagania odnośnie prowadzenia tych badań.
EN In the paper the specificity of requirements of mining environment has been presented as well as the evaluation of these requirements concerning the application of electric devices, especially power protection devices. The legal provisions, standards and examples of requirements concerning carrying [...]
10
100%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL W artykule przedstawiono koncepcję szybkiej modernizacji celki niskiego napięcia w celu dostosowania jej do obowiązujących standardów. Koncepcja polega na pełnej wymianie wyposażenia celki niskonapięciowej i wstawienia w to miejsce nowoczesnego wyposażenia wraz z okablowaniem tak aby zminimalizować [...]
EN An idea of a rapid modernization of a low voltage cell to adapt it to the standards in force has been presented in the paper. The idea consists in a complete replacement of the equipment of the low voltage cell by modern accessories including the cabling to minimize making mistakes and to shorten ti[...]
11
100%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Przedstawiono rozwiązania zabezpieczeń różnicowych jako podstawowe zabezpieczenia transformatorów SN. Według krajowych przepisów (PN-IEC 185-A1) należy je stosować dla transformatorów o mocach znamionowych większych od 5 MVA. Omówiono sposoby unikania zbędnego działania zabezpieczenia podczas zwarć [...]
EN In the article there are presented various solutions of differential protections being basic protections of medium voltage transformers. In accordance with the Polish regulations (PN-IEC 185-A1) such protections should be applied in case of transformers rated at 5 MVA and more. Methods are discussed[...]
12
100%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Omówiono urządzenia elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej EAZ. Urządzenia te pracują w środowisku przemysłowym, dlatego też wszelkie pomiary, jak i ocenę wyników należy przeprowadzać dla tego środowiska. Przedstawiono stan prawny dotyczący budowy oraz eksploatacji urządzeń w tym środowis[...]
EN In the paper power protection devices have been presented. The devices work in industrial environment so all measurements as well as analysis of results should be carried out taking into account this environment. The legal status concerning the construction and operation of devices in this environme[...]
13
100%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL W artykule przedstawiono przykłady rozwiązań i zastosowań aparatury EAZ w przemyśle wydobywczym na tle jego specyfiki i wymagań. Zwrócono uwagę na specyfikę działania, sposób rozwiązania wybranych zabezpieczeń i układów automatyki opracowanych w Instytucie Tele- i Radiotechnicznym w Warszawie.
EN The examples of solutions and applications of the EAZ equipment in the mining industry regarding its specificity and requirements have been presented in the paper. The attention has been paid to specificity of operation and methods of solution to chosen protection and automatic systems developed by [...]
14
81%
Elektro Info
2014 nr 1-2 50--51
PL W artykule przedstawiono opracowane w Instytucie Tele- i Radiotechnicznym oprogramowanie narzędziowe ELF przeznaczone dla elektroenergetycznych sterowników polowych. Opisano wybraną funkcjonalność oprogramowania pod względem możliwości edycji funkcji logicznych (projektowanie logiki pracy pola rozdz[...]
EN In the paper the ELF utility software, developed at Tele and Radio Research Institute and dedicated for bay controllers, has been presented. The logical functions edition functionality of the software (electric bay control logic design) and its use for switchgear maintenance have been described. The[...]
15
81%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule przedstawiono dwie metody określania stanu izolacji kabli SN – w oparciu o kontrolę upływności oraz o test z użyciem generatora wysokiego napięcia. Po stronie zagrożonej wybuchem sygnały pomiarowe są przetwarzane za pomocą układu mikroprocesorowego, dzięki czemu zwiększono pewność działan[...]
EN In the paper two methods of MV cable isolation determination have been presented – one based on leakage control and one using a high voltage generator. In the hazard zone the relevant signals are processed with the use of microprocessor circuit which increases the reliability of protections operatio[...]
16
81%
Elektro Info
2014 nr 9 106--109
PL W artykule przedstawiono nowo opracowany w Instytucie Tele- i Radiotechnicznym sterownik polowy MIZAS 514, będący następcą popularnego zabezpieczenia silników MiZaS 5.04. Jego możliwości przedstawiono na przykładzie edycji logiki i nastaw wykorzystując do tego celu oprogramowanie narzędziowe ELF 2.
EN The article presents a driver field named MIZAS 514 successor to the popular motor protection MiZaS 5.04 newly developed in Tele and Radio Research institute. Its possibilities are illustrated with the example of editing logic and settings using the software tool ELF 2.
17
81%
Elektro Info
2014 nr 4 68--69
PL Artykuł opisuje prawa i obowiązki spoczywające po stronie potencjalnego producenta energii wytwarzanej w odnawialnych źródłach energii i jego odbiorców. W myśl ustawy odbiorcą z urzędu jest zlokalizowany na danym terenie zakład energetyczny lub jakakolwiek inna jednostka deklarująca chęć jej zakupu.[...]
EN The article describes the rights and obligations of both potential producer and purchaser of the energy from renewable sources. According to the regulation, the purchaser ex officio is the local electric utility or any other body declaring the intent to buy the energy. In the article the device carr[...]
18
81%
Elektro Info
2018 nr 7-8 82--84
PL Zapewnienie bezprzerwowej pracy urządzeń elektrycznych lub minimalizacja czasu przerwy, w przypadku zaniku napięcia sieci zasilającej, często stanowi jeden z głównych wymogów dla wielu gałęzi przemysłu. Wysoka niezawodność zasilania realizowana jest przy zastosowaniu źródeł rezerwowych włączanych do[...]
EN Uninterrupted functioning of electrical devices or minimization of dead time in the case of power outage is one of the main requirements for proper functioning of industrial plants. The reliability of power supply is provided by auxiliary power sources switched manually or automatically with the use[...]
19
71%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule opisano wybrane metody realizacji funkcji zabezpieczenia łukoochronnego z podaniem przykładowych urządzeń. Opisano również algorytm realizacji zabezpieczenia łukoochonnego zaimplementowany w urządzeniu MUPASZ 710 plus. Podano przykłady rzeczywiście zdjętych przebiegów z działania zabezpie[...]
EN In the article some methods of implementation of the arc protection function with example solutions have been presented. Realization of arc protection algorithm implemented in MUPASZ 710 plus has been described. Examples of waveforms from the execution of the arc protection function in MUPASZ 710 pl[...]
20
71%
Elektro Info
2016 nr 5 54--55
PL Artykuł opisuje obowiązujący system prawny dotyczący energii wytworzonej w odnawialnych źródłach energii, w szczególności skupiono się na nowym sposobie sprzedaży energii w postaci aukcji. Ponadto w artykule zawarto informację na temat urządzenia MUPASZ 902E, przeznaczonego do monitorowania OZE.
EN The article describes the existing legislative framework for energy generated from renewable energy sources, in particular, they focus on a new way of selling energy in the form of an auction. Additionally, it contains information about the MUPASZ 902E device, dedicated for monitoring RES.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last