Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 37
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej / Politechnika Poznańska
2012 Nr 13 261-268
PL Artykuł poświęcono wprowadzeniu elastycznego podejścia w planowaniu i realizacji procesów budowlanych, które wydaje się realną szansą na ograniczenie problemów wynikających z wysokiego poziomu ryzyka i niepewności na poziomie zarządzania operacyjnego w budownictwie. Tradycyjne podejście oparte na po[...]
EN This paper is devoted to the introduction of a flexible approach in the design of con-struction processes, which seems to be a real chance to reduce the problems of a high level of risk and uncertainty at operational management in construction. The traditional! approach based on seeking a solution a[...]
2
100%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Artykuł przedstawia metodę zapewniającą możliwość badania porównawczego mieszanek betonowych o różnym składzie z punktu widzenia zjawiska samoocieplenia betonu w konstrukcjach masywnych. Metoda ta opiera się na eksperymencie w warunkach quasi-adiabatycznych oraz symulacji przebiegu procesu dojrzewan[...]
EN A method giving possibility of comparative investigation of different concrete mix looking for heat hydration phenomena in concrete block is presented. This method is based on experiment in the quasi-adiabatic conditions and after on the simulation of concrete maturity in definite conditions. This a[...]
3
100%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Artykuł prezentuje środki, których zadaniem jest nie tylko pielęgnacja powierzchni betonowych, ale również ich wzmacnianie (wytrzymałość na ściskanie, odporność na ścieranie) oraz zabezpieczanie (np. przed działaniem benzyny, środków odladzających itp.). Ze względu na swoje kompleksowe działanie nal[...]
EN There are many products for curing concrete in the polish market, now. Some different products of multi-direction action are presented. The procedure for curing effectiveness was given. Some results of curing action of different products were showed. A general characteristic of ACTIN - new material [...]
4
100%
Polski Przegląd Kartograficzny
2000 T. 32, nr 3 175-187
PL W artykule omówiono pokrótce historię Katedry Kartografii UW, prowadzone prace dydaktyczne oraz badawcze.
EN The Chair of Cartography was founded in November, 1950 whole the Institute of Geography was initiated within the structure of the Warsaw University. Also, two other Chairs were formed within the Institute: Physical Geography and Economic Geography. The first Head of the Chair of Cartography was Prof[...]
5
100%
Polski Przegląd Kartograficzny
2006 T. 38, nr 2 124-132
PL W artykule przedstawiono kilka zagadnień związanych z redagowaniem map w podręcznikach akademickich na przykładzie sześciu wybranych publikacji Wydawnictwa Naukowego PWN.
EN The article critically discusses cartographic contents of six geography handbooks published by Wydawnictwo Naukowe PWN (Polish Scientific Publishers). The publishing house, founded in 1951 specializes in academic handbooks of various disciplines. In the last few years a change of printing technolog[...]
6
100%
Polski Przegląd Kartograficzny
PL Artykuł zawiera analizę map wykonanych metodą kartogramu zamieszczonych w narodowym atlasie zatytułowanym Atlas Rzeczypospolitej Polskiej, wydawanym przez Głównego Geodetę Kraju w latach 1993-1997. W atlasie znajduje się 912 map, z czego 49% stanowią kartogramy. Mapy te omówiono krytycznie w czterec[...]
EN The article contains an analysis of choropleth maps included in Atlas of the Republic of Poland, published by the Surveyor General of Poland in the years 1993-1997. The atlas contains 912 maps, 49% of which are choropleth maps. They are critically described in four paragraphs: statistical data, spac[...]
7
100%
Polski Przegląd Kartograficzny
2008 T. 40, nr 4 349-361
PL W artykule omówiono kilka zagadnień związanych z redagowaniem map kropkowych, a więc sposoby wyznaczania wielkości i wagi kropek, sposoby rozmieszczenia kropek na mapie oraz zarysowano problematykę relacji metody kropkowej do innych form prezentacji kartograficznej, co w przyszłości może ułatwić opr[...]
EN The article discusses several issues concerning the elaboration of dot maps. The dot method is difficult to digitize and requires considerable editing skill. Discussed are the following issues: range of application of the method, method of determination of dot size and value, methods of dot distribu[...]
8
100%
Polski Przegląd Kartograficzny
2009 T. 41, nr 3 221-226
PL Artykuł zawiera propozycję mody­fikacji klasyfikacji kartograficznych form prezentacji na poziomie jakościowym, czyli nominalnym.
EN The author refers to his previous publication on the quantitative forms of presentation (2005). In international literature there is no single accepted classifica­tion of cartographic methods of presentation; even terminology often causes misunderstandings (eg. choropleth map - cartogram). Polish ca[...]
9
100%
Polski Przegląd Kartograficzny
2005 T. 37, nr 2 95-100
PL Po omówieniu wybranych właściwości form prezentacji kartograficznej, w artykule przedstawiono propozycję modyfikacji klasyfikacji L. Ratajskiego, podanej w podręczniku z 1989 roku.
EN Despite a number of theoretical dissertations there is still no generally accepted classification of cartographic methods of presentation. The classification proposed by L. Ratajski (1989) is used in Poland. Being developed in the early 1960s, it is almost 50 years old. The classification bases on t[...]
10
100%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2002 nr 1 50--51
11
63%
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL W analizie skutków zakłóceń mogących wystąpić w trakcie realizacji przedsięwzięcia budowlanego szczególną uwagę poświęcić należy nie tylko zakłóceniom procesów budowlanych, lecz także zakłóceniom dostaw materiałów na budowę. Na dwóch przykładach: budowy Trasy Mostu Północnego w Warszawie (kluczowe z[...]
