Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 13
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Rolnicza
PL Zakresem analizy objęto 50 wniosków złożonych do ARiMR w ramach działania modernizacja gospodarstw rolnych. Dla 96% wnioskodawców celem działania była poprawa bezpieczeństwa produkcji, w tym także poprawa bezpieczeństwa pracy. Dlatego dominującym celem inwestycji modernizacyjnych był zakup ciągników[...]
EN The analysis covered 50 applications filed to The Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture within the operation concerning modernisation of farms. For 96% of applicants, the purpose of operation was to improve the production safety including improvement of work safety. Therefore, pu[...]
2
100%
Inżynieria Rolnicza
2009 R. 13, nr 9 131-137
PL W pracy zostały sformułowane modele transportu ciepła i masy dla procesu uwadniania suszu cebulowego podczas "gotowania". Założono, że transport ciepła i masy odbywa się tylko za pomocą dyfuzji, dlatego modele transportu wody i suchej substancji sformułowano na podstawie drugiego prawa Ficka, a tran[...]
EN The paper presents formulated models for heat and mass transport for the process involving dried onion hydration during "boiling". It has been assumed that heat and mass transport is carried out through diffusion only, therefore water and dry matter transport models have been formulated on the basis[...]
3
100%
Inżynieria Rolnicza
PL W oparciu o wyniki ankiet przeprowadzonych wśród absolwentów studiów dziennych i zaocznych Wydziału Agroinżynierii Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie w rok po ukończeniu studiów, porównano wybrane cechy populacji absolwentów w rozbiciu na studia dzienne i zaoczne.
EN Results of survey conducted one year after graduation among graduates of full-time and extramural studies at the Faculty of Engineering and Energetics in Agriculture of the Hugo Kołłątaj Agricultural University of Cracow allow to compare selected features of graduate population, divided into full-ti[...]
4
100%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy badano związek wykształcenia i wieku bezpośrednich producentów rolnych z wartością wskaźnika postępu naukowo-technicznego. Badaniami objęto 30 gospodarstw z gminy Krościenko nad Dunajcem. Do prezentacji wyników zastosowano technikę analizy korespondencji.
EN The work involved examination of relationship between education and age of direct agricultural manufacturers and the value of scientific-technological progress index. The research covered 30 farms from the Krościenko nad Dunajcem Borough. Correspondence analysis technique was employed to present the[...]
5
100%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy obliczono wskaźniki postępu naukowo-technicznego i jego efektywności oraz wyznaczono przy użyciu analizy regresji logistycznej cechy gospodarstw o największej sile dyskryminacji tych wskaźników. Badania w formie wywiadu kierowanego przeprowadzono w trzydziestu gospodarstwach z gminy Gródek n[...]
EN The paper shows calculated scientific and technological and efficiency progress indicators. Moreover, the logistic regression analysis was employed to find the characteristics of farms showing highest power of discrimination for these indicators. Research in form of an interview was carried out in t[...]
6
100%
Problemy Inżynierii Rolniczej
PL W obszernym wprowadzeniu do zasadniczych wyników tej parcy przedstawiono dostępne wspołcześnie metody statystyki, przeznaczone do analizowania złóżonych struktur danych wielowymiarowych. Omawiane metody stanowią rozwinięcie klasycznych procedur, takich jak analiza wariancji, analiza czynnikowa, anal[...]
EN An extensive introduction to results of this study presents recently available statistical methods designed to analyse the complex structure of multidimensional data. Discussed methods comprise the expansion of classical procedure, such as variance analysis, factor analysis, contigency table analysi[...]
7
100%
Problemy Inżynierii Rolniczej
1999 R. 7, nr 4 95-101
PL Szybko zmieniający się rynek pracy stawia duże wyzwanie absolwentom wszystkich kierunków studiów, a pośrednio także Uczelniom i Wydziałom. Wydziały związane z inżynierią rolniczą nie są pod tym względem wyjątkiem, a nawet można zaryzykować twierdzenie, iż presja czasu jest tu silniejsza niż gdzie in[...]
