Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 18
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL Topienie metali w odlewniach stopów żelaza jest najbardziej energochłonnym etapem procesu produkcyjnego. Około połowa energii zużywanej w odlewni jest przeznaczona na przygotowanie ciekłego metalu. W związku z tym szczególna uwaga powinna być skierowana na taki dobór agregatów metalurgicznych, aby z[...]
EN The melting process of ferrous alloys in foundries is highly energy intensive stage. Near half of energy which is consumed by foundry has been spent on melting process . So, the foundry management ought to take into special consideration melting equipments . It ought to has high energy efficiency an[...]
2
100%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W artykule przedstawiono trzy możliwe warianty przebiegu wymiany masy w układzie: ciekły nasycony węglem stop (Fe-C) - pary magnezu wraz ze szczegółową analizą zmian zawartości siarki, tlenu i magnezu. Do rozważań przyjęto teorię statycznej warstwy dyfuzyjnej Nernsta. Szczegółowa analiza zjawisk zac[...]
EN This work presents a thermodynamic analysis of reactions between [S] and [O] dissolved in liquid cast iron and magnesium in a vapour state. On the basis of such analysis, it has been proved that liquid cast iron treatment by magnesium increases the surface tension on a phase boundary: liquid alloy -[...]
3
100%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL Stworzenie w piecu metalurgicznym warunków sprzyjających zmniejszeniu koncentracji niepożądanych pierwiastków i wtrąceń jest jedną z metod prowadzących do obniżenia ich ilości i poprawy jakości wytwarzanych odlewów. W artykule określono warunki termodynamiczne realizacji procesu topienia tych stopów[...]
EN Special conditions in plasma furnace enable to receive Ni and Ni-alloys with low concentrations of undesirable elements and inclusions. This paper presents the influence of thermodynamical parameters in melting chamber on decreasing its contents in Ni and Ni-alloys. Theoretical analysis of the met[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
1998 Z. 43 (216) 153-159
PL Zainstalowanie w pokrywie pieca indukcyjnego dodatkowego źródła ciepła w postaci plazmotronu łukowego prądu stałego i stosowanie do generacji plazmy argonu o wysokim stopniu czystości prowadzi do istotnych zmian w układzie metalurgicznym tego agregatu. W piecu indukcyjno-plazmowym możliwa jest reali[...]
EN Application of additional heat source, in the shape of plasma torch located in the cover, to the induction furnace leads to changes in the course of metallurgical processes. This paper presents theoretical analysis and the results of experimental investigation on the kinetics of some metallurgical p[...]
5
100%
Krzepnięcie Metali i Stopów
2000 R. 2, nr 43 375--382
PL W wielu przypadkach odlewy, które powinny być wykonane ze staliwa Hadfielda wykonuje się z materiałów zastępczych (np. L35GSM) o znacznie krótszym okresie eksploatacji. Dla wielu odlewni wykonanie w sposób prawidłowy grubościennych odlewów ze staliwa Hadfielda, o kontrolowanych właściwościach na pró[...]
6
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2008 Nr 5 19-20
PL W artykule przedstawiono budowę prototypowego stanowiska do topienia metali i stopów reaktywnych oraz wyniki badań eksperymentalnych procesu recyklingu złomu stopu tytanu T1A16V4. Na podstawie przeprowadzonej analizy składu chemicznego i zawartości gazów (przed i po procesie recyklingu) wykazano, że[...]
EN A scheme of prototype stand for melting reactive metals and alloys and results of experimental investigation on recycling process of titanium alloy grade T1A16V4 is presented in the paper. On the basis of chemical composition analysis and gases content in alloy (before and after remelting process), [...]
7
63%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W pracy przedstawiono wyniki badań utleniania manganu w żeliwie wyjściowym do sferoidyzacji, wytapianym w piecu indukcyjno-plazmowym o zasadowym wyłożeniu tygla. Stwierdzono, że pzzedmuchiwanie ciekłego żeliwa tlenem gazowym w czasie 10 minut oraz dogrzewanie żużli zasadowych plazmą argonową jest sk[...]
EN In this paper the results of oxidation of manganese in initial cast iron purposed for spheroidization and melted in induction-plasma type furnace have been presented. The investigations have shown that blowing liquid cast iron by means of oxygen and heating basic slag by argon plasma is an effective[...]
8
63%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W artykule przedstawiono budowę oraz bilans cieplny prototypowego pieca plazmowego do topienia metali reaktywnych w warunkach obniżonego ciśnienia. Pobrano także wyniki pomiarów temperatury w czasie pracy pieca dla wybranego wytopu. Wykazano, że skonstruowany piec plazmowy cechuje się wysokim współc[...]
EN In this paper the construction and heat balance of prototype stand for plasma melting have been described. Investigation of temperature distribution during testing melts have been presented as well. It was shown that plasma furnace has a very thermal efficiency.
9
63%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
1998 Z. 43 (216) 161-170
PL W artukule przeprowadzono matematyczną analizę kinetyki odgazowania metali poprzez dyfuzję gazów do powierzchni granicznej ciekły metal-atmosfera i następującą po nim desorpcję do fazy gazowej pieca. Wykorzystując równania opisujące poszczególne etapy procesu odgazowania wyprowadzono równania charak[...]
