Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 38
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2008 Vol. 46 nr 3 693-714
PL W pracy przedstawiono analizę drgań sprzęgniętych nieliniowych oscylatorów samowzbudnych. Ruch regularny układu, generowany przez nieliniowe tłumienie, określono poprzez zastosowanie nieliniowych postaci drgań. Zbadano wpływ członów nieliniowych i intensywność samowzbudzenia na odpowiedź układu oraz[...]
EN Vibration analysis of coupled self-excited nonlinear oscillators have been studied in the paper. Possible regular motion generated by nonlinear damping has been determined by extracting Nonlinear Normal Modes (NNM) from the model. Influence of the nonlinear terms and intensity of self-excitation on [...]
2
100%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2001 Vol. 39 nr 4 861-884
PL Zjawiska synchronizacji i chaos w oscylatorze van der Pola-Mathieu. W pracy przedstawiono efekty oddziaływania drgań parametrycznych i samowzbudnych w układzie o jednym stopniu swobody. Analizę przeprowadzono dla nieliniowego oscylatora z samowzbudzeniem typu van der Pola oraz wzbudzeniem parametryc[...]
EN Analysis of a nonlinear oscillator system with one degree of freedom, which includes the van der Pol self-excitation term and parametric excitation of the Mathieu type is carried out in this paper. Interactions between the parametric and self-excited vibrations for regular and chaotic motion are inv[...]
3
100%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2002 Vol. 40 nr 2 415-433
PL W pracy przeprowadzono analizę drgań układu parametryczno-samowzbudnego z nieidealnym źródłem energii. Model składa się z oscylatora van der Pola-Mathieu oraz nieidealnego źródła energii, którego charakterystykę założono w postaci linii prostej. Drgania regularne całego systemu, źródło drgań - model[...]
EN Vibrations of a parametrically and self-excited system with a non-ideal source of energy have been analysed in this paper. The model has consisted of the van der Pol-Mathieu oscillator and non-ideal energy source, which characteristic has been assumed as a straight line. Regular motion of the comple[...]
4
100%
Machine Dynamics Problems
EN A technique for determination of vibration modes of nonlinear coupled parametrically self excited oscillators is presented in the paper. The method is applied for vibration regions ii which the synchronisation phenomenon takes place and the system vibrates with singli frequency. The, so called, reso[...]
5
100%
Mechanika / Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica
2001 T. 20, z. 1 93-115
PL W pracy przeprowadzono analizę drgań układu parametryczno--samowzbudnego o dwóch stopniach z nieidealnym źródłem energii. Model składa się z dwóch sprzęgniętych parametrycznie oscylatorów, zawierających człony samowzbudne Rayleigha oraz nieliniowe sprężystości typu Duffinga. Założono ponadto, że ukł[...]
EN Vibration analysis of two degrees of freedom system with non-ideal energy source has been considered in this paper. Model of the system has consisted of two parametrically coupled oscillators, which have included self-excited Rayleigh's terms and nonlinear stiffness of Duffing type. The system has b[...]
6
100%
Journal of Technical Physics
EN Influence of an external harmonic force on a non-linear parametrically and self-excited system with two degrees of freedom has been investigated in this paper. Vibration analysis has been carried out for coupled Rayleigh-Mathieu-Duffing oscillators. By means of the multiple scales' method, the exist[...]
7
100%
Folia Societatis Scientiarum Lublinensis
2000 vol. 9 116-123
PL W pracy przeprowadzono analizę drgań układu parametryczno-samowzbud-nego z nieidealnym źródłem energii. Model zawiera człony van der Pola oraz Mathieu, zaś charakterystykę nieidealnego źródła energii założono w postaci mii prostej. Drgania całego systemu źródło drgań - model drgający zostały określo[...]
EN Vibrations of a parametrically and self-excited system with non-ideal source of energy are analysed in this paper. The model consists of van der Poi and Mathieu functions and non-ideal source of energy, which characteristic was assumed as a straight linę. The complete system, source of energy - vibr[...]
8
100%
Vibrations in Physical Systems
2018 Vol. 29 1--6
EN A review of selected nonlinear phenomena which may occur in fixed or rotating structures has been presented in the paper. At first, a self, parametrically and externally exited oscillator with added time delay control has been studied. It has been shown that the interaction between different vibrati[...]
9
100%
Machine Dynamics Problems
EN Regular and chaotic vibrations of the system composed of two parametrically and self-excited oscillators are analysed in the paper. The considered system is excited by a non-ideal energy source represented by DC motor with limited power supply. Interactions between different vibration types, bifurca[...]
10
100%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2005 z. 29 457-462
PL W pracy przeprowadzono analizy drgań nieliniowego układu samowzbudnego o dwóch stopniach swobody, pobudzanego jednoczesnie parametrycznie oraz wymuszanego zewnętrznie. Wymuszenie zewnętrzne wywołano za pomocą masy niewyważonej zamocowanej do silnika elektrycznego prądu stałego o ograniczonej mocy (t[...]
EN Analysis of a parametric and self-excited system with two degree of freedom has been carried out in the paper. External excitation of the system has been performed by a rotating unbalanced mass fixed to the DC motor having limited power (no-ideal model). Regular and chaotic vibrations have been inve[...]
