Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 55
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
2012 T. 28, z. 2 87-102
PL Z prowadzeniem działalności gospodarczej wiąże się różnego rodzaju ryzyko, które znacząco może oddziaływać na wyniki ekonomiczne i produkcyjne osiągane przez dane przedsiębiorstwo. Jedną z możliwości zabezpieczenia się przed pewnymi typami ryzyka jest wykorzystanie odpowiednio skonstruowanych instru[...]
EN Running a business entails various risks which can significantly impact the economic and production results achieved by a given enterprise. One way of hedging certain risks is to use appropriately designed derivatives. This article presents the newest group of these contracts, i.e. swaps, and focuse[...]
2
100%
Przegląd Górniczy
2011 T. 67, nr 9 28--31
PL W artykule przedstawiono zagadnienie ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podano definicję instrumentu finansowego oraz krótką charakterystykę podstawowych instrumentów finansowych transferu ryzyka. Scharakteryzowano instrumenty finansowe z tej grupy wykorzystywane przez przed[...]
EN The article presents the issue of risk connected with business activities. The definition of the financial instrument and a short characteristics of basic financial instruments for risk transfer are given as well. Financial instruments of this group used by mining enterprises in Poland and worldwide[...]
3
100%
Wiadomości Górnicze
2012 R. 63, nr 5 274--280
PL Inteligentne systemy informatyczne dają możliwość właściwego wykorzystania potencjału doświadczeń i wiedzy zgromadzonej w przedsiębiorstwach górniczych. Stanowią innowacyjne rozwiązania realizujące postulat gospodarki opartej na wiedzy i reprezentujące obecny state-of-art w rozwoju systemów informat[...]
EN Intelligent systems make it possible to properly utilize the potential of the experiences and knowledge acquired in mining enterprises. They constitute innovative solutions realizing the demands of the economy based on knowledge and representing the current state-of-art in development of information[...]
4
100%
Archives of Mining Sciences
PL W artykule przedstawiono propozycję nowoczesnego systemu wspomagającego proces planowania robót górniczych w podziemnych kopalniach węgla kamiennego CPRG.SYS. W skład systemu wchodzą: baza danych o wyrobiskach prowadzonych w przeszłości i wyrobiskach planowanych, baza wiedzy umożliwiająca zautomatyz[...]
EN This paper presents a planning optimization system (POS) for underground hard coal mines. This POS is a computer program called the "CPRG.SYS", which is based on CPRG method (Metoda Centralnego Planowania Robót Górniczych). CPRG method is developed for modeling and the optimization of mining works i[...]
5
100%
Przegląd Górniczy
2012 T. 68, nr 9 44--47
PL W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane z procesem projektowania robót górniczych w kopalniach węgla kamiennego. Zaprezentowano podstawy teoretyczne tego procesu oraz istotne czynniki wpływające na jego prowadzenie. Scharakteryzowano wybrane narzędzia wspomagające proces projektowania [...]
EN The article presents selected issues connected with the process of mining operations planning in hard coal mines. The theoretical base and expected factors influencing process conducting were presented. Selected solutions supporting the process of mining operations planning in underground hard coal [...]
6
100%
Przegląd Górniczy
2013 T. 69, nr 3 24--29
PL W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane z zarządzaniem wiedzą. Podkreślono istotę i znaczenie wiedzy w organizacjach, szczególnie takich, które prowadzą swój proces produkcyjny w specyficznych warunkach otoczenia, jak ma to miejsce w przedsiębiorstwach górniczych. Przedstawiono wyzywan[...]
EN This article presents selected problems of knowledge management. The essence and importance of organizational knowledge were highlighted, particularly in enterprises whose production process takes place in specific environment conditions, e.g. mining enterprises. Challenges which mining enterprises [...]
7
100%
Wiadomości Górnicze
2012 R. 63, nr 10 587--591
PL W artykule zaprezentowano podejście i metody pozyskiwania wiedzy z danych, które mogą zostać wykorzystane w zarządzaniu współczesnymi przedsiębiorstwami. W tym zakresie szczególną uwagę zwrócono na techniki inteligentne znajdujące zastosowanie na etapie eksploracji danych do poszukiwania nowych zale[...]
EN The paper presents the approach and methods of acquiring knowledge from data that can be used in the management of modern enterprises. In this regard, special attention was paid to the intelligent techniques finding application at the stage of data exploration for searching of new relationships and [...]
8
100%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
PL W artykule przedstawiono efekty poszukiwań odpowiedniej metody optymalizacji dla postawionego probIemu badawczego. Rozważanym zagadnieniem z zakresu modelowania robót górniczych jest planowanie robót eksploatacyjnych w wielozakładowym przedsiębiorstwie górniczym. Należy zauważyć, że w warunkach obec[...]
EN Main issue displayed in the paper is the review of optimization methods according to formulated research problem such as planning of exploitation works in hard coal mining enterprise. It have to be stated that at the present time in polish hard coal mining, scope of the planning process is limited. [...]
9
100%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2007 z. 279 23-29
PL W artykule przedstawiono koncepcję opracowania modułu eksperckiego dla potrzeb systemu projektowania robót górniczych w kopalniach węgla kamiennego jako jednego z elementów opracowywanej metody centralnego projektowania robót górniczych CPRG.
EN Article presents an idea of the expert module in mining works designing system for hard coal mines as element of method for mining works central planning.
10
100%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
PL W artykule przedstawiono wybrane aspekty zastosowania techniki VERT do modelowania robot górniczych. Zaprezentowano również pewne elementy VERT w opracowanej metodzie modelowania i optymalizacji robót górniczych w kopalni węgla kamiennego z wykorzystaniem sieci stochastycznych.
