Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2013 T. 44, nr 6 223--228
PL Problematyka identyfikacji i zarządzania ryzykiem jest kluczowym aspektem prowadzenia działalności gospodarczej. Jednym z warunków osiągnięcia sukcesu jest umiejętne stosowanie metod oceny ryzyka. Przedstawione w artykule metody oraz sugestie, co do kształtu oceny jakościowej i analizy otoczenia, po[...]
EN The issue of risk identification and management is a key aspect of the business. One of the conditions for success is the skillful use of risk assessment methods. Presented in this paper methods and suggestions to shape the quality assessment and environmental analysis should be useful for managing [...]
2
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2013 T. 44, nr 5 186-191
PL Na obecnym etapie rozwoju społeczeństwa informacyjnego niezbędne wydaje się poznanie metodologii zarządzania ryzykiem przez organizację, by zagwarantować realizację celów, ochronę aktywów oraz wydajne, ekonomiczne i efektywne wykorzystanie zasobów. Równie ważne jest wdrożenie odpowiednich standardów[...]
EN It seems necessary to know the approach to risk management by the organization at present development stage of the information society to ensure accomplishment of the tasks assumed, the protection of assets and economically effective use of resources. Equally important is the implementation of appro[...]
3
100%
Agricultural Engineering
2015 Vol. 19, No. 3 139--147
PL Celem opracowania jest analiza wpływu poziomu wilgotności na właściwości energetyczne, jakie uzyskuje wyprodukowany granulat opałowy w wybranym przedsiębiorstwie produkującym pelety na terenie województwa lubelskiego. W tym celu wykonane zostały pomiary wilgotności dostarczanej biomasy, a także pozi[...]
EN The objective of the paper was to analyse the impact of the moisture level on energy properties obtained by the manufactured heating pellet in the selected enterprise which produces pellets in Lubelskie Voivodeship. Therefore, measurements concerning moisture of supplied biomass and the level of moi[...]
4
100%
Agricultural Engineering
2015 Vol. 19, No. 3 149--156
PL Celem opracowania była ocena wpływu poziomu wilgotności biomasy roślinnej przeznaczonej do produkcji peletu na jej właściwości opałowe. Badania przeprowadzono w wytwórni peletu, którego siedziba znajdowała się na terenie województwa lubelskiego. Badania polegały na wyznaczeniu wilgotności dostarczan[...]
EN The objective of the paper was to evaluate the impact of moisture in plant biomass designed for pellet production on its heating properties. The research was carried out in a pellet plant, located in Lubelskie Voivodeship. The research consisted in determination of moisture of the supplied biomass a[...]
5
100%
Agricultural Engineering
2015 Vol. 19, No. 2 149--157
PL Celem artykułu jest ocena wpływu narzędzi Lean Manufacturing na organizację pracy dwóch wybranych działów przedsiębiorstwa produkcyjnego W celu określenia skuteczności koncepcji lean przedstawiono działania organizacyjne poprawiające wydajność procesu produkcji analizowanych działów. Do analizy wyko[...]
EN The aim of this article is to assess the impact of Lean Manufacturing tools on the work organization of two selected manufacturing company’s departments. In order to determine the effectiveness of lean concept, organizational measures were presented. They were to improve production process efficienc[...]
6
100%
Acta Innovations
2015 no. 14 33--49
PL Autorzy przedstawili kryteria wykorzystywane przy podejmowaniu decyzji dotyczącej budowy farmy wiatrowej w Polsce. Opisano makroekonomiczne aspekty rozwoju sektora energetyki wiatrowej w Polsce. Artykuł powstał w oparciu o liczne artykuły prasowe, naukowe oraz raporty. Ze względu na fakt, iż inwesty[...]
EN The authors present criteria availed in taking investment decisions in wind energy investments. Macroeconomic aspects of Poland wind energy sector/industry have also been described. The article is based on numerous press and scientific articles, as well as reports. Due to the fact that investments r[...]
7
100%
Acta Innovations
2015 no. 15 13--23
PL Autorzy przeanalizowali ryzyko związane z inwestycją budowy farmy wiatrowej w Polsce. Wyszczególniono podstawowe czynnika ryzyka towarzyszące projektom inwestycyjnym oraz instrumenty pozwalające eliminować bądź minimalizować ich wpływ. Opisano metody umożliwiające oszacowanie wpływu ryzyku na rentow[...]
EN The authors analysed investment risk of a wind farm construction in Poland. They specified key risk factors of investment projects and instruments that eliminate or minimize their impact. The article describes also methods that enable to estimate an impact of risk on profitability of the project. Th[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last