Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 22
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Karbo
1998 Nr 9 299-303
PL Podsumowano wyniki badań dotyczących kondensacji na rurze poziomej mieszanin par tworzących jednorodną fazę ciekłą: Prace te prowadzone były w Instytucie Inżynierü Chemicznej i Budowy Aparatury. W ich wyniku opracowano równania korelacyjne ujmujące wyżej sprecyzowany przypadek wymiany ciepła.
EN Results of study concerning the condensation of vapour mixtures forming a homogenous liquid phase on a horizontal pipe have been summed up. The study was carried out in Institute of Chemical Engineering and Apparatus Construction. The correlation equations formulating the above-mentioned case of [...]
2
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2002 Nr 3 13-17
PL Praca zawiera prognozę skuteczności procesu odpylania realizowanego w aparacie o oryginalnej konstrukcji. Przedstawione opisy procesowe skuteczności separacji stanowią alternatywę w stosunku do wcześniej zaprezentowanego modelu. Wyniki obliczeń potwierdzają wysoką sprawność odpylania projektowanego [...]
EN Liquid flow in a crystallizer with the circulation pipe and impeller has been analysed using the CFD-package. Influence of a bottom shape, position and diameter of the circulation pipe in an apparatus on a flow rate and unit power distribution in the tank have been taken into consideration. The resu[...]
3
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2002 Nr 4 14-19
PL Niniejsze opracowanie zawiera opis teoretyczny oporów przepływu odpylacza odśrodkowego o oryginalnej konstrukcji, wraz z eksperymentalną weryfikacją oszacowanych wartości oporów przepływu przez aparat.
EN The paper comprises a theoretical description of pressure drop in the centrifugal dust collector of original construction and the experimental verification of evaluated values of pressure drop in the device.
4
63%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
1998 T. 19, z. 3 667-683
PL Określono wpływ sprawności pojedynczego przesypu na sprawność wieloprzesypowego klasyfikatora pneumatycznego (separatora). Zasadniczy wpływ na charakter zależności ma sposób zasilania aparatu materiałem stałym. Przez złożenie dwu segmentów pracujących w skrajnych reżimach zasilania można uzyskać prz[...]
EN The influence of efficiency of a single stage on the efficiency of a multistage pneumatic separator has been determined. The solid material supply mode of apparatus has a crucial effect on the character of resulting relationships. Almost ideal characteristics can be obtained by combination of two se[...]
5
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
1998 Nr 5 14-17
PL Zaprezentowano nową konstrukcję odpylacza typu cyklonowego z wirującą przegrodą separacyjną i dolnym odbiorem gazu oczyszczonego. Omówiono metody obliczeń sprawności odpylania i straty ciśnienia. Odpylacz z wirującą przegrodą charakteryzuje się wysoką sprawnością odpylania przy niskich stratach ciśn[...]
EN A new construction of the cyclone-type separator with a swirling baflle and bottom take-off of clean gas is presented. The method of calculation of dedusting efficiency and pressure drop is shown. The separator ;with swirling baffle is characterized by high dedusting efficiency and low pressure drop[...]
6
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
1998 Nr 1 3-7
PL Omówiono sposoby poprawy parametrów pracy odpylaczy typu cyklonowego. Zaprezentowano rozwiązania konstrukcyjne cyklonów oraz odpylaczy z wirującymi elementami separacyjnymi.
EN Ways for improving operating conditions of cyclone-type dedusters are discussed. Constructional solutions of cyclones and dedusters with rotating separation elements are presented.
7
63%
Karbo
1999 Nr 5 168-173
PL Przedstawiono funkcję korelującą uzysk lotnych produktów pirolizy od właściwości węgla, temperatury końcowej procesu i szybkości ogrzewania. Funkcję korelującą wyznaczono na podstawie wyników uzyskanych z przeprowadzanego w skali laboratoryjnej procesu pirolizy węgla połączonego z analizą termo graw[...]
EN A function has been presented correlating the yield of fly products of pyrolisis against coal properties, final temperature of the process and heating rate. The correlating function has been determined on the basis of the results obtained from coal pyrolysis ran in a laboratory scale connected with[...]
8
63%
Polish Journal of Applied Chemistry
EN Pyrolysis of nine coal samples of various properties at heating rates of 5,20,40 and 99°C/min to final temperatures of 450, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850 and 900°C have been conducted. Accordingly relationships for volatile product output evaluation in dependence on heating rate, final temperatu[...]
9
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2000 Nr 2 9-13
PL W pracy przedstawiono koncepcję wysokosprawnego odpylacza wraz z opisem procesowym sprawności odpylania, przy założeniu stałej prędkości przepływu gazu w kanale separacyjnym. Uzyskana na tej drodze sprawność odpylania wskazuje, że realne jest uzyskanie 100% sprawności dla cząstek większych od 1 um.
EN The paper presents the results of comparison of the computed and measured static pressure distribution in the initial stage of the vertical pneumatic conveying. Computations were performed by means of Merson's and Scraton's numerical methods used in solving differential equations. Key words: vertica[...]
10
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2004 Nr 3s 23-24
EN The paper presents experimental verification of dedusting efficiency and pressure drop for a high duty centrifugal deduster of original design. Process description enabling calculation of dedusting efficiency, hydraulic characteristics and the laboratory scale experimental results have been presente[...]