EN In analysis of distortion causes that might arise during the implementation of a construction project, particular attention should be given to disruption of supply of material on the site. For two examples: building Trails North Bridge in Warsaw – Key Upset high water of the Vistula River and the ex[...]
12
63%
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Wprowadzenie systemów zapewnienia jakości w budownictwie poprzez opracowanie odpowiednich standardów (procedury, instrukcje, itp.) przyczyniło się do uporządkowania istniejących zasad działania oraz wprowadzenia jednoznacznej odpowiedzialności. Posiadanie systemu zarządzania jakością nobilituje ta[...]
EN The introduction of quality systems in the construction industry by developing appropriate standards (procedures, instructions, etc.) contributed to clarifying the existing rules of operation, and the introduction of clear responsibilities. Having a quality management system also ennobles the co[...]
13
63%
Polski Przegląd Kartograficzny
2000 T. 32, nr 4 288-301
PL Artykuł jest analizą siedmiu programów komputerowych zaliczanych do grupy systemów informacji geograficznej (GIS) z punktu widzenia możliwości poprawnego opracowania kartogramu. W artykule wskazano na liczne uchybienia w konstrukcji programów, a wynik analizy zestawiono w tablicy kończącej opracowan[...]
EN The paper contain a critical analysis of possibilities of preparing a choropleth map in selected GIS software packages. Table 1 contains a characteristics of seven selected programs. The analysis pertained to the following stages of choropleth map preparation: 1. Evaluation of statistical data 2. Pr[...]
14
63%
Materiały Budowlane
2000 nr 12 58-59
15
63%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL W artykule zostaną zaprezentowane możliwości wykorzystania systemu doradczego wspomagającego projektowanie procesów produkcyjnych w budownictwie. Opierając się na metodzie case-based reasoning (wykorzystanie metody uczenia się z przykładów) oraz symulacji, można stworzyć system doradczy oparty na ba[...]
EN This paper presents options for implementing an advisory system to support production processes in the construction sector. With case-based reasoning methods (implementation of learning from examples) and simulation, an advisory system can be built on the foundation of a knowledge base, being a syst[...]
16
63%
Civil and Environmental Engineering Reports
2015 No. 17 117--128
PL Artykuł prezentuje możliwość zastosowania elastyczności w modernizacjach istniejących obiektów budowlanych na przykładzie instalacji oświetleniowej. Elastyczność jest rozumiana w tym przypadku jako umiejętne dostosowanie się do zmian w dynamicznie zmieniającym się środowisku. Istotą podejścia elasty[...]
EN The article presents the general principles of flexible approach, illustrated with case study regarding flexibility in modernization. Flexibility is understood in the present case as a skilful adaptation to changes in the dynamically changing environment. The essence of flexibility approach is being[...]
17
63%
Polski Przegląd Kartograficzny
2015 T. 47, nr 2 105--118
PL Na tle dużej aktywności polskich wydawców w zakresie adaptacji obcych atlasów geograficznych w ostatniej dekadzie XX wieku i pierwszej dekadzie XXI wieku, w artykule omówiono różne podejścia do adaptacji, podejmując próbę ich pogrupowania i nazwania. Ponadto omówiono użyteczność i poprawność kartogr[...]
EN Adaptation of foreign cartographic works is the constant practice of publishing industry. Its greatest popularity dates back to the period of the Partitions of Poland (1795–1918), as well as to the time that followed the systemic transition of 1989, but the lowest popularity concerns the times of th[...]
18
63%
Polski Przegląd Kartograficzny
2013 T. 45, nr 2 131--143
PL W artykule omówiono oryginalną mapę ścienną, genezę i okoliczności jej opracowania oraz wydania. Jest to zapewne pierwsza opublikowana polska ścienna mapa szkolna opracowana przez nauczycielkę.
EN The article deals with The Illustrative School Map of the Polish Kingdom published in 1885 in Warsaw. We know little about the author Jadwiga Wójcicka (1850-1933). She was most probably a self-taught woman. She taught at school, wrote for Warsaw dailies and wrote a popular book for youth. She had no[...]
19
63%
Izolacje
2014 R. 19, nr 2 46--49
PL W artykule omówiono technologie obniżania temperatury mieszanki betonowej oraz pielęgnację wewnętrzną betonu. Przedstawiono korzyści wynikające z dodania materiałów zmiennofazowych (PCM – Phase Change Materials) do mieszanki w celu pielęgnacji wewnętrznej mieszanki podczas jej dojrzewania w klimacie[...]
EN The article discusses the technologies of lowering the temperature of concrete mix and internal curing of concrete. It also presents the benefits of adding phase-change materials (PCM) to the mix for the purpose of internal curing during its maturation in a hot and dry climate.
20
63%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
2014 R. 111, z. 1-B 183--193
PL Aby wykonać racjonalną profilaktykę wad, trzeba mieć wiedzę na temat usterek, ich przyczyn i związanych z tym kosztów. Kluczowym celem badań prezentowanych jest podjęcie próby wykazania zastosowania różnych metod stosowanych w inżynierii produkcji w kontekście współczesnych wymagań gospodarki oraz p[...]
EN To rationally prevent defects, you must first have knowledge of the defects, their causes and the associated costs. A key objective of the research presented is to attempt to demonstrate the application of various methods used in production engineering, in the context of today’s economy requirements[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last