Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 17
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archives of Mechanical Technology and Materials
2015 Vol. 35 3--11
PL W pracy zaprezentowano jakościowy model procesu cięcia stopu aluminium gat. PA4 wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną oraz wyniki badań weryfikujących efektywność wyznaczonej zależności. Prace eksperymentalne wykonywano na dwóch stanowiskach badawczych: centrum obróbkow[...]
EN The article presents the quality model of the process of high-pressure abrasive waterjet cutting of aluminum alloy, type PA4, as well as the results of research that verified the accuracy of the determined dependence. The experimental works were performed on two experimental setups: mac[...]
2
100%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL Charakterystyczną cechą powierzchni przeciętych wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną są ślady obróbkowe, występujące w postaci lekko zakrzywionych rowków. Ślady te są wynikiem strat energii strugi, które zawsze występują w procesie cięcia podczas interakcji cząstek ściernych z materiałem. Zarys śl[...]
EN A characteristic feature of the cut surface of the high-pressure abrasive water jet machining are striations, that occur in the slightly curved grooves forms. These grooves are the result of the kinetic energy loss, which always occur in the process of cutting during the abrasive particles interact [...]
3
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
2014 R. 60, nr 10 901--903
PL W artykule przedstawiono wyniki badań zależności występujących między maksymalną wysokością profilu falistości Wm, a zasadniczymi parametrami procesu cięcia AWJ. Znajomość oddziaływania warunków obróbki na strukturę geometryczną przeciętych powierzchni umożliwiła opracowanie uniwersalnego modelu pro[...]
EN This paper presents the research results for relations between the maximum waviness profile Wm, and the essential parameters of the AWJ cutting process (water pressure p, feed rate vf and radius of curvature of the shape cut with high-pressure water jet r). The knowledge of the impact of processing [...]
4
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
2011 R. 57, nr 5 535-537
PL W niniejszym artykule scharakteryzowano proces przecinania materiałów strugą wodno-ścierną oraz opisano metody oceny jakości jego rezultatów. W pierwszej części artykułu omówiono m.in. sposób kreowania strugi wodno-ściernej, zaprezentowano przykładową powierzchnię stanowiącą wynik obróbki, określono[...]
EN The scientific achievements of recent decades have created a foundation for rapid development of new technologies. The specific case is hydro jet technology. It uses concentrated streams of energy in the form of high-pressure jet of water, often containing granular admixture. In recent years there h[...]
5
100%
Inżynieria Maszyn
2015 R. 20, z. 1 104--111
PL W artykule przedstawiono wyniki badań zależności występujących między średnim kwadratowym odchyleniem chropowatości powierzchni Sq, a zasadniczymi parametrami procesu cięcia materiałów wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną (AWJ - Abrasive Water Jet). Znajomość oddziaływania warunków obróbki na stru[...]
EN The article presents the results of studies of relationships between the mean square deviation of surface roughness Sq, and the essential parameters of AWJ cutting process. The knowledge of the impact of machining conditions on the geometrical structure of the cut surface, allowed to develop a stati[...]
6
100%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W artykule zaprezentowano rezultaty badań wpływu wybranych parametrów procesu cięcia wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną na wskaźnik charakteryzujący pochylenie powierzchni bocznej powstałej szczeliny. Analiza wyników prac doświadczalnych pozwoliła wyznaczyć zależności regresyjne, które mogą być [...]
EN The article presents the results of basic research on the influence of machining parameters for one of indicators, characterizing the surface slope of formed kerf. The analysis of the research results had enabled to determine the regression relationship, which can be used to estimate the straightnes[...]
7
100%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
8
63%
Mechanik
2016 R. 89, nr 8-9 1046--1047
PL W artykule opisano możliwość zastosowania analizy sygnału emisji akustycznej do oceny jakości powierzchni uzyskiwanej w procesie cięcia wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną. Otrzymane wyniki badań potwierdziły wyraźny wpływ warunków obróbki na strukturę geometryczną przecięć oraz zarejestrowane wa[...]
EN The article describes the possibility of using acoustic emission signal for the purpose of evaluation of the surface obtained in high-pressure abrasive waterjet cutting process. The obtained results showed a clear influence of the machining conditions on the geometric structure of the obtained cuts [...]
9
63%
Logistyka
2015 nr 4 5879--5888, CD 2
PL Planowanie przewozu towarów wiąże się z rozwiązywaniem licznych sytuacji problemowych. Jedną z takich sytuacji jest opracowywanie optymalnego planu przewozów towaru z kilku różnych źródeł zaopatrzenia do wielu odbiorców. W artykule opisano możliwości zastosowania modeli symulacyjnych o różnej strukt[...]