11
63%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2001 T. 22, z. 3B 325--330
PL Zaprezentowano wyniki badań prototypu odpylacza typu cyklonowego z wirującą przegrodą separacyjną o przepustowości 12000 m3/h. Wyniki badań potwierdziły skuteczność odpylacza. Pomimo wielokrotnego przeniesienia skali opracowana metoda obliczeń dobrze koreluje wyniki eksperymentów.
EN The results of the tests of cyclone-type separator with swirling baffle with the flow capacity of 12000 m3/h are presented. The results of the experiments confirm high efficacy of the separator. The calculational method shows good agreement with the experimental data.
12
63%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2001 T. 22, z. 3B 289--294
PL Przedstawiono opis procesowy pracy zaprojektowanego odpylacza odśrodkowego oraz jego konstrukcję. Omówiono także wyniki obliczeń sprawności odpylania oraz oporów przepływu. Aparat ten dzięki swej oryginalnej konstrukcji umożliwia zwiększenie działających sił odśrodkowych, przez co średnice wydzielan[...]
EN Process description and construction of designed centrifugal deduster have been shown. The results of separation efficiency and pressure drop calculations have also been discussed. By means of its original design the apparatus enables the use of larger centrifugal forces, enabling separation of part[...]
13
51%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2002 T. 23, z. 3 369-381
PL Zweryfikowano eksperymentalnie teoretyczny opis procesu separacji w zmodyfikowanym separatorze typu zygzak - dwusegmentowym separatorze pneumatycznym. Potwierdzona została teoretycznie przewidziana możliwość uzyskania charakterystyki sprawności aparatu bliskiej idealnej z zastosowaniem realnej liczb[...]
EN Theoretical description of modified zigzag-type separator - a two-stage separator - has been experimentally verified. Theoretically predicted possibility of achievement of close to ideal characteristic applying feasible number of stages has been confirmed. Empirical corrections of theoretical relati[...]
14
51%
Karbo
2001 Nr 6 209-213
PL W artykule przedstawiono zmodernizowaną metodę schładzania brykietów paliwa bezdymnego przy wykorzystaniu miału węgla energetycznego jako czynnika chłodzącego. Zaproponowano i zweryfikowano eksperymentalnie opis matematyczny procesu chłodzenia brykietu. Zaprezentowany opis procesowy może być wykorzy[...]
EN This paper presents a modernized method for cooling of smokeless fuel briquettes with the use of powder fine coal as a cooling agent. There has also been proposed and experimentally verified the mathematical del scription of briquettes cooling process. The presented process descrip tion can be used [...]
15
51%
Karbo
1998 Nr 12 389-393
PL Przez podsuszanie rozumiane jest obniżenie zawartości wilgoci w węglu do ~ 5%. Węgiel po obniżeniu zawartości wilgoci do tego poziomu nie stwarza jeszcze trudności w operacjach transportu i zagrożenia wybuchowego. Zaprezentowano sposób obliczeń, umożliwiający określenie zmian strumieni, stężeń i tem[...]
16
51%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
PL Zaprezentowano badania procesu separacji cząstek ciała stałego z zawiesiny, w osadniku z wypełnieniem płytowym, o krzyżowym przepływie faz. Przeprowadzono rozważania teoretyczne procesu dotyczące opisu skuteczności separacji w oparciu o rozkłady prędkości i model frakcyjny oraz zweryfikowano doświad[...]
EN This paper presents results of studies of solid particles separation process from suspension, in a lamella packing settler with cross flow of phases. Theoretical consideration of process, concerning description of separation efficiency on the basis of velocity distribution and fractional model has b[...]
17
51%
Chemik
PL W pracy omówiono stan badań nad wysokosprawnymi odpylaczami z wirującymi elementami separacyjnymi. Tego typu konstrukcje umożliwiają odpylanie ze znaczącymi sprawnościami cząstek o wymiarach rzędu 1žm.
EN In this paper the state of research on high efficiency dedusters with rotary separating elements has been discussed. Constructions of this type enable dedusting with significant efficiency of paricles of 1žm.
18
51%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2004 Nr 3s 21-22
EN In this article the equation obtained by correlation of results of heat transfer process in the annular concentric heat exchanger has been presented. The equation obtained describes heat transfer process in the annular channel through both surfaces in the range of the Reynolds number Re e (500 •*• 2[...]
19
51%
Archiwum Ochrony Środowiska
PL Przedstawiono syntezę wyników wieloletnich badań sedymentacji materiałów o parametrach charakterystycznych dla procesów oczyszczania wód I zawiesin technologicznych, przeprowadzonych na instalacjach modelowych. Zastosowano w eksperymentach układy lamelowe, wielokanałowe o zmiennej konfiguracji geome[...]
EN There have been presented results of perennial studies of sedimentation process. Several materials of diversified parameters which are characteristic for water and technological treatment process have been examined by means of model installations. For experiments there have been used lamella and mul[...]
20
51%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2001 T. 22, z. 3B 283--288
PL W artykule zaprezentowano wyniki teoretycznej i doświadczalnej analizy procesu sedymentacji w osadniku przepływowym z wypełnieniem lamelowym typu kanałowego. Badania prowadzono w aparacie osadczym przeciw- i współprądowym. Opracowano równania korelacyjne umożliwiające projektowanie osadników płytowy[...]
EN Results of theoretical and experimental analysis of sedimentation process in multichannel lamella packing settler have been shown in this paper. Studies were conducted in counter-current and co-current regime settlers. Correlation equations, which made possible design of plates and multi-channels ty[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last