EN Unstable labour market makes a challange to the graduates in all study directions and - indirectly - to all the universities and faculties. The faculties of agricultural engineering are not the exception in this respect and even an opinion may be assumed that the pressure of time is stronger here th[...]
8
100%
Inżynieria Rolnicza
2003 R. 7, nr 9 221--230
PL W pracy podjęto próbę wskazania tych cech gospodarstwa, które determinują jego przynależność do jednej z 4 kategorii gospodarstw w aspekcie wartości wskaźników postępu technicznego oraz efektywności postępu technicznego. Dla danych ze 144 gospodarstw Małopolski wykonano analizę dyskryminacji i wyzna[...]
EN The work is an attempt to indicate the features of a farm that determine its belonging to one of 4 farm cathegories in the aspect of the ratios values for technical progress and technical progress efficiency.Discrimination analysis was performed for 144 farms of Małopolska and discrimination functio[...]
9
100%
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich
2016 nr IV/1 1209--1216
EN Assessment of the coefficient of mechanization level of loading and unloading works was conducted in the paper. It was established that mechanization of loading activities affects the transport efficiency. The coefficient of mechanization index of loading works obtained for small load capacity aggre[...]
10
80%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy przedstawiono poziom i strukturę kosztów zapasów w zależności od odległości od rynków zaopatrzenia. Badania przeprowadzono na próbie 30 losowo wybranych gospodarstw w rejonie Polski południowej. Koszty zapasów określono w 3 grupach gospodarstwach na podstawie metodyki opracowanej i przedstaw[...]
EN The work presents a level and a structure of stocks costs in relation to distance to supply markets. The research was carried out in 30 randomly selected farms in the south region of Poland. It was stated among others that an average index of stocks costs amounted to 87.2 PLN*t-1 of the stored goods[...]
11
80%
Inżynieria Rolnicza
2003 R. 7, nr 9 215--220
PL Wykorzystując uogólniony model liniowy przeprowadzono analizę wskaźników technicznego uzbrojenia gospodarstw. Zastosowane podejście, W odróżnieniu od wcześniejszych prac [Dąbkowski, Roczkowska-Chmaj, 1999, 2001, Dąbkowski, Kowalski. Michałek, 2001] umożliwia badanie więcej niż dwóch grup wartości zm[...]
EN Using a generalized linear model, an analysis of the technical equipment ratios of farms was performed. The used approach, as opposed to previous works [Dąbkowski, Roczkowska-Chmaj, 1990, 2001, Dąbkowski, Kowalski, Michałek, 2001] allows for testing more than two value groups of the dependent variab[...]
12
80%
Inżynieria Rolnicza
2005 R. 9, nr 7 195--205
PL W oparciu o wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w roku 2003 dokonano analizy wybranych zagadnień związanych ze stanem wyposażenia informatycznego i stanem świadomości informatycznej osób zatrudnionych w branży rolniczej w porównaniu z innymi branżami w Polsce.
EN Based on the surveys carried out in 2003, investigation has been made to the selected aspects, related to the stock of computer equipment and IT awareness of those employed in agriculture, as compared with other fields of economy in Poland.
13
71%
Inżynieria Rolnicza
PL Współczesny świat stoi przed wyzwaniem zaspokojenia z jednej strony stale rosnących potrzeb energetycznych, a z drugiej również rosnących potrzeb żywnościowych. Stale poszukuje się nowych, alternatywnych w stosunku do konwencjonalnych źródeł energii. W ostatnim okresie bardzo popularne stały się pom[...]
EN Modern world faces the challenge of satisfying constantly growing energy demand on one hand and increasing food demands on the other. New ways, alternative to conventional energy sources have been searched for. Heat pumps obtaining energy from the interior of the Earth have become very popular recen[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last