EN In the paper application of VERT technique in mining works modelling is proposed. There are also presented some elements of mentioned technique in the modelling and optimisation method of mining works in hard coal mine with an application of stochastic networks.
11
100%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
2007 T. 23, z. 1 121-128
PL W artykule zaprezentowano procedurę optymalizacji opracowaną dla metody modelowania i optymalizacji robót górniczych w kopalni węgla kamiennego z wykorzystaniem sieci stochastycznych. Prezentowana metoda może stanowić narzędzie wspomagające proces projektowania przyszłych robót górniczych z uwzględn[...]
EN The article presents optimization procedure introduced to modelling and optimization method of mining works in hard coal mine with an application of stochastic networks. Presented method could be an useful tool to design process of future mining works in coal mine, according to technical and economi[...]
12
100%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
2007 T. 23, z. 2 135-151
PL W artykule zaprezentowano przykład zastosowania metody modelowania i optymalizacji robót górniczych w kopalni węgla kamiennego z wykorzystaniem sieci stochastycznych. Metoda może stanowić narzędzie wspomagające proces projektowania przyszłych robót górniczych z uwzględnieniem wymagań decydenta w sfe[...]
EN The article presents application of modeling and optimization method in hard coal mine. Presented method could be an useful tool to design process of future mining works in coal mine, according to technical and economical plans.
13
100%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2006 z. 273 85-94
PL W artykule przedstawiono rozważania na temat możliwości wykorzystania algorytmów ewolucyjnych w modelowaniu produkcji górniczej. W treści zawarto krótkie wprowadzenie do teorii algorytmów ewolucyjnych i koncepcję metody centralnego planowania robót górniczych (CPRG). Wskazano kierunki badań nad wpro[...]
EN Article presents aspect of evolutionary algorithms application in modeling of mine production. Paper includes short introduction about evolutionary algorithms theory and conception of CPRG method. Main directs of research on possible application EA in proposed method are shown.
14
100%
Górnictwo i Geoinżynieria
PL W artykule opisano zdobywający popularność w dyscyplinie zarządzania projektami nurt modelowania stochastycznego, który umożliwia zarówno niedeterministyczne oszacowanie parametrów zadań, jak i oddanie niedeterministycznej struktury ich sekwencji. Szerokie zastosowanie w tym zakresie znajdują metody[...]
EN Recently in the project management the most popular trend is stochastic modeling which enable stochastic estimation of task parameters and presentation of its stochastic structure. Network planning based on stochastic network are used in this matter widely. Complexity of stochastic network and probl[...]
15
100%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
PL Wartykule zaprezentowano model matematyczny opracowany dla metody modelowania i optymalizacji robót górniczych w kopalni węgla kamiennego z wykorzystaniem sieci stochastycznych. Metoda może stanowić narzędzie wspomagające proces projektowania przyszłych robót górniczych z uwzględnieniem wymagań decy[...]
EN The article presents mathematical model introduced to modelling and optimisation method of mining works in hard coal mine with an application of stochastic networks. Presented method could be an useful tool to design process of future mining works in coal mine, according to technical and economical [...]
16
100%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania elementów techniki WAP w modelowaniu produkcji górniczej bazującym na metodach sieciowych do poszukiwania najlepszego rozwiązania przy wartościach zadanych przez projektanta.
EN In the article possibilities of using WAP elements in mine works modelling are presented, method could be used to choose the best solution from the results of modelling method if assu by the designer are given.
17
100%
Przegląd Górniczy
2013 T. 69, nr 9 32--36
PL W artykule przedstawiono wyniki analizy warunków prowadzenia robót górniczych w wyrobiskach ścianowych wybranych, krajowych kopalń węgla kamiennego. Badaniami objęto 272 wyrobiska prowadzone w latach 2007÷2011. Analizę przeprowadzono w ujęciu warunków geologiczno-górniczych oraz techniczno-organizac[...]
EN This paper presents the results of analysis of the conditions of longwall operations in the selected domestic coal mines. The study includes 272 excavations driven in the years 2007-2011. The analysis was conducted in terms of geological-mining and technical-organizational conditions. This article p[...]
18
100%
Przegląd Górniczy
2016 T. 72, nr 8 20--24
PL W artykule zaprezentowano propozycję wykorzystania reengineeringu jako możliwość przygotowania krajowych przedsiębiorstw górniczych wydobywających węgiel kamienny do ich reorganizacji. Scharakteryzowano istotę podejścia procesowego w przedsiębiorstwie oraz najważniejsze pojęcia związane z reengineer[...]
EN The article presents the proposal to use process reengineering as an opportunity for reorganization of mining companies. In the paper the essence of the process approach in the enterprise is characterized as well as the most important concepts related to process reengineering. Model of mining compan[...]
19
100%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W artykule przedstawiono przykład wykorzystania metody GERTS do modelowania robot g6rniczych i wskazano na dalsze możliwości wykorzystania sieci stochastycznych w tym zakresie.
EN In article an example of using gerts method In mine Works modeling is presented. There is also shown further possibilities of using stochastic networks in this fields.
20
100%
Inżynieria Mineralna
2017 R. 18, nr 2 237--244
PL Eksploracja procesów jest relatywnie młodą dziedziną badań z pogranicza kilku nauk, między innymi: inteligencji obliczeniowej, eksploracji danych oraz modelowania i analizy procesów. W artykule zaprezentowano możliwości wsparcia zarządzania procesami w przedsiębiorstwie wybranymi technikami eksplora[...]
EN Process mining is a relatively young field of research at the frontier of several disciplines, including: computational intelligence, data mining, and process modeling and analysis. The article presents the possibilities of supporting process management in an enterprise by selected process mining te[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last