EN Planning for transport of goods is often associated with solving of problematic situations. One of these situation is the issue of the development of an optimal transport plan goods from several different sources to multiple destinations. The article describes the possibilities of using simulation m[...]
10
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 7-8 262--266
PL W artykule przedstawiono modele symulacyjne zdefiniowane za pomocą programu Arena firmy Rockwell Automation, Inc. Każdy z opisanych w pracy modeli posiada własną strukturę i odpowiada przyjętemu algorytmowi wyboru racjonalnego przydziału trasy transportowej. Kryterium wyboru najlepszego wariantu (i [...]
EN The paper presents simulation models defined with Arena of Rockwell Automation, Inc. Each of the five models described in the article has its own structure and corresponds to the adopted algorithm to choose the rational allocation of transport routes. The criterion for choosing the best option (and [...]
11
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
2014 R. 60, nr 10 897--900
PL W artykule przedstawiono wyniki badań oddziaływania warunków obróbki na ukształtowanie geometryczne powierzchni stopu aluminium gat. PA4 przecinanego wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną. Uzyskane rezultaty prac badawczych umożliwiły wyznaczenie przedziałów zmienności wybranych wskaźników chropowa[...]
EN On the basis of research results, obtained from testing the impact of highpressure abrasive water jet cutting process conditions on the surface geometric shape of aluminum alloy PA4, the ranges of variations of surface roughness and waviness indicators as a function of changes of process parameters [...]
12
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
2012 R. 58, nr 5 468-470
PL Ukształtowanie geometryczne powierzchni przeciętych strugą wodno-ścierną, będące efektem interakcji strugi z materiałem obrabianym, stanowi ważny aspekt jakości procesu cięcia. W artykule opisano wpływ ciśnienia wody pw, prędkości posuwu vf i promienia trajektorii głowicy tnącej r na wartość wskaźni[...]
EN Essential development of concentrated energy flux methods of cutting have been noticed recently, that mainly concerns high-pressure water jet including abrasive admixtures. Geometrical shaping of surface cut with high-pressure abrasive-water jet is an effect of interaction of the jet with the target[...]
13
63%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W artykule scharakteryzowano strukturę geometryczną powierzchni (SGP) materiałów przecinanych wysokociśnieniową, strugą wodno-ściemą. Przedstawiono rezultaty badań wpływu głównych parametrów przecinania na wartości parametrów SGP. Analiza wyników pozwoliła na wytypowanie grupy parametrów struktury g[...]
EN Surface geometric structure of materials (SGP) cut with high-pressure water-abrasive jet are presented in the paper. Experimental results of main cut parameters influence on SGP parameters are presented in. Final analysis of above let to evaluate the group of SGP parameters characteristic for discus[...]
14
63%
Journal of Mechanical and Energy Engineering
2017 Vol. 1, No 2 141--152
EN The article presents the current state of knowledge on the use of magnetorheological fluids for finishing processes. The paper descsribes the type of the materials and surfaces to be machined and the composition of the magnetorheological fluids used in this area. The most interesting applications we[...]
15
51%
Rocznik Ochrona Środowiska
2014 Tom 16, cz. 1 186--195
PL W artykule przedstawiono nowo utworzone specjalistyczne laboratorium zbudowane w Instytucie Niekonwencjonalnych Technologii Hydrostrumieniowych. Umożliwia ono realizację badań oddziaływania zróżnicowanych pól energetycznych na właściwości wody w warunkach eliminujących jakiegokolwiek oddziaływanie z[...]
16
51%
Pomiary Automatyka Kontrola
2013 R. 59, nr 7 660--663
PL Przez ostatnie dwie dekady nastąpił wyraźny rozwój technologii hydrostrumieniowych, wykorzystujących skoncentrowane strumienie energii w postaci strugi wodnej, często zawierającej ziarniste domieszki. Szczególny przypadek stanowi cięcie materiałów wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną. Ostatnie lat[...]
EN High-pressure hydro-jetting technologies, utilizing concentrated energy steams in the form of water jet usually including abrasive additives have been noticeably developed during last two decades. Particular aspect of that is high-pressure abrasive-water jet AWJ cutting and one can notice rapid deve[...]
17
51%
Journal of Mechanical and Energy Engineering
2018 Vol. 2, No 3 181--192
EN The term optical profilometry is used in relation to a group of methods used in a rapid, non-destructive, and non-contact assessment of surface topography. Those methods play a significant role in the area of a modern advanced laboratory and industrial 3D measurements. With the development of profil[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last