11
63%
Inżynieria Maszyn
2009 R. 14, z. 4 113-123
PL Praca ma charakter przeglądu literaturowego wspartego wynikami badań własnych. Omówiono metody obróbki ubytkowej stopów tytanu stosowanych w przemyśle lotniczym ze szczególnym uwzględnieniem wysokowydajnego skrawania. Omówiono metody analizy drgań wskazując na przydatność nowoczesnych metod dynamiki[...]
EN This paper presents a literature based review of cutting methods of titanium alloys used in aviation industry with examples of experimental investigations. Especially high speed machining processes are taken into account. Nonlinear methods of vibrations analysis and their practical aspects are discu[...]
12
63%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2003 z. 20 375-386
PL W pracy przedstawiono analizę drgań układów samowzbudnych, wzbudzanych parametrycznie biorąc pod uwagę dwa modele samowzbudzenia: van der Pola oraz Rayleigh'a. Wykazano, że w otoczeniu rezonansów parametrycznych występuje zjawisko synchronizacji drgań, zaś poza tymi obszarami układ wykonuje drgania [...]
EN Interactions between parametrically and self-excited vibrations for two models of self-excitation: van der Pol's and Rayleigh's, have been presented in this paper. It has been shown, that near the parametric resonances, the synchronisation phenomenon has occurred, but out of those regions system vib[...]
13
63%
Folia Societatis Scientiarum Lublinensis
2000 vol. 9 142-151
PL W pracy przeanalizowano drgania układu samowzbudnego z wymuszeniem parametrycznym i nieliniową charakterystyką sztywności typu kwadratowego. Badania miały na celu określenie rozwiązań analitycznych oraz ich weryfikacje, poprzez symulację komputerową. Dokonano też oceny wpływu parametrów układu na zg[...]
EN This paper has analysed the vibrations of the self-excited system with parametric excitation and the non-symmetric elasticity characteristic of quadratic type. The aim of the investigations was to find analytical solutions and to verify the analytical method by computer simulations. Furthermore, the[...]
14
63%
Eksploatacja i Niezawodność
2004 nr 4 30-33
PL W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych toczenia skrawaniem elementu metalowego o prostokątnym przekroju poprzecznym. Zaproponowano matematyczny opis takiego układu w postaci równań różniczkowych zawierających wzbudzenie parametryczne. W badaniach doświadczalnych wykazano związek pomięd[...]
EN Analysis of a turning process of a workpiece with a rectangular cross section is presented in the paper. Results of experimental investigations are shown. A mathematical model of parametric vibrations caused by stiffness changing is also proposed. A connection between vibrations frequency and rotati[...]
15
63%
Prace Instytutu Lotnictwa
PL Wpracy przedstawiono analizę drgań dyskretnego, idealnie symetrycznego, modelu struktury składającej się z dysku wraz z dołączonymi pięcioma nieliniowymi sektorami, reprezentującymi nieliniowe łopaty wirnika. Szczegółową nieliniową analizę modalną, jak również możliwość lokalizacji nieliniowych post[...]
EN This article examines a lump mass model of a perfectly symmetric bladed disk assembly of five sectors with nonlinearities in blades. Nonlinear modal analysis and the existence of localized Nonlinear Normal Modes (NNMs) has been shown in previous work [1]. In this article, we demonstrate numerically [...]
16
63%
Vibrations in Physical Systems
2010 Vol. 24 221--226
PL W pracy przedstawiono analizę dynamiki układu autoparametrycznego z wahadłem za pomocą metody wykresów rekurencyjnych (RPs) i ich analizy ilościowej (RQA). Rekurencja jest jedną z podstawowych własności układów dynamicznych i może być wykorzystywana w celu scharakteryzowania zachowania układu w prze[...]
EN The purpose of this study is to use recurrence plots to investigate the dynamics of an autoparametric system with an attached pendulum. Recurrence is a fundamental property of dynamical systems, which can be exploited to characterise the system’s behaviour in phase space. The Recurrence Plots method[...]
17
63%
Journal of Machine Engineering
EN Vibrations during a cuttting process are analysed by means of a frictional and a regenerative model. For this purpose a new model which contains a nonlinear friction force, defined by Rayleigh's self-excitation, is developed. Then a one degree of freedom model is examined using analytical and numeri[...]
18
63%
Machine Dynamics Research
EN This paper presents results of a study of dynamical properties of vehicle with suspension considered in two variants, as a classical passive suspension with linear damper and semi-active suspension with controlled magnetorheological (MR) damper. In addition, a model with MR damper has been modified[...]
19
63%
Machine Dynamics Research
EN This paper presents analysis of dynamic properties of a quarter car model, based on abstract sky-hook and ground-hook dampers. The considered hybrid abstract model has been used in optimisation procedure for different variants of the performance index of the ride safety. Properties of the model with[...]
20
63%
Machine Dynamics Problems
EN Analysis of vehicle's vibrations, modelled by a two-degree-of-freedom system, is presented in this paper. The suggested quarter-car model is investigated in two variants: (I) with a conventional suspension composed of a linear spring and a bilinear damper, (II) a system with semi-active suspension, [...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last