EN This paper presents a kinetics of degassing process in a liquid metal-gaseous phase system and a characteristic stages of this process. On the basis of equations describing a kinetics of elementary stages, the characteristic equations for a case of process limitation by one of the stages have been g[...]
10
63%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W artykule przedstawiono budowę i charakterystykę elementów prototypowego pieca do to-pienia metali z wykorzystaniem jako źródła ciepła plazmy niskotemperaturowej generowanej w warunkach obniżonego ciśnienia. Podano wyniki wstępnych badań parametrów pracy pieca uzyskane podczas topienia czystej mied[...]
EN The characteristic elements of structure and the construction of prototype stand for vacuum melting of metals with application of low temperature plasma have been described in this paper. Parameters of testing melts of pure cupper and nickel have been presented, too. This stand will be using by auth[...]
11
63%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W artykule przedstawiono fragment prac badawczych dotyczących metod pomiaru adhezji cienkich powłok osadzonych na różnych podłożach, przede wszystkim na ostrzach narzędzi skrawających. Szczególny nacisk położono na opis testu adhezji na zarysowanie z uwzględnieniem m.in. modeli międzyfazowego napręż[...]
EN In the paper there is presented a research fragment considering the methods of adhesion measurement of thin coatings deposited on different substrates, first of all on cutting tool edges. In the article description of scratch adhesion test on the base of interfacial shear stresses, energy and fricti[...]
12
63%
Krzepnięcie Metali i Stopów
2000 R. 2, nr 44 239--248
PL W artykule przeprowadzono analizę termodynamiczną reakcji zachodzących w układzie: ciekły nasycony węglem stop (Fe-C)-pary magnezu. Na podstawie przeprowadzonej analizy wykazano, że obróbka ciekłego żeliwa parami magnezu prowadzi do znacznego obniżenia aktywności tlenu i siarki w tym stopie. Proces [...]
EN This paper presents a thermodynamic analysis of the reaction between [S] and [O] dissolved in liquid cast iron and magnesium in a vapour state. It has been shown that liquid cast iron treatment by magnesium increases the surface tension on a phase boundary: liquid cast iron – graphite. Excess of mag[...]
13
51%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W artykule zaprezentowano wyniki badań modyfikacji brązu cynowego CuSnlO za pomocą zaprawy CuZr33. Badania wytrzymałościowe oraz analiza struktury potwierdziły skuteczność zabiegu modyfikacji cyrkonem stopu technicznego BIO (gąski brązu BIO). Analiza zabiegów modyfikacji brązu CuSnlO z użyciem różny[...]
EN This paper presents the results of investigations carried out of the tin bronze CuSn 10 modification process by additions of CuZr33 alloys. The results of mechanical properties testing and micro-structure analysis investigations show that the process of modification of tin bronze CuSn1O by zirconium[...]
14
51%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W artykule dokonano oceny emisji szkodliwych zanieczyszczeń z agregatów metalurgicznych stosowanych do wytapiania stopów żelaza w odlewniach. Szczegółowej ocenie poddano takie parametry, jak emisja pyłów i gazów w czasie procesu. Na podstawie przedstawionych danych sformułowano ogólne wytyczne dobor[...]
EN This article presents data and information concerning current emission level of dust and waste gases in foundries during melting ferrous alloys. The detail information about dust emission rate, particles range and theirs chemical composition are discussed as well. Typical flowrates of waste gases an[...]
15
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją
2007 Nr 6 59-68
PL Wykorzystanie odpadów jest najbardziej racjonalne wtedy, gdy ich recykling z jednej strony odbywa się najbliżej miejsca ich powstania, a z drugiej, gdy wprowadzenie materiałów podlegających recyklingowi do procesu produkcyjnego odbywa się jak najbliżej wyrobu finalnego. Przykładem jest wykorzystanie[...]
EN This paper presents sugesstion of system for environmental assessment manufacturing tech-nology products of the iron-carbon ailoys. Characterize tredns in direction of development mufac-turing technology. Describe profils to result from apply presents of system enyironmental assessment.
16
51%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych uzyskane podczas przetapiania złomu stopu tytanu TiA16V4 w prototypowym piecu plazmowym do topienia metali reaktywnych w warunkach obniżonego ciśnienia. Podano także parametry technologiczne realizacji wytopów próbnych w tym piecu oraz analizę [...]
EN In this paper the results of experimental investigation on remelting process of titanium alloy grade TiA16V4 in prototype plasma furnace for melting reactive metals have been presented. The analysis of chemical compositions and gasses contents in the alloy after remelting process has been carried ou[...]
17
51%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
1999 z. 58 93-99
18
51%
Krzepnięcie Metali i Stopów
2000 R. 2, nr 44 489--495
PL W artykule przedstawiono budowę i dokonano charakterystyki elementów składowych prototypowego stanowiska do topienia metali przy wykorzystaniu jako źródła ciepła plazmy niskotemperaturowej generowanej w warunkach obniżonego ciśnienia. Podano wyniki wstępnych badań parametrów pracy stanowiska uzyskan[...]
EN The characteristic elements of structure and the construction of prototype stand for vacuum melting of metals with application of low temperature plasma have been described in this paper. Parameters of testing melts of pure cooper and nickel have been presented as well. This stand will be using by a[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last