Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 15
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
PL Artykuł zawiera wyniki badań obrazujące treści kształcenia i ich strukturę adekwatną do potrzeb przygotowania zawodowego absolwentów studiów licencjackich kierunku logistyka. Ponadto przedstawiony został zbiór celów kształcenia, jakie powinny być osiągnięte w ramach wykładów i ćwiczeń. Tak określona[...]
EN The article contains the results of a survey showing contents of educating and their structure adequate to the purposes of occupational preparing of bachelor studies graduates of the logistics faculty. Moreover, there was presented the collection of educating aims, which should be realized during le[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe AON
2002 nr 1(46) 173-181
EN Contemporary search to find a place for logistic management bodies in division’s staff is connected, among others, with their role in decision making process. Commanding and managing the troops in combat requires cohesion in the staffs works, G-4 team including which conditions making decisions adeq[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe AON
2002 nr 2(47) 80-97
EN The purpose analysis of tactical support planning of division and brigade leads to distinguishing characteristic stages of technical team works of the Centre for Command Post Support of Brigade and Division including the technical situation evaluation of brigade/division troops, developing technical[...]
4
100%
Logistyka
2009 nr 3 CD-CD
PL Artykuł zawiera wyniki badań obrazujące możliwości wykorzystania logistycznego potencjału gospodarki narodowej jako części potencjału logistycznego niezbędnego do realizacji procesu zabezpieczenia logistycznego sił zbrojnych. Szczegółowo przedstawione są kryteria wyboru zewnętrznych (w stosunku do w[...]
EN The article contains results of surveys illustrating the possibilities of using the logistic potential of the national economy as a part of the logistics needed to realise the process of combat service support. The article examines the choices facing external logistic service suppliers (for the pur[...]
5
100%
Logistyka
2007 nr 5 CD-CD
PL We współczesnej logistyce Sił Zbrojnych RP zjawisko outsourcingu ma wymiar praktyczny - występuje w wojskowym systemie logistycznym, przy czym jego teoria jest uboga, a rozważania są prowadzone na wysokim poziomie ogólności. Tym samym praktyczne wdrażanie rozwiązań oparte jest często na zdrowym rozs[...]
EN In the modern logistics of the Polish Armed Forces the phenomenon of outsourcing is practical - occurs in the military logistic system. Its theory is poor and general. This way the practical implementing of solutions is often based on common sense and intuition. It is necessary to expect that the th[...]
6
100%
Zeszyty Naukowe AON
2000 nr 4(41) 79-89
EN One of the basic decision process problems of division and brigade staff is to work out combat variants (technical support variant including) adequate to the superior’s order. Experience from exercises shows that arduous logistic calculations conducted in a traditional way required engaging more peo[...]
7
100%
Zeszyty Naukowe AON
2007 nr 2(67)A 48-54
EN In this article the author described the essence and main conditions of logistical cooperation of military budget unit and outside tenders to logistical services. He pointed out that the contemporary cooperative efforts are put the most frequently when there is a presumption of decreasing the overal[...]
8
100%
Logistyka
2016 nr 1 398--404, CD1
PL Logistyka zwrotów i odpadów jest jedną z koncepcji współczesnej logistyki, którą należy traktować jako instrument zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw. Wyniki badań pozwoliły dostrzec zasadność analogii między rozwiązaniami logistycznymi istniejącymi w łańcuchach dostaw i łańcuchach zwrotów i odpa[...]
EN Reverse and waste logistics is one of the concept of modern logistics, which should be treated as an instrument of sustainable development of enterprises. The test results allowed to see the validity of the analogy between logistics solutions which exist in supply chains and in returns and waste cha[...]
9
100%
Logistyka
2014 nr 3 5837--5845
PL Logistycznie zintegrowana gospodarka odpadami wpływa na funkcjonowanie łańcuchów dostaw, co stanowi niejako zmianę następstw rozpatrywanych zjawisk gospodarczych, gdzie naturalny porządek nakazuje najpierw zaspokoić oczekiwania klientów – wytwórców odpadów, a później zajmować się wytworzonymi odpada[...]
EN Logistically integrated waste management affects the functioning of supply chains, which is kind of changing consequences of the economic phenomena under consideration, where the natural order requires meet the expectations of our customers - producers of waste firstly, and then deal with the waste [...]
10
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 1554--1559
PL W artykule omówione zostały sposoby identyfikacji europejskich procesów logistycznych co ułatwia ich charakterystykę, określenie determinant procesu planowania logistycznego, adekwatnego do istoty celów eurologistyki.
EN The article explains methods of identification of the European logistic processes, that facilitates their characteristics, defining the determinants of the process of logistic planning adequate to the essence for the eurologistics purposes.
11
100%
Logistyka
2014 nr 6 9722--9732
PL Obsługa logistyczna może stanowić podstawę do modelowania systemów logistycznych. Jej wymiar strategiczny można wykorzystać do identyfikacji zakresu teorii i praktyki koniecznych do opisu wymagań jakie powinny spełniać produkty logistyczne jako efekty funkcjonowania systemów logistycznych przedsiębi[...]
EN Logistic service can provide a basis for modeling logistic systems. Its strategic dimension can be used to identify a range of theory and practice necessary to describe the requirements to be met by logistic products as effects of the companies logistic systems operation, as well as logistic supply [...]
12
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 1529--1535, CD
PL W artykule przedstawiono zasadnicze determinanty dystrybucji fizycznej przesyłek kurierskich, ekspresowych i pocztowych pod kątem spełnienia warunków wynikających ze specyfiki logistycznej obsługi klientów – odbiorców tych przesyłek. Zasadniczymi metodami badawczym były analiza i synteza oraz studiu[...]
EN The article presents the fundamental determinants of physical distribution of courier, express and postal consignments in terms of meeting the conditions resulting from the specifics of the logistic consumer service–recipients of the consignments. The principal research methods were analysis and syn[...]
13
100%
Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej
2017 nr 1(106) 39--52
PL Artykuł przedstawia wyniki badań uzyskane w procesie badawczym ukierunkowanym przez następujący problem naukowy: Jakie istnieją możliwości pozyskiwania zasobów spoza systemu logistycznego sił zbrojnych, które w istotny sposób zwiększają potencjał logistyczny wojsk adekwatnie do istoty wykonywanych z[...]
EN The article presents the results of research obtained through a research process targeted by the following scientific problem: What are the possibilities for acquiring resources outside the armed forces logistic system, which significantly increase the logistic capacity of the army adequate to the e[...]
14
100%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2018 nr 11 2--12
PL Poszukiwanie kierunków rozwoju logistyki w środowisku polskich teoretyków i praktyków nie jest często podejmowanym tematem badań, a jest on istotny z punktu widzenia potrzeb badawczych młodych naukowców, szczególnie tych którzy podejmują studia doktoranckie i stają przed dylematem wyboru tematu rozp[...]
EN The search for directions of logistician's development in the environment of Polish theoreticians and practitioners is not often the subject of research, and it is important from the point of view of research needs of young scientists, especially those who undertake doctoral studies and face the dil[...]
15
63%
Zeszyty Naukowe AON
2012 nr 2(87) 115-134
EN Poland, according to alliance commitments, should be ready to participate with its forces in crisis response operations, including peace support operations. It is estimated that in these operations may be involved, among others, land tasks forces in strength of ½ strengthened mechanized brigade